Oxis Turbuhaler

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Oxis Turbuhaler 9 mcg/dawkę proszek do inhalacji
 • Dawkowanie:
 • 9 mcg/dawkę
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek do inhalacji
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Oxis Turbuhaler 9 mcg/dawkę proszek do inhalacji
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 poj. 60 dawek, 5909990445318, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04453
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Oxis Turbuhaler, 9 mikrogramów/dawkę, proszek do inhalacji

Formoteroli fumaras dihydricus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Oxis Turbuhaler i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oxis Turbuhaler

Jak stosować lek Oxis Turbuhaler

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Oxis Turbuhaler

Zawartość opakowania i

inne informacje

1.

Co to jest lek Oxis Turbuhaler i w jakim celu się go stosuje

Formoterol, substancja czynna leku Oxis Turbuhaler, jest selektywnym β

-mimetykiem.

Jego działanie polega na rozluźnieniu mięśni gładkich oskrzeli. Umożliwia to łatwiejsze oddychanie.

Podczas wykonywania wdechu przez ustnik inhalatora lek dostaje się do płuc. Działanie leku

rozpoczyna się po minucie do 3 minut po inhalacji i utrzymuje do 12 godzin.

Lek Oxis Turbuhaler jest wskazany w leczeniu podtrzymującym, w skojarzeniu z wziewnymi

glikokortykosteroidami, objawów obturacji dróg oddechowych i w zapobieganiu objawom

wywołanym przez wysiłek u pacjentów z astmą, jeżeli leczenie glikokortykosteroidami nie jest

wystarczające.

Lek Oxis Turbuhaler jest również wskazany w leczeniu objawów obturacji dróg oddechowych

u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oxis Turbuhaler

Kiedy nie stosować leku Oxis Turbuhaler

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na formoterol lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Oxis Turbuhaler nie jest przeznaczony do rozpoczynania leczenia astmy, ponieważ jest on

niewystarczający do tego celu.

Stosowanie leku Oxis Turbuhaler nie powinno być rozpoczynane podczas ostrego, ciężkiego

zaostrzenia astmy lub podczas pogorszenia istniejącego zaostrzenia. Podczas leczenia mogą wystąpić

zaostrzenia i poważne działania niepożądane związane z przebiegiem astmy.

Jeśli po rozpoczęciu leczenia nie nastąpi poprawa objawów lub wystąpi zaostrzenie, należy

przyjmować lek i skontaktować się z lekarzem, który lek przepisał.

Należy poinformować lekarza prowadzącego o niepokojących reakcjach, jakie wystąpiły

w przeszłości po zastosowaniu formoterolu lub laktozy, czy po zażyciu innych leków. W niektórych

przypadkach lek Oxis Turbuhaler należy stosować ze szczególną ostrożnością. Należy poinformować

lekarza zwłaszcza o chorobach serca, cukrzycy, zaburzeniach czynności tarczycy (nadczynność

tarczycy), guzie chromochłonnym nadnerczy, nadciśnieniu tętniczym, tętniaku i zmniejszonym

stężeniu potasu w surowicy.

W razie wystąpienia skurczu oskrzeli po zastosowaniu leku należy natychmiast zakończyć jego

stosowanie i skontaktować się z lekarzem.

Lek Oxis Turbuhaler należy stosować w leczeniu astmy jednocześnie z glikokortykosteroidami.

Należy kontynuować leczenie glikokortykosteroidami po rozpoczęciu stosowania leku Oxis

Turbuhaler, nawet w przypadku złagodzenia objawów. W razie wystąpienia ostrego napadu astmy

można zastosować dodatkowe dawki leku Oxis Turbuhaler. Jeśli jednak konieczne jest częstsze niż

zwykle przyjmowanie dodatkowych dawek leku Oxis Turbuhaler w celu złagodzenia zaburzeń

oddychania, to należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym. W takim przypadku

może być niezbędne zastosowanie dodatkowego leczenia.

U pacjentów z cukrzycą lekarz może zalecić kontrolę stężenia glukozy we krwi w początkowym

okresie leczenia.

U pacjentów z ciężką astmą, przyjmujących inne leki, lekarz może zalecić kontrolę stężenia potasu

w surowicy.

Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego i nie zmieniać ich bez uprzedniej z nim

konsultacji.

Dzieci

U dzieci w wieku do 6 lat nie należy stosować leku Oxis Turbuhaler ze względu na niewystarczające

dane dotyczące stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Lek Oxis Turbuhaler a inne leki

Na działanie leku Oxis Turbuhaler mogą wpływać inne leki stosowane jednocześnie.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które są wydawane bez

recepty.

Szczególnie należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych

poniżej leków:

pochodne ksantyny (np. teofilina, aminofilina) - leki stosowane w leczeniu astmy lub innych

przewlekłych obturacyjnych chorób dróg oddechowych,

steroidy (leki stosowane w leczeniu astmy i innych chorób zapalnych),

leki moczopędne (np. furosemid),

chinidynę, dyzopiramid lub prokainamid (leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca),

fenotiazyny (np. chloropromazyna), stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych,

leki przeciwalergiczne (np. terfenadyna),

inhibitory oksydazy monoaminowej (IMAO), stosowane m.in. w leczeniu depresji,

lewodopę (stosowaną w chorobie Parkinsona),

lewotyroksynę (stosowaną w leczeniu niedoczynności tarczycy),

oksytocynę (stosowaną w celu wywołania skurczów macicy),

trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (stosowane w leczeniu depresji),

leki blokujące receptory

-adrenergiczne (takie jak atenolol lub propranolol, stosowane

w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi), także w postaci kropli do oczu (jak np. tymolol stosowany

w jaskrze),

leki przeciwcholinergiczne (takie jak tiotropiowy lub ipratropiowy bromek) mogą nasilać

działanie rozszerzające oskrzela leku Oxis Turbuhaler.

Należy poinformować lekarza o stosowaniu leku, jeśli pacjent będzie poddawany znieczuleniu

ogólnemu lub zabiegom stomatologicznym.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Jeżeli kobieta stosująca lek Oxis Turbuhaler zajdzie w ciążę, powinna jak najszybciej poinformować

o tym lekarza prowadzącego.

Nie wiadomo, czy formoterol przenika do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego leku Oxis

Turbuhaler nie powinny stosować matki karmiące piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Oxis Turbuhaler nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Oxis Turbuhaler zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jedna dawka dostarczona leku Oxis Turbuhaler 9 mikrograma/dawkę zawiera 891 mikrogramów

laktozy jednowodnej, co zwykle nie ma znaczenia klinicznego u pacjentów z nietolerancją laktozy.

Laktoza jednowodna zawiera niewielkie ilości białek mleka. Mogą one powodować reakcje

alergiczne.

3.

Jak stosować lek Oxis Turbuhaler

Lek Oxis Turbuhaler należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości

należy skontaktować się z lekarzem. Dawkowanie leku Oxis Turbuhaler jest ustalane indywidualnie.

Astma

Lek Oxis Turbuhaler może być stosowany u pacjentów z astmą raz lub dwa razy na dobę (dawki

podtrzymujące) lub doraźnie, w celu zmniejszenia zaburzeń oddychania.

Dorośli w wieku powyżej 18 lat

Stosowanie doraźne

1 inhalacja w celu zmniejszenia zaburzeń oddychania.

Dawka podtrzymująca

1 inhalacja raz lub dwa razy na dobę. U niektórych pacjentów może być konieczne stosowanie

2 inhalacji raz lub dwa razy na dobę.

Zapobieganie objawom obturacji dróg oddechowych wywołanej wysiłkiem

1 inhalacja przed wysiłkiem.

Maksymalna dobowa dawka podtrzymująca leku nie powinna być większa niż 4 inhalacje, jednak

w razie potrzeby dopuszcza się zastosowanie do 6 inhalacji na dobę.

Maksymalna dawka jednorazowa to 3 inhalacje.

Dzieci w wieku 6 lat i starsze

Stosowanie doraźne

1 inhalacja w celu zmniejszenia zaburzeń oddychania.

Dawka podtrzymująca

1 inhalacja raz lub dwa razy na dobę.

Zapobieganie objawom obturacji dróg oddechowych wywołanej wysiłkiem

1 inhalacja przed wysiłkiem.

Maksymalna dobowa dawka podtrzymująca leku nie powinna być większa niż 2 inhalacje, jednak

w razie potrzeby dopuszcza się zastosowanie do 4 inhalacji na dobę.

Maksymalna dawka jednorazowa to 1 inhalacja.

Lekarz będzie kontrolował przebieg astmy u pacjenta. Będzie dostosowywał dawkę leku Oxis

Turbuhaler, stopniowo zmniejszając ją do najmniejszej dawki, pozwalającej kontrolować astmę.

Nie należy jednak zmieniać dawki leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Dorośli w wieku powyżej 18 lat

Dawka podtrzymująca

1 inhalacja raz lub dwa razy na dobę.

Maksymalna dobowa dawka podtrzymująca nie powinna być większa niż 2 inhalacje.

U pacjentów leczonych lekiem Oxis Turbuhaler w razie potrzeby można zastosować dodatkowe dawki

(inhalacje) oprócz stosowanych w leczeniu podtrzymującym w celu zmniejszenia objawów.

Maksymalna dobowa dawka podtrzymująca to 4 inhalacje (łącznie ze stosowanymi stale).

Maksymalna dawka jednorazowa to 2 inhalacje.

Specjalne grupy pacjentów

Nie jest konieczna zmiana dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z zaburzeniami

czynności wątroby lub nerek, jeśli stosuje się zwykle zalecane dawki.

Uwaga:

Konieczność zażywania dodatkowych dawek (inhalacji), oprócz stosowanych w leczeniu

podtrzymującym, częściej niż 2 razy w tygodniu świadczy o tym, że leczenie jest niewystarczające.

W takiej sytuacji należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy się zapoznać z

„Instrukcją użycia leku Oxis Turbuhaler”

zamieszczoną poniżej.

Ze względu na bardzo małą ilość rozdrobnionej substancji leczniczej w zażywanej dawce można nie

wyczuć smaku leku po inhalacji. Jeśli jednak zastosowano się do

„Instrukcji użycia leku Oxis

Turbuhaler”

, jest pewne, że przepisana dawka została zażyta. Każda dawka zawiera minimalną ilość

substancji nośnikowej niebędącej lekiem.

W razie wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy się zwrócić do lekarza.

Instrukcja użycia leku Oxis Turbuhaler

Przygotowywanie inhalatora Oxis Turbuhaler do pierwszego użycia

Przed

pierwszym

użyciem

nowego

inhalatora Oxis Turbuhaler, należy przygotować go do użycia

w sposób następujący:

Odkręcić i zdjąć nakrętkę inhalatora. Podczas odkręcania można usłyszeć charakterystyczny

turkoczący dźwięk. Jest on wywołany przez przesypujący się środek pochłaniający wilgoć

wewnątrz inhalatora.

Inhalator Oxis Turbuhaler należy trzymać pionowo, turkusowym pokrętłem do dołu.

Przekręcić turkusowe pokrętło w jedną stronę do oporu, następnie przekręcić je do oporu

w przeciwnym kierunku (kierunek, od którego rozpoczyna się przekręcanie pokrętła nie ma

znaczenia). Będzie słychać charakterystyczny dźwięk (klik).

Tylko przed pierwszym użyciem inhalatora powyższą czynność należy powtórzyć, przekręcając

turkusowe pokrętło w obu kierunkach.

Inhalator Oxis Turbuhaler jest teraz gotowy do użycia

Używanie inhalatora

W celu wykonania inhalacji należy za każdym razem postępować zgodnie z poniższymi poleceniami.

Odkręcić i zdjąć nakrętkę inhalatora. Podczas odkręcania można usłyszeć charakterystyczny

turkoczący dźwięk.

Inhalator Turbuhaler należy trzymać w pozycji pionowej, turkusowym pokrętłem do dołu.

Podczas ładowania dawki leku nie należy trzymać inhalatora za ustnik. W celu załadowania dawki

leku należy przekręcić turkusowe pokrętło do oporu w jednym kierunku. Następnie przekręcić je

do oporu w przeciwnym kierunku (kierunek, od którego rozpoczyna się przekręcanie pokrętła nie

ma znaczenia). Będzie słychać charakterystyczny dźwięk (klik). Inhalator Turbuhaler jest teraz

załadowany i gotowy do użycia. Należy ładować dawkę leku tylko bezpośrednio przed

zastosowaniem.

Odsunąć inhalator Turbuhaler od ust i dopiero wtedy wykonać wydech. Nie należy wykonywać

wydechu przez ustnik inhalatora.

Umieścić ustnik inhalatora delikatnie między zębami. Objąć ustnik wargami i wykonać spokojny,

głęboki i długotrwały wdech przez usta. Nie należy żuć ani nagryzać ustnika. Nie używać

uszkodzonego inhalatora oraz inhalatora bez ustnika.

6. Przed wykonaniem wydechu wyjąć ustnik inhalatora z ust. Następnie wykonać wydech. Ilość leku

zawarta w jednej dawce inhalacyjnej jest bardzo mała, dlatego po inhalacji smak leku może nie być

odczuwalny. Jednakże, jeżeli pacjent postępuje zgodnie z instrukcjami, może mieć pewność, że

dawka leku została przyjęta i lek znajduje się w płucach.

Jeżeli zalecane jest przyjęcie drugiej inhalacji, należy powtórzyć czynności opisane w punktach od

2 do 6.

Po użyciu inhalatora umieścić nakrętkę na inhalatorze i szczelnie zamknąć.

Nie należy zdejmować ustnika, gdyż jest on połączony z inhalatorem Turbuhaler i nie może być

zdejmowany. Ustnik może być obracany, ale nie należy przekręcać go niepotrzebnie. Nie należy

używać inhalatora Turbuhaler, który uległ uszkodzeniu lub jeżeli ustnik nie jest przytwierdzony

do inhalatora.

Tak jak w przypadku wszystkich inhalatorów, opiekunowie powinni się upewnić, że dzieci, którym

przepisano Oxis Turbuhaler stosują prawidłową technikę inhalacji, tak jak opisano powyżej.

Czyszczenie inhalatora Turbuhaler

Należy przecierać zewnętrzną powierzchnię ustnika suchą ściereczką raz na tydzień. Do czyszczenia

inhalatora nie należy stosować wody lub innych płynów.

Kiedy rozpocząć stosowanie nowego inhalatora

Okienko licznika dawek wskazuje, ile dawek (inhalacji) pozostało w inhalatorze Tuburhaler;

zaczyna się od 60, bo pełny inhalator zawiera 60 dawek leku.

Podziałka licznika dawek jest oznaczona co 10 inhalacji, dlatego licznik nie wskazuje zmiany po

podaniu pojedynczej dawki leku.

Pojawienie się czerwonego znacznika na skraju okienka licznika dawek oznacza, że w inhalatorze

pozostało około 20 dawek leku. Podczas podawania ostatnich 10 dawek leku tło okienka licznika

dawek jest czerwone. Gdy cyfra 0 na czerwonym tle znajdzie się w środkowej części okienka

licznika, oznacza to, że należy rozpocząć korzystanie z nowego inhalatora Turbuhaler.

Uwaga:

Po opróżnieniu inhalatora pokrętło będzie się nadal kręciło i wydawało charakterystyczny dźwięk

(klik).

Dźwięk słyszalny podczas potrząsania inhalatora Turbuhaler jest wydawany przez środek

pochłaniający wilgoć, a nie przez lek. Dlatego nie można ocenić zawartości inhalatora Turbuhaler

na podstawie dźwięku wydawanego przez inhalator podczas potrząsania nim.

Jeżeli przez pomyłkę załadowana zostanie więcej niż jedna dawka leku, pacjent nadal otrzyma

tylko jedną dawkę leku. Natomiast w liczniku dawek odnotowane zostaną wszystkie załadowane

dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oxis Turbuhaler

Przedawkowanie może wywołać następujące objawy: drżenie mięśni, bóle głowy, szybkie bicie serca,

zawroty głowy, senność.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

lub udać do szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Oxis Turbuhaler

Lek Oxis Turbuhaler w postaci proszku do inhalacji należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza

i przyjmować tylko zaleconą liczbę dawek. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Oxis Turbuhaler

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków wziewnych, bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na

10 000 pacjentów) może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli.

Jeśli po zastosowaniu leku wystąpi

skurcz oskrzeli, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się do lekarza.

Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów)

bóle głowy,

drżenia,

zawroty głowy,

nudności,

skurcze mięśni.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów)

reakcje nadwrażliwości (np. skurcz oskrzeli, wyprysk, pokrzywka, świąd),

zmniejszone stężenie potasu w surowicy,

zwiększenie stężenia glukozy w surowicy,

szybkie bicie serca,

uczucie kołatania serca,

zaburzenia rytmu serca (np. migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze

dodatkowe),

zmiany ciśnienia krwi,

objawy dławicy piersiowej (ból i uczucie ucisku w klatce piersiowej),

zaburzenia snu,

zaburzenia smaku.

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów)

pobudzenie,

niepokój ruchowy.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów)

nieprawidłowości w zapisie EKG.

Podczas leczenia

-mimetykami może dochodzić do zwiększenia stężenia insuliny, wolnych kwasów

tłuszczowych, glicerolu, związków ketonowych we krwi.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Oxis Turbuhaler mogą wystąpić inne działania

niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

5.

Jak przechowywać lek Oxis Turbuhaler

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Inhalator należy przechowywać ze szczelnie zakręconą pokrywą.

Nie stosować leku Oxis Turbuhaler po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz

etykiecie Turbuhalera.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Oxis Turbuhaler

Substancją czynną leku jest formoterol. Jedna dawka dostarczona zawiera 9 mikrogramów

formoterolu fumaranu dwuwodnego.

Inny składnik leku to laktoza jednowodna (która zawiera białka mleka). Patrz punkt 2 ulotki: Oxis

Turbuhaler zawiera laktozę.

Jak wygląda lek Oxis Turbuhaler i co zawiera opakowanie

W tekturowym pudełku znajduje się jeden inhalator, zawierający 60 dawek leku.

Każdy inhalator jest oznakowany dodatkowo:

“60 DOSES FORMOTEROL 9

g/DOSE

LOT/LOTE ZM 1234

EXP/CAD MM-YYYY”,

co oznacza:

„60 DAWEK FORMOTEROLU 9

g/DAWKĘ

NUMER SERII ZM 1234

TERMIN WAŻNOŚCI: MM-RRRR”

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

AstraZeneca AB

S-151 85 Sodertalje

Szwecja

Wytwórca

AstraZeneca AB

Forskargatan 18

SE-151 85 Sӧdertӓlje

Szwecja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

ul. Postępu 14

02-676 Warszawa

tel: +48 22 245 73 00

fax: +48 22 485 30 07

Data ostatniej aktualizacji ulotki: