Oxazepam GSK

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Oxazepam GSK 10 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 10 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Oxazepam GSK 10 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909990149018, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01490
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

UR.DZL.ZLN.4020.03556.2017

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

OXAZEPAM GSK, 10 mg, tabletki

Oxazepamum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest Oxazepam GSK i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Oxazepam GSK

Jak przyjmować lek Oxazepam GSK

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Oxazepam GSK

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Oxazepam GSK i w jakim celu się go stosuje

Oxazepam GSK jest lekiem psychotropowym, należy do grupy leków zwanych benzodiazepinami.

Zawiera substancję czynną oksazepam. Lek ma działanie przeciwlękowe, uspokajające, nasenne oraz

przeciwdrgawkowe.

Wskazania do stosowania:

leczenie stanów lękowych,

leczenie niepokoju związanego z depresją (jako leczenie wspomagające),

leczenie objawów nagłego odstawienia alkoholu.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Oxazepam GSK

Kiedy nie stosować leku Oxazepam GSK

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, inne benzodiazepiny lub którykolwiek

z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6),

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność oddechową,

jeśli pacjent ma nadmierne osłabienie mięśni (zwane nużliwością mięśni),

jeśli pacjent jest uzależniony od leków, alkoholu, oprócz przypadków leczenia ostrych objawów

odstawiennych, takich jak drgawki i stany lękowe u alkoholików,

u dzieci w wieku poniżej 12 lat,

jeśli pacjent ma bezdech senny.

Jeśli pacjent ma niewydolność oddechową (np. POChP - przewlekłą obturacyjną chorobę płuc -

ograniczającą przepływ powietrza do płuc i z płuc) lub bezdech senny (powtarzające się przerwy

w oddychaniu występujące podczas snu i powodujące niedotlenienie), lek może powodować

zagrażającą życiu depresję oddechową (zwolnienie i spłycenie oddechu, bezdech i śmierć wskutek

uduszenia się).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, lek może powodować uszkodzenie mózgu (zwane

encefalopatią).

UR.DZL.ZLN.4020.03556.2017

Stosowanie leku Oxazepam GSK może prowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego.

Ryzyko uzależnienia zwiększa się wraz z dawką i z czasem trwania leczenia. Jest ono większe

u pacjentów, którzy byli uzależnieni od alkoholu lub leków oraz u pacjentów z zaburzeniami

osobowości. Możliwość uzależnienia zmniejsza się, jeśli dawka i czas trwania leczenia jest

dostosowany do pacjenta.

Podczas stosowania leku Oxazepam GSK może wystąpić tzw. tolerancja na lek (zmniejszenie

skuteczności leku).

Nagłe odstawienie leku może spowodować wystąpienie objawów odstawiennych (patrz punkt:

Przerwanie stosowania leku Oxazepam GSK).

Jeśli pacjent ma depresję, zaburzenia psychotyczne (zaburzenia w postrzeganiu rzeczywistości),

stany lękowe lub bezsenność, lek Oxazepam GSK nie powinien być stosowany jako jedyny lek,

ponieważ może zwiększać ryzyko zachowań samobójczych. Stany lękowe i napięcia

spowodowane przez stres życia codziennego zwykle nie wymagają stosowania leków

przeciwlękowych.

U osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) jest większe ryzyko reakcji paradoksalnych

(patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

Lek Oxazepam GSK może spowodować obniżenie ciśnienia krwi, dlatego należy stosować go

ostrożnie u pacjentów, u których spadek ciśnienia krwi może wywołać zaburzenia sercowo-

naczyniowe lub mózgowo-naczyniowe. Szczególnie dotyczy to pacjentów w podeszłym wieku.

Jeśli lek Oxazepam GSK jest stosowany przez długi okres należy kontrolować czynność wątroby i

układu krwiotwórczego.

Lek Oksazepam GSK a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Oxazepam GSK stosowany jednocześnie z niżej wymienionymi lekami może powodować

wystąpienie depresji oddechowej oraz nasilać działanie tych leków. Pacjent powinien powiedzieć

lekarzowi, jeśli przyjmuje następujące leki:

barbiturany (leki stosowane w leczeniu bezsenności i padaczki),

leki stosowane w leczeniu depresji

inhibitory monoaminooksydazy (MAO),

leki przeciwpsychotyczne (leki stosowane w leczeniu m.in. schizofrenii),

leki uspokajające,

leki nasenne,

leki przeciwlękowe,

leki stosowane w leczeniu padaczki,

leki przeciwhistaminowe I generacji (leki stosowane w leczeniu np. alergii),

leki znieczulające,

opioidowe leki przeciwbólowe (np. morfina), ponieważ może wystąpić euforia (nadmierna

radość), która powoduje nasilenie uzależnienia psychicznego,

lewodopę (lek stosowany w chorobie Parkinsona),

leki stosowane w leczeniu nadciśnienia,

doustne środki antykoncepcyjne.

Leku Oxazepam GSK nie należy stosować jednocześnie z:

probenecydem (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej), ponieważ może nasilać hamujące

działanie leku Oxazepam GSK na ośrodkowy układ nerwowy,

lekami zwiotczającymi mięśnie, ponieważ lek Oxazepam GSK może nasilać ich działanie,

teofiliną i aminofiliną (leki stosowane w leczeniu astmy), ponieważ mogą one zmniejszać działanie

uspokajające leku Oxazepam GSK.

Stosowanie leku Oxazepam GSK z jedzeniem i piciem

Podczas stosowania tego leku nie należy pić żadnych napojów alkoholowych. Alkohol nasila działanie

uspokajające leku Oxazepam GSK.

Lek Oxazepam GSK można przyjmować niezależnie od posiłków.

UR.DZL.ZLN.4020.03556.2017

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Oxazepam GSK u kobiet w ciąży, ponieważ lek może powodować

uszkodzenia płodu.

Jeśli pacjentka jest ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć

dziecko, powinna skontaktować się z lekarzem w sprawie przerwania przyjmowania leku.

Regularne stosowanie benzodiazepin przez kobiety w ciąży może powodować fizyczne uzależnienie

i objawy odstawienne u noworodka. Benzodiazepiny stosowane podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży

powodują u noworodka hamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego, wiotkość, trudności

w ssaniu, hipotermię (obniżenie temperatury ciała poniżej 36°C), zaburzenia oddychania.

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Oxazepam GSK może powodować zaburzenia widzenia, senność, zawroty głowy oraz zaburzenia

równowagi, dlatego w trakcie leczenia oksazepamem nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać

maszyn.

Lek Oxazepam GSK zawiera laktozę

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak przyjmować lek Oxazepam GSK

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza.

Zalecana dawka

Dorośli:

10 do 30 mg (1 do 3 tabletek) 3 do 4 razy na dobę.

Osoby powyżej 65 lat:

Początkowo 10 mg (1 tabletka) 3 razy na dobę.

Następnie lekarz prowadzący może zwiększyć dawkę do 15 mg (1,5 tabletki) 3 lub 4 razy na dobę.

Wielkość dawki zależeć będzie od skuteczności leku i nasilenia działań niepożądanych.

Sposób podawania:

Lek Oxazepam GSK należy przyjmować doustnie.

Leku nie należy stosować dłużej niż 8-12 tygodni, wliczając w to okres stopniowego odstawiania leku.

W niektórych przypadkach leczenie może trwać dłużej. Wymaga to jednak przeprowadzenia

specjalistycznej oceny stanu zdrowia pacjenta.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

U dzieci w wieku poniżej 12 lat oraz młodzieży lek Oxazepam GSK nie powinien być stosowany

z uwagi na to, że skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo w tej grupie nie zostały wystarczająco

zbadane.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oxazepam GSK

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

Objawy łagodnego przedawkowania:

brak reakcji na bodźce przy jednoczesnym zachowaniu przytomności (osłupienie),

UR.DZL.ZLN.4020.03556.2017

zaburzenia świadomości (dezorientacja),

reakcje paradoksalne,

letarg (stan głębokiego uśpienia, połączony z bezładem i brakiem wrażliwości na bodźce; procesy

życiowe są w znacznym stopniu zahamowane).

Objawy w przypadkach ciężkiego przedawkowania:

zaburzenia równowagi, chwiejny chód,

osłabienie siły mięśniowej,

obniżenie ciśnienia krwi,

spowolnienie pracy serca,

zwolnienie oraz spłycenie oddechu, bezdech,

śpiączka (rzadko),

zgon (bardzo rzadko).

Pominięcie przyjęcia leku Oxazepam GSK

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża

się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę leku. Następną dawkę leku

przyjąć zgodnie z zaleceniem lekarza.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Oxazepam GSK

Lek należy odstawiać stopniowo. Nagłe przerwanie przyjmowania leku Oxazepam GSK może

spowodować wystąpienie objawów odstawiennych, takich jak:

drżenia, niepokój, trudności z zasypianiem, dezorientacja, zawroty głowy, drażliwość, depresja,

lęk, bóle głowy, zwiększone napięcie mięśniowe, zjawisko „z odbicia” (czyli nasilenie objawów

choroby, która była powodem stosowania leku), zaburzenia nastroju, utrata poczucia

rzeczywistości, zaburzenia osobowości, nadwrażliwość na dźwięk, drętwienie i mrowienie

kończyn, nadwrażliwość na światło, zaburzenia odbierania wrażeń i postrzegania, ruchy

mimowolne, utrata pamięci krótkotrwałej, zaburzenia koncentracji, podwyższenie temperatury

ciała.

Ponadto mogą pojawić się takie objawy, jak: wzmożone pocenie się, nudności, wymioty, biegunka,

utrata apetytu, palpitacje i tachykardia (przyspieszenie akcji serca), nadmierna odpowiedź na

odruchy, skurcze mięśniowe, skurcze brzucha, zaburzenia postrzegania, a w rzadkich przypadkach

delirium (majaczenie), omamy (spostrzeganie nieistniejących przedmiotów, osób), ataki paniki,

ataki i drgawki mózgowe. Ataki i drgawki mogą się pojawić u pacjentów, zwłaszcza, jeśli

występowały one w przeszłości lub u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki, które

obniżają próg drgawkowy (np. leki przeciwdepresyjne).

Czas pojawienia się objawów odstawiennych jest różny i może wynosić od kilku godzin do tygodnia

lub więcej od odstawienia leku.

Jeśli pojawią się objawy odstawienne, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane

(mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

uspokojenie,

wyczerpanie,

senność.

UR.DZL.ZLN.4020.03556.2017

Częste działania niepożądane

(mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

depresja,

zaburzenia równowagi, chwiejny chód, osłabienie mięśni; mogą być przyczyną upadku

i niebezpiecznych złamań kości, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat),

brak reakcji na bodźce przy jednoczesnym zachowaniu przytomności (osłupienie),

zaburzenia świadomości (dezorientacja),

osłabienie.

Niezbyt częste działania niepożądane

(mogą wystąpić u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

zmniejszenie lub zwiększenie popędu płciowego (libido),

impotencja,

anorgazmia (niemożność osiągania orgazmu),

nudności.

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona

na podstawie dostępnych danych):

reakcje paradoksalne (występują częściej u osób w podeszłym wieku): niepokój, pobudzenie,

pobudliwość, lęk, wrogość, złość, agresywne zachowania, urojenia (błędne przekonania odporne

na argumentację), omamy (fałszywe spostrzeżenia zmysłowe), mania (podwyższony lub drażliwy

nastrój), koszmary senne, psychozy, zmiana zachowania, brak zahamowań, euforia (nienaturalnie

dobre samopoczucie), myśli i wyobrażenia samobójcze, próby samobójcze. Jeśli takie objawy

wystąpią, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem,

sztywność mięśni, słaba mimika, spowolnienie ruchowe, niepokój ruchowy, mimowolne skurcze

mięśni i mimowolne ruchy (tzw. objawy pozapiramidowe),

zaburzenia mowy, niewyraźna, spowolniona mowa,

zawroty głowy, bóle głowy,

drżenia,

drgawki i (lub) napady drgawkowe,

śpiączka,

przejściowa niepamięć następcza (niemożność uczenia się i zapamiętywania nowych informacji)

lub zaburzenia pamięci; ryzyko jest większe przy stosowaniu dużych dawek leku,

zaburzenia widzenia (np. podwójne widzenie, niewyraźne widzenie),

zwolnienie oraz spłycenie oddechu, bezdech, a nawet śmierć wskutek uduszenia się (tzw. depresja

oddechowa),

nasilenie się objawów bezdechu sennego oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (patrz punkt:

Kiedy nie stosować leku Oxazepam GSK),

zaparcia,

żółtaczka (żółte zabarwienie skóry i białkówki oczu) oraz zmiany w obrazie krwi (podwyższone

stężenie bilirubiny i fosfatazy alkalicznej oraz zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

AspAT i AlAT),

reakcje skórne (np. swędzące grudki lub bąble na skórze), łysienie,

małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi powodujące zwiększenie ryzyka krwawienia

i powstawania siniaków),

agranulocytoza (zmniejszenie ilości niektórych białych krwinek, prowadzące do obniżenia

odporności organizmu),

dyskrazja krwi (zaburzenie wytwarzania elementów morfotycznych krwi), pancytopenia

(zmniejszenie ilości wszystkich komórek krwi),

reakcje nadwrażliwości (reakcje uczuleniowe),

reakcje anafilaktyczne i (lub) anafilaktoidalne (poważne reakcje alergiczne powodujące trudności

w oddychaniu lub zawroty głowy),

zespół Schwartza i Barttera (choroba wywołana nadmiernym wydzielaniem hormonu

wazopresyny. Objawia się: bólem głowy, rozdrażnieniem, nudnościami, wymiotami, zmianami

nastroju, nadmierną pobudliwością, zaburzeniami świadomości, zmniejszonym napięciem mięśni

oraz osłabieniem odruchów ścięgnistych),

obniżone stężenie sodu we krwi (hiponatremia),

UR.DZL.ZLN.4020.03556.2017

nietrzymanie moczu,

zatrzymanie moczu,

obniżenie ciśnienia krwi,

obniżenie temperatury ciała.

Lek Oxazepam GSK może powodować psychiczne i fizyczne uzależnienie (patrz punkt: Ostrzeżenia

i środki ostrożności).

Nagłe odstawienie leku Oxazepam GSK może spowodować wystąpienie objawów odstawiennych

(patrz punkt: Przerwanie stosowania leku Oxazepam GSK).

Jeśli pacjent chorował na depresję, może się ona ujawnić podczas przyjmowania leku Oxazepam

GSK.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49

21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Oxazepam GSK

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu

ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie należy stosować leku Oxazepam GSK po upływie terminu ważności zamieszczonego

na opakowaniu zewnętrznym po „Termin ważności” i blistrze po „EXP”. Termin ważności oznacza

ostatni dzień podanego miesiąca. Numer serii na blistrze zamieszczony jest po „Lot”.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Oxazepam GSK

Substancją czynną leku jest oksazepam.

1 tabletka zawiera 10 mg oksazepamu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, talk, magnezu stearynian,

krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Oxazepam GSK i co zawiera opakowanie

Oxazepam GSK ma postać białych lub prawie białych tabletek, obustronnie wypukłych.

Opakowanie zawiera 20 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

UR.DZL.ZLN.4020.03556.2017

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

GSK Services Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. (22) 576-90-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

Nie ma żadnych ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Autologous CD34+ enriched cell fraction that contains CD34+ cells transduced with lentiviral vector that encodes for the human ARSA cDNA sequence (GSK2696274), decision type: , therapeutic area:

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Autologous CD34+ enriched cell fraction that contains CD34+ cells transduced with lentiviral vector that encodes for the human ARSA cDNA sequence (GSK2696274), decision type: , therapeutic area:

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Autologous CD34+ enriched cell fraction that contains CD34+ cells transduced with lentiviral vector that encodes for the human ARSA cDNA sequence (GSK2696274), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0212/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency