Optibetol 0,5%

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Optibetol 0,5% 5 mg/ml krople do oczu, roztwór
 • Dawkowanie:
 • 5 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople do oczu, roztwór
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Optibetol 0,5% 5 mg/ml krople do oczu, roztwór
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 5 ml, 5909990925513, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09255
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dla pacjenta: informacja dla pacjenta

OPTIBETOL 0,5%, 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Betaxololum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Optibetol 0,5% i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Optibetol 0,5%

Jak stosować lek Optibetol 0,5%

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Optibetol 0,5%

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Optibetol 0,5% i w jakim celu się go stosuje

Optibetol 0,5% jest lekiem okulistycznym w postaci jałowych kropli, zawierającym betaksolol jako

substancję czynną. Betaksolol jest zaliczany do grupy leków zwanych selektywnymi β-

adrenolitykami.

Optibetol 0,5% jest wskazany do stosowania w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia

wewnątrzgałkowego u pacjentów z:

nadciśnieniem wewnątrzgałkowym,

przewlekłą jaskrą z otwartym kątem.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Optibetol 0,5%

Kiedy nie stosować leku Optibetol 0,5%:

jeśli pacjent ma uczulenie na betaksolol, β-adrenolityki lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości trudności z oddychaniem, takie jak ciężka astma,

ciężkie przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli (ciężka choroba płuc, która może

powodować świszczący oddech, trudności z oddychaniem i (lub) długotrwały kaszel);

jeśli u pacjenta występuje zwolnienie rytmu serca, niewydolność serca lub zaburzenia rytmu

serca (nieregularne bicie serca).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Optibetol 0,5% należy omówić to z lekarzem, jeśli pacjent ma

lub miał w przeszłości:

chorobę niedokrwienną serca (objawy mogą obejmować ból w klatce piersiowej lub

ucisk, trudności ze złapaniem oddechu lub duszenie się), niewydolność serca, niskie ciśnienie

krwi;

zaburzenia rytmu serca, takie jak wolne bicie serca;

trudności z oddychaniem,

astmę lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (choroba, której

objawy mogą obejmować świszczący oddech, trudności z oddychaniem i/lub długotrwały

kaszel);

słabe krążenie krwi (takie jak choroba Raynauda lub zespół Raynauda);

cukrzycę, ponieważ betaksolol może maskować objawy wywołane zmniejszeniem stężenia

cukru we krwi;

nadczynność tarczycy, ponieważ betaksolol może maskować objawy choroby;

osłabienie mięśni (miastenię);

zespół suchego oka lub inne zaburzenia wydzielania łez;

jaskrę z zamkniętym kątem.

Jeśli u pacjenta planowana jest operacja, pacjent powinien powiedzieć lekarzowi o stosowaniu leku

Optibetol 0,5%, ponieważ betaksolol może zmieniać działanie niektórych leków stosowanych podczas

znieczulenia.

Jeśli pacjent nosi szkła kontaktowe - patrz punkt „Lek Optibetol 0,5% zawiera benzalkoniowy

chlorek”.

Optibetol 0,5% nie wywiera działania na źrenicę i dlatego w przypadku pacjentów z jaskrą

z zamkniętym kątem, wymagających zastosowania natychmiastowego leczenia, może być stosowany

w celu obniżenia ciśnienia w oku (oczach) z lekiem zwężającym źrenicę.

Należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast poradzić się lekarza, jeżeli pacjent podejrzewa

wystąpienie reakcji alergicznej (objawy: wysypka na skórze, swędzenie, obrzęk warg, oczu i ust,

duszność, świszczący oddech).

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Optibetol 0,5% u dzieci.

Optibetol 0,5% a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach (w tym również o kroplach do

oczu), stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje

stosować.

Optibetol 0,5% może wywierać wpływ na inne leki, które pacjent aktualnie przyjmuje lub inne leki

mogą wpływać na działanie leku Optibetol 0,5%, w tym inne krople do oczu stosowane w leczeniu

jaskry.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje leki obniżające ciśnienie tętnicze, leki na serce,

leki przeciwcukrzycowe i leki psychotropowe.

Optibetol 0,5% może zmniejszać skuteczność adrenaliny stosowanej w leczeniu ciężkich reakcji

alergicznych (anafilaksja). Należy poinformować lekarza, jeżeli u pacjenta w przeszłości występowały

ciężkie reakcje uczuleniowe.

Jeśli jednocześnie stosuje się inne leki do oczu, należy zachować co najmniej 5-minutowy odstęp

pomiędzy zakraplaniem kolejnych leków. Maści do oczu powinny być zastosowane jako ostatnie.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Optibetol 0,5% jeśli pacjentka jest w ciąży, chyba że lekarz zdecyduje, że

jest to konieczne.

Nie należy stosować leku Optibetol 0,5% jeśli pacjentka karmi piersią. Betaksolol przenika do mleka

matki. Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem każdego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Optibetol 0,5% nie ma wpywu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn.

Przemijające niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia mogą wpływać na zdolność

prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeżeli po zakropleniu wystąpi niewyraźne widzenie,

pacjent przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn musi odczekać, aż

powróci ostrość widzenia.

Lek Optibetol 0,5% zawiera benzalkoniowy chlorek

Benzalkoniowy chlorek pełni rolę środka konserwującego w leku. Może on powodować podrażnienie

oczu. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy usunąć soczewki

kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem.

Substancja zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

3.

Jak stosować lek

Optibetol 0,5%

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku)

Zwykle zalecana dawka to jedna kropla do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, np. rano

i wieczorem.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Sposób podawania

Lek Optibetol 0,5% jest przeznaczony do użytku zewnętrznego - należy stosować miejscowo do oka

(oczu).

Nie należy dotykać końcówką kroplomierza do oka, powiek oraz żadnych innych powierzchni,

ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki. Stosowanie zanieczyszczonych

kropli może prowadzić do niebezpiecznych powikłań, a nawet do utraty wzroku.

Przed zakropleniem leku należy dokładnie umyć ręce.

Odkręcić zakrętkę znajdującą się na butelce.

Przechylić głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy

powieką i gałką oczną.

Odwrócić butelkę i delikatnie nacisnąć kciukiem lub palcem wskazującym na ściankę, aż do

wyciśnięcia jednej kropli leku do oka. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza do oka, ani

powiek. Jeśli kropla nie trafiła do oka, należy zakroplić następną.

Po zakropleniu leku Optibetol 0,5% należy przez około 2 minuty delikatnie uciskać wewnętrzny

kącik oka. Pomoże to zahamować wchłanianie leku do organizmu.

Jeśli lekarz zalecił zakraplanie leku także do drugiego oka, należy powtórzyć czynności

z punktów 3., 4. i 5.

Kroplomierz jest tak zaprojektowany, aby dokładnie odmierzać krople, dlatego nie należy

powiększać otworu w kroplomierzu.

Po zakropleniu należy zakręcić butelkę. Nie należy jednak zakręcać jej zbyt mocno.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Optibetol 0,5%

W przypadku zakroplenia większej niż zalecana dawki leku do oka lub omyłkowego wypicia

zawartości butelki (np. przez dziecko), należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Optibetol 0,5%

Ważne, aby stosować ten lek zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku pominięcia dawki, lek należy zakroplić możliwie najszybciej. Jeżeli jednak zbliża się

pora zastosowania kolejnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą dawkę i zakroplić następną

według schematu zaleconego przez lekarza.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Optibetol 0,5%

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne, w tym wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub)

gardła, co może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu, należy przerwać stosowanie

leku Optibetol 0,5% i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub Oddziałem Ratunkowym

najbliższego szpitala.

Poniższe działania niepożądane były zgłaszane podczas badań klinicznych oraz po wprowadzeniu leku

do obrotu.

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

uczucie dyskomfortu w oku (w tym uczucie ciała obcego w oku).

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

ból głowy;

niewyraźne widzenie, zwiększone łzawienie.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

punkcikowate zapalenie rogówki, zapalenie rogówki, zapalenie spojówek, zapalenie powiek,

upośledzenie widzenia, światłowstręt, ból oka, suchość oka, astenopia (osłabienie ostrości

wzroku), kurcz powiek, świąd oka, wydzielina z oka, strupki na brzegach powiek, zapalenie

oka, podrażnienie oka, zaburzenia spojówek, obrzęk spojówek, przekrwienie oka;

zwolnienie czynności serca (bradykardia), przyspieszenie czynności serca (tachykardia);

astma, duszność, zapalenie błony śluzowej nosa;

nudności.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):

niepokój, bezsenność, depresja;

omdlenia;

zaćma, zmniejszenie wrażliwości rogówki, zaczerwienienie powiek;

niedociśnienie tętnicze;

kaszel, wodnisty wyciek z nosa;

zaburzenia smaku;

zapalenie skóry, wysypka, łysienie;

zmniejszenie libido.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

nadwrażliwość;

zawroty głowy;

zaburzenia rytmu serca;

astenia (zmęczenie).

Dodatkowe działania niepożądane zaobserwowane po zastosowaniu innych leków z grupy

β-adrenolityków, które mogą potencjalnie wystąpić po zastosowaniu betaksololu.

Podobnie jak inne leki stosowane do oczu, betaksolol jest wchłaniany do krwi. Może to spowodować

podobne działania niepożądane jak w przypadku podania dożylnego i (lub) doustnego leku z grupy

β-adrenolityków. Częstość występowania działań niepożądanych po podaniu do oczu jest mniejsza niż

w przypadku leków podawanych doustnie lub w zastrzyku.

Wymienione poniżej działania niepożądane są charakterystyczne dla leków z grupy β-adrenolityków

stosowanych w leczeniu chorób oczu.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):

wysypka łuszczycowa lub zaostrzenie łuszczycy.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

ogólnoustrojowe reakcje alergiczne w tym obrzęk naczynioruchowy,

pokrzywka, miejscowa i uogólniona wysypka, świąd, reakcje anafilaktyczne;

zmniejszenie stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia);

koszmary nocne, utrata pamięci omamy, psychozy, splątanie (dezorientacja);

incydent mózgowo-naczyniowy, niedokrwienie mózgu, nasilenie przedmiotowych

i podmiotowych objawów miastenii (osłabienie mięśni), parestezje (mrowienie, drętwienie);

odwarstwienie naczyniówki po zabiegach filtracyjnych, erozja rogówki (uszkodzenia nabłonka

rogówki), opadanie powiek, podwójne widzenie;

ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęki, zastoinowa niewydolność serca, blok

przedsionkowo-komorowy, zatrzymanie akcji serca, niewydolność serca. Spowolnienie

przewodzenia przedsionkowo-komorowego lub nasilenie bloku przedsionkowo-komorowego;

objaw Raynauda, zimne i sine dłonie i stopy. Nasilenie istniejącego chromania przestankowego;

skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z wcześniej istniejącą chorobą skurczową oskrzeli);

niestrawność, biegunka, suchość w jamie ustnej, bóle brzucha, wymioty;

bóle mięśni;

zaburzenia seksualne, impotencja;

zmęczenie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Optibetol 0,5%

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

Butelkę przechowywać szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot oznacza numer serii.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 4 tygodnie. Po tym czasie lek należy wyrzucić, nawet

jeśli nie został on całkowicie zużyty.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Optibetol 0,5%

Substancją czynną leku jest betaksolol. Każdy ml zawiera 5 mg betaksololu w postaci

betaksololu chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: disodu edetynian, sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek roztwór, sodu

wodorotlenek 10% (do ustalenia pH), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Optibetol 0,5% i co zawiera opakowanie

Optibetol 0,5% to jałowe krople do oczu. Lek dostępny jest w butelkach polietylenowych

zawierających 5 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: