Opdivo

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Opdivo
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Opdivo
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Środki agentów,
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Czerniak, Choroba Hodgkina, Raka Komórek Nerkowych, Raka Niedrobnokomórkowego Płuc
 • Wskazania:
 • Czerniak, Опдиво w monoterapii lub w połączeniu z ипилимумаб jest wskazany w leczeniu zaawansowanych (niesprawne lub rozsiana) czerniaka u osób dorosłych. Stosunkowo ниволумаб monoterapii, wzrost przeżycia bez progresji (PFS) i przeżycia całkowitego (ów) dla kombinacji ниволумаб z ипилимумаб stwierdzono tylko u pacjentów z niskim nowotworowych PD-Л1 wyrażenie. Adjuvant leczenie czerniaka, Опдиво w monoterapii jest przewidziany dla adjuvant leczenia dorosłych pacjentów z czerniakiem z zajęciem węzłów chłonnych lub przerzutów, które przeszły całkowitą resekcję. Niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC), Опдиво w monoterapii jest przeznaczony do leczenia местнораспространенного lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca po wcześniejszej chemioterapii u dorosłych. Rak nerki-komórkowego raka (ПКР), Опдиво w monoterapii jest przeznaczony do leczenia powszechną nerki-komórki carcinoma po wstępnej terapii u dorosłych. Klasyczny chłoniak Hodgkina (chl), Опдиво w monoterapii jest przeznaczony do leczenia dorosłyc
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 21

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/H/C/003985
 • Data autoryzacji:
 • 19-06-2015
 • Kod EMEA:
 • EMEA/H/C/003985
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 25-12-2018

Sprawozdanie z oceny publicznego

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/489091/2018

EMEA/H/C/003985

Opdivo (niwolumab)

Przegląd wiedzy na temat leku Opdivo i uzasadnienie udzielenia Pozwolenia

na dopuszczenie do obrotu w UE

Co to jest lek Opdivo i w jakim celu się go stosuje

Opdivo jest lekiem przeciwnowotworowym stosowanym w leczeniu osób dorosłych z:

czerniakiem, rodzajem raka skóry. Opdivo stosuje się w monoterapii lub w skojarzeniu z innym

lekiem przeciwnowotworowym o nazwie ipilimumab do leczenia osób dorosłych, których rak

rozprzestrzenił się na inne części ciała lub którego nie można usunąć chirurgicznie. Lek stosuje się

również w monoterapii u pacjentów, u których przeprowadzono operację chirurgicznego usunięcia

czerniaka, który rozprzestrzenił się na węzły chłonne lub na inne części ciała;

rakiem płuc zwanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), który rozprzestrzenił się

miejscowo lub na inne części ciała. Opdivo stosuje się w monoterapii u pacjentów, którzy wcześniej

byli leczeni innymi lekami przeciwnowotworowymi (chemioterapia);

zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, rakiem nerek. Opdivo stosuje się w monoterapii u

pacjentów, którzy byli wcześniej leczeni innymi lekami przeciwnowotworowymi;

klasycznym chłoniakiem Hodgkina, rakiem limfocytów (rodzaj białych krwinek), jeżeli nie nastąpiła

poprawa lub choroba nawróciła po przeprowadzeniu przeszczepienia autologicznych komórek

macierzystych (zabieg zastąpienia szpiku kostnego pacjenta jego własnymi komórkami

macierzystymi w celu odtworzenia szpiku, który będzie wytwarzał zdrowe komórki krwi). Opdivo

stosuje się w monoterapii po leczeniu brentuksymabem wedotin (inny lek przeciwnowotworowy);

płaskonabłonkowym rakiem głowy i szyi (ang. squamous cell cancer of the head and neck,

SCCHN), który powrócił lub rozprzestrzenił się na inne części organizmu. Lek Opdivo stosuje się w

monoterapii u pacjentów, których rak uległ progresji pomimo terapii opartej na pochodnych

platyny;

rakiem urotelialnym, rakiem pęcherza i dróg moczowych, który rozprzestrzenił się miejscowo i

którego nie można chirurgicznie usunąć lub, który rozprzestrzenił się na inne części ciała. Lek

stosuje się w monoterapii po niepowodzeniu wcześniejszej terapii opartej na pochodnych platyny.

Opdivo zawiera substancję czynną niwolumab.

Opdivo (niwolumab)

EMA/489091/2018

Strona 2/5

Jak stosować lek Opdivo

Terapię lekiem Opdivo powinien rozpocząć i nadzorować lekarz mający doświadczenie w leczeniu raka.

Lek wydaje się wyłącznie na receptę.

Opdivo podaje się w postaci wlewu dożylnego (kroplówki). Dawka leku oraz częstość podawania zależą

od tego, czy lek jest podawany w monoterapii czy w skojarzeniu z ipilimumabem. Lekarz może opóźnić

podawanie dawek w przypadku wystąpienia pewnych działań niepożądanych lub zaprzestać leczenia w

ogóle, jeśli działania niepożądane są poważne.

Więcej informacji o sposobie stosowania leku Opdivo znajduje się w ulotce dla pacjenta lub udzieli ich

lekarz lub farmaceuta.

Jak działa lek Opdivo

Substancja czynna leku Opdivo, niwolumab, jest przeciwciałem monoklonalnym – rodzajem białka,

które zostało zaprojektowane w taki sposób, aby rozpoznawało receptor (cel) o nazwie PD-1

znajdujący się na określonych komórkach układu odpornościowego, limfocytach T, oraz przyłączało się

do niego. Komórki nowotworowe mogą wytwarzać białka (PD-L1 i PD-L2), które przyłączają się do tego

receptora i blokują aktywność komórek T, uniemożliwiając im atakowanie nowotworu. Niwolumab,

przyłączając się do tego receptora, uniemożliwia białkom PD-L1 i PD-L2 blokowanie komórek T,

zwiększając w ten sposób zdolność układu odpornościowego do zabijania komórek nowotworowych.

Korzyści ze stosowania leku Opdivo wykazane w badaniach

Czerniak

Opdivo stosowany w monoterapii oceniano w dwóch badaniach głównych u pacjentów z

zaawansowanym czerniakiem. W pierwszym badaniu z udziałem 418 wcześniej nieleczonych pacjentów

z zaawansowanym czerniakiem stwierdzono, że czas przeżycia pacjentów leczonych z użyciem Opdivo

był dłuższy niż pacjentów, którzy otrzymywali lek przeciwnowotworowy dakarbazynę: Po 12 miesiącach

73% pacjentów leczonych lekiem Opdivo pozostawało przy życiu, w porównaniu z 42% pacjentów,

którym podawano dakarbazynę. W drugim badaniu 405 pacjentów z zaawansowanym czerniakiem, u

których objawy choroby nasiliły się pomimo wcześniejszego leczenia z użyciem leku

przeciwnowotworowego. W tym badaniu pacjenci byli kontrolowani przez co najmniej 6 miesięcy i u

około 32% (38 ze 120) pacjentów przyjmujących lek Opdivo wystąpiła odpowiedź na leczenie i

nastąpiło zmniejszenie guzów w porównaniu z około 11% (5 z 47) pacjentów przyjmujących lek

wybrany przez badaczy (dakarbazynę lub skojarzenie karboplatyny i paklitakselu).

W trzecim badaniu u 945 wcześniej nieleczonych pacjentów z zaawansowanym czerniakiem oceniano

lek Opdivo w skojarzeniu z ipilimumabem, lek Opdivo w monoterapii lub ipilimumab w monoterapii.

Pacjenci, którym podawano lek Opdivo w skojarzeniu z ipilimumabem pozostawali przy życiu przez

kolejne 11,5 miesiąca bez nasilenia się choroby, a pacjenci, którym podawano lek Opdivo w

monoterapii pozostawali przy życiu przez kolejne 6,9 miesiąca bez nasilenia się choroby. Pacjenci,

którym podawano tylko ipilimumab, przeżywali 2,9 miesiąca bez nasilenia się choroby. Więcej

pacjentów pozostawało przy życiu po 2 latach stosowania leku Opdivo i ipilimumabu (64%) niż z

zastosowaniem leku Opdivo w monoterapii (59%) lub ipilimumabu w monoterapii (45%). W badaniu

uczestniczyli pacjenci, których komórki nowotworowe wytwarzały duże ilości PD-L1, oraz pacjenci,

których komórki nowotworowe wytwarzały małe ilości PD-L1. Wydłużenie czasu przeżycia pacjentów

bez nasilenia się choroby podczas terapii lekiem Opdivo w skojarzeniu z ipilimumabem względem

terapii lekiem Opdivo w monoterapii zaobserwowano jedynie u pacjentów, których komórki

nowotworowe wytwarzały małe ilości PD-L1.

Opdivo (niwolumab)

EMA/489091/2018

Strona 3/5

W czwartym badaniu z udziałem 906 pacjentów z czerniakiem po operacji i narażonych na wysokie

ryzyko nawrotu raka lek Opdivo porównywano z ipilimumabem. Pacjenci leczeni lekiem Opdivo

przeżywali średnio 31 miesięcy przed nawrotem raka lub przed pojawieniem się nowego czerniaka lub

umierali, w porównaniu z 24 miesiącami w przypadku pacjentów leczonych ipilimumabem.

NDRP

W leczeniu NDRP, który rozprzestrzenił się miejscowo lub do innych części ciała, lek Opdivo wydłużał

średni czas przeżycia pacjentów w porównaniu z docetakselem (inny lek przeciwnowotworowy). W

badaniach wykazano korzyści w przypadku dwóch postaci NDRP, znanych jako niepłaskonabłonkowy i

płaskonabłonkowy.

W przypadku niepłaskonabłonkowego NDRP w jednym badaniu głównym uczestniczyło 582 pacjentów,

u których doszło do postępu choroby pomimo kilku wcześniejszych terapii. Średni czas przeżycia przy

stosowaniu leku Opdivo wynosił około 12,2 miesiąca, w porównaniu z 9,4 przy leczeniu docetakselem.

W przypadku płaskonabłonkowego NDRP w badaniu z udziałem 272 pacjentów wykazano, że czas

przeżycia pacjentów przyjmujących lek Opdivo wynosił około 9,2 miesiąca, w porównaniu z 6,0

miesiąca u pacjentów w przyjmujących docetaksel. Dodatkowe informacje uzyskano również z innego

badania wskazującego, że Opdivo może wywołać odpowiedź na leczenie u pacjentów z

płaskonabłonkowym NDRP, u których wystąpił postęp choroby pomimo kilku wcześniejszych terapii.

Zaawansowany rak nerkowokomórkowy

Opdivo porównywano z ewerolimusem w jednym badaniu głównym z udziałem 821 pacjentów z

zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, u których wystąpił postęp choroby pomimo

wcześniejszego leczenia. Pacjenci, którym podawano lek Opdivo przeżywali średnio 25,0 miesiąca, w

porównaniu z 19,6 miesiąca w przypadku pacjentów przyjmujących ewerolimus.

Klasyczny chłoniak Hodgkina

Opdivo oceniano w jednym badaniu głównym i w badaniu dodatkowym z udziałem łącznie 95

pacjentów z klasycznym chłoniakiem Hodgkina, u których nie wystąpiła odpowiedź lub choroba

nawróciła po przeprowadzeniu przeszczepienia autologicznych komórek macierzystych, a następnie po

leczeniu brentuksymabem wedotyną. Opdivo stosowano w monoterapii i nie porównywano go z innymi

lekami. Po leczeniu komórki nowotworowe zostały częściowo lub całkowicie usunięte u ok. 66% (63 z

95) pacjentów.

SCCHN

Opdivo obserwowano w jednym badaniu głównym z udziałem 361 pacjentów z rozprzestrzeniającym

się SCCHN pomimo terapii opartej na pochodnych platyny. Opdivo stosowano w monoterapii i

porównywano z innym lekiem przeciwnowotworowym (cetuksymab, metotreksat lub docetaksel)

wybranym przez lekarza prowadzącego. Pacjenci, którym podawano lek Opdivo przeżywali średnio 7,5

miesiąca w porównaniu z 5,1 miesiąca w przypadku pacjentów przyjmujących inne leki.

Rak urotelialny

Opdivo oceniano w jednym badaniu głównym z udziałem 270 pacjentów z rakiem urotelialnym, u

których nastąpiło pogorszenie choroby lub jej nawrót pomimo wcześniejszej terapii opartej na

pochodnych platyny. Lek Opdivo stosowano w monoterapii i nie porównywano go z innymi lekami. W

badaniu u 20% (54 z 270) pacjentów wystąpiła odpowiedź na badanie i nastąpiło zmniejszenie

rozmiaru nowotworu.

Opdivo (niwolumab)

EMA/489091/2018

Strona 4/5

Ryzyko związane ze stosowaniem leku Opdivo

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Opdivo (mogące wystąpić u więcej

niż 1 na 10 pacjentów) to: zmęczenie, biegunka, nudności (mdłości), wysypka i świąd, ból stawów,

mięśni i kości oraz niedoczynność tarczycy; większość działań niepożądanych ma nasilenie łagodne do

umiarkowanego. Inne częste działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Opdivo w

skojarzeniu z ipilimumabem, które również miały głównie nasilenie łagodne do umiarkowanego,

obejmowały gorączkę, zmniejszenie łaknienia, wymioty, zapalenie jelita grubego, ból brzucha, ból

głowy i duszność.

Stosowanie leku Opdivo często powoduje działania niepożądane związane z aktywnością układu

odpornościowego w narządach organizmu. Większość z nich ustępuje w następstwie właściwego

leczenia lub zaprzestania podawania leku Opdivo.

Pełny wykaz działań niepożądanych i ograniczeń związanych ze stosowaniem leku Opdivo znajduje się

w ulotce dla pacjenta.

Podstawy dopuszczenia do obrotu leku Opdivo w UE

Europejska Agencja Leków uznała, że przekonująco wykazano, iż lek Opdivo przynosi korzyści

pacjentom z niektórymi zaawansowanymi nowotworami (czerniak, NDRP, rak nerkowokomórkowy lub

SCCHN), albo wydłużając czas przeżycia pacjentów, albo wydłużając czas bez postępu choroby. W

badaniu raka urotelialnego w przypadku niepowodzenia innych rodzajów leczenia pacjenci reagowali na

terapię lekiem Opdivo. Badania dotyczące klasycznego chłoniaka Hodgkina obejmowały jedynie małą

liczbę pacjentów. Odsetek odpowiedzi zaobserwowany u tych pacjentów, u których inne próby leczenia

nie powiodły się i którzy mieli do dyspozycji niewiele innych opcji leczenia, był jednak wysoki. Korzyści

ze stosowania leku Opdivo, przewyższają działania niepożądane, które uznano za możliwe do

kontrolowania przy zastosowaniu odpowiednich środków. W związku z tym Agencja uznała, że korzyści

płynące ze stosowania leku Opdivo przewyższają ryzyko, i że może on być dopuszczony do stosowania

w UE.

Środki podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego

stosowania leku Opdivo

Firma wprowadzająca lek Opdivo do obrotu dostarczy lekarzom, którzy będą przepisywać lek Opdivo,

zestawy edukacyjne zawierające informacje dotyczące stosowania leku, kontrolowania działań

niepożądanych, zwłaszcza związanych z działaniem układu odpornościowego, oraz możliwego ryzyka u

pacjentów z klasycznym chłoniakiem Hodgkina mających przejść allogeniczne przeszczepienie komórek

macierzystych (transplantację komórek macierzystych od dawcy). Firma dostarczy także pacjentom

kartę ostrzeżeń zawierającą informacje dotyczące zagrożeń związanych z lekiem, jak również

instrukcje dotyczące kontaktu z lekarzem w razie wystąpienia objawów. Firma dostarczy również

dalsze dane dotyczące długoterminowych korzyści związanych ze stosowaniem leku Opdivo oraz

przeprowadzi analizy, aby określić, którzy pacjenci mogą odnieść największe korzyści z leczenia z

zastosowaniem tego leku.

W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Opdivo w Charakterystyce Produktu

Leczniczego i w Ulotce dla pacjenta zawarto również zalecenia i środki ostrożności przeznaczone dla

personelu medycznego i pacjentów

Tak jak w przypadku wszystkich leków, dane o stosowaniu leku Opdivo są stale monitorowane.

Zgłaszane działania niepożądane leku Opdivo są starannie oceniane i podejmowane są wszystkie

czynności konieczne do ochrony pacjentów.

Opdivo (niwolumab)

EMA/489091/2018

Strona 5/5

Inne informacje dotyczące leku Opdivo

Lek Opdivo otrzymał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, ważne w całej UE od dnia 19 czerwca

2015 r.

Dalsze informacje na temat leku Opdivo znajdują się na stronie internetowej Agencji pod

adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Data ostatniej aktualizacji: 07.2018.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

OPDIVO 10 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

niwolumab

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie

zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc,

zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się,

jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jest ważne aby pacjent miał ze sobą "Kartę ostrzeżeń dla pacjenta" w czasie leczenia.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek OPDIVO i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku OPDIVO

Jak stosować lek OPDIVO

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek OPDIVO

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek OPDIVO i w jakim celu się go stosuje

OPDIVO jest lekiem stosowanym w leczeniu:

zaawansowanego czerniaka (rodzaj nowotworu skóry) u dorosłych

czerniaka u dorosłych po całkowitym usunięciu (leczenie po operacji nazywane jest leczeniem

uzupełniającym)

zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca (rodzaj nowotworu płuc) u dorosłych

zaawansowanego raka nerkowokomórkowego (rodzaj nowotworu nerki) u dorosłych

klasycznego chłoniaka Hodgkina, który nawrócił po poprzednich terapiach lub nie odpowiedział

na poprzednie terapie, w tym autologiczne przeszczepienie komórek macierzystych (przeczepienie

własnych komórek krwiotwórczych pacjenta) u dorosłych

zaawansowanego raka głowy i szyi u dorosłych

zaawansowanego raka urotelialnego (rak pęcherza lub rak dróg moczowych) u dorosłych.

Substancją czynną jest niwolumab, który jest przeciwciałem monoklonalnym, rodzajem białka, które

zostało zaprojektowane aby rozpoznawać i przyłączać się do specyficznych, określonych substancji w

organizmie.

Niwolumab przyłącza się do docelowego białka zwanego receptorem programowanej śmierci 1

(PD-1), które może wyłączyć aktywność limfocytów T (rodzaju białych krwinek będących częścią

układu odpornościowego i stanowiących naturalną ochronę organizmu). Przyłączając się do PD-1,

niwolumab blokuje jego działanie i zapobiega wyłączeniu limfocytów T. Pomaga to zwiększyć ich

aktywność przeciwko komórkom czerniaka, raka płuc, nerki, komórkom nowotworowym układu

limfatycznego, raka głowy i szyi lub pęcherza.

OPDIVO może być podawane w skojarzeniu z ipilimumabem. Jest ważne aby pacjent przeczytał także

ulotkę tego leku. W przypadku pytań, dotyczących ipilimumabu, należy porozumieć się z lekarzem.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku OPDIVO

Kiedy nie stosować leku OPDIVO

jeśli pacjent ma uczulenie na niwolumab lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6 „Zawartość opakowania i inne informacje”). W razie wątpliwości,

należy porozmawiać z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku OPDIVO należy omówić to z lekarzem ponieważ leczenie może

powodować:

Problemy dotyczące płuc, takie jak: trudności w oddychaniu lub kaszel. Mogą to być objawy

zapalenia płuc (lub choroby śródmiąższowej płuc).

Biegunkę (wodniste, luźne lub miękkie stolce) bądź jakiekolwiek objawy zapalenia jelit

(zapalenia jelita grubego), takie jak: ból brzucha i obecność śluzu lub krwi w stolcu.

Zapalenie wątroby. Obserwowane przez lekarza i przez pacjenta objawy zapalenia wątroby

mogą obejmować nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby, zażółcenie oczu lub

skóry (żółtaczkę), bóle w nadbrzuszu po prawej stronie lub męczliwość.

Zapalenie nerek lub inne problemy z nerkami. Obserwowane przez lekarza i przez pacjenta

objawy mogą obejmować nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych nerek lub zmniejszoną

objętość moczu.

Problemy z gruczołami wytwarzającymi hormony (w tym przysadką, tarczycą i

nadnerczami), które mogą wpływać na funkcjonowanie tych gruczołów. Obserwowane przez

lekarza i przez pacjenta objawy zaburzeń funkcjonowania tych gruczołów mogą obejmować

uczucie zmęczenia (nadmierną męczliwość), zmiany masy ciała lub bóle głowy i zaburzenia

widzenia.

Cukrzycę (objawy obejmują nadmierne pragnienie, oddawanie znacznie zwiększonej ilości

moczu, zwiększenie apetytu z utratą masy ciała, uczucie zmęczenia, senność, osłabienie,

depresję, drażliwość i ogólne złe samopoczucie) lub cukrzycową kwasicę ketonową

(zakwaszenie krwi na skutek zaburzeń cukrzycowych).

Zapalenie skóry, które może prowadzić do ciężkich reakcji skórnych (znanych jako toksyczna

nekroliza naskórka i zespół Stevens-Johnsona). Obserwowane przez lekarza i przez pacjenta

objawy ciężkich reakcji skórnych mogą obejmować wysypkę, świąd i złuszczenie skóry (które

może mieć przebieg śmiertelny).

Zapalenie mięśni, takie jak: zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie mięśni szkieletowych i

rabdomioliza (sztywność mięśni i stawów, skurcz mięśni). Obserwowane przez lekarza i przez

pacjenta objawy mogą obejmować ból mięśni, sztywność, osłabienie, ból klatki piersiowej lub

uczucie ciężkiego zmęczenia.

Odrzucenie przeszczepionego narządu litego.

Chorobę przeszczep przeciw gospodarzowi.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów lub jeśli objawy ulegną nasileniu, należy jak

najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi. Nie należy samodzielnie leczyć objawów za pomocą

innych leków. Lekarz prowadzący może

zlecić podawanie pacjentowi innych leków, aby zapobiec powikłaniom i zmniejszyć nasilenie

występujących objawów,

wstrzymać podanie kolejnej dawki leku OPDIVO,

lub całkowicie zaprzestać stosowania leku OPDIVO.

Należy zwrócić uwagę, że objawy te czasami występują z opóźnieniem i mogą rozwinąć się po

tygodniach lub miesiącach od przyjęcia ostatniej dawki. Przed leczeniem lekarz sprawdzi stan zdrowia

pacjenta. Podczas leczenia wykonywane będą także badania krwi.

Należy skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką przed podaniem leku OPDIVO, jeśli:

u pacjenta występuje choroba autoimmunologiczna (stan, w którym organizm atakuje własne

komórki);

u pacjenta występuje czerniak oka;

pacjent otrzymywał wcześniej ipilimumab, inny lek stosowany w leczeniu czerniaka i wystąpiły

poważne działania niepożądane spowodowane podaniem tego leku;

pacjent dowiedział się, że jego nowotwór zajął mózg;

pacjent przebył w przeszłości zapalenie płuc;

pacjent przyjmował leki hamujące czynność układu odpornościowego.

Powikłania przeszczepienia komórek macierzystych, w którym zastosowano komórki

macierzyste od dawcy (allogeniczne) po leczeniu lekiem OPDIVO. Te powikłania mogą być

ciężkie i mogą prowadzić do zgonu. Jeżeli u pacjenta zostanie wykonane przeszczepienie

allogenicznych komórek macierzystych, lekarz będzie go obserwować w celu wykrycia objawów

ewentualnych powikłań.

Dzieci i młodzież

Leku OPDIVO nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

Lek OPDIVO a inne leki

Przed otrzymaniem leku OPDIVO należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje

jakiekolwiek leki hamujące układ odpornościowy, takie jak kortykosteroidy, ponieważ leki te mogą

wpływać na działanie leku OPDIVO. Jednak gdy pacjent otrzymuje już lek OPDIVO, lekarz może

zalecić stosowanie kortykosteroidów w celu zmniejszenia ewentualnych działań niepożądanych, które

mogą wystąpić podczas leczenia i nie ma to wpływu na działanie tego leku.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio.

Podczas leczenia nie należy przyjmować innych leków bez wcześniejszego poinformowania o tym

lekarza.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, gdy planuje mieć dziecko lub

karmi piersią, powinna powiedzieć o tym lekarzowi.

Kobiety w ciąży nie powinny stosować leku OPDIVO, chyba że lekarz wyraźnie to zaleci. Skutki

stosowania leku OPDIVO u kobiet w ciąży nie są znane, ale istnieje możliwość, że substancja czynna,

niwolumab, może mieć niekorzystny wpływ na nienarodzone dziecko.

Kobiety, które mogą zajść w ciążę, powinny stosować skuteczną antykoncepcję podczas

leczenia lekiem OPDIVO i przez co najmniej 5 miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki leku

OPDIVO.

W przypadku zajścia w ciążę podczas przyjmowania leku OPDIVO należy poinformować o

tym swojego lekarza.

Nie wiadomo, czy niwolumab przenika do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla

niemowlęcia karmionego piersią. Należy zapytać lekarza, czy można karmić piersią podczas leczenia

lekiem OPDIVO lub po zakończeniu tego leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby niwolumab miał niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia

pojazdów i obsługiwania maszyn; należy jednak zachować ostrożność podczas wykonywania tych

czynności, dopóki pacjent nie upewni się, że niwolumab nie powoduje u niego niekorzystnych działań.

Lek OPDIVO zawiera sód

Przed podaniem leku OPDIVO, należy powiedzieć lekarzowi, że pacjent jest na diecie niskosodowej

(o ograniczonej zawartości soli). Lek zawiera 2,5 mg sodu w każ

dym ml koncentratu.

Pacjent znajdzie te informacje również w "Karcie ostrzeń dla pacjenta", którą otrzyma od lekarza

prowadzącego. Jest ważne aby pacjent miał ze sobą "Kartę ostrzeżeń dla pacjenta" w czasie leczenia i

pokazał ją swojemu opiekunowi.

3.

Jak stosować lek OPDIVO

Stosowana dawka leku OPDIVO

W przypadku podawania tylko leku OPDIVO zalecana dawka, w zależności od wskazania, wynosi

albo 240 mg podawane co 2 tygodnie albo 480 mg podawane co 4 tygodnie.

W przypadku podawania tylko leku OPDIVO w leczeniu czerniaka u dorosłych po całkowitym

usunięciu zalecana dawka wynosi 3 mg niwolumabu na kilogram masy ciała.

W przypadku podawania leku OPDIVO w skojarzeniu z ipilimumabem zalecana dawka leku OPDIVO

wynosi 1 mg niwolumabu na kilogram masy ciała w przypadku pierwszych 4 dawek (faza leczenia

skojarzonego). Następnie zalecana dawka leku OPDIVO wynosi 240 mg podawane co 2 tygodnie albo

480 mg podawane co 4 tygodnie (faza jednolekowa).

Przed podaniem, w zależności od dawki, odpowiednia ilość leku OPDIVO będzie rozcieńczona

roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) lub roztworem glukozy do

wstrzykiwań o stężeniu 50 mg/ml (5%). Aby uzyskać wymaganą dawkę, konieczne może być zużycie

więcej niż jednej fiolki leku OPDIVO.

Jak podawać lek OPDIVO

Lek OPDIVO będzie podawany w szpitalu lub w klinice, pod nadzorem doświadczonego lekarza.

Lek OPDIVO będzie podawany w postaci infuzji (wlewu) do żyły (dożylnie) przez okres 30 lub

60 minut, co 2 tygodnie lub 4 tygodnie, w zależności od dawki, którą otrzymuje pacjent. Lekarz

będzie kontynuował podawanie leku OPDIVO tak długo, dopóki pacjent będzie odnosił korzyści z

jego stosowania lub dopóki pacjent będzie tolerował leczenie.

W przypadku podawania leku OPDIVO w skojarzeniu z ipilimumabem, infuzja będzie podawana

przez okres 30 minut, co 3 tygodnie w przypadku pierwszych 4 dawek (faza leczenia skojarzonego).

Następnie lek będzie podawany w infuzji przez okres 30 lub 60 minut co 2 tygodnie lub 4 tygodnie, w

zależności od dawki, którą otrzymuje pacjent (faza jednolekowa).

Pominięcie zastosowania leku OPDIVO

Bardzo ważne jest, aby zgłaszać się na wszystkie wizyty, w czasie których podawany będzie lek

OPDIVO. Jeżeli pacjent nie zgłosi się na wizytę, należy zapytać lekarza, kiedy zostanie zaplanowane

podanie następnej dawki.

Przerwanie stosowania leku OPDIVO

Przerwanie leczenia może zatrzymać działanie leku. Nie należy przerywać leczenia lekiem OPDIVO

bez porozumienia z lekarzem.

W przypadku dalszych pytań, dotyczących leczenia lub stosowania tego leku, należy porozumieć się z

lekarzem.

W przypadku podawania leku OPDIVO w skojarzeniu z ipilimumabem, najpierw podawany będzie

lek OPDIVO, a następnie ipilimumab.

Należy zapoznać się z ulotką dla ipilimumabu, aby zrozumieć zastosowanie tego leku. W przypadku

pytań, dotyczących tego leku, należy porozumieć się z lekarzem.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lekarz przedyskutuje działania niepożądane i wyjaśni ryzyko i korzyści leczenia.

Należy pamiętać o ważnych objawach stanu zapalnego. Lek OPDIVO działa na układ

odpornościowy i może powodować stany zapalne w różnych częściach ciała. Stan zapalny może

spowodować poważne uszkodzenia ciała, a niektóre stany zapalne mogą stanowić zagrożenie dla życia

i wymagać leczenia lub odstawienia niwolumabu.

W badaniach klinicznych samego niwolumabu zaobserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo częste (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób)

Zmniejszenie liczby pewnych rodzajów białych krwinek

Biegunka (wodniste, luźne lub miękkie stolce), nudności

Wysypka skórna, czasem z pęcherzami, świąd

Uczucie zmęczenia lub osłabienie

Częste (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób)

Zakażenia górnych dróg oddechowych

Reakcje alergiczne, reakcje związane z infuzją leku

Niedoczynność tarczycy (co może powodować męczliwość lub zwiększenie masy ciała),

nadczynność tarczycy (co może powodować przyspieszenie akcji serca, nadmierną potliwość i

utratę masy ciała)

Zmniejszenie apetytu

Zapalenie nerwów (powodujące drętwienie, osłabienie, mrowienie lub pieczenie rąk i nóg), ból

głowy, zawroty głowy

Wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze)

Zapalenie płuc (z objawami, takimi jak: kasłanie i trudności w oddychaniu), duszność, kaszel

Zapalenie jelit (zapalenie jelita grubego), wrzody w jamie ustnej i zapalenie jamy ustnej,

wymioty, ból brzucha, zaparcie, suchość w ustach

Przebarwienia skóry (bielactwo), suchość skóry, zaczerwienienie skóry, nietypowe wypadanie

lub przerzedzenie włosów

Ból mięśni, kości (ból mięśniowo-szkieletowy) i stawów

Gorączka, obrzęk (opuchnięcie)

Niezbyt częste (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób)

Ciężkie zakażenie płuc (zapalenie płuc), zapalenie oskrzeli

Zwiększenie liczby pewnych typów białych krwinek

Zmniejszone wydzielanie hormonów wytwarzanych przez korę nadnerczy (gruczoły znajdujące

się nad nerkami), niedoczynność lub zapalenie przysadki mózgowej znajdującej się u podstawy

mózgu, obrzęk tarczycy, cukrzyca

Odwodnienie, zwiększenie stężenia kwasów we krwi

Zapalenie wątroby

Uszkodzenie nerwów, powodujące drętwienie i osłabienie (polineuropatia), zapalenie nerwów

spowodowane atakiem własnego organizmu, co powoduje drętwienie, osłabienie, mrowienie

lub pieczenie (neuropatia pochodzenia autoimmunologicznego)

Zapalenie oka (które powoduje ból i zaczerwienienie), niewyraźne widzenie, suchość oczu

Szybkie bicie serca, zapalenie błony otaczającej serce i gromadzenie płynu wokół serca

(zaburzenia osierdzia)

Obecność płynu wokół płuc

Zapalenie trzustki, zapalenie żołądka

Ciężkie zaburzenia skórne, które przebiegają z powstawaniem zaczerwienionych, często

swędzących zmian, przypominających wysypkę występującą w odrze, która rozpoczyna się na

kończynach, a czasem na twarzy i reszcie ciała (rumień wielopostaciowy), choroba skóry z

powstawaniem pogrubionych, czerwonych plam na skórze, często ze srebrzystym złuszczaniem

(łuszczyca), choroba skóry twarzy, w której zazwyczaj pojawia się nietypowe zaczerwienienie

nosa i policzków (trądzik różowaty), pokrzywka (swędząca wysypka z obecnością bąbli)

Zapalenie mięśni powodujące ich ból lub sztywność (reumatyczny ból wielomięśniowy),

zapalenie stawów

Zapalenie nerek, niewydolność nerek (w tym nagłe wstrzymanie czynności nerek)

Ból, ból w klatce

Rzadkie (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób)

Choroba powodująca zapalenie lub powiększenie węzłów chłonnych (choroba Kikuchi-

Fujimoto)

Reakcja alergiczna zagrażająca życiu

Zakwaszenie krwi na skutek zaburzeń cukrzycowych (cukrzycowa kwasica ketonowa)

Zablokowanie przewodów żółciowych

Przemijające zapalenie nerwów, które powoduje ból, osłabienie i porażenie kończyn (zespół

Guillaina-Barrégo), utrata osłonek wokół nerwów (demielinizacja), stan związany z osłabieniem

mięśni i nadmierną męczliwością (zespół miasteniczny)

Zapalenie mózgu

Zmiany rytmu lub częstości bicia serca, nieprawidłowy rytm serca, zapalenie mięśnia

sercowego

Choroba zapalna naczyń krwionośnych

Obecność płynu w płucach

Owrzodzenie jelita cienkiego

Ciężkie i możliwie śmiertelne złuszczanie się skóry (toksyczna nekroliza naskórka lub zespół

Stevens-Johnsona)

Choroba, w której układ odpornościowy atakuje gruczoły, które wydzielają płyny, takie jak: łzy

i ślina (zespół Sjogrena), ból mięśni, tkliwość lub słabość mięśni niespowodowana ćwiczeniami

fizycznymi (miopatia), zapalenie mięśni, sztywność mięśni i stawów, skurcz mięśni

(rabdomioliza)

W badaniach klinicznych niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem zaobserwowano

następujące działania niepożądane:

Bardzo częste (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób)

Niedoczynność tarczycy (co może powodować męczliwość lub zwiększenie masy ciała)

Zmniejszenie apetytu

Ból głowy

Duszność

Zapalenie jelit (zapalenie jelita grubego), biegunka (wodniste, luźne lub miękkie stolce),

wymioty, nudności, ból brzucha

Wysypka skórna, czasem z pęcherzami, świąd

Ból stawów

Uczucie zmęczenia lub osłabienie, gorączka

Częste (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób)

Ciężkie zakażenie płuc (zapalenie płuc), zakażenia górnych dróg

oddechowych

Zwiększenie liczby pewnych typów białych krwinek

Reakcje alergiczne, reakcje związane z infuzją leku

Zmniejszone wydzielanie hormonów wytwarzanych przez korę nadnerczy (gruczoły znajdujące

się nad nerkami), niedoczynność lub zapalenie przysadki mózgowej znajdującej się u podstawy

mózgu, nadczynność tarczycy (co może powodować przyspieszenie akcji serca, nadmierną

potliwość i utratę masy ciała), zapalenie tarczycy, obrzęk tarczycy

Odwodnienie

Zapalenie wątroby

Zapalenie nerwów (powodujące drętwienie, osłabienie, mrowienie lub pieczenie rąk i nóg),

zawroty głowy

Zapalenie oka (które powoduje ból i zaczerwienienie), niewyraźne widzenie

Szybkie bicie serca

Wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze)

Zapalenie płuc (z objawami, takimi jak: kasłanie i trudności w oddychaniu), zakrzepy krwi,

kaszel

Wrzody w jamie ustnej - zapalenie jamy ustnej, zapalenie trzustki, zaparcie, suchość w ustach

Przebarwienia skóry (bielactwo), suchość skóry, zaczerwienienie skóry, nietypowe wypadanie

lub przerzedzenie włosów, pokrzywka (swędząca wysypka z obecnością bąbli)

Ból mięśni i kości (ból mięśniowo-szkieletowy)

Niewydolność nerek (w tym nagłe wstrzymanie czynności nerek)

Obrzęk (opuchnięcie), ból

Niezbyt częste (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób)

Zapalenie oskrzeli

Przewlekła choroba związana z gromadzeniem się komórek zapalnych w różnych narządach i

tkankach, najczęściej płucach (sarkoidoza)

Zakwaszenie krwi na skutek zaburzeń cukrzycowych (cukrzycowa kwasica ketonowa),

cukrzyca

Przemijające zapalenie nerwów, które powoduje ból, osłabienie i porażenie kończyn (zespół

Guillaina-Barrégo); uszkodzenie nerwów, powodujące drętwienie i osłabienie (polineuropatia);

zapalenie nerwów; opadanie stopy (porażenie nerwu strzałkowego); zapalenie nerwów

spowodowane atakiem własnego organizmu, co powoduje drętwienie, osłabienie, mrowienie

lub pieczenie (neuropatia pochodzenia autoimmunologicznego)

Zapalenie mózgu

Zmiany rytmu lub częstości bicia serca, nieprawidłowy rytm serca, zapalenie mięśnia

sercowego

Obecność płynu wokół płuc

Perforacja jelit, zapalenie żołądka, zapalenie dwunastnicy

Choroba skóry z powstawaniem pogrubionych, czerwonych plam na skórze, często ze

srebrzystym złuszczaniem (łuszczyca)

Przewlekła choroba stawów (spondyloartropatia), choroba, w której układ odpornościowy

atakuje gruczoły, które wydzielają płyny, takie jak: łzy i ślina (zespół Sjogrena), zapalenie

stawów, ból mięśni, tkliwość lub słabość mięśni niespowodowana ćwiczeniami fizycznymi

(miopatia), zapalenie mięśni, sztywność mięśni i stawów, skurcz mięśni (rabdomioliza)

Zapalenie nerek

Ból w klatce

Rzadkie (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób)

Ciężkie i możliwie śmiertelne złuszczanie się skóry (toksyczna nekroliza naskórka lub zespół

Stevens-Johnsona)

Inne odnotowane działania niepożądane (częstość nieznana) związane ze stosowaniem

niwolumabu w monoterapii oraz niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem, w tym:

Odrzucenie przeszczepionego narządu litego

Grupa powikłań metabolicznych występujących po leczeniu nowotworu, charakteryzujących się

dużym stężeniem potasu i fosforanów we krwi oraz małym stężeniem wapnia we krwi (zespół

rozpadu guza)

Choroba zapalna (najprawdopodobniej pochodzenia autoimmunologicznego) wpływająca na

oczy, skórę, błony bębenkowe uszu, mózg i rdzeń kręgowy (zespół Vogt-Koyanagi-Harady)

Zapalenie błony otaczającej serce i gromadzenie płynu wokół serca (zaburzenia osierdzia)

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza w przypadku zaobserwowania któregokolwiek z działań

niepożądanych wymienionych powyżej. Nie należy samodzielnie leczyć objawów za pomocą innych

leków.

Zmiany w wynikach badań

Lek OPDIVO sam lub w skojarzeniu z ipilimumabem może powodować zmiany w wynikach badań

wykonywanych przez lekarza. Należą do nich:

Nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby (zwiększona aktywność enzymów

wątrobowych: aminotransferazy asparaginianowej, aminotransferazy alaninowej lub fosfatazy

alkalicznej we krwi; zwiększone stężenie produktów przemiany bilirubiny we krwi)

Nieprawidłowe wyniki badań czynności nerek (zwiększona ilość kreatyniny we krwi)

Zwiększenie (hiperglikemia) lub zmniejszenie (hipoglikemia) stężenia cukru we krwi

Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (które przenoszą tlen), krwinek białych (które są

ważne dla zwalczania zakażeń) lub płytek krwi (komórek, które pomagają w krzepnięciu krwi)

Podwyższona aktywność enzymu, który rozkłada tłuszcze, a także enzymu rozkładającego

skrobię

Zwiększone lub zmniejszone stężenie wapnia i potasu

Zwiększone lub zmniejszone stężenie magnezu lub sodu we krwi

Zmniejszenie masy ciała

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek OPDIVO

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz na etykiecie

fiolki po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C do 8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nieotwarta fiolka może być przechowywana w kontrolowanej temperaturze pokojowej do 25ºC, w

pomieszczeniu z dostępem światła przez okres do 48 godzin.

Nie przechowywać niewykorzystanej pozostałości roztworu do infuzji w celu ponownego użycia.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi

przepisami.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek OPDIVO

Substancją czynną jest niwolumab.

Każdy ml koncentratu do sporządzenia roztworu do infuzji zawiera 10 mg niwolumabu.

Każda fiolka zawiera 40 mg (w 4 ml), 100 mg (w 10 ml) lub 240 mg (w 24 ml) niwolumabu.

Pozostałe składniki to: sodu cytrynian dwuwodny, sodu chlorek (patrz punkt 2 „OPDIVO

zawiera sód”), mannitol (E421), kwas pentetowy, polisorbat 80, sodu wodorotlenek, kwas

solny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek OPDIVO i co zawiera opakowanie

OPDIVO koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (jałowy koncentrat) jest przezroczystym do

opalizującego, bezbarwnym do jasnożółtego płynem, który może zawierać nieliczne jasne cząstki.

Jest dostępny w opakowaniach zawierających 1 fiolkę po 4 ml, 1 fiolkę po 10 ml lub 1 fiolkę

po 24 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Wielka Brytania

Wytwórca

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Loc. Fontana del Ceraso

03012 Anagni (FR)

Włochy

Swords Laboratories t/a Bristol-Myers Squibb Cruiserath Biologics

Cruiserath Road, Mulhuddart

Dublin 15

Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Belgique/België/Belgien

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Lietuva

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: +370 52 369140

България

Bristol-Myers Squibb Kft.

Teл.: + 359 800 12 400

Luxembourg/Luxemburg

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Česká republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 420 221 016 111

Magyarország

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel.: + 36 1 9206 550

Danmark

Bristol-Myers Squibb

Tlf: + 45 45 93 05 06

Malta

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Tel: + 39 06 50 39 61

Deutschland

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Tel: + 49 89 121 42-0

Nederland

Bristol-Myers Squibb B.V.

Tel: + 31 (0)30 300 2222

Eesti

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: +372 640 1030

Norge

Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

Tlf: + 47 67 55 53 50

Ελλάδα

Bristol-Myers Squibb A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Österreich

Bristol-Myers Squibb GesmbH

Tel: + 43 1 60 14 30

España

Bristol-Myers Squibb, S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Polska

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 5796666

France

Bristol-Myers Squibb SARL

Tél: + 33 (0)1 58 83 84 96

Portugal

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa,

S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

Hrvatska

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

+385

2078

România

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals uc

Tel: + 353 (0)1 483 3625

Slovenija

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: +386 1 2355 100

Ísland

Bristol-Myers Squibb AB hjá Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 421 2 59298411

Italia

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

Bristol-Myers Squibb A.E.

Τηλ: + 357 800 92666

Sverige

Bristol-Myers Squibb AB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: +371 67708347

United Kingdom

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Przygotowanie i podanie leku OPDIVO

Produkt leczniczy powinien być przygotowywany przez przeszkolony personel, zgodnie z zasadami

dobrej praktyki, a w szczególności z zachowaniem zasad aseptyki.

Obliczenie dawki

Aby podać pacjentowi pełną dawkę, może być potrzebna więcej niż jedna fiolka koncentratu produktu

OPDIVO.

Niwolumab w monoterapii:

Dawka przepisana pacjentowi, w zależności od wskazania, to 240 mg lub 480 mg bez względu na

masę ciała pacjenta.

Niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem:

Przepisaną pacjentowi dawkę podaje się w mg/kg mc. Na podstawie przepisanej dawki wylicza się

całkowitą dawkę, które ma być podana.

Łączna dawka niwolumabu w mg = masa ciała pacjenta w kg × przepisana dawka w

mg/kg mc.

Objętość koncentratu OPDIVO potrzebna do przygotowania dawki (ml) = całkowita dawka w

mg, podzielona przez 10 (moc koncentratu OPDIVO wynosi 10 mg/ml).

Przygotowanie wlewu

W czasie przygotowania wlewu należy zachować warunki aseptyczne.

OPDIVO można podawać dożylnie w jeden z następujących sposobów:

bez rozcieńczania, po przeniesieniu do pojemnika infuzyjnego przy użyciu odpowiedniej

jałowej strzykawki;

po rozcieńczeniu zgodnie z poniższą instrukcją:

stężenie końcowe roztworu do infuzji powinno mieścić się w zakresie od 1 do 10 mg/ml.

całkowita objętość roztworu do infuzji nie może być większa niż 160 ml. U pacjentów

ważących mniej niż 40 kg, całkowita objętość roztworu do infuzji nie może być większa niż

4 ml na kilogram masy ciała pacjenta.

Koncentrat OPDIVO można rozcieńczać przy użyciu jednego z następujących roztworów:

roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu 9 mg/ml (0,9%); lub

roztwór glukozy do wstrzykiwań o stężeniu 50 mg/ml (5%).

KROK 1

Sprawdzić koncentrat OPDIVO w celu wykrycia obecności cząstek lub zmiany zabarwienia.

Nie wstrząsać fiolką. Koncentrat OPDIVO jest przezroczystym lub lekko opalizującym,

bezbarwnym lub jasnożółtym płynem. Fiolkę należy wyrzucić, jeżeli roztwór jest mętny,

zmienił kolor lub zawiera cząstki inne niż kilka cząstek półprzezroczystych lub białych.

Pobrać wymaganą objętość koncentratu OPDIVO przy użyciu odpowiedniej jałowej

strzykawki.

KROK 2

Przenieść koncentrat do jałowej, pustej butelki szklanej lub worka do podania dożylnego (z

PCV lub poliolefiny).

W razie potrzeby rozcieńczyć wymaganą objętością roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań o

stężeniu 9 mg/ml (0,9%) lub roztworu glukozy do wstrzykiwań o stężeniu 50 mg/ml (5%). Aby

ułatwić przygotowanie, koncentrat można przenieść bezpośrednio do fabrycznie napełnionego

worka zawierającego odpowiednią objętość roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań o

stężeniu 9 mg/ml (0,9%) lub roztworu glukozy do wstrzykiwań o stężeniu 50 mg/ml (5%).

Delikatnie wymieszać roztwór do infuzji przez ręczne obracanie. Nie wstrząsać.

Podawanie

Nie należy podawać produktu leczniczego OPDIVO w szybkim wstrzyknięciu dożylnym ani w

bolusie.

Produkt leczniczy OPDIVO należy podawać w infuzji dożylnej trwającej 30 lub 60 minut w

zależności od dawki.

Produktu leczniczego OPDIVO nie należy podawać w tym samym czasie z innymi produktami

leczniczymi i poprzez ten sam przewód infuzyjny. Wlew należy podawać przez osobny przewód

infuzyjny.

Należy użyć zestawu infuzyjnego z wbudowanym jałowym, niepirogennym filtrem o niskim stopniu

wiązania białka (o średnicy porów od 0,2 μm do 1,2 μm).

Do infuzji produktu OPDIVO można stosować:

Pojemniki z PCV

Pojemniki poliolefinowe

Butelki szklane

Zestawy infuzyjne z PCV

Wbudowane filtry z błonami polieterosulfonowymi o średnicy porów od 0,2 μm do 1,2 μm.

Po podaniu dawki niwolumabu przewód infuzyjny należy przepłukać roztworem chlorku sodu do

wstrzykiwań o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) lub roztworem glukozy do wstrzykiwań o stężeniu 50 mg/ml

(5%).

Warunki przechowywania i termin ważności

Nieotwarta fiolka

OPDIVO należy przechowywać w lodówce (2°C do 8°C). Fiolki należy przechowywać w

oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Leku OPDIVO nie należy zamrażać.

Nieotwarta fiolka może być przechowywana w kontrolowanej temperaturze pokojowej do 25ºC, w

pomieszczeniu z dostępem światła przez okres do 48 godzin.

Nie stosować leku OPDIVO po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz na

etykiecie fiolki po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

OPDIVO roztwór do infuzji

OPDIVO roztwór do infuzji należy zużyć w ciągu 24 godzin od przygotowania. Jeśli lek nie zostanie

od razu wykorzystany, roztwór może być przechowywany w lodówce (2°C do 8°C) i chroniony od

światła do 24 godzin [maksymalnie 8 godzin z 24 godzin może być przechowywany w temperaturze

pokojowej (20°C do 25°C) i w świetle pokojowym]. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za czas i

warunki przechowywania.

Usuwanie

Nie należy przechowywać ewentualnej niewykorzystanej części roztworu do infuzji w celu

późniejszego użycia. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy

usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

ANEKS IV

WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY ZMIANY WARUNKÓW POZWOLENIA NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Wnioski naukowe

Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

(PSUR) dotyczących substancji niwolumab, wnioski naukowe przyjęte przez komitet CHMP są

następujące:

Zaburzenia osierdzia: biorąc pod uwagę liczbę przypadków zgłoszonych do bazy EudraVigilance,

dane zebrane w badaniach klinicznych, zwiększającą się liczbę przypadków po wprowadzeniu do

obrotu (niektóre z nich ocenione jako powiązane zarówno przez badacza, jak i przez podmiot

odpowiedzialny), podobną etiologię ze znanym ryzykiem zapalenia mięśnia sercowego oraz

dysproporcję zaobserwowaną w bieżącym okresie w bazach FAERS i Vigibase, zaburzenia osierdzia

(z uwzględnieniem zapalenia osierdzia, wysięku osierdziowego, tamponady serca i zespołu Dresslera)

należy włączyć do punktu 4.8 z częstością występowania obliczoną na podstawie badań klinicznych.

Komitet CHMP zgadza się z wnioskami naukowymi komitetu PRAC.

Podstawy zmiany warunków pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Na podstawie wniosków naukowych dotyczących substancji niwolumab komitet CHMP uznał, że

bilans korzyści i ryzyka stosowania produktu leczniczego zawierającego substancję czynną

niwolumab pozostaje niezmieniony, pod warunkiem wprowadzenia proponowanych zmian do druków

informacyjnych.

Komitet CHMP zaleca zmianę warunków pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

27-7-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

11-12-2018


Withdrawn application: Opdivo, nivolumab, Date of withdrawal: 27/06/2018, Post-authorisation

Withdrawn application: Opdivo, nivolumab, Date of withdrawal: 27/06/2018, Post-authorisation

Withdrawn application: Opdivo, nivolumab, Date of withdrawal: 27/06/2018, Post-authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-8-2018

Opdivo (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG)

Opdivo (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG)

Opdivo (Active substance: nivolumab) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5204 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3985/II/41

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

Withdrawn application: Opdivo, nivolumab, Post-authorisation

Withdrawn application: Opdivo, nivolumab, Post-authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency