Oilatum Plus

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Oilatum Plus (60 mg + 20 mg + 525 mg)/g roztwór do kąpieli
 • Dawkowanie:
 • (60 mg + 20 mg + 525 mg)/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do kąpieli
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Oilatum Plus (60 mg + 20 mg + 525 mg)/g roztwór do kąpieli
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 150 ml, 5909990779314, OTC; 1 butelka 250 ml, 5909990779321, OTC; 1 butelka 500 ml, 5909990779338, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07793
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Oilatum Plus

(525 mg + 60 mg + 20 mg)/g, roztwór do kąpieli

Paraffinum perliquidum + Benzalkonii chloridum + Triclosanum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktowa

ć się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Oilatum Plus i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oilatum Plus

Jak stosować lek Oilatum Plus

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Oilatum Plus

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Oilatum Plus i w jakim celu się go stosuje

Lek Oilatum Plus ma postać roztworu do kąpieli. Zawiera substancje czynne: parafinę ciekłą lekką,

chlorek benzalkoniowy i triklosan.

Chlorek benzalkoniowy i triklosan są lekami przeciwbakteryjnymi. Działają na gronkowca złocistego,

który jest uważany za główną przyczynę zakażeń w przebiegu wypryskowych chorób skóry.

Parafina ciekła lekka tworzy oleistą powłokę na warstwie rogowej naskórka, co zapobiega

nadmiernemu parowaniu wody z powierzchni skóry, zapewniając jej odpowiednią wilgotność i

natłuszczenie. Ponadto parafina ciekła jest stosowana jako środek zmiękczający w wypryskowych

chorobach skóry.

Roztwór do kąpieli Oilatum Plus stosuje się w leczeniu i profilaktyce zaka

żeń w przebiegu

wypryskowych chorób skóry.

Oilatum Plus jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 6. miesiąca życia.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oilatum Plus

Kiedy nie stosować leku

Oilatum Plus

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne – parafinę ciekłą lekką, chlorek benzalkoniowy,

triklosan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione punkcie 6),

u dzieci poniżej

miesiąca życia,

doustnie.

W razie wystąpienia objawów nadwrażliwości na lek należy się skontaktować z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Oilatum Plus należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Chronić oczy przed kontaktem z nierozcieńczonym lekiem.

Jeśli nierozcieńczony lek dostanie się

do oka, może wystąpić zaczerwienienie i łzawienie. Oczy należy wtedy przepłukiwać czystą wodą

mniej więcej przez 15 minut. Jeśli podrażnienie oka utrzymuje się, należy się zgłosić do okulisty.

Stosując lek Oilatum Plus, należy uważać,

aby nie poślizgnąć się podczas kąpieli.

Leku Oilatum Plus

nie należy

stosować z mydłem.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Jeśli pojawi się wysypka

w trakcie stosowania leku przy właściwym jego rozcieńczeniu, należy

zaprzestać stosowania leku Oilatum Plus.

Jeśli zastosuje się nierozcieńczony

lek Oilatum Plus na skórę, może to spowodować podrażnienie w

miejscu zastosowania lub reakcje nadwrażliwości, takie jak łuszczenie skóry, ból, pojawienie się

pęcherzy, uszkodzenie chemiczne oraz martwica. W takim wypadku pacjent powinien skontaktować się z

lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

Lek ten zawiera chlorek benzalkoniowy.

Chlorek benzalkoniowy może powodować reakcje skórne.

Lek Oilatum Plus a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy składniki leku Oilatum Plus przenikają do mleka. Jeśli pacjentka karmi piersią,

powinna skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku. W razie stosowania leku Oilatum

Plus w okresie karmienia piersią należy pamiętać o dokładnym usunięciu pozostałości leku z piersi przed

rozpoczęciem karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Oilatum Plus nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Oilatum Plus

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Oilatum Plus należy stosowa

ć na skórę w postaci kąpieli leczniczej. Przed użyciem lek należy

rozcieńczyć w wodzie. Lek jest skutecznym środkiem myjącym i nie należy go stosować z mydłem.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się tak, jak opisano poniżej.

Kąpiele dla dorosłych

2 zakrętki leku Oilatum Plus dodać do wanny napełnionej wodą do wysokości 20 cm i dokładnie

wymieszać.

Kąpiele dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia

1 ml leku Oilatum Plus (ilość pokrywającą dno zakrętki) dodać do wanienki napełnionej wodą i dokładnie

wymieszać.

Pozostawać w kąpieli 10 - 15 minut, a następnie delikatnie osuszyć ciało ręcznikiem. Kąpiel stosować raz

na dobę.

W razie wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy się zwrócić do lekarza lub

farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oilatum Plus

Lek Oilatum Plus jest przeznaczony tylko do stosowania na skórę po rozcieńczeniu. Spożycie leku

może spowodować zaburzenia żo

łądkowo - jelitowe z pienistymi wymiotami i biegunką, nadżerkę

przełyku, martwicę oraz reakcje nadwrażliwości.

W razie spożycia nierozcieńczonego leku Oilatum Plus należy wypić 1 do 2 szklanek mleka lub wody

i natychmiast skontaktować się z lekarzem. W razie wypicia większej ilości leku należy zażyć węgiel

aktywowany i natychmiast skontaktować się z lekarzem, gdyż może być potrzebna hospitalizacja.

Stosowanie leku Oilatum Plus częściej niż jest to potrzebne może spowodować podrażnienie skóry i

wysypkę (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

Pominięcie zastosowania leku Oilatum Plus

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Oilatum Plus

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Lek Oilatum Plus, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

W trakcie stosowania leku Oilatum Plus może wystąpić podrażnienie w miejscu zastosowania leku,

włącznie z:

łuszczeniem się skóry,

wysypką,

zapaleniem skóry,

zaczerwienieniem,

świądem i uczuciem pieczenia skóry.

Może wystąpić nadwrażliwość w miejscu zastosowania. W razie objawów nadwrażliwości należy

zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpoś

rednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Oilatum Plus

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni

dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Oilatum Plus roztwór do kąpieli

Substancjami czynnymi leku są: parafina ciekła lekka 525 mg, chlorek benzalkoniowy 60

mg, triklosan 20 mg.

Pozostałe składniki to:

acetylowane alkohole lanoliny, palmitynian izopropylu, alkohol oleinowy,

eter polioksyetylenolaurylowy.

Jak wygląda lek Oilatum Plus i co zawiera opakowanie

Butelka z zakrętką zawierająca 150 ml, 250 ml lub 500 ml roztworu do kąpieli, umieszczona w tekturowym

pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą się znajdować w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd

Finisklin Business Park, Sligo

Irlandia

Wytwórca:

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd.

Finisklin Business Park, Sligo

Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego:

GSK Services Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. (22) 576-90-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki