Oftensin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Oftensin 2,5 mg/ml krople do oczu, roztwór
 • Dawkowanie:
 • 2,5 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople do oczu, roztwór
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Oftensin 2,5 mg/ml krople do oczu, roztwór
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 fl. 5 ml, 5909990073610, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00736
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Oftensin, 2,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Oftensin,

5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Timololum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Oftensin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oftensin

Jak stosować lek Oftensin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Oftensin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Oftensin i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Oftensin jest tymolol. Tymolol należy do grupy leków zwanych lekami

-adrenolitycznymi.

Tymolol obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej

w gałce ocznej i jednoczesne zwiększenie jej odpływu drogą naczyniówkowo-twardówkową. Tymolol

wywiera także nieznaczny wpływ na ciśnienie żylne nadtwardówki.

Lek nie wpływa na szerokość źrenicy ani akomodację, dzięki czemu nie zaburza widzenia.

Działanie leku rozpoczyna się po około 10-30 minutach po wkropleniu, a największy spadek ciśnienia

wewnątrzgałkowego występuje po 1-2 godzinach. Działanie leku utrzymuje się do 24 godzin po

jednorazowym podaniu.

Wskazaniami do stosowania leku są:

Leczenie zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z:

nadciśnieniem ocznym,

przewlekłą jaskrą z otwartym kątem.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oftensin

Kiedy nie stosować leku Oftensin:

jeśli pacjent ma uczulenie na tymolol,

-adrenolityki lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli pacjent ma obecnie lub miał w przeszłości astmę oskrzelową;

jeśli pacjent ma obecnie lub miał w przeszłości ciężką przewlekłą obturacyjną chorobę płuc

(ciężką chorobę płuc, która może powodować świszczący oddech, trudności w oddychaniu

i (lub) długotrwały kaszel);

jeśli pacjent ma bradykardię zatokową;

jeśli u pacjenta występuje zespół chorego węzła zatokowego;

jeśli pacjent ma blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia;

jeśli pacjent ma blok zatokowo-przedsionkowy;

jeśli pacjent ma wstrząs kardiogenny;

jeśli pacjent ma jawną niewydolność serca.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Oftensin należy omówić to z lekarzem, w następujących

sytuacjach:

jeśli u pacjenta pojawią się działania niepożądane, jakie obserwuje się po doustnym

zastosowaniu leków

-adrenolitycznych, gdyż tymolol stosowany miejscowo do worka

spojówkowego może przenikać do krwi;

jeśli pacjent przyjmuje już doustnie lek

-adrenolityczny.

Nie zaleca się również jednoczesnego stosowania dwóch leków z tej grupy podawanych

miejscowo;

jeśli pacjent ma chorobę niedokrwienną serca (objawy mogą obejmować uczucie bólu lub

ucisku w klatce piersiowej, duszność lub dławienie), niewydolność serca, zmniejszone

ciśnienie tętnicze krwi;

jeśli pacjent ma zaburzenia rytmu serca, takie jak spowolnienie rytmu serca;

jeśli pacjent ma zaburzenia oddychania, astmę lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc;

jeśli pacjent ma zaburzenia krążenia obwodowego (np. chorobę Raynauda lub zespół

Raynauda);

jeśli pacjent ma cukrzycę (szczególnie niestabilną) leczoną insuliną lub doustnymi lekami

przeciwcukrzycowymi, gdyż tymolol może maskować objawy zmniejszonego stężenia cukru we

krwi;

jeśli pacjent ma jaskrę z zamkniętym kątem;

jeśli u pacjenta przeprowadzono zabieg filtracji;

jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy, gdyż tymolol może maskować objawy przedmiotowe

i podmiotowe.

Ryzyko związane z reakcją anafilaktyczną

W trakcie leczenia tymololem pacjenci z chorobą atopową lub ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi

na różne alergeny w przeszłości mogą wykazywać nasiloną reakcję na wielokrotne zetknięcie się

z tymi alergenami, zarówno przypadkowe, jak i w czasie zabiegów diagnostycznych czy leczniczych.

Pacjenci ci mogą nie reagować na dawki adrenaliny zwykle stosowane w leczeniu reakcji

anafilaktycznych.

Znieczulenie podczas zabiegów chirurgicznych

Przed znieczuleniem chirurgicznym należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu leku Oftensin,

ponieważ tymolol może zmieniać działanie niektórych leków stosowanych podczas znieczulenia.

Dzieci

i młodzież

Tymolol w postaci kropli do oczu należy stosować ostrożnie u dzieci i młodzieży. U noworodków,

niemowląt i małych dzieci tymolol należy stosować ze szczególną ostrożnością. W przypadku

wystąpienia kaszlu, szmerów oddechowych, nieprawidłowego oddechu lub nieprawidłowych przerw

w oddychaniu (bezdechu) stosowanie leku należy natychmiast przerwać. Należy skontaktować się

z lekarzem tak szybko, jak jest to możliwe. Przydatny może być przenośny monitor kontrolujący

występowanie bezdechu.

Badano stosowanie tymololu u niemowląt i dzieci w wieku od 12 dni do 5 lat, które miały

podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe lub u których zdiagnozowano jaskrę. W celu uzyskania

szczegółowych informacji należy zwrócić się do lekarza.

Oftensin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Oftensin może wpływać na działanie innych leków lub jego działanie może być zmienione pod

wpływem innych leków, w tym innych kropli do oczu stosowanych w leczeniu jaskry. Należy

poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje lub zamierza stosować leki obniżające ciśnienie krwi, leki

stosowane w chorobach serca lub leki stosowane w leczeniu cukrzycy.

Niektórych leków nie należy stosować jednocześnie z tymololem, w innych przypadkach lekarz może

zalecić zmianę dawkowania.

Należy powiadomić lekarza o stosowaniu poniżej wymienionych leków:

innych leków

-adrenolitycznych;

adrenaliny;

cymetydyny, ranitydyny, haloperydolu i amiodaronu, pochodnych fenotiazyny, rezerpiny;

leków przeciwdepresyjnych, w tym fluoksetyny i paroksetyny;

doustnych leków blokujących kanał wapniowy (np. werapamil, diltiazem, nifedypina);

glikozydów nasercowych (np. digoksyna);

chinidyny;

guanetydyny;

parasympatykomimetyków;

anestetyków wziewnych: enfluranu, halotanu, izofluranu, metoksyfluranu, chloroformu,

cyklopropanu, czy też trichloroetylenu;

leków przeciwcukrzycowych (insulina lub doustne leki przeciwcukrzycowe).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku w ciąży, chyba że lekarz zadecyduje, że jest to konieczne.

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią, gdyż tymolol może przenikać do mleka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania tymololu w postaci kropli do oczu, niekiedy mogą wystąpić zaburzenia widzenia

i zawroty głowy, które mogą zaburzać sprawność psychofizyczną. Jeśli wystąpią takie objawy

niepożądane nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Oftensin zawiera benzalkoniowy chlorek

Lek może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami

kontaktowymi. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej

15 minut przed ponownym ich założeniem.

Benzalkoniowy chlorek zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

Tymolol jest dobrze tolerowany przez pacjentów stosujących twarde soczewki kontaktowe wykonane

z polimetylometakrylatu (PMMA).

3.

Jak stosować lek Oftensin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci i młodzież

Przed zastosowaniem tymololu lekarz powinien przeprowadzić szczegółowe badanie lekarskie.

Lekarz dokładnie oceni stosunek ryzyka do korzyści, wynikających ze stosowania tymololu. Jeśli

korzyści przeważają nad ryzykiem, należy podać lek w najniższym dostępnym stężeniu raz na dobę.

W przypadku stosowania u dzieci zazwyczaj roztwór 0,1% jest wystarczający do obniżenia ciśnienia

wewnątrzgałkowego. W przypadku, gdy dawka ta nie obniży dostatecznie ciśnienia

wewnątrzgałkowego może być konieczne podanie leku dwa razy na dobę z zachowaniem

12-godzinnego odstępu. Dzieci, w szczególności noworodki, należy dokładnie obserwować przez

jedną do dwóch godzin po podaniu pierwszej dawki i szczegółowo monitorować w kierunku

wystąpienia działań niepożądanych, aż do czasu przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego.

Okres leczenia

U dzieci i młodzieży lek stosuje się w leczeniu przejściowym.

Dorośli

Zalecana dawka leku dla dorosłych

Początkowo jedna kropla roztworu Oftensin 2,5 mg/ml do każdego chorego oka dwa razy na dobę.

Jeżeli wynik leczenia jest niewystarczający, lekarz zaleci stosowanie jednej kropli roztworu Oftensin

5 mg/ml do każdego chorego oka dwa razy na dobę.

Należy regularnie kontrolować ciśnienie wewnątrzgałkowe.

W celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego lek Oftensin można stosować jednocześnie z innymi

lekami. Nie jest jednak wskazane równoczesne miejscowe podawanie dwóch leków

-adrenolitycznych (patrz punkt 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oftensin).

Ze względu na to, że u niektórych pacjentów stabilizacja ciśnienia wewnątrzgałkowego występuje

dopiero po kilku tygodniach leczenia tymololem, ocena działania leku powinna być oparta na

pomiarach ciśnienia wewnątrzgałkowego po mniej więcej 4 tygodniach stosowania.

W wielu przypadkach, jeśli ciśnienie wewnątrzgałkowe ulegnie stabilizacji, lekarz może zmniejszyć

dawkę leku zalecając jego stosowanie raz na dobę.

Zmiana dotychczasowego sposobu leczenia

Jeżeli pacjent stosował poprzednio inny lek

-adrenolityczny w postaci kropli do oczu, powinien

w ostatnim dniu jego stosowania zakroplić zwykłą jego dawkę. Następnego dnia należy odstawić

poprzedni lek i zastosować Oftensin 2,5 mg/ml - po jednej kropli do każdego chorego oka dwa razy na

dobę. Jeśli wynik leczenia nie jest zadowalający, lekarz może zwiększyć dawkę do jednej kropli leku

Oftensin 5 mg/ml do każdego chorego oka dwa razy na dobę.

Jeśli pacjent stosował poprzednio jeden lek przeciwjaskrowy, nie będący lekiem

-adrenolitycznym,

należy, nadal go stosując w danym dniu, dodać jedną kroplę leku Oftensin 2,5 mg/ml do każdego

chorego oka dwa razy na dobę. Następnego dnia należy odstawić poprzednio stosowany lek

przeciwjaskrowy i kontynuować leczenie lekiem Oftensin.

Jeśli konieczna jest większa dawka leku, lekarz zaleci stosowanie po jednej kropli leku Oftensin

5 mg/ml do każdego chorego oka dwa razy na dobę.

Sposób stosowania:

Należy umyć ręce i przyjąć wygodną pozycję siedzącą lub stojącą.

Odkręcić zakrętkę.

Nie wolno dotykać końcówką kroplomierza do jakiejkolwiek powierzchni.

Ostrożnie odciągnąć czubkiem palca dolną powiekę chorego oka w dół.

Trzymać górną część kroplomierza blisko oka, nie dotykając oka. Delikatnie nacisnąć butelkę

tak, aby do oka wpadła jedna kropla. Należy upewnić się, że nie naciska się butelki zbyt mocno,

tak aby do oka nie dostała się więcej niż jedna kropla.

Następnie puścić dolną powiekę.

Po zastosowaniu leku zamknąć oczy na najdłuższy czas jak to możliwe (3-5 minut) i przycisnąć

palcem kącik chorego oka znajdujący się przy nosie. Zapobiegnie to przedostaniu się leku do

innych części organizmu. Jeśli kropla nie wpadła do oka, należy zakroplić drugą kroplę.

Zamknąć butelkę.

Roztwory podawane do oczu mogą, w przypadku niewłaściwego przechowywania i stosowania,

ulegać zakażeniu bakteriami powodującymi zakażenia oka. Stosowanie zanieczyszczonych w ten

sposób roztworów może powodować poważne uszkodzenia oka, a w ich następstwie utratę wzroku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oftensin

W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy natychmiast skontaktować się

z lekarzem, który podejmie odpowiednie leczenie.

Objawami przedawkowania mogą być: obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, spowolnienie czynności

serca, skurcz oskrzeli i ostra niewydolność serca.

Pominięcie zastosowania leku Oftensin

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko, jak jest to możliwe. Jeżeli jednak

zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki pominiętej. Nie należy

stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Oftensin, krople do oczu jest na ogół dobrze tolerowany.

Jak inne miejscowo stosowane leki okulistyczne, tymolol jest wchłaniany do krwi. Może spowodować

te same rodzaje działań niepożądanych, jak w przypadku podawanych dożylnie i (lub) doustnie leków

blokujących receptory β-adrenergiczne. Częstość występowania ogólnych działań niepożądanych po

podaniu miejscowym do oczu jest mniejsza, niż po podaniu doustnym lub we wstrzyknięciu.

Wymienione działania niepożądane zawierają również te obserwowane w całej grupie

-adrenolityków stosowanych do oczu.

Uogólnione reakcje alergiczne, w tym obrzęk tkanek podskórnych, które mogą wystąpić

w takich miejscach, jak twarz i kończyny, mogą blokować drogi oddechowe, co może

powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu. Pokrzywka lub swędząca wysypka,

miejscowa i uogólniona wysypka, swędzenie, ciężka zagrażająca życiu reakcja alergiczna.

Niski poziom glukozy we krwi.

Trudności w zasypianiu (bezsenność), depresja, koszmary senne, utrata pamięci.

Omdlenia, udar, zmniejszenie dopływu krwi do mózgu, nasilenie objawów przedmiotowych

i podmiotowych miastenii (zaburzenia mięśni), zawroty głowy, nieprawidłowe odczucia, takie

jak mrowienie i drętwienie, bóle głowy.

Objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (np. pieczenie, kłucie, swędzenie,

łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie powiek, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie

i oderwanie warstwy pod siatkówką, która zawiera naczynia krwionośne, po zabiegach

filtracyjnych, które mogą spowodować zaburzenia widzenia, zmniejszenie wrażliwości

rogówki, suchość oczu, uszkodzenia i ubytki rogówki (przedniej warstwy gałki ocznej),

opadanie górnej powieki (oko w połowie jest zamknięte), podwójne widzenie.

Spowolniona czynność serca, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęki (gromadzenie

płynów), zmiany w rytmie i częstości bicia serca, zastoinowa niewydolność serca (choroba

serca z dusznościami i obrzękami stóp i nóg spowodowanymi gromadzeniem płynów),

zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie akcji serca, niewydolność serca.

Niskie ciśnienie tętnicze krwi, objaw Raynauda, zimne dłonie i stopy.

Zwężenie dróg oddechowych w płucach (głównie u pacjentów z istniejącymi wcześniej

chorobami), trudności w oddychaniu, kaszel.

Zaburzenia smaku, nudności, niestrawność, biegunka, suchość w ustach, bóle brzucha,

wymioty.

Wypadanie włosów, wysypka skórna o biało-srebrzystym kolorze (wysypka łuszczycopodobna)

lub pogorszenie łuszczycy, wysypka skórna.

Bóle mięśni nie spowodowane aktywnością fizyczną.

Zaburzenia seksualne, zmniejszenie libido.

Osłabienie i (lub) zmęczenie.

Inne działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem kropli do oczu zawierających

fosforany

W bardzo rzadkich przypadkach u niektórych pacjentów ze znacznym uszkodzeniem zewnętrznej,

przezroczystej warstwy gałki ocznej (rogówki) w trakcie leczenia na rogówce pojawiały się matowe

plamki spowodowane odkładaniem się wapnia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Oftensin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze do 25°C, chronić od światła.

Po pierwszym otwarciu pojemnika lek nadaje się do użytku przez 28 dni.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniach, po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Oftensin

Substancją czynną leku jest tymolol.

Każdy ml roztworu zawiera odpowiednio 2,5 mg lub 5 mg tymololu w postaci tymololu

maleinianu.

Pozostałe składniki to: sodu diwodorofosforan dwuwodny, sodu wodorofosforan

dwunastowodny, benzalkoniowy chlorek, woda wysokooczyszczona.

Jak wygląda lek Oftensin i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 5 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24

01-207 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: