Novynette

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Novynette 0,02 mg + 0,15 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 0,02 mg + 0,15 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Novynette 0,02 mg + 0,15 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 21 tabl., 5909990433414, Rp; 63 tabl., 5909990433421, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04334
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Novynette, 0,02 mg + 0,15 mg, tabletki powlekane

Ethinylestradiolum + Desogestrelum

Ważne informacje dotyczące złożonych środków antykoncepcyjnych:

- Jeśli są stosowane prawidłowo, stanowią jedną z najbardziej niezawodnych, odwracalnych metod

antykoncepcji.

- W nieznacznym stopniu zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach i tętnicach,

zwłaszcza w pierwszym roku stosowania lub po wznowieniu stosowania po przerwie równej 4

tygodnie lub więcej.

- Należy zachować czujność i skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka podejrzewa, że wystąpiły

objawy powstania zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta

Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Novynette i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Novynette

3. Jak stosować lek Novynette

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Novynette

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Novynette i w jakim celu się go stosuje

Lek Novynette jest złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym zawierającym etynyloestradiol

(estrogen) oraz dezogestrel (progestagen) w małych dawkach.

Mechanizm działania leku Novynette polega na hamowaniu owulacji oraz wywo

ływaniu zmian

w konsystencji śluzu szyjkowego.

Stosowany prawidłowo, lek Novynette zapewnia skuteczną i odwracalną metodę antykoncepcji.

W pewnych jednak sytuacjach jego skuteczność antykoncepcyjna może być zmniejszona lub może

pojawić się potrzeba odstawienia leku (patrz punkt 2.). Zaleca się wówczas albo zaprzestanie

stosunków płciowych albo, w celu zapewnienia skutecznej antykoncepcji, stosowanie innych metod

antykoncepcyjnych, np. prezerwatywy lub środków plemnikobójczych.

Należy pamiętać, że złożone doustne środki antykoncepcyjne, takie jak Novynette, nie chronią przed

zakażeniem chorobami przenoszonymi drogą płciową (takimi jak AIDS). Jedynie stosowanie

prezerwatyw ma działanie ochronne.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Novynette

Uwagi ogólne

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Novynette należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi

zakrzepów krwi (zakrzepica) w punkcie 2. Jest szczególnie ważne, aby zapoznać się z objawami

wystąpienia zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).

Zanim będzie można rozpocząć stosowanie leku Novynette, lekarz zada pacjentce kilka pytań na temat

zdrowia oraz na temat zdrowia bliskich krewnych. Lekarz zmierzy także ciśnienie krwi i, zależnie od

indywidualnego przypadku, może także przeprowadzić niektóre inne badania.

Kiedy nie stosować leku Novynette

Nie należy stosować leku Novynette, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej

stanów. Jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów, należy

poinformować o tym lekarza. Lekarz omówi z pacjentką, jaki inny środek zapobiegania ciąży będzie

bardziej odpowiedni.

- Jeśli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol lub dezogestrel lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6); może wystąpić świą

d, wysypka lub obrzęk;

- Jeśli u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w naczyniach

krwionośnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych

narządach;

- Jeśli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi - na przykład

niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden

lub przeciwciał antyfosfolipidowych;

- Jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz

punkt „Zakrzepy krwi”);

- Jeśli pacjentka przeszła zawał mięśnia sercowego lub udar;

- Jeśli pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dusznicę bolesną (choroba, która

powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału mięśnia

sercowego) lub przemijający napad niedokrwienny (przemijające objawy udaru);

- Jeś

li pacjentka choruje na jakąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększać ryzyko

powstania zakrzepu w tętnicy:

- ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych,

- bardzo wysokie ciśnienie krwi,

- bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów),

- chorobę nazywaną hiperhomocysteinemią;

- Jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) rodzaj migreny nazywany „migreną

z aurą”;

- Jeśli u pacjentki występuje lub występowało w przeszłości zapalenie trzustki;

- Jeśli u pacjentki występują lub występowały w przeszłości choroby wątroby, a nie doszło do powrotu

czynności wątroby do normy;

- Jeśli u pacjentki występują lub występował

y w przeszłości nowotwory wątroby;

- Jeśli u pacjentki występują, występowały w przeszłości lub podejrzewa się występowanie

nowotworów. narządów płciowych lub piersi;

- Jeśli u pacjentki występuje krwawienie z pochwy o nieustalonej przyczynie;

- Jeśli u pacjentki występuje ciąża.

Nie należy stosować leku Novynette u pacjentek z zapaleniem wątroby typu C i przyjmujących

produkty lecznicze zawierające ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i dazabuwir (patrz także punkt

„Lek Novynette a inne leki”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Novynette należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W niektórych przypadkach należy zachować szczególną

ostrożność w czasie stosowania leku

Novynette lub innych złożonych środków antykoncepcyjnych i mogą być potrzebne regularne wizyty

u lekarza.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z następujących stanów.

Jeśli objawy te pojawią się lub pogorszą w czasie stosowania leku Novynette, również należy

powiedzieć o tym lekarzowi.

jeśli pacjentka ma chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego

(przewlekłe zapalne choroby jelit);

jeśli pacjentka ma toczeń rumieniowaty układowy (choroba wpływająca na naturalny system

obronny);

jeśli pacjentka ma zespół hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie krzepnię

cia krwi powodujące

niewydolność nerek);

jeśli pacjentka ma niedokrwistość sierpowatokrwinkową (dziedziczna choroba czerwonych

krwinek);

jeśli u pacjentki stwierdzono podwyższone stężenie tłuszczów we krwi (hipertrójglicerydemia) lub

dodatni wywiad rodzinny dla tej choroby. Hipertrójglicerydemia jest związana ze zwiększonym

ryzykiem rozwoju zapalenia trzustki;

jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz

punkt 2 „Zakrzepy krwi”.

jeśli pacjentka jest bezpośrednio po porodzie, wówczas jest ona w grupie podwyższonego ryzyka

powstania zakrzepów krwi. Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania informacji, jak szybko

można rozpocząć przyjmowanie leku Novynette po porodzie;

jeśli pacjentka ma zapalenie żył pod skórą (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych);

jeśli pacjentka ma żylaki;

jeśli rak piersi występuje obecnie lub występował u członków najbliższej rodziny;

jeśli pacjentka ma chorobę wątroby lub pęcherzyka żółciowego;

jeśli pacjentka ma cukrzycę;

jeśli pacjentka ma depresję;

jeśli pacjentka ma padaczkę (patrz punkt „Lek Novynette a inne leki”);

jeżeli u pacjentki występuje choroba, która po raz pierwszy pojawiła się w czasie ciąży lub

podczas wcześniejszego stosowania hormonów płciowych (np. utrata słuchu, choroba krwi zwana

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem?

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza

jeśli pacjentka zauważy prawdopodobne objawy wystąpienia zakrzepów krwi, co

może wskazywać na to, że pacjentka ma zakrzepy krwi w nodze (zakrzepica żył

głębokich), zakrzepy krwi w płucach (zatorowość płucna), zawał mięśnia

sercowego lub udar (patrz punkt poniżej „Zakrzepy krwi (zakrzepica)”.

W celu uzyskania opisu objawów wymienionych poważnych działań niepożądanych, patrz

„Jak rozpoznać powstanie zakrzepów krwi”.

porfirią, opryszczka ciężarnych (wysypka skórna z pęcherzykami w czasie ciąży), pląsawica

Sydenhama (choroba układu nerwowego, w której występują mimowolne ruchy ciała));

jeżeli u pacjentki występuje lub kiedykolwiek wystąpiła ostuda (złotobrązowe plamy barwnikowe,

tzw. plamy ciążowe, zwłaszcza na twarzy). W takim przypadku, należy unikać bezpośredniej

ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe;

jeżeli u pacjentki występuje dziedziczny obrzęk naczynioruchowy, produkty zawierające

estrogeny mogą wywoływać lub pogarszać jego objawy. Pacjentka powinna natychmiast zgłosić

się do lekarza, jeżeli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak obrzęk twarzy,

języka i (lub) gardła i (lub) trudności w przełykaniu lub pokrzywka wraz z trudnościami w

oddychaniu.

ZAKRZEPY KRWI

Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak lek Novynette jest

związane ze zwiększeniem ryzyka powstania zakrzepów krwi, w porównaniu do sytuacji gdy terapia

nie jest stosowana. W rzadkich przypadkach zakrzep krwi może zablokować naczynie krwionośne i

spowodować ciężkie zaburzenia.

Zakrzepy krwi mogą powstać

w żyłach (nazywane dalej „zakrzepica żylna” lub „żylna choroba zakrzepowo-zatorowa”),

w tętnicach (nazywane dalej „zakrzepica tętnicza” lub „tętnicze zaburzenia zakrzepowo-

zatorowe”).

Nie zawsze następuje całkowity powrót do zdrowia po przebytym zakrzepie krwi. W rzadkich

przypadkach skutki zakrzepu krwi mogą być trwałe lub, bardzo rzadko, śmiertelne.

Należy pamiętać, że całkowite ryzyko wystąpienia szkodliwych zakrzepów krwi wywołanych

stosowaniem leku Novynette jest niewielkie.

JAK ROZPOZNAĆ WYSTĄPIENIE ZAKRZEPÓW KRWI

Należy natychmiast zgłosić się

do lekarza, jeśli zauważy się jakikolwiek z poniższych objawów.

Czy pacjentka doświadcza któregoś z tych objawów?

Z jakiego powodu

prawdopodobnie cierpi

pacjentka?

obrzęk nogi lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze lub na stopie,

szczególnie, gdy towarzyszy temu:

ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane

wyłącznie w czasie stania lub chodzenia,

zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo

nodze,

zmiana koloru skóry nogi, np. zblednięcie,

zaczerwienienie, zasinienie.

Zakrzepica żył głębokich

nagły napad niewyjaśnionych duszności lub przyspieszenia

oddechu;

nagły napad kaszlu bez oczywistej przyczyny, który może

być połączony z pluciem krwią;

Zator tętnicy płucnej

ostry ból w klatce piersiowej, który może nasilać się przy

głębokim oddychaniu;

ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;

przyspieszone lub nieregularne bicie serca;

silny ból w żołądku.

Jeśli pacjentka nie jest pewna, należy zgłosić się do lekarza,

ponieważ niektóre z tych objawów, takie jak kaszel lub

spłycenie oddechu mogą zostać pomylone z łagodniejszymi

stanami, takimi jak zakażenie układu oddechowego (np.

przeziębienie).

Objawy występują najczęściej w jednym oku:

natychmiastowa utrata widzenia lub,

bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą przekształcić

się w utratę widzenia.

Zakrzepica żył siatkówki

(zakrzep krwi w oku)

ból w klatce piersiowej, uczucie dyskomfortu, uczucie

nacisku, ociężałość;

uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej,

ramieniu lub poniżej mostka;

uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;

uczucie dyskomfortu w dolnej części ciała promieniujące

do pleców, szczęki, gardła, ramienia i żołądka;

pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;

skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;

przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

Zawał mięśnia sercowego

nagłe osłabienie lub zdrętwienie twarzy, rąk lub nóg,

szczególnie po jednej stronie ciała;

nagłe splątanie, zaburzenia mówienia lub rozumienia;

nagłe zaburzenia widzenia w jednym lub obydwu oczach;

nagłe zaburzenia chodzenia, zawroty głowy, utrata

równowagi lub koordynacji;

nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez znanej

przyczyny;

utrata przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez

drgawek.

W niektórych przypadkach objawy udaru mogą być

krótkotrwałe z niemal natychmiastowym i całkowitym

powrotem do zdrowia, jednak należy natychmiast zgłosić się do

lekarza, ponieważ pacjentka może być zagrożona wystąpieniem

kolejnego udaru.

Udar

obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie skóry nóg lub

ramion;

silny ból w żołądku (ostry brzuch).

Zakrzepy krwi blokujące

inne naczynia krwionośne

ZAKRZEPY KRWI W ŻYLE

Co może się zdarzyć, jeśli w żyle powstaną zakrzepy krwi?

Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych jest związane ze zwiększonym

ryzykiem wystąpienia zakrzepów krwi w żyłach (zakrzepica żylna). Choć te działania niepożądane

występują rzadko. Najczęściej występują one w pierwszym roku stosowania złożonych

hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Jeśli zakrzepy krwi formują się w żyłach znajdujących się w nodze lub w stopie, może to

prowadzić do rozwinięcia się zakrzepicy żył głębokich.

Jeśli zakrzep krwi przemieści się z nogi i umiejscowi w płucach, może to spowodować zatorowość

płucną.

W bardzo rzadkich przypadkach zakrzep może utworzyć się w innym organie, takim jak oko

(zakrzepica żył siatkówki).

Kiedy istnieje najwyższe ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyle?

Ryzyko utworzenia się zakrzepów krwi w żyle jest największe w czasie pierwszego roku stosowania

złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych po raz pierwszy. Ryzyko może być również

większe w przypadku wznowienia stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych

(tego samego lub innego leku) po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej.

Po pierwszym roku, ryzyko zmniejsza się, chociaż zawsze jest większe w porównaniu do sytuacji, gdy

nie stosuje się złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Jeśli pacjentka przestanie stosować lek Novynette, ryzyko powstawania zakrzepów krwi wraca do

normalnego poziomu w ciągu kilku tygodni.

Od czego zależy ryzyko powstania zakrzepów krwi?

Ryzyko zależy od naturalnego ryzyka wystą

pienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i rodzaju

stosowanego złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego.

Całkowite ryzyko powstania zakrzepów krwi w nogach lub płucach związane ze stosowaniem leku

Novynette jest niewielkie.

W okresie roku, u około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych

środków antykoncepcyjnych oraz nie są w ciąży powstaną zakrzepy krwi.

W okresie roku, u około 5-7 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki

antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat powstaną zakrzepy

krwi.

W okresie roku, u około 9 do 12 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki

antykoncepcyjne zawierające dezogestrel, np. lek Novynette, powstaną zakrzepy krwi.

Ryzyko powstania zakrzepów krwi zależy od indywidualnej historii medycznej pacjentki

(patrz „Czynniki, które zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi”, poniżej).

Ryzyko powstania zakrzepów

krwi w ciągu roku

Kobiety, które

nie stosują

złożonych hormonalnych

tabletek, plastrów, systemów dopochwowych i nie są w

ciąży.

Około 2 na 10 000 kobiet

Kobiety stosujące złożone hormonalne tabletki

antykoncepcyjne zawierające

lewonorgestrel,

noretisteron lub norgestimat.

Około 5-7 na 10 000 kobiet

Kobiety stosujące lek Novynette.

Około 9-12 na 10 000 kobiet

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach

Ryzyko powstania zakrzepów krwi związane ze stosowaniem leku Novynette jest niewielkie, jednak

niektóre czynniki mogą zwiększyć to ryzyko. Ryzyko jest większe:

jeśli pacjentka ma dużą nadwagę (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m

jeśli u kogoś z najbliższej rodziny pacjentki stwierdzono obecność zakrzepów krwi w nogach,

płucach lub innych organach w młodszym wieku (np. w wieku poniżej 50 lat). W tym przypadku

pacjentka może mieć dziedziczne zaburzenia krzepnięcia;

jeśli pacjentka musi poddać się operacji, jeśli jest unieruchomiona przez dłuższy czas z powodu

kontuzji bądź choroby lub ma nogę w gipsie. Może być konieczne tymczasowe przerwanie

stosowania leku Novynette na kilka tygodni przed operacją lub ograniczeniem ruchomości. Jeśli

pacjentka musi przerwać stosowanie leku Novynette, należy zapytać lekarza, kiedy można

wznowić stosowanie leku;

wraz z wiekiem (szczególnie powyżej 35 roku życia);

jeśli pacjentka urodziła dziecko w okresie ostatnich kilku tygodni.

Ryzyko powstania zakrzepów krwi zwiększa się wraz z liczbą czynników ryzyka obecnych u

pacjentki.

Podróż samolotem (>4 godzin) może tymczasowo zwiększać

ryzyko powstania zakrzepów krwi,

szczególnie jeśli u pacjentki występuje inny wymieniony czynnik ryzyka.

Ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi, jeśli któryś z wymienionych czynników występuje u pacjentki,

nawet jeśli nie jest się pewnym. Lekarz może zadecydować o zaprzestaniu stosowania leku Novynette.

Należy poinformować lekarza jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie

stosowania leku Novynette, np. u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez

znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.

ZAKRZEPY KRWI W TĘTNICY

Co może się zdarzyć, jeśli w tętnicy powstaną zakrzepy krwi?

Podobnie jak w przypadku zakrzepów krwi w żyłach, zakrzepy w tętnicy mogą spowodować poważne

konsekwencje, na przykład zawał mięśnia sercowego lub udar.

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w tętnicach

Ważne jest, aby podkreślić, że ryzyko zawału mięśnia sercowego lub udaru związane ze stosowaniem

leku Novynette jest bardzo małe, ale może wzrosnąć:

z wiekiem (powyżej około 35 lat);

jeśli pacjentka pali papierosy.

Podczas stosowania hormonalnego środka antykoncepcyjnego

takiego jak lek Novynette, zaleca się zaprzestanie palenia. Jeśli pacjentka nie jest w stanie

przerwać palenia i jest w wieku powyżej 35 lat, lekarz może zalecić stosowanie innego

rodzaju antykoncepcji;

jeśli pacjentka ma nadwagę;

jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie tętnicze;

jeśli u kogoś z najbliższej rodziny stwierdzono zawał mięśnia sercowego lub udar

w młodszym wieku (poniżej 50 roku życia). W tym przypadku pacjentka może również być

w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego lub udaru;

jeśli u pacjentki lub kogoś z jej najbliższej rodziny stwierdzono wysoki poziom tłuszczów we

krwi (cholesterolu lub trójglicerydów);

jeśli pacjentka ma migreny, a szczególnie migreny z aurą;

jeśli pacjentka ma chore serce (uszkodzenie zastawki, zaburzenie rytmu serca nazywane

migotaniem przedsionków);

jeśli pacjentka ma cukrzycę.

Jeśli u pacjentki występuje więcej niż jeden z powyższych stanów lub jeżeli jakikolwiek z nich jest

szczególnie ciężki, ryzyko powstania zakrzepów krwi może być jeszcze bardziej zwiększone.

Należy poinformować lekarza, jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie

stosowania leku Novynette, np. pacjentka zacznie palić, u kogoś z najbliższej rodziny zostanie

stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.

Tabletka a rak

U kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne rak piersi występuje nieznacznie częściej niż u kobiet

w tym samym wieku, które jej nie stosują. Ten niewielki wzrost w częstości rozpoznawania raka piersi

stopniowo ustępuje w okresie 10 lat po zaprzestaniu stosowania tabletek antykoncepcyjnych. Nie

wiadomo czy różnica ta spowodowana jest przez stosowanie tabletek antykoncepcyjnych. Może być to

związane z tym, że kobiety stosujące tabletki są częściej poddawane badaniom lekarskim i rak piersi

jest rozpoznawany u nich wcześniej.

U kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne opisywano, w rzadkich przypadkach, łagodne

nowotwory wątroby, a w jeszcze rzadszych przypadkach, złośliwe nowotwory wątroby. Jeżeli

pacjentka poczuje nietypowy, silny ból brzucha, należy skontaktować się z lekarzem.

Krwawienie śródcykliczne

Przez pierwszych kilka miesięcy przyjmowania leku Novynette,

mogą występować nieoczekiwane

krwawienia (krwawienia poza tygodniem przerwy). Jeżeli takie krwawienie utrzymuje się dłużej niż

kilka miesięcy, lub jeżeli zaczyna się po kilku miesiącach, lekarz powinien zbadać przyczynę.

Co należy zrobić, jeżeli nie wystąpi krwawienie z odstawienia w tygodniu przerwy

Jeżeli wszystkie tabletki przyjmowano prawidłowo, nie wystąpiły wymioty, ani ciężka biegunka i nie

przyjmowano żadnych innych leków, jest bardzo mało prawdopodobne, aby kobieta była w ciąży.

Jeżeli oczekiwane krwawienie z odstawienia nie wystąpi kolejno dwa razy, może to oznaczać ciążę.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy rozpocząć następne opakowanie leku

jedynie wtedy, gdy pacjentka upewni się, że nie jest w ciąży.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania dezogestrelu u młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie została

określona. Brak dostępnych danych.

Lek Novynette a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Należy również

poinformować każdego innego lekarza lub lekarza dentystę, który przepisuje każdy inny lek (lub

farmaceutę), o stosowaniu leku Novynette. Lekarze mogą powiedzieć, czy powinno się stosować

dodatkowe metody antykoncepcji (na przykład prezerwatywy), a jeżeli tak, to jak długo.

Nie należy stosować leku Novynette u pacjentek z zapaleniem wątroby typu C i przyjmujących

produkty lecznicze zawierające ombitaswir /parytaprevir /rytonawir i dazabuwir, ponieważ może to

spowodować nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby we krwi (zwiększenie

aktywności enzymów wątrobowych ALT).

Przed rozpoczęciem przyjmowania tych leków lekarz przepisze inny rodzaj antykoncepcji.

Przyjmowanie leku Novynette można rozpocząć ponownie po upływie około 2 tygodni od

zakończenia wspomnianego wyżej leczenia. Patrz punkt "Kiedy nie stosować leku Novynette".

Niektóre leki mogą

mieć wpływ na stężenie we krwi leku Novynette, prowadząc do

zmniejszenia

jego skuteczności antykoncepcyjnej

i wystąpienia nieoczekiwanego krwawienia. Dotyczy to leków

stosowanych w leczeniu:

padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbamazepina,

topiramat, hydantoiny, felbamat, ryfabutyna),

gruźlicy (np. ryfampicyna, ryfabutyna),

zakażeń wirusem HIV i zapalenia wątroby typu C (tzw. inhibitory proteazy i

nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy, takie jak rytonawir, newirapina,

efawirenz) lub innych chorób zakaźnych (gryzeofulwina),

wysokiego ciśnienia krwi w naczyniach krwionośnych płuc (bosentan),

zaburzeń snu (modafinil),

produkty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (

Hypericum perforatum

). Jeśli

pacjentka chce stosować produkty ziołowe zawierające ziele dziurawca w czasie stosowania

leku Novynette, powinna najpierw skonsultować się z lekarzem.

Lek Novynette może wpływać na działanie innych leków, np.:

cyklosporyny (lek stosowany do zapobiegania odrzucenia tkanki po przeszczepach narządów),

leku przeciwpadaczkowego lamotryginy (może to prowadzić do zwiększenia cz

ęstości

napadów),

tyzanidyny (lek stosuje się do leczenia spastyczności mięśni),

lewotyroksyny (lek stosowany w leczeniu niedoboru hormonu).

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Badania laboratoryjne

Należy poinformować lekarza lub personel laboratorium o stosowaniu tabletek antykoncepcyjnych,

ponieważ doustne środki antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Novynette, kiedy pacjentka jest w ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub

podejrzewa ciążę, powinna natychmiast zaprzestać stosowania leku Novynette oraz niezwłocznie

poinformować o tym lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku Novynette w okresie karmienia piersi

ą. Jeśli pacjentka karmi piersią i

chce stosować tabletki antykoncepcyjne, powinna skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W czasie stosowania leku Novynette można prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny.

Novynette zawiera laktozę jednowodną

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Novynette

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Każde opakowanie leku Novynette zawiera 1 blister po 21 tabletek powlekanych lub 3 blistry po

21 tabletek powlekanych. Specjalne oznakowanie blistrów symbolami kolejnych dni tygodnia ułatwia

kontrolę nad regularnym stosowaniem tabletek antykoncepcyjnych.

Każda tabletka znajdująca się w opakowaniu oznaczona jest symbolem dnia tygodnia, w którym

należy ją przyjąć. Należy przyjmować 1 tabletkę na dobę przez 21 kolejnych dni zgodnie z kierunkiem

strzałki na blistrze, aż do całkowitego jego opróżnienia.

Po przyjęciu wszystkich 21 tabletek z blistra następuje okres 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu

tabletek. W 2. lub 3. dniu przerwy powinno się

pojawić krwawienie z odstawienia przypominające

krwawienie miesiączkowe.

Przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra należy rozpocząć 8. dnia (po 7-dniowym okresie przerwy

w stosowaniu tabletek) nawet, jeśli krwawienie jeszcze nie ustąpiło. Przy regularnym stosowaniu leku

Novynette początek przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania będzie zawsze przypadał na ten

sam dzień tygodnia, a krwawienie wystąpi w tym samym dniu miesiąca.

Tabletki należy zawsze przyjmować o tej samej porze.

Przyjmowanie tabletek rano (pierwsza czynność w ciągu dnia) lub późno wieczorem (ostatnia

czynność przed zaśnięciem) może ułatwić regularne ich stosowanie.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą w razie potrzeby.

Jak rozpocząć stosowanie leku Novynette

W przypadku, gdy nie stosowano hormonalnych środków antykoncepcyjnych (w poprzednim miesiącu)

Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w pierwszym dniu naturalnego cyklu miesiączkowego

kobiety (tj. w pierwszym dniu miesiączki). Dozwolone jest rozpoczęcie przyjmowania tabletek

między 2. a 5. dniem, ale wtedy w czasie pierwszego cyklu przez pierwsze 7 dni przyjmowania

tabletek zaleca się dodatkowe stosowanie mechanicznych metod antykoncepcyjnych (np.

prezerwatywa).

Zmiana z innego złożonego środka antykoncepcyjnego (tabletka, system terapeutyczny dopochwowy,

system transdermalny)

Kobieta powinna rozpocząć stosowanie leku Novynette następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki

z substancją czynną poprzedniego doustnego środka antykoncepcyjnego, a najpóźniej w pierwszym

dniu po zwyczajowej przerwie w stosowaniu poprzedniego środka antykoncepcyjnego lub po

przyjęciu ostatniej tabletki placebo. Nie jest wymagane stosowanie dodatkowych metod

antykoncepcyjnych.

Jeśli pacjentka poprzednio stosowała system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny, to

powinna rozpocząć przyjmowanie leku Novynette w dniu usunięcia systemu, a najpóźniej w dniu

następnego jego zastosowania. Nie jest wymagane stosowanie dodatkowych metod

antykoncepcyjnych.

Zmiana z środków antykoncepcyjnych zawierających wyłącznie progestagen (minitabletki, iniekcje,

implanty)

Kobieta może przestawić się w dowolnym dniu ze stosowania tabletki zawierającej wyłącznie

progestagen (z implantu w dniu usunięcia lub z postaci w iniekcjach w dniu planowanego kolejnego

zastrzyku) na lek Novynette, ale we wszystkich przypadkach trzeba stosować dodatkowe środki

ochronne przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

Stosowanie po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Należy niezwłocznie rozpocząć stosowanie tabletek. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowych

metod antykoncepcyjnych.

Stosowanie po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży

Kobiety karmiące piersią – patrz punkt: „Ciąża i karmienie piersią”.

Lekarz zaleci pacjentce, aby rozpoczęła stosowanie tabletek między 21. a 28. dniem po porodzie lub

poronieniu w drugim trymestrze. W przypadku późniejszego rozpoczęcia przyjmowania leku należy

stosować dodatkowe mechaniczne metody antykoncepcyjne (np. prezerwatywa) przez pierwsze 7 dni

przyjmowania tabletek. Jednak, jeśli kobieta odbyła już stosunek to przed rozpoczęciem stosowania

tabletek należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży lub poczekać na wystąpienie pierwszej

miesiączki.

Zastosowanie większej niż

zalecana dawki leku Novynette

Jeśli doszło do przedawkowania leku Novynette, nie istnieje ryzyko poważnych zaburzeń stanu

zdrowia, chociaż mogą pojawić się nudności, wymioty lub niewielkie krwawienie z pochwy

u młodych dziewcząt. Jeśli takie objawy wystąpią, należy skontaktować się z lekarzem, który

zastosuje odpowiednie leczenie, jeśli będzie to konieczne.

Pominięcie zastosowania leku Novynette

Jeśli pominięto zastosowanie leku Novynette, należy postępować według podanych poniżej zasad.

Jeśli przyjęcie tabletki jest opóźnione

o mniej niż 12 godzin,

to ochrona antykoncepcyjna nie jest

zmniejszona. Kobieta powinna przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko, jak tylko sobie o tym

przypomni, a kolejne tabletki powinna przyjmować o zwykłej porze.

Jeśli przyjęcie tabletki jest opóźnione

o więcej niż 12 godzin,

ochrona antykoncepcyjna może być

zmniejszona.

W przypadku pominiętych tabletek należy przyjąć następujące dwie podstawowe zasady:

1. Przerwa w ciągłym stosowaniu tabletek nigdy nie powinna być dłuższa niż 7 dni.

Konieczne jest ciągłe przyjmowanie tabletek przez 7 dni, aby wystąpiło odpowiednie

zahamowanie osi podwzgórze-przysadka mózgowa-jajniki.

Zgodnie z tym, w codziennej praktyce lekarz może udzielić następującej porady:

Tydzień 1

Pacjentka powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę tak szybko, jak tylko sobie o tym przypomni

nawet, jeśli oznacza to przyjęcie 2 tabletek jednocześnie. Potem powinna kontynuować przyjmowanie

tabletek o zwykłej porze dnia. Przez kolejne 7 dni powinna stosować dodatkowo mechaniczne metody

antykoncepcyjne np. prezerwatywy. Jeśli w ciągu 7 dni poprzedzających dzień, w którym pominięto

tabletkę doszło do współżycia płciowego, należy wziąć pod uwagę możliwość zajścia w ciążę. Im

więcej tabletek zostało pominiętych i im bliżej było do przerwy w stosowaniu tabletek, tym większe

ryzyko zajścia w ciążę.

Tydzień 2

Pacjentka powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę tak szybko, jak tylko sobie o tym przypomni

nawet, jeśli oznacza to przyjęcie 2 tabletek jednocześnie. Następnie powinna kontynuować

przyjmowanie tabletek o zwykłej porze dnia. Jeżeli tabletki były przyjmowane prawidłowo przez 7 dni

poprzedzających dzień, w którym tabletka została pominięta, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej

metody antykoncepcji. Jednak, jeśli tak nie było lub jeśli kobieta zapomniała przyjąć więcej niż

1 tabletkę, należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji przez 7 dni.

Tydzień 3

Ryzyko zmniejszenia ochrony antykoncepcyjnej jest nieuchronne, ze względu na zbliżający się okres

przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jednak można temu zapobiec poprzez dostosowanie sposobu

przyjmowania tabletek. Tak więc nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod

antykoncepcyjnych, jeśli przestrzega się jednej z dwóch poniżej podanych, alternatywnych zasad

postępowania pod warunkiem, że wszystkie tabletki były przyjmowane prawidłowo w ciągu 7 dni

poprzedzających dzień, w którym została pominięta tabletka. W przeciwnym razie należy zastosować

się do pierwszej z wymienionych dwóch alternatywnych zasad i stosować równocześnie dodatkową

metodę antykoncepcji przez następnych 7 dni.

Pacjentka powinna przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę tak szybko, jak tylko sobie o tym

przypomni, nawet jeśli oznacza to przyjęcie 2. tabletek jednocześnie. Potem powinna kontynuować

przyjmowanie tabletek o zwykłej porze dnia. Kolejne opakowanie powinna rozpocząć bezpośrednio

po przyjęciu ostatniej tabletki z aktualnego opakowania, czyli bez przerwy w przyjmowaniu tabletek

między kolejnymi opakowaniami. Krwawienie z odstawienia prawdopodobnie nie wystąpi, aż do

zakończenia przyjmowania kolejnego opakowania, jednak może wystąpić plamienie lub krwawienie

śródcykliczne w okresie przyjmowania tabletek.

Lekarz może zalecić pacjentce, aby przestała przyjmować tabletki z dotychczas stosowanego

opakowania. W tym przypadku przez okres do 7 dni pacjentka powinna zrobić przerwę

w przyjmowaniu tabletek, włączając w to dni, kiedy zapomniała przyjąć tabletki, a po tym czasie

kontynuować przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania.

W przypadku, kiedy pacjentka zapomniała przyjąć tabletki i nie wystąpiło krwawienie z odstawienia

w czasie pierwszej przerwy w przyjmowaniu tabletek, należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę.

Stosowanie leku Novynette w przypadku wymiotów lub ciężkiej biegunki

Jeśli wymioty lub ciężka biegunka wystąpią w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu tabletki, może się ona

w pełni nie wchłonąć. W tym przypadku należy postąpić zgodnie z zaleceniami dotyczącymi

pominię

tych tabletek opisanymi powyżej. Jeśli pacjentka nie chce zmieniać swojego zwykłego

sposobu przyjmowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową tabletkę (tabletki) z innego opakowania.

Jak opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia

Jeśli lek Novynette jest przyjmowany prawidłowo, krwawienie z odstawienia wystąpi zawsze w tym

samym dniu miesiąca.

W celu opóźnienia wystąpienia krwawienia z odstawienia należy po zakończeniu jednego blistra

tabletek kontynuować stosowanie leku Novynette z następnego blistra, bez przerwy w stosowaniu

tabletek.

Przyjmowanie tabletek można kontynuować, aż do skończenia drugiego opakowania. Podczas

stosowania tabletek z drugiego opakowania może wystąpić krwawienie śródcykliczne lub plamienie.

Regularne przyjmowanie leku Novynette należy rozpocząć po 7 dniach przerwy w stosowaniu

tabletek.

W celu przesunięcia wystąpienia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia niż zwykle, różny

od dnia, w którym krwawienie występuje aktualnie, należy skrócić (ale nigdy wydłużyć) najbliższą

przerwę w przyjmowaniu tabletek o dowolną liczbę dni. Na przykład, jeśli pierwszy dzień krwawienia

przypada na piątek, a bardziej pożądany byłby wtorek, czyli termin wcześniejszy o 3 dni, należy

rozpocz

ąć przyjmowanie tabletek z następnego opakowania 3 dni wcześniej. Im krótszy będzie okres

przerwy w przyjmowaniu tabletek, tym większe będzie ryzyko, że nie wystąpi krwawienie

z odstawienia oraz, że wystąpi krwawienie śródcykliczne i plamienie w czasie stosowania kolejnego

opakowania (podobnie jak w przypadku opóźniania wystąpienia krwawienia z odstawienia).

Brak krwawienia z odstawienia

Jeśli tabletki antykoncepcyjne były przyjmowane prawidłowo, nie występowały wymioty lub ciężka

biegunka, ani nie stosowano innych leków równocześnie, istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo

ciąży. Należy kontynuować stosowanie tabletek w zwykły sposób.

Jeśli krwawienie nie wystąpiło w dwóch kolejnych cyklach, istnieje prawdopodobieństwo ciąży.

W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Stosowanie tabletek

antykoncepcyjnych można kontynuować zgodnie z zaleceniami lekarza tylko po upewnieniu się, że

pacjentka nie jest w ciąży.

Przerwanie stosowania leku Novynette

Lek Novynette można odstawić w dowolnie wybranym dniu. Jeśli powodem odstawienia tabletek

antykoncepcyjnych jest planowana ciąża, należy zastosować inną metodę antykoncepcji do czasu,

kiedy wystąpi krwawienie miesiączkowe. Ułatwi to lekarzowi ustalenie daty porodu.

W razie jakichkolwiek dalszych pytań związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, szczególnie ciężkie i nieprzemijające lub zmiany

w stanie zdrowia, które pacjent uważa za związane ze stosowaniem leku Novynette, należy

skonsultować się z lekarzem.

U wszystkich kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne istnieje zwiększone

ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub zakrzepów

krwi w tętnicach (tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe). W celu uzyskania szczegółowych

informacji dotyczących różnych czynników ryzyka związanych ze stosowaniem złożonych

hormonalnych środków antykoncepcyjnych, należy zapoznać się

z punktem 2 „Informacje ważne

przed zastosowaniem leku Novynette”.

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

depresja, zmiany nastroju, ból głowy,

nudności, ból brzucha, ból piersi, tkliwość piersi, zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 osób):

zatrzymanie płynów, zmniejszenie

popędu płciowego, migrena, wymioty, biegunka, wysypka, pokrzywka, powiększenie piersi.

Rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

nadwrażliwość, zwiększenie popędu

płciowego, podrażnienie oczu z powodu szkieł kontaktowych, zaburzenia skóry (rumień guzowaty,

rumień wielopostaciowy), nieprawidłowy wymaz z szyjki macicy, wydzielina z piersi, zmniejszenie

masy ciała.

Szkodliwe zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy, na przykład:

w nodze lub stopie (np. zakrzepica

żył głębokich),

w płucach (np. zatorowość płucna),

zawał serca,

udar,

miniudar lub przejściowe objawy udaru, znane jako przemijający napad niedokrwienny,

zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku i (lub) jelicie, nerkach lub oku.

Prawdopodobieństwo powstania zakrzepów krwi może być większe, jeśli u pacjentki występują

jakiekolwiek inne czynniki zwiększające to ryzyko (patrz punkt 2 w celu uzyskania dalszych

informacji dotyczących czynników zwiększających ryzyko powstania zakrzepów krwi i objawów

wystąpienia zakrzepów krwi).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al.

Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Nowynette

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek

Novynette

Substancjami czynnymi są etynyloestradiol i dezogestrel. Jedna tabletka powlekana zawiera

20 mikrogramów etynyloestradiolu i 150 mikrogramów dezogestrelu.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: α-tokoferol, magnezu stearynian, krzemu dwutlenek koloidalny, kwas stearynowy,

powidon, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, żółcień chinolinowa (E104).

Otoczka: glikol propylenowy, glikol polietylenowy 6000, hydroksymetylopropyloceluloza.

Jak wygląda lek Novynette i co zawiera opakowanie

Bladożółte okrągłe tabletki, obustronnie wypukłe, z wytłoczonymi napisami: “RG” na jednej stronie

i “P9” na drugiej stronie.

Pudełko tekturowe zawiera 1 blister lub 3 blistry po 21 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapeszt, Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki: