Novothyral 75

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Novothyral 75 75 mcg + 15 mcg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 75 mcg + 15 mcg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Novothyral 75 75 mcg + 15 mcg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5909990178216, Rp; 100 tabl., 5909990178223, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01782
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

M:\REG_AFFAIRS\1 - MEDICINAL PRODUCTS\1 - MEDICINAL PRODUCTS\Novothyral_NP\3-VARIATIONS\Notification-QRD v 4.

+ new Merck logo\4-LABELLING\OUT\PL_ Novothyral 75 _QRD v 4.+new logo_PIL_20180228_clean

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Novothyral 75

75 µg + 15 µg, tabletki

Levothyroxinum natricum + Liothyroninum natricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Novothyral 75 i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Novothyral 75

Jak stosować lek Novothyral 75

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Novothyral 75

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Novothyral 75 i w jakim celu się go stosuje

Hormony tarczycy zawarte w leku Novothyral 75 mają identyczne działanie jak naturalne hormony

wydzielane przez tarczycę. Hormony tarczycy wpływają na wzrost, rozwój i metabolizm organizmu.

Novothyral 75 stosuje się w następujących przypadkach:

substytucyjne leczenie niedoczynności tarczycy każdego pochodzenia:

pierwotna niedoczynność tarczycy (dziedziczna lub nabyta, np. po chirurgicznych operacjach,

napromienianiu, przyjmowaniu leków),

wtórna niedoczynność tarczycy;

w stanie eutyreozy:

profilaktyka nawracającego wola, po jego resekcji,

leczenie nienowotworowego wola;

leczenie supresyjne i substytucyjne w nowotworze złośliwym tarczycy, przede wszystkim po

tyroidektomii.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Novothyral 75

Kiedy nie stosować leku Novothyral 75

Nie należy stosować leku Novothyral

w następujących przypadkach:

nadwrażliwości na sól sodową lewotyroksyny, sól sodową liotyroniny

lub którąkolwiek

substancję pomocniczą leku;

w przypadku nie leczonych następujących chorób: niedoczynności kory nadnerczy,

niedoczynności przysadki lub nadczynności tarczycy.

Terapii lekiem Novothyral 75 nie wolno rozpoczynać u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia

sercowego, ostrym zapaleniem mięśnia sercowego i ostrym zapaleniem trzustki.

M:\REG_AFFAIRS\1 - MEDICINAL PRODUCTS\1 - MEDICINAL PRODUCTS\Novothyral_NP\3-VARIATIONS\Notification-QRD v 4.

+ new Merck logo\4-LABELLING\OUT\PL_ Novothyral 75 _QRD v 4.+new logo_PIL_20180228_clean

Podczas ciąży jest przeciwwskazane jednoczesne przyjmowanie lewotyroksyny/liotyroniny

i tyreostatyku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Novothyral 75 należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć występowanie następujących chorób lub podjąć

leczenie: niewydolność wieńcowa, dusznica bolesna, miażdżyca tętnic, nadciśnienie, niewydolność

przysadki mózgowej lub kory nadnerczy, autonomiczna czynność tarczycy.

W przypadku pojawienia się objawów psychotycznych, lekarz może zalecić częstsze kontrole

i odpowiednie dostosowanie dawki.

U pacjentów z niewydolnością wieńcową, niewydolnością serca lub zaburzeniami rytmu serca typu

tachykardii należy unikać nawet niewielkiej nadczynności tarczycy wywołanej lekami.

W takich przypadkach należy często kontrolować parametry hormonów tarczycy (zob. wskazówki

dotyczące dawkowania).

W przypadku wtórnej niedoczynności tarczycy należy przed rozpoczęciem terapii zastępczej wyjaśnić

jej przyczynę i w razie potrzeby przy współistnieniu niewydolności kory nadnerczy rozpocząć

odpowiednią terapię zastępczą.

Przy podejrzeniu autonomicznej czynności tarczycy należy przeprowadzić test z TRH lub badanie

scyntygraficzne z hamowaniem czynności tarczycy.

W terapii za pomocą lewotyroksyny/liotyroniny u kobiet z niedoczynnością tarczycy w okresie

pomenopauzalnym, które są narażone na zwiększone ryzyko osteoporozy, w celu uniknięcia

wystąpienia przekraczających fizjologiczne wartości stężeń lewotyroksyny/liotyroniny należy ściśle

kontrolować czynność tarczycy.

Lewotyroksyny/liotyroniny nie wolno stosować u pacjentów z nadczynnością tarczycy, z wyjątkiem

terapii skojarzonej przy leczeniu nadczynności tarczycy tyreostatykami.

W czasie prowadzonego indywidualnie dostosowanego leczenia lewotyroksyną/liotyroniną przy

zmianie leku należy kontrolować oznaczenia laboratoryjne i kliniczną odpowiedź u pacjenta.

W danym wypadku może okazać się potrzebne dostosowanie dawki.

Pacjenci z rzadko występującą nietolerancją galaktozy, z niedoborem laktazy albo zespołem złego

wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować leku Novothyral 75.

Wskazówki dotyczące pacjentów chorych na cukrzycę oraz pacjentów leczonych lekami

przeciwzakrzepowymi są podane w punkcie

Lek Novothyral 75

a inne leki

Lek Novothyral 75 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również o tych, które wydawane są bez

recepty.

Leki przeciwcukrzycowe

Hormony tarczycy mogą zmniejszać działanie obniżające stężenie cukru.

Z tego powodu u chorych na cukrzycę należy przede wszystkim na początku leczenia hormonami

tarczycy regularnie kontrolować stężenie cukru we krwi i w razie potrzeby dostosować dawkowanie

leku obniżającego stężenie cukru.

Pochodne kumaryny

Lewotyroksyna/liotyronina może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych wypierając je

z wiązań z białkami osocza, a przez to nasilać ryzyko krwawień do OUN i przewodu pokarmowego,

zwłaszcza u chorych w podeszłym wieku. Z tego względu należy regularnie kontrolować wskaźniki

krzepliwości na początku leczenia (lub przy zmianie dawki) i podczas terapii skojarzonej. Jeśli to

konieczne lekarz dostosuje dawkę leku przeciwzakrzepowego.

M:\REG_AFFAIRS\1 - MEDICINAL PRODUCTS\1 - MEDICINAL PRODUCTS\Novothyral_NP\3-VARIATIONS\Notification-QRD v 4.

+ new Merck logo\4-LABELLING\OUT\PL_ Novothyral 75 _QRD v 4.+new logo_PIL_20180228_clean

Inhibitory proteazy

Inhibitory proteazy (np. rytonawir, indynawir, lopinawir

mogą wpływać na działanie lewotyroksyny.

Zaleca się ścisłe kontrolowanie parametrów hormonów tarczycy. W razie konieczności lekarz

dostosuje dawkę leku Novothyral 75.

Następujące leki nasilają działanie hormonów tarczycy

Salicylany, dikumarol, furosemid, klofibrat

Salicylany, dikumarol, furosemid o dużych dawkach (250 mg), klofibrat i inne substancje mogą

wypierać lewotyroksynę/liotyroninę z połączeń z białkami osocza, co może prowadzić do zwiększenia

wartości fT

Fenytoina

Fenytoina może wpływać na działanie lewotyroksyny poprzez wypieranie jej z wiązań z białkami

osocza i w ten sposób podwyższając poziom fT

i fT

. Z drugiej strony fenytoina przyspiesza

metabolizm lewotyroksyny w wątrobie. Zaleca się ścisłe kontrolowanie parametrów tarczycy.

Szybkie dożylne podanie fenytoiny może prowadzić do pojawienia się podwyższonych stężeń

w osoczu wolnej lewotyroksyny, jak również liotyroniny, a w pojedynczych przypadkach zwiększa

możliwość powstania zaburzeń rytmu serca.

Następujące leki osłabiają działanie hormonów tarczycy

Orlistat

W przypadku przyjmowania orlistatu (lek stosowany w leczeniu otyłości), przerywania leczenia lub

zmiany leczenia orlistatem należy powiedzieć o tym lekarzowi, gdyż może być konieczna częstsza

kontrola i odpowiednie dostosowanie dawki Novothyral 75.

Jednoczesne przyjmowanie leku Novothyral 75 i orlistatu może powodować niedoczynność tarczycy

i (lub) pogorszenie kontroli niedoczynności tarczycy.

Sewelamer

Sewelamer może zmniejszać wchłanianie lewotyroksyny, dlatego zaleca się monitorowanie pacjentów

czy nie występują u nich zmiany czynności tarczycy na początku lub pod koniec leczenia tymi lekami

i w razie potrzeby dostosowanie dawki leku Novothyral 75.

Inhibitory kinazy tyrozynowej

Inhibitory kinazy tyrozynowej (np. imatynib, sunitynib) mogą zmniejszać skuteczność lewotyroksyny.

Dlatego zaleca się monitorowanie pacjentów czy nie występują u nich zmiany czynności tarczycy na

początku lub pod koniec jednoczesnego leczenia tymi lekami i w razie potrzeby dostosowanie dawki

leku Novothyral 75

Kolestyramina, kolestypol

Kolestyramina lub kolestypol hamują wchłanianie hormonów tarczycy. Dlatego Novothyral należy

przyjmować od 4 do 5 godzin przed przyjęciem tych produktów.

Preparaty zawierające sole glinu, preparaty zawierające

żelazo, węglan wapnia

Leki zawierające glin (zobojętniające kwas solny w żołądku, sukralfat) przedstawia się w literaturze

jako potencjalnie zmniejszające działanie hormonów tarczycy. Z tego powodu lek Novothyral 75

należy przyjmować co najmniej 2 godziny przed podaniem leków zawierających glin.

Podobne zalecenia dotyczą produktów leczniczych zawierających żelazo oraz węglan wapnia.

Propylotiouracyl, glikokortykoidy, β-sympatykolityki, amiodaron oraz środki kontrastowe zawierające

jod

Substancje te hamują przekształcanie T

w tkankach obwodowych.

M:\REG_AFFAIRS\1 - MEDICINAL PRODUCTS\1 - MEDICINAL PRODUCTS\Novothyral_NP\3-VARIATIONS\Notification-QRD v 4.

+ new Merck logo\4-LABELLING\OUT\PL_ Novothyral 75 _QRD v 4.+new logo_PIL_20180228_clean

Z powodu dużej zawartości jodu amiodaron może wywołać zarówno nadczynność jak i niedoczynność

tarczycy. Szczególną ostrożność zaleca się w przypadku wola guzkowego z możliwą nie rozpoznaną

autonomiczną czynnością tarczycy.

Sertralina, chlorochina/proguanil

Te substancje zmniejszają skuteczność hormonów tarczycy oraz doprowadzają do wzrostu stężenia

TSH w surowicy.

Leki powodujące indukcję enzymów wątrobowych

Substancje powodujące indukcję enzymów wątrobowych, takie jak barbiturany, karbamazepina, mogą

zwiększyć klirens wątrobowy hormonów tarczycy.

Estrogeny

Podczas przyjmowania zawierających estrogeny środków antykoncepcyjnych lub podczas

pomenopauzalnej hormonalnej terapii zastępczej zapotrzebowanie na hormony tarczycy może się

zwiększyć.

Novothyral 75 z jedzeniem i piciem

Całkowitą dawkę dobową przyjmuje się rano na czczo, pół godziny przed śniadaniem, bez rozgryzania

tabletki wraz z niewielką ilością płynu (np. pół szklanki wody).

Produkty z soi

Produkty z soi mogą zmniejszyć jelitowe wchłanianie leku Novothyral 75. W związku z tym może być

konieczne dostosowanie dawki leku Novothyral 75, zwłaszcza na początku lub po zakończeniu

suplementacji produktami zawierającymi soję.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leczenie hormonami tarczycy powinno być prowadzone konsekwentnie, zwłaszcza w okresie ciąży

i karmienia piersią. W czasie ciąży może okazać się potrzebne zwiększenie stosowanej dawki.

Nie istnieją dowody na teratogenny wpływ leku i (lub) toksyczność dla płodu u ludzi podczas

stosowania leku w dawkach terapeutycznych.

Nadmiernie wysokie stężenia hormonów tarczycy w czasie ciąży mogą mieć negatywny wpływ na

płód i rozwój pourodzeniowy.

Terapia skojarzona nadczynności tarczycy lewotyroksyną/liotyroniną i lekami przeciwtarczycowymi

jest przeciwwskazana w czasie ciąży. Takie skojarzenie mogłoby wymagać stosowania wyższych

dawek leków przeciwtarczycowych, o których wiadomo, że przechodzą przez łożysko i indukują

niedoczynność tarczycy u dziecka.

Lewotyroksyna/liotyronina przenikają do mleka matki podczas laktacji, niemniej jednak stężenie

osiągane podczas stosowania zalecanych dawek terapeutycznych nie jest wystarczające aby mogło

spowodować rozwój nadczynności tarczycy lub zahamować wydzielanie TSH u dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono żadnych badań odnośnie wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę

maszyn. Niemniej jednak, ponieważ lewotyroksyna i liotyronina są identyczne z występującymi

naturalnie, nie oczekuje się, że lek Novothyral 75 mógłby wykazywać jakikolwiek wpływ na zdolność

prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

3.

Jak stosować lek Novothyral 75

M:\REG_AFFAIRS\1 - MEDICINAL PRODUCTS\1 - MEDICINAL PRODUCTS\Novothyral_NP\3-VARIATIONS\Notification-QRD v 4.

+ new Merck logo\4-LABELLING\OUT\PL_ Novothyral 75 _QRD v 4.+new logo_PIL_20180228_clean

Lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

U poszczególnych pacjentów występują różnice pod względem skuteczności i tolerancji hormonów

tarczycy. Z tego powodu kliniczna obserwacja pacjenta oraz kontrola stężenia hormonów ma

decydujące znaczenie dla leczenia (liotyronina, TSH).

W razie wystąpienia działań niepożądanych lekarz zmniejszy dawkę dobową lub przerwie podawanie

leku na okres kilku dni.

Od razu po stwierdzeniu ustąpienia działań niepożądanych leczenie może być kontynuowane

z zachowaniem ostrożności.

Zaleca się stosowanie następujących dawek (wartości orientacyjne).

Niedoczynność tarczycy

Dzieci w wieku 4-12 lat:

1/2 - 1 tabletka leku Novothyral 75 na dobę lub 1/2 - 1 tabletka leku Novothyral na dobę.

Młodzież i dorośli:

1/2 - 2 tabletki leku Novothyral 75 na dobę lub 1/2 - 2 tabletki leku Novothyral na dobę.

Zwykle dawka początkowa wynosi 1/2 tabletki leku Novothyral 75 lub Novothyral na dobę.

W zależności od indywidualnej tolerancji, dawka dobowa jest co dwa tygodnie zwiększana o 1/2

tabletki leku Novothyral 75 lub Novothyral.

U dzieci i pacjentów z grupy ryzyka należy bardzo ostrożnie dawkować lek Novothyral 75. Lekarz

powinien zalecić małą dawkę początkową i powoli ją zwiększać wykonując częste kontrolne

oznaczenia hormonów tarczycy oraz zachowując dłuższe odstępy.

Dla młodzieży i dorosłych obowiązują następujące zalecenia dotyczące dawkowania.

Wole nienowotworowe

1/2 - 1 tabletka leku Novothyral 75 na dobę lub 1/2 - 1 tabletka leku Novothyral na dobę.

Zapobieganie nawrotom wola po resekcji wola

1/2 - 1 tabletka leku Novothyral 75 na dobę lub 1/2 - 1 tabletka leku Novothyral na dobę.

Stan po operacji z powodu złośliwego nowotworu tarczycy

2 - 3 tabletki leku Novothyral 75 na dobę lub 1 - 2 tabletki leku Novothyral na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku, z małą masą ciała oraz pacjenci z dużym wolem guzowatym, zgodnie

z doświadczeniem, wymagają stosowania mniejszej dawki całkowitej.

U pacjentów w podeszłym wieku powinno się dodatkowo podawać większą dawkę lewotyroksyny,

natomiast mniejszą dawkę liotyroniny niż zwykle.

Im dłużej trwała niedoczynność tarczycy oraz im starszy jest pacjent, tym bardziej ostrożnie należy

rozpoczynać terapię substytucyjną, ponieważ w pojedynczych przypadkach może dojść do nasilenia

objawów dusznicy bolesnej w przebiegu choroby wieńcowej lub pojawienia się zaburzeń rytmu serca.

Przy występowaniu choroby wieńcowej, niewydolności serca oraz zaburzeń rytmu serca typu

tachykardii należy bezwzględnie unikać nadczynności tarczycy, również niewielkiego stopnia,

wywołanej farmakoterapią i dlatego w takich przypadkach należy przeprowadzać często kontrolne

kliniczne i laboratoryjne badania.

Całkowitą dawkę dobową przyjmuje się rano na czczo, pół godziny przed śniadaniem, bez rozgryzania

tabletki wraz z niewielką ilością płynu.

M:\REG_AFFAIRS\1 - MEDICINAL PRODUCTS\1 - MEDICINAL PRODUCTS\Novothyral_NP\3-VARIATIONS\Notification-QRD v 4.

+ new Merck logo\4-LABELLING\OUT\PL_ Novothyral 75 _QRD v 4.+new logo_PIL_20180228_clean

W przypadku niedoczynności tarczycy oraz tyroidektomii z powodu złośliwego nowotworu tarczycy

terapia jest prowadzona zazwyczaj przez całe życie, natomiast w przypadku wola z eutyreozą

i profilaktyki nawrotów wola w zależności od indywidualnych okoliczności przez okres od kilku

miesięcy nawet do końca życia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Novothyral 75

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Przedawkowanie może spowodować znaczne nasilenie metabolizmu; u predysponowanych pacjentów

odnotowano pojedyncze przypadki drgawek w momencie przekroczenia indywidualnej granicy

tolerancji dawki.

Opisywano kilka przypadków nagłej śmierci sercowej u osób przez wiele lat nadużywających

lewotyroksynę.

Podwyższona wartość T

stanowi bardziej wiarygodny wskaźnik przedawkowania niż podwyższone

wartości T

lub fT

Przedawkowanie leku może spowodować istotne nasilenie metabolizmu. Opis typowych objawów:

patrz punkt 4.

W zależności od stopnia przedawkowania zaleca się przerwanie przyjmowania tabletek i kontrolne

badanie pacjenta.

U predysponowanych pacjentów odnotowano pojedyncze przypadki drgawek w momencie

przekroczenia indywidualnej granicy tolerancji dawki.

Objawy mogą przybrać formę silnych działań beta-sympatykomimetycznych, takich jak tachykardia,

stany lękowe, stan pobudzenia i hiperkineza.

Za pomocą leków beta-adrenolitycznych można złagodzić dolegliwości.

Po przyjęciu skrajnie dużych dawek może być pomocna plazmafereza.

Przedawkowanie może wywołać nadczynność tarczycy i doprowadzić do objawów ostrej psychozy.

Pominięcie zastosowania leku Novothyral 75

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku Novothyral 75.

W przypadku pominięcia dawki leku Novothyral 75

należy skontaktować się z lekarzem.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Novothyral

może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Jeśli lek Novothyral 75 jest dawkowany zgodnie z zaleceniami oraz przeprowadzana jest kontrola

parametrów klinicznych i chemicznych nie należy się spodziewać wystąpienia działań niepożądanych.

Jeżeli w pojedynczych przypadkach dojdzie do nietolerancji stosowanej dawki lub przedawkowania,

to mogą, szczególnie przy szybkim zwiększaniu dawki, pojawić się na początku leczenia objawy,

które także występują w przebiegu nadczynności tarczycy, jak np. niemiarowość pracy serca (w tym

migotanie przedsionków i skurcze dodatkowe) tachykardia, kołatanie serca, napady dusznicy bolesnej,

bóle głowy, osłabienie i skurcze mięśni, uczucie gorąca, gorączka, wymioty, zaburzenia

miesiączkowania, rzekomy guz mózgu, drżenie, wewnętrzny niepokój, bezsenność, nadmierne

pocenie się, utrata masy ciała, biegunka.

W takim przypadku należy zmniejszyć dawkę dobową leku lub odstawić lek na kilka dni.

Po ustąpieniu działań niepożądanych można kontynuować leczenie przy ostrożnym dawkowaniu leku.

W przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku Novothyral 75 mogą wystąpić

reakcje uczuleniowe.

Opisywano przypadki obrzęku naczynioruchowego

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

M:\REG_AFFAIRS\1 - MEDICINAL PRODUCTS\1 - MEDICINAL PRODUCTS\Novothyral_NP\3-VARIATIONS\Notification-QRD v 4.

+ new Merck logo\4-LABELLING\OUT\PL_ Novothyral 75 _QRD v 4.+new logo_PIL_20180228_clean

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Novothyral 75

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Novothyral 75 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po:

Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25

C. W celu ochrony przed światłem i wilgocią

przechowywać w opakowaniu zewnętrznym.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Novothyral 75

Substancją czynną jest sól sodowa lewotyroksyny i sól sodowa liotyroniny.

Każda tabletka leku Novothyral 75 zawiera 75 mikrogramów soli sodowej lewotyroksyny

i 15 mikrogramów soli sodowej liotyroniny

Pozostałe składniki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, żelatyna, kroskarmeloza

sodowa, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Novothyral 75 i co zawiera opakowanie

Lek Novothyral 75 ma postać okrągłych tabletek z rowkiem dzielącym po obu stronach, o kolorze

zbliżonym do białego.

Na górnej powierzchni tabletki wytłoczone oznakowanie: EM 44

Opakowanie zawiera:

50 tabletek – 2 blistry po 25 tabletek

100 tabletek – 4 blistry po 25 tabletek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250

64293 Darmstadt, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Merck Sp. z o.o.

tel. +48 22 53 59 700

Logo podmiotu

Data ostatniej aktualizacji ulotki: