Nossin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Nossin 5 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Nossin 5 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 28 tabl., 5909991060589, Rp; 30 tabl., 5909991060596, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 21150
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

rlotka dołączona do opakowaniaW informacja dla pacjenta

kossinI 5 mgI tabletki powlekane

ievocetirizini dihydrochloridum

kależó zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem lekuI ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjentaK

kależó zachować íę uloíkęI abó w razie poírzebó móc ją ponownie przeczóíać.

kależó zwrócić się do lekarza lub farmaceuíó w razie jakichkolwiek dalszóch wąípliwości.

iek íen przepisano ściśle określonej osobie. kie należó go przekazówać innóm. iek może zaszkodzić

innej osobieI naweí jeśli objawó jej chorobó są íakie same.

geśli nasili się kíórókolwiek z objawów niepożądanóch lub wósíąpią jakiekolwiek objawó

niepożądaneI w íóm niewómienione w uloíceI należó powiedzieć o íóm lekarzowi lub farmaceucie.

ppis treści ulotkiW

l. Co ío jesí kossin i w jakim celu się go síosuje

O. fnformacje ważne przed zasíosowaniem leku kossin

P. gak síosować kossin

4. jożliwe działania niepożądane

R. gak przechowówać kossin

S. wawaríość opakowania i inne informacje

lK Co to jest kossin i w jakim celu się go stosuje

kossin jesí lekiem przeciwalergicznóm. píosuje się go w leczeniu objawów alergicznóchI íakich jakW

alergiczne zapalenie błonó śluzowej nosa Ew íóm przewlekłe zapalenie błonó śluzowej nosa)

pokrzówka.

OK fnformacje ważne przed zastosowaniem leku kossin

hiedó nie stosować leku kossin

jeśli pacjení ma

uczulenie Enadwrażliwość) na lewocetórózónę lub na którókolwiek z pozostałóch

składników

íego leku Ewómienionóch w punkcie S).

jeśli u pacjenía

wóstępują ciężkie zaburzenia czónności nerek E

ciężka niewódolność nerek

z klirensem kreaíóninó mniejszóm niż NM mlLmin)

lstrzeżenia i środki ostrożności

kależó porozmawiać z lekarzem lub farmaceuíą przed zasíosowaniem leku kossin.

geśli u pacjenía wósíępują írudności z całkowiíóm opróżnieniem pęcherza moczowego Enp. wskuíek

uszkodzenia rdzenia kręgowego lub rozrosíu gruczołu krokowego)I należó poradzić się lekarza.

azieci i młodzież

kie zaleca się síosowania íableíek lewoceíórózónó u dzieci w wieku do S laíI ponieważ w przópadku

íableíek powlekanóch nie jesí możliwe odpowiednie dosíosowanie dawki.

fnne leki i kossin

iewoceíórózóna może wpłówać na działanie innóch leków. oównież inne leki mogą wpłówać na

działanie lewoceíórózónó.

kależó

powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie

o wszósíkich lekach przójmowanóch obecnie lub

osíaínioI a íakże o lekachI kíóre pacjení dopiero planuje síosować.

kossin z jedzeniemI piciem i alkoholem

iewoceíórózónę można síosować z posiłkiem lub bez posiłku.

kależó zachować osírożność w przópadku przójmowania lewoceíórózónó jednocześnie z

alkoholem

r nadwrażliwóch pacjeníów działanie alkoholu na organizm może bóć zwiększone.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danóch doíóczącóch bezpiecznego síosowania lewoceíórózónó u kobieí w ciążó oraz w okresie

karmienia piersią.

geśli pacjeníka jesí w ciążó lub karmi piersiąI gdó isínieje podejrzenieI że może bóć w ciążó lub gdó

planuje ciążęI należó przed zasíosowaniem íego leku poradzić się lekarza lub farmaceuíó.

mrowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszón

r niekíóróch pacjeníów lewoceíórózóna może wówołać senność lub ospałośćI zmęczenie i wóczerpanie.

geśli u pacjenía wósíąpią íakie objawóI nie należó prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszón.

kossin zawiera laktozę

iek kossin zawiera lakíozęX jeśli síwierdzono wcześniej u pacjenía

nietolerancję niektóróch cukrów

pacjení powinien przed zasíosowaniem íego leku skoníakíować się z lekarzem.

PK gak stosować kossin

Ten lek należó zawsze síosować zgodnie z zaleceniami lekarza. t razie wąípliwości należó zwrócić się

do lekarza lub farmaceuíó.

Tableíkę należó połókać

w całości

I popijając wodą.

walecana dawka u dorosłóch i dzieci w wieku S laí i síarszóch ío

jedna tabletka powlekana na dobę

. kie

zaleca się síosowania íableíek lewoceíórózónó u dzieci w wieku do S laí Epaírz punkí O „azieci

i młodzież”).

ptosowanie w szczególnóch grupach pacjentów

r pacjeníów z łagodnómi do umiarkowanóch

zaburzeniami czónności nerek

lekarz może zmniejszóć

dawkę leku w zależności od síopnia ciężkości chorobó nerek.

kie należó síosować leku kossin u pacjeníów z ciężkimi zaburzeniami czónności nerek.

r pacjeníów z zaburzeniami czónności wąírobó należó síosować zazwóczaj síosowaną dawkę.

t przópadku współisínienia zaburzeń czónności wąírobó i nerek można síosować dawkę zmniejszonąI

zależnie od síopnia ciężkości chorobó nerek.

kie ma poírzebó zmianó dawkowania u pacjeníów w podeszłóm wiekuI jeśli wósíępuje u nich prawidłowa

czónność nerek.

ptosowanie u dzieci i młodzieżó

kossin nie jesí zalecanó u dzieci w wieku do S laí.

aawkę dla dzieci podaje się w przeliczeniu na masę ciałaX dawkę usíala lekarz.

wastosowanie większej niż zalecana dawki leku kossin

t przópadku przójęcia dawki większej niż zalecana może u dorosłóch wósíąpić senność. r dzieci

począíkowo może wósíępować pobudzenie i niepokójI zwłaszcza ruchowóI a nasíępnie senność.

t razie podejrzenia przedawkowania leku kossin należó zwrócić się do lekarzaI kíóró zdecódujeI jakie

należó podjąć działania.

mominięcie zastosowania leku kossin

kie należó síosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominięíej dawki. kależó poczekać do czasu

przójęcia nasíępnej dawki i zasíosować dawkę zaleconą przez lekarza.

mrzerwanie stosowania leku kossin

mrzerwanie síosowania leku kossin wcześniejI niż bóło ío zaleconeI nie powinno wówołać szkodliwego

działania. lbjawó chorobóI z powodu kíóróch pacjení síosował lewoceíórózónęI mogą jednak wówczas

powrócić.

t razie jakichkolwiek dalszóch wąípliwościI związanóch ze síosowaniem lekuI należó zwrócić się do

lekarza lub farmaceuíó.

4K jożliwe działania niepożądane

gak każdó lekI lek íen może powodować działania niepożądaneI chociaż nie u każdego one wósíąpią.

Częsío wósíępujące działania niepożądane Ewósíępują u więcej niż N na NMMI ale u mniej niż N na NM

pacjeníów)W

suchość w jamie usínej

ból głowó

zmęczenie

senność lub ospałość.

kiezbóí częsío wósíępujące działania niepożądane Ewósíępują u więcej niż N na NMMMI ale u mniej niż N na

NMM pacjeníów)W

uczucie wóczerpania

ból brzucha.

aziałania niepożądaneI kíóróch częsíość wósíępowania nie jesí znana Enie można jej określić na

podsíawie dosíępnóch danóch)W

reakcje nadwrażliwościI íakie jak obrzęk wargI íwarzó i Elub) gardła lub problemó z przełókaniem

w połączeniu z pokrzówką Eobrzęk naczónioruchowó)I írudności w oddóchaniu lub nagłó spadek

ciśnienia krwi prowadzącó do zapaści lub wsírząsuI kíóre mogą prowadzić do zgonu.

przópadku wóstąpienia pierwszóch objawów reakcji nadwrażliwości należó przerwać

stosowanie lewocetórózónó i natóchmiast skontaktować się z lekarzemK

agresja

pobudzenie

drgawki

zaburzenia widzenia

kołaíanie serca

nudności

zapalenie wąírobó

swędzenie skóró

wósópka

pokrzówka

miejscowe skórne reakcje nadwrażliwości

ból mięśni

zwiększenie masó ciała

nieprawidłowe wóniki badań czónności wąírobó

przóspieszona czónność serca

napadó drgawek

uczucie mrowienia lub dręíwienia

zaburzenia równowagi

omdlenie

drżenie

zaburzenia smaku

zawroíó głowó i uczucie wirowania

zamazane widzenie

bolesne lub uírudnione oddawanie moczu

niemożność całkowiíego opróżnienia pęcherza moczowego

pokrzówka EobrzękI zaczerwienienie i swędzenie skóró)

wókwiíó skórne

zadószka

omamó

depresja

bezsenność

nawracające móśli samobójcze i zaabsorbowanie íóm íemaíem

wómioíó

obrzęki

zwiększenie apeíóíu.

geśli wóstąpią jakiekolwiek objawó niepożądaneI w tóm wszelkie możliwe objawó niepożądane

niewómienione w ulotceI należó zwrócić się do lekarza lub farmaceutóK

5K gak przechowówać kossin

iek należó przechowówać w miejscu niewidocznóm i niedosíępnóm dla dzieci.

kie síosować íego leku po upłówie íerminu ważności zamieszczonego na blisírze oraz pudełku poW

„Termin ważności Ebum)”I skróí síosowanó do opisu íerminu ważności. awie pierwsze cófró oznaczają

miesiącI a czíeró osíaínie J rok. Termin ważności oznacza osíaíni dzień podanego miesiąca.

mrzechowówać w oróginalnóm opakowaniu w celu ochronó przed wilgocią.

ieków nie należó wórzucać do kanalizacji ani domowóch pojemników na odpadki. kależó zapóíać

farmaceuíęI jak usunąć lekiI kíóróch się już nie użówa. Takie posíępowanie pomoże chronić środowisko.

SK wawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera kossin

pubsíancją czónną leku jesí lewoceíórózóna. iewoceíórózóna jesí obecna w posíaci lewoceíórózónó

dichlorowodorku ER mg)I co odpowiada 4IO mg lewoceíórózónó.

mozosíałe składniki leku íoW lakíoza jednowodnaI celuloza mikrokrósíalicznaI magnezu síearónian

Erdzeń íableíki) oraz hópromelozaI íóíanu dwuílenek Eb NTN) i makrogol 4MM Eoíoczka).

gak wógląda kossin i co zawiera opakowanie

Tableíki powlekane białe lub prawie białeI owalneI obusíronnie wópukłeI z wóíłoczonóm oznakowaniem

‘i9Cw’ po jednej síronie i ‘R’ po drugiej síronie.

lpakowanie zawieraW TI OU lub PM íableíek powlekanóch.

kie wszósíkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

modmiot odpowiedzialnó i wótwórca

modmioí odpowiedzialnó

Apotex burope BKsK

aarwinweg OM

OPPP Co ieiden

eolandia

tóíwórca

pónthon BKsK

jicroweg OOI

SR4RCj kijmegen

eolandia

pónthon eispania pi

Casíelló NI molígono ias palinasI

MUUPM paní Boi de ilobregaí

eiszpania

aata ostatniej aktualizacji ulotkiW