Normodipine

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Normodipine 10 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 10 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Normodipine 10 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990993116, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09931
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Normodipine, 5 mg, tabletki

Normodipine, 10 mg, tabletki

Amlodipinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić

innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Normodipine i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Normodipine

Jak stosować lek Normodipine

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Normodipine

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Normodipine i w jakim celu się go stosuje

Lek Normodipine zawiera substancję czynną amlodypinę, która należy do grupy leków nazywanych

antagonistami wapnia.

Lek Normodipine jest wskazany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) lub bólu w

klatce piersiowej zwanego dławicą piersiową i jej rzadko występującej postaci zwanej dławicą piersiową

typu Prinzmetala.

U pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym lek rozszerza naczynia krwionośne tak, że krew ma łatwiejszy

przepływ. U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, lek Normodipine ułatwia dopływ krwi do mięśnia

sercowego zwiększając ilość dostarczanego tlenu, co w rezultacie zapobiega bólowi w klatce piersiowej. Lek

nie przynosi natychmiastowej ulgi w łagodzeniu bólu w klatce piersiowej wywołanego przez chorobę

niedokrwienną serca.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Normodipine

Kiedy nie stosować leku Normodipine:

jeśli pacjent ma uczulenie na amlodypinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6), lub na jakiegokolwiek innego antagonistę wapnia. Objawy mogą

obejmować swędzenie, zaczerwienienie skóry lub problemy z oddychaniem,

jeśli u pacjenta występuje nasilone niedociśnienie,

jeśli u pacjenta występuje zwężenie drogi odpływu z lewej komory (stenoza aortalna) lub wstrząs

kardiogenny (stan, w którym serce nie może dostarczyć odpowiedniej ilości krwi do organizmu),

jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca po przebytym zawale serca.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Normodipine należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza, jeżeli u pacjenta występuje lub w przeszłości występował:

Niedawno przebyty zawał serca,

Niewydolność serca,

Ostre zwiększenie ciśnienia krwi (przełom nadciśnieniowy),

Choroba wątroby,

Konieczność zwiększenia dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania leku Normodipine u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Lek

Normodipine należy stosować w nadciśnieniu tętniczym u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat (patrz

punkt 3).

W celu uzyskania dalszych informacji, należy zgłosić się do lekarza.

Lek Normodipine a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie

lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Normodipine może wywierać działanie na inne leki lub inne leki mogą, wywierać działanie na lek

Normodipine:

ketokonazol, itrakonazol (leki przeciwgrzybicze),

rytonawir, indynawir, nelfinawir (tzw. inhibitory proteazy stosowane w leczeniu HIV),

ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń

bakteryjnych),

ziele dziurawca,

werapamil, diltiazem (leki stosowane w chorobach serca),

dantrolen (wlew stosowany w ciężkich zaburzeniach temperatury ciała),

symwastatyna (lek zmniejszający stężenie cholesterolu),

takrolimus (stosowany w celu kontrolowania reakcji układu odpornościowego, co umożliwi

organizmowi przyjęcie przeszczepionego narządu),

cyklosporyna (lek hamujący działanie układu odpornościowego).

Lek Normodipine może nasilać obniżenie ciśnienia tętniczego w większym stopniu, jeśli pacjent stosuje inne

leki przeciwnadciśnieniowe.

Stosowanie leku Normodipine z jedzeniem i piciem

Pacjenci stosujący lek Normodipine nie powinni spożywać soku grejpfrutowego ani grejpfrutów, ponieważ

mogą one spowodować zwiększenie stężenia aktywnych składników amlodypiny we krwi, co w rezultacie

może wywołać nieprzewidziane nasilenie działania leku Normodipine obniżającego ciśnienie krwi.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie są dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania amlodypiny w ciąży. Wykazano, że małe ilości

amlodypiny przenikają do mleka ludzkiego.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Normodipine może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli tabletki

powodują nudności, zawroty głowy, zmęczenie lub ból głowy, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać

maszyn; należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Normodipine

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka początkowa leku Normodipine to 5 mg raz na dobę. Dawka może być zwiększona do 10 mg

raz na dobę.

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków i napojów. Zaleca się stosowanie leku o tej samej porze

każdego dnia, popijając wodą. Nie należy stosować leku Normodipine z sokiem grejpfrutowym.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

U dzieci i młodzieży (w wieku od 6 do 17 lat) zazwyczaj zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg na

dobę. Maksymalna zalecana dawka to 5 mg na dobę.

Amlodypina w dawce 2,5 mg nie jest obecnie dostępna, a dawki 2,5 mg nie można uzyskać z tabletek leku

Normodipine o mocy 5 mg, ponieważ tabletki te są produkowane w sposób uniemożliwiający przełamanie

na połowy.

Ważne jest, aby stosować tabletki w sposób ciągły. Nie należy czekać do momentu zużycia wszystkich

tabletek przed wizytą u lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Normodipine

Zastosowanie zbyt wielu tabletek może spowodować zmniejszenie lub nawet niebezpieczne zmniejszenie

ciśnienia krwi. Mogą wystąpić zawroty głowy, uczucie pustki w głowie, omdlenia lub osłabienie. Jeś1i

obniżenie ciśnienia krwi jest zbyt ostre, może wystąpić wstrząs. Skóra może stać się chłodna i wilgotna,

mogą również wystąpić omdlenia. W przypadku przyjęcia zbyt wielu tabletek leku Normodipine, należy

niezwłocznie szukać pomocy medycznej.

Pominięcie zastosowania leku Normodipine

Należy zachować spokój. W przypadku, gdy pacjent zapomni przyjąć tabletkę należy ją pominąć. Należy

przyjąć następną dawkę o właściwej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Normodipine

Lekarz poinformuje pacjenta o długości trwania terapii lekiem Normodipine. Jeśli pacjent zaprzestanie

stosowania leku zanim zaleci to lekarz, może nastąpić nawrót choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia któregokolwiek z poniższych, działań niepożądanych po zastosowaniu tego leku, należy

bezzwłocznie

skontaktować się z lekarzem.

Nagły świszczący oddech, ból w klatce piersiowej, duszność lub trudności w oddychaniu,

Obrzęk powiek, twarzy oraz warg,

Obrzęk języka oraz gardła powodujący znaczne trudności w oddychaniu,

Ciężkie reakcje skórne, w tym silna wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie skóry całego ciała, ostry

świąd, pęcherze, złuszczanie oraz obrzęk skóry, zapalenie błony śluzowej (zespól Stevensa-Johnsona,

toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka) lub inne reakcje alergiczne,

Zawał serca, zaburzenia rytmu serca,

Zapalenie trzustki, które może spowodować ostry ból brzucha oraz pleców z towarzyszącym bardzo

złym samopoczuciem.

Odnotowano następujące

działania niepożądane

. Jeśli którekolwiek z działań niepożądanych jest uciążliwe dla

pacjenta lub jeśli

trwa ponad tydzień

, należy

skontaktować się z lekarzem.

Bardzo częste działanie niepożądane

: mogą wystąpić u co najmniej 1 na 10 osób

Obrzęki.

Częste działania niepożądane:

mogą

wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób

Ból głowy, zawroty głowy, senność (szczególnie na początku leczenia),

Zaburzenia widzenia, podwójne widzenie,

Kołatanie serca (świadomość rytmu serca), nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy),

Ból brzucha, nudności, niestrawność, zmiana rytmu wypróżnień (w tym biegunka i zaparcie),

Obrzęk okolicy kostek, kurcze mięśni,

Zmęczenie, osłabienie.

Niezbyt częste działania niepożądane:

mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób

Zmiany nastroju, lęk, depresja, bezsenność,

Drżenie, zaburzenia smaku, omdlenie,

Drętwienie lub mrowienie kończyn, zmniejszenie odczuwania bólu,

Szum uszny,

Zaburzenia rytmu serca (w tym zwolnienie lub przyspieszenie czynności serca, migotanie

przedsionków),

Niskie ciśnienie tętnicze,

Kaszel,

Kichanie i (lub) katar spowodowane zapaleniem błony śluzowej nosa (nieżyt nosa),

Suchość błony śluzowej jamy ustnej, wymioty,

Utrata włosów, wzmożona potliwość, swędzenie skóry, czerwone plamy na skórze (plamica), zmiana

koloru skóry, wysypka, pokrzywka,

Zaburzenia oddawania moczu, wzmożona potrzeba oddawania moczu w nocy, zwiększona częstość

oddawania moczu,

Zaburzenia erekcji, dyskomfort lub powiększenie piersi u mężczyzn,

Ból w klatce piersiowej, ból, złe samopoczucie,

Ból stawów, ból mięśni, ból pleców,

Zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała.

Rzadkie działania niepożądane:

mogą

wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 osób

Dezorientacja.

Bardzo rzadkie działania niepożądane:

mogą

wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób

Zmniejszenie liczby krwinek białych, zmniejszenie liczby płytek krwi, co może prowadzić do

wystąpienia nietypowych sinień oraz łatwiejszego krwawienia,

Nadmiar glukozy we krwi (hiperglikemia),

Zwiększenie napięcia mięśni, zaburzenia czynności nerwów, które mogą powodować osłabienie,

mrowienie lub drętwienie,

Zawał serca,

Obrzęk dziąseł,

Nieżyt żołądka,

Zapalenie trzustki,

Zapalenie wątroby, zażółcenie skóry (żółtaczka), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,

stwierdzane w wynikach badań krwi,

Zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką skórną,

Ciężkie reakcje skórne (obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie

skóry, zespół Stevensa-Johnsona) i inne reakcje alergiczne,

Nadwrażliwość na światło,

Zaburzenie obejmujące sztywność, drżenie i (lub) trudności w poruszaniu.

Częstość nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

drżenie, usztywnienie postawy, maskowatość twarzy, spowolnione ruchy, chwiejny chód z

pociąganiem nogami.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Normodipine

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: (EXP). Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30˚C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony

przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Normodipine

Substancją czynną leku

jest amlodypina w postaci amlodypiny bezylanu.

Normodipine, tabletki 5 mg: każda tabletka zawiera 5 mg amlodypiny w postaci amlodypiny

bezylanu.

Normodipine, tabletki 10 mg: każda tabletka zawiera 10 mg amlodypiny w postaci amlodypiny

bezylanu.

Pozostałe substancje pomocnicze to: celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan bezwodny,

karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Normodipine i co zawiera opakowanie

Tabletki 5 mg: Białe lub prawie białe, podłużne, dwuwypukłe tabletki o dłuższej średnicy długości 8,7 mm i

krótszej długości 6,2 mm z wytłoczonym napisem ‘5’ po jednej stronie tabletki.

Tabletki 10 mg: Białe lub prawie białe, podłużne, dwuwypukłe tabletki o dłuższej średnicy długości 11,5

mm i krótszej długości 8,3 mm z wytłoczonym napisem ‘10’ po jednej stronie oraz linią podziału po drugiej

stronie tabletki.

30 tabletek pakowanych w blistry z folii Aluminium/PVC i w pudełko tekturowe.

Podmiot odpowiedzialny:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

POLSKA

Wytwórca:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

POLSKA

Gedeon Richter Plc.,

Gyömrői út 19-21,

1103 Budapest

WĘGRY

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki: