Normatens

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Normatens 5 mg + 0,5 mg + 0,1 mg tabletki drażowane
 • Dawkowanie:
 • 5 mg + 0,5 mg + 0,1 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki drażowane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Normatens 5 mg + 0,5 mg + 0,1 mg tabletki drażowane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909990329434, Rp; 40 tabl., 5909990329427, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03294
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Normatens

5 mg + 0,5 mg + 0,1 mg, tabletki drażowane

Clopamidum + Dihydroergocristinum + Reserpinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarz lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Normatens i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Normatens

Jak stosować lek Normatens

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Normatens

Zawartość opakowania i inne informacje.

1.

Co to jest lek Normatens i w jakim celu się go stosuje

Normatens jest lekiem, zawierającym trzy substancje lecznicze zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi:

rezerpinę, klopamid i dihydroergokrystynę (w postaci

dihydroergokrystyny mezylanu). Ich połączenie

w jednym leku pozwala na stosowanie w leczeniu mniejszych dawek poszczególnych substancji,

zmniejszenie ryzyka związanego z działaniami niepożądanymi oraz na łatwiejsze dawkowanie.

Rezerpina zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi wpływając na przewodzenie niektórych bodźców

w układzie nerwowym. Powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych (co wywołuje zmniejszenie

ciśnienia tętniczego) oraz spowolnienie czynności serca.

Klopamid jest substancją o działaniu moczopędnym. Zwiększa ilość wody i sodu, jaka wydalana jest

z organizmu i w ten sposób zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi.

Dihydroergokrystyna, działając na ośrodkowy układ nerwowy zmniejsza napięcie mięśni naczyń

krwionośnych, zmniejszając w ten sposób ciśnienie tętnicze krwi.

Dzięki temu, że Normatens

powoduje długotrwałe zmniejszenie ciśnienia tętniczego, stosowany jest

we wszystkich postaciach nadciśnienia tętniczego, w których stosowanie pojedynczej substancji

leczniczej nie pozwala na uzyskanie dostatecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Normatens

Kiedy nie stosować leku Normatens

jeśli pacjenta ma uczulenie na klopamis, rezerpinę, dihydroergokrystynę, sulfonamidy, alkaloidy

sporyszu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

jeśli u pacjenta występuje niskie stężenie potasu w surowicy krwi,

jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Normatens należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli u pacjenta występuje cukrzyca lub zmniejszona tolerancja glukozy, gdyż lek może

powodować zwiększenie stężenia glukozy w surowicy krwi (należy okresowo kontrolować

stężenie glukozy w surowicy krwi i w razie konieczności zmienić dawkowanie leku

przeciwcukrzycowego),

gdy u pacjenta występuje dna moczanowa (należy wówczas unikać stosowania leku, gdyż może

on zwiększać stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi),

jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek (lek może uszkadzać nerki, a siła jego działania

może ulec zmniejszeniu; u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby i nerek nie zaleca się

stosowania leku Normatens).

Normatens może powodować zmniejszenie stężenia potasu we krwi, pacjenci zażywający ten lek

powinni stosować dietę bogatą w potas (owoce, warzywa, ryby) i odpowiednio często kontrolować

stężenie potasu we krwi.

Należy pamiętać, że pełne działanie leku Normatens, podobnie jak wielu innych leków

zmniejszających ciśnienie tętnicze krwi, pojawia się po kilku dniach a nawet 2 - 4 tygodniach od

rozpoczęcia stosowania, dlatego na początku leczenia może się wydawać, że lek działa zbyt słabo.

Dzieci i młodzież

Leku Normatens nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Lek Normatens a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a

także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Niektóre leki mogą zmieniać siłę działania leku Normatens. Należą do nich:

wszystkie leki, które same zmniejszają ciśnienie krwi (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia),

kortykosteroidy (m.in. hydrokortyzon, metyloprednizolon, deksametazon) i niesteroidowe leki

przeciwzapalne (m.in. leki na przeziębienie dostępne bez recepty).

Z kolei Normatens

może zmieniać siłę działania innych leków, do których należą:

preparaty zawierające lit (np. Lithium carbonicum),

doustne leki zmniejszające krzepliwość krwi (np. acenokumarol, tiklopidyna, kwas

acetylosalicylowy),

leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (m.in. fenobarbital, diazepam,

nitrazepam),

leki z grupy tzw. inhibitorów MAO (np. moklobemid); jeśli lek Normatens ma być stosowany po

przerwaniu przyjmowania takiego leku, to pierwszą dawkę można przyjąć najwcześniej po 2

tygodniach od ostatniej dawki leku z grupy inhibitorów MAO,

lewodopa (lek stosowany w chorobie Parkinsona).

Dlatego, przed zastosowaniem jakiegokolwiek nowego leku (także takiego, który dostępny jest bez

recepty) należy skonsultować się z lekarzem.

Normatens z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Normatens należy przyjmować w czasie lub tuż po posiłku.

Pacjenci stosujący lek Normatens nie powinni spożywać napojów alkoholowych.

Należy pamiętać, że Normatens zwiększa szkodliwe działanie alkoholu na mózg (dlatego nie należy

go spożywać w trakcie leczenia lekiem Normatens).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy

planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego

leku.

Ciąża

Produkt jest przeciwwskazany w ciąży, gdyż zarówno badania na zwierzętach, jak i obserwacje u ludzi

wskazują na znaczne zagrożenie płodu, które zdecydowanie przewyższa potencjalne korzyści dla

matki.

Karmienie piersią

Okres karmienia piersią - nie stosować, gdyż rezerpina i dihydroergokrystyna, będące składnikami

leku Normatens, przenikają do mleka matki i mogą działać niekorzystnie na dzieci karmione piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W początkowej fazie leczenia może wystąpić osłabienie i tzw. hipotonia ortostatyczna (zawroty głowy

i osłabienie przy zmianie pozycji ciała z leżącej na stojącą), dlatego osoby zażywające lek nie

powinny w tym okresie prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń w ruchu.

Lek Normatens zawiera laktozę i sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Normatens

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie lekarz ustala indywidualnie dla każdego pacjenta.

Zalecana dawka to:

Dawkowanie u osób dorosłych:

Leczenie rozpoczyna się zwykle od 1 tabletki drażowanej na dobę. W zależności od efektu i tolerancji,

dawkę tę można zwiększać do maksymalnie 3 tabletek drażowanych na dobę, podawanych w dawkach

podzielonych.

UWAGA: dawkowanie leku można zwiększać tylko na polecenie lekarza.

Po osiągnięciu zadowalającego efektu, do podtrzymania skuteczności leczenia zwykle wystarcza

stosowanie 1 tabletki drażowanej 1 raz na dobę, a w niektórych przypadkach nawet 1 tabletki

drażowanej co drugi dzień. Niekiedy jednak zachodzi konieczność stosowania 2 tabletek drażowanych

na dobę w dawkach podzielonych, a w wyjątkowych przypadkach 3 tabletek drażowanych na dobę

w dawkach podzielonych (większych dawek nie należy stosować).

Tabletki drażowane należy przyjmować w czasie lub tuż po posiłku.

Dawkowanie u osób w wieku podeszłym:

Brak konieczności zmiany dawkowania, jednak ze względu na większą podatność tej grupy pacjentów

na wahania ciśnienia tętniczego krwi oraz na występowanie zaburzeń gospodarki wodno-

elektrolitowej, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie stosowania leku.

Dawkowanie u osób z niewydolnością nerek i wątroby:

Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby i nerek.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku Normatens nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Normatens

W przypadku zażycia zbyt dużej ilości leku Normatens mogą wystąpić objawy zagrażające życiu,

takie jak nagłe zmniejszenie się ciśnienia tętniczego krwi, utrata przytomności, zaburzenia

oddychania. Inne objawy mogące wystąpić po przedawkowaniu leku, to: nudności, wymioty,

biegunka, bóle głowy, uczucie gorąca i pragnienia, zmniejszenie się stężenia potasu we krwi,

osłabienie mięśni, spowolnienie pracy serca, zaburzenia rytmu serca, depresja, śpiączka.

Osoba, która przedawkowała lek powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Normatens

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak

najszybciej. Jeśli jednak zbliża się już czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną

dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Normatens

W przypadku przedwczesnego przerwania leczenia lekiem Normatens może wystąpić zwiększenie

ciśnienia tętniczego.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

W trakcie stosowania leku Normatens obserwowano następujące objawy niepożądane

Częstość nieznana - nie może być określona na podstawie dostępnych danych:

nudności i wymioty

hipokaliemia (zmniejszenie stężenia potasu we krwi)

hipotonia ortostatyczna (zmniejszenie ciśnienia tętniczego podczas zmiany pozycji ciała z leżącej

na stojącą)

miastenia (osłabienie mięśni)

katar

zwiększenie stężenia glukozy i kwasu moczowego we krwi

uczucie nadmiernego osłabienia

trombocytopenia (zmniejszenie ilości płytek krwi)

depresja.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Normatens

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Normatens po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Normatens

Substancjami czynnymi leku są: klopamid - 5 mg, dihydroergokrystyna - 0,5 mg (w postaci

dihydroergokrystyny mezylanu – 0,58 mg), rezerpina - 0,1 mg.

Pozostałe składniki to:

rdzeń: laktoza jednowodna- 44,9 mg, skrobia ziemniaczana, powidon, talk, magnezu stearynian;

otoczka: sacharoza - 44,8 mg, talk, guma arabska, mieszanina wosku pszczelego i wosku

Carnauba.

Jak wygląda lek Normatens i co zawiera opakowanie

Blistry z folii PVC/Al w tekturowym pudełku.

20 lub 40 tabletek drażowanych (1 lub 2 blistry po 20 sztuk).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praga 7

Republika Czeska

ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów, Polska

Data zatwierdzenia ulotki: