Noliprel

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Noliprel 2,5 mg + 0,625 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 2,5 mg + 0,625 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Noliprel 2,5 mg + 0,625 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990055043, Rp; 60 szt., 5901571320830, Rp; 90 tabl., 5909990055050, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 12984
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Noliprel, 2,5 mg + 0,625 mg, tabletki powlekane

Perindoprilum argininum + Indapamidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Noliprel i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Noliprel

Jak stosować lek Noliprel

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Noliprel

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Noliprel i w jakim celu się go stosuje

Noliprel jest lekiem złożonym zawierającym dwie substancje czynne: peryndopryl oraz indapamid.

Jest to lek przeciwnadciśnieniowy, stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego

(nadciśnienia) u dorosłych.

Peryndopryl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitory

ACE). Leki te działają poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu

przepompowywanie krwi.

Indapamid jest lekiem moczopędnym. Leki moczopędne zwiększają ilość moczu wydalanego przez

nerki. Indapamid różni się od innych leków moczopędnych tym, iż tylko w niewielkim stopniu

zwiększa ilość wydalanego moczu.

Obie substancje czynne zmniejszają ciśnienie tętnicze i współdziałają w normalizacji ciśnienia

tętniczego pacjenta.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Noliprel

Kiedy nie stosować leku Noliprel:

jeśli pacjent ma uczulenie na peryndopryl lub inne inhibitory ACE, na indapamid lub inne

sulfonamidy czy też na którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych

w punkcie 6);

jeśli podczas wcześniejszego stosowania inhibitora ACE u pacjenta występowały objawy, takie

jak świszczący oddech, obrzęk twarzy lub języka, intensywne swędzenie lub nasilone wysypki

skórne, lub jeśli takie objawy występowały u pacjenta lub osoby spokrewnionej

w jakichkolwiek innych okolicznościach (stan nazywany obrzękiem naczynioruchowym);

jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym

ciśnienie tętnicze zawierającym aliskiren;

jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub stan nazywany encefalopatią wątrobową

(choroba uszkadzająca mózg);

jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek, która powoduje, że dostarczenie krwi do nerek

jest zmniejszone (zwężenie tętnicy nerkowej);

jeśli pacjent jest poddawany dializoterapii lub filtracji krwi inną metodą. Zależnie od

stosowanego urządzenia, lek Noliprel może nie być odpowiedni dla pacjenta.

jeśli u pacjenta występuje małe stężenie potasu we krwi;

jeśli u pacjenta występuje nieleczona niewyrównana niewydolność serca (nasilone zatrzymanie

wody w organizmie, trudności w oddychaniu);

jeśli pacjentka jest w ciąży powyżej 3 miesięcy (lepiej także unikać stosowania leku Noliprel we

wczesnym okresie ciąży - patrz „Ciąża i karmienie piersią”);

jeśli pacjentka karmi piersią;

jeśli pacjent jest leczony lekiem złożonym zawierającym sakubitryl i walsartan, stosowanym

w leczeniu niewydolności serca (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności” oraz „Noliprel a inne

leki”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Noliprel należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli u pacjenta występuje zwężenie zastawki aorty (zwężenie głównego naczynia krwionośnego

odprowadzającego krew z serca) lub kardiomiopatia przerostowa (choroba mięśnia sercowego)

czy też zwężenie tętnicy nerkowej (zwężenie naczynia krwionośnego dostarczającego krew do

nerki);

jeśli pacjent ma niewydolność serca lub jakiekolwiek inne choroby serca;

jeśli występują choroby nerek lub pacjent jest poddawany dializie;

jeśli pacjent ma nieprawidłowo zwiększone stężenie hormonu, nazywanego aldosteronem, we

krwi (pierwotny aldosteronizm);

jeśli występują choroby wątroby;

jeśli występuje kolagenoza (choroba skóry), taka jak toczeń rumieniowaty układowy lub

twardzina;

jeśli występuje miażdżyca naczyń (stwardnienie tętnic);

jeśli występuje nadczynność przytarczyc (zaburzenie czynności przytarczyc);

jeśli występuje dna moczanowa;

jeśli występuje cukrzyca;

jeśli pacjent stosuje dietę z małą ilością soli lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas;

jeśli pacjent stosuje lit lub leki oszczędzające potas (spironolakton, triamteren), lub suplementy

potasu - należy unikać przyjmowania tych leków podczas stosowania leku Noliprel (patrz

,,Noliprel a inne leki”);

jeśli pacjent jest w podeszłym wieku;

jeśli u pacjenta występowały reakcje uczuleniowe na światło;

jeśli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja alergiczna z obrzękiem twarzy, warg, jamy ustnej, języka

lub gardła, co może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu (obrzęk

naczynioruchowy) - obrzęk może wystąpić w dowolnym momencie leczenia. Jeśli wystąpią takie

objawy, należy przerwać leczenie i niezwłocznie zwrócić się do lekarza;

jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego

ciśnienia krwi:

- antagonistę receptora angiotensyny II (AIIRA), nazywanego również sartanem - na przykład

walsartan, telmisartan, irbesartan, zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek

związane z cukrzycą;

- aliskiren.

Lekarz może zalecić regularną kontrolę czynności nerek, ciśnienia tętniczego oraz stężenia

elektrolitów (np. potasu) we krwi.

Patrz także podpunkt „Kiedy nie stosować leku Noliprel”.

jeśli pacjent jest rasy czarnej - w takim przypadku może istnieć większe ryzyko obrzęku

naczynioruchowego a lek może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego niż

u pacjentów innych ras;

jeśli pacjent poddawany jest dializoterapii z użyciem błon o dużej przepuszczalności;

jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków, zwiększa się ryzyko obrzęku

naczynioruchowego:

- racekadotryl (stosowany w leczeniu biegunki);

- syrolimus, ewerolimus, temsyrolimus i inne leki należące do grupy leków zwanych inhibitorami

mTOR (stosowane w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepionych narządów);

- sakubitryl (dostępny w leku złożonym zawierającym sakubitryl i walsartan), stosowany

w leczeniu przewlekłej niewydolności serca.

Obrzęk naczynioruchowy

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym lekiem Noliprel, zgłaszano występowanie

obrzęku naczynioruchowego (ciężka reakcja alergiczna z obrzękiem twarzy, warg, języka lub

gardła oraz z trudnościami w połykaniu lub oddychaniu). Reakcja ta może wystąpić w każdej chwili

podczas leczenia. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, należy przerwać przyjmowanie leku Noliprel

i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem. Patrz także punkt 4.

Należy powiedzieć lekarzowi o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Nie zaleca się stosowania

leku Noliprel we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go zażywać po 3 miesiącu ciąży, ponieważ

stosowany w tym okresie może powodować poważne uszkodzenia u dziecka (patrz ,,Ciąża i karmienie

piersią”).

Stosując lek Noliprel należy również poinformować lekarza lub personel medyczny:

jeśli pacjent ma być poddany znieczuleniu i (lub) zabiegowi chirurgicznemu;

jeśli w ostatnim czasie występowała biegunka lub wymioty, lub pacjent jest odwodniony;

jeśli ma być przeprowadzona dializa lub zabieg aferezy LDL (usunięcie cholesterolu z krwi za

pomocą specjalnego urządzenia);

jeśli ma być przeprowadzone leczenie odczulające w celu zmniejszenia reakcji uczuleniowych na

użądlenia pszczół lub os;

jeśli ma zostać przeprowadzone badanie wymagające podania środka kontrastującego

zawierającego jod (substancji pozwalającej zobaczyć narządy, takie jak nerka czy żołądek

w badaniu rentgenowskim);

jeśli podczas stosowania leku Noliprel wystąpią zaburzenia widzenia lub ból w jednym albo obu

oczach. Mogą to być objawy jaskry, zwiększonego ciśnienia w jednym lub obu oczach. Należy

przerwać stosowanie leku Noliprel i zwrócić się do lekarza.

Sportowcy powinni wziąć pod uwagę, że lek Noliprel zawiera substancję czynną (indapamid), która

może powodować dodatni wynik testu antydopingowego.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Noliprel u dzieci i młodzieży.

Noliprel a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy unikać stosowania leku Noliprel z:

litem (stosowanym w leczeniu manii lub depresji);

aliskirenem (lekiem stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego) u pacjentów, którzy nie

mają cukrzycy ani zaburzenia czynności nerek;

lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (np. triamteren, amiloryd), solami potasu, innymi

lekami mogącymi zwiększać stężenie potasu w organizmie (takimi jak heparyna

i kotrimoksazol, znany także jako lek złożony zawierający trimetoprim i sulfametoksazol);

estramustyną (stosowaną w leczeniu raka);

innymi lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego: inhibitorami enzymu

konwertującego angiotensynę i antagonistami receptora angiotensyny II.

Stosowanie innych leków może mieć wpływ na leczenie lekiem Noliprel. Lekarz może zalecić zmianę

dawki i (lub) zastosować inne środki ostrożności. Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu

któregokolwiek z następujących leków, ponieważ może być konieczne zachowanie szczególnej

ostrożności:

inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, w tym antagoniści receptora

angiotensyny II (AIIRA) lub aliskiren (patrz także podpunkty „Kiedy nie stosować leku

Noliprel” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”), lub leki moczopędne (leki zwiększające ilość

moczu wydalanego przez nerki);

leki oszczędzające potas, stosowane w leczeniu niewydolności serca: eplerenon i spironolakton

w dawkach od 12,5 mg do 50 mg na dobę;

leki, które stosuje się najczęściej w leczeniu biegunki (racekadotryl) lub w celu uniknięcia

odrzucenia przeszczepionych narządów (syrolimus, ewerolimus, temsyrolimus i inne leki

należące do grupy leków zwanych inhibitorami mTOR). Patrz punkt „Ostrzeżenia i środki

ostrożności”.

lek złożony zawierający sakubitryl i walsartan (stosowany w leczeniu przewlekłej

niewydolności serca). Patrz punkty „Kiedy nie stosować leku Noliprel” oraz „Ostrzeżenia

i środki ostrożności”.

leki znieczulające;

środki kontrastujące zawierające jod;

moksyfloksacyna, sparfloksacyna (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń);

metadon (stosowany w leczeniu uzależnienia);

prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca);

allopurynol (stosowany w leczeniu dny moczanowej);

mizolastyna, terfenadyna lub astemizol (leki przeciwhistaminowe stosowane w leczeniu

gorączki siennej lub alergii);

kortykosteroidy stosowane w leczeniu różnych chorób, w tym ciężkiej astmy i reumatoidalnego

zapalenia stawów;

leki immunosupresyjne stosowane w leczeniu chorób autoimmunologicznych lub po

przeszczepieniu narządu, aby zapobiec jego odrzuceniu (np. cyklosporyna, takrolimus);

erytromycyna stosowana we wstrzyknięciu (antybiotyk);

halofantryna (stosowana w leczeniu niektórych typów malarii);

pentamidyna (stosowana w leczeniu zapalenia płuc);

sole złota podawane we wstrzyknięciu (stosowane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia

stawów);

winkamina (stosowana w leczeniu objawowych zaburzeń poznawczych u pacjentów

w podeszłym wieku, w tym utraty pamięci);

beprydyl (stosowany w leczeniu dławicy piersiowej);

sultopryd (stosowany w leczeniu psychoz);

leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid,

amiodaron, sotalol);

cyzapryd, difemanil (stosowane w leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych);

digoksyna lub inne glikozydy nasercowe (stosowane w chorobach serca);

baklofen (stosowany w leczeniu sztywności mięśni pojawiającej się w takich chorobach jak

stwardnienie rozsiane);

leki stosowane w leczeniu cukrzycy, takie jak insulina, metformina lub gliptyny;

wapń, w tym preparaty uzupełniające niedobór wapnia;

leki przeczyszczające o działaniu drażniącym (np. senes);

niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen) lub duże dawki salicylanów (np. kwas

acetylosalicylowy);

amfoterycyna B stosowana we wstrzyknięciu (w leczeniu ciężkich zakażeń grzybiczych);

leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęk, schizofrenia (np.

trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki);

tetrakozaktyd (w leczeniu choroby Crohna);

trimetoprim (stosowany w leczeniu zakażeń);

leki rozszerzające naczynia krwionośne, w tym azotany;

leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu lub astmy (np. efedryna,

noradrenalina lub adrenalina).

Noliprel z jedzeniem i piciem

Zaleca się przyjmowanie leku Noliprel przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Zwykle lekarz zaleci

przerwanie zażywania leku Noliprel przed zajściem w ciążę lub gdy tylko pacjentka dowie się, że jest

w ciąży, oraz zaleci inny lek zamiast leku Noliprel. Nie zaleca się stosowania leku Noliprel we

wczesnym okresie ciąży i nie wolno go zażywać po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym

okresie może powodować poważne uszkodzenia u dziecka.

Karmienie piersią

Nie wolno przyjmować leku Noliprel, jeśli pacjentka karmi piersią.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza karmić piersią.

Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Noliprel zwykle nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, niemniej

jednak u niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie znużenia związane z niskim

ciśnieniem tętniczym.

W takich przypadkach zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn może być

zaburzona.

Lek Noliprel zawiera laktozę jednowodną

Jeśli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się

z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3.

Jak stosować lek Noliprel

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to jedna tabletka raz na dobę. Lekarz może podjąć decyzję o zwiększeniu dawki do

2 tabletek na dobę lub zmodyfikować dawkowanie w przypadku występowania zaburzenia czynności

nerek.

Tabletkę należy przyjmować najlepiej rano, przed posiłkiem. Tabletkę należy połknąć popijając

szklanką wody.

Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Noliprel

W razie zażycia zbyt wielu tabletek, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się

do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala. Najczęściej występującym objawem przedawkowania

jest niskie ciśnienie tętnicze.

Jeśli pojawi się znacząco niskie ciśnienie tętnicze (z towarzyszącymi nudnościami, wymiotami,

kurczami, zawrotami głowy, sennością, dezorientacją, zmianą ilości moczu wydalanego przez nerki),

pomóc może położenie się z uniesionymi nogami.

Pominięcie przyjęcia leku Noliprel

Ważne jest, aby przyjmować lek codziennie, ponieważ regularne stosowanie jest najskuteczniejsze.

Jeśli jednak pominie się dawkę leku Noliprel, następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Noliprel

Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego jest długotrwałe, dlatego przed przerwaniem stosowania tego

leku należy skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych, które mogą być

ciężkie, należy przerwać zażywanie tego leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

nasilone zawroty głowy lub omdlenie z powodu obniżenia ciśnienia tętniczego (często - mogą

wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów);

skurcz oskrzeli (uczucie ucisku w klatce piersiowej, świszczący oddech i duszność; niezbyt

często - może wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów);

obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w oddychaniu (obrzęk

naczynioruchowy, patrz podpunkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2); niezbyt

często - może wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów;

ciężkie reakcje skórne, w tym rumień wielopostaciowy (wysypka skórna często rozpoczynająca

się pojawieniem czerwonych, swędzących plam na twarzy, ramionach lub nogach) lub nasilona

wysypka skórna, pokrzywka, zaczerwienienie skóry całego ciała, nasilone swędzenie,

powstawanie pęcherzy, łuszczenie i obrzęk skóry, zapalenie błon śluzowych (zespół Stevensa-

Johnsona) lub inne reakcje alergiczne (bardzo rzadko – mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000

pacjentów);

zaburzenia sercowo-naczyniowe (zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa (ból w klatce

piersiowej promieniujący do żuchwy i pleców, spowodowany przez wysiłek fizyczny), zawał

serca; bardzo rzadko – mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów);

osłabienie rąk lub nóg, lub zaburzenia mowy, mogące być objawami udaru (bardzo rzadko -

może wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów);

zapalenie trzustki, które może powodować silny ból w nadbrzuszu, promieniujący do pleców

oraz bardzo złe samopoczucie (bardzo rzadko - może wystąpić u mniej niż 1 na 10 000

pacjentów);

zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka), mogące być objawem zapalenia wątroby (bardzo rzadko

- może wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów);

zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca (częstość nieznana);

choroba mózgu spowodowana chorobą wątroby (encefalopatia wątrobowa; częstość nieznana).

Działania niepożądane, pogrupowane według zmniejszającej się częstości występowania, mogą być

następujące:

często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów): reakcje skórne u pacjentów ze

skłonnością do występowania reakcji alergicznych i astmatycznych, ból głowy, zawroty głowy

pochodzenia ośrodkowego, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, uczucie kłucia

i mrowienia, zaburzenia widzenia, szum uszny (wrażenie słyszenia dźwięków), kaszel,

duszność, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, ból brzucha, zaburzenia smaku,

niestrawność lub zaburzenia trawienia, biegunka, zaparcie), reakcje alergiczne (takie jak

wysypki skórne, świąd), kurcze mięśni, uczucie zmęczenia.

niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów): wahania nastroju, zaburzenia

snu, pokrzywka, plamica (czerwone punkciki na skórze), skupiska pęcherzy, choroby nerek,

impotencja, nasilone pocenie, zwiększenie liczby eozynofili (rodzaj krwinek białych), zmiany

wyników badań laboratoryjnych: duże stężenie potasu we krwi przemijające po przerwaniu

leczenia, małe stężenie sodu we krwi, senność, omdlenie, kołatanie serca (odczuwanie bicia

serca), tachykardia (szybka czynność serca), hipoglikemia (bardzo małe stężenie cukru we krwi)

u pacjentów z cukrzycą, zapalenie naczyń krwionośnych, suchość błony śluzowej jamy ustnej,

reakcje nadwrażliwości na światło (zwiększona wrażliwość skóry na słońce), ból stawów, ból

mięśni, ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie, obrzęk obwodowy, gorączka, zwiększenie

stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, upadki.

rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów): nasilenie łuszczycy, zmiany

wyników badań laboratoryjnych: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, duże

stężenie bilirubiny w surowicy; zmęczenie.

bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): dezorientacja, eozynofilowe

zapalenie płuc (rzadki rodzaj zapalenia płuc); zapalenie błony śluzowej nosa (niedrożność nosa

lub katar), ciężkie choroby nerek, zmiany parametrów krwi, takie jak zmniejszenie liczby

krwinek białych i krwinek czerwonych, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie

liczby płytek krwi, duże stężenie wapnia we krwi; zaburzenia czynności wątroby.

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): nieprawidłowa

czynność serca stwierdzana w badaniu EKG, zmiany wyników badań laboratoryjnych: małe

stężenie potasu, duże stężenie kwasu moczowego oraz duże stężenie cukru we krwi,

krótkowzroczność, zamazane widzenie, zaburzenie widzenia. Jeśli u pacjenta występuje toczeń

rumieniowaty układowy (rodzaj kolagenozy), objawy choroby mogą się nasilić.

Mogą wystąpić zaburzenia krwi, nerek, wątroby lub trzustki oraz zmiany wyników badań

laboratoryjnych (badania krwi). Lekarz może zalecić badania krwi, aby kontrolować stan zdrowia

pacjenta.

Zagęszczenie moczu (ciemna barwa moczu), nudności lub wymioty, kurcze mięśni, dezorientacja

i drgawki, co może być spowodowane niewłaściwym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego. Jeśli

wystąpią takie objawy, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Noliprel

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Noliprel

- Substancjami czynnymi leku są: peryndopryl i indapamid. Jedna tabletka powlekana zawiera 2,5 mg

peryndoprylu z argininą (co odpowiada 1,6975 mg peryndoprylu) oraz 0,625 mg indapamidu.

- Pozostałe składniki rdzenia tabletki:

laktoza jednowodna, magnezu stearynian, maltodekstryna,

krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A);

składniki otoczki

powlekającej tabletkę: glicerol, hypromeloza, makrogol 6000, magnezu stearynian,

tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Noliprel i co zawiera opakowanie

Lek Noliprel to białe, podłużne tabletki powlekane z wytłoczoną linią po obu stronach. Jedna tabletka

powlekana zawiera 2,5 mg peryndoprylu z argininą oraz 0,625 mg indapamidu.

Tabletki są dostępne w opakowaniach zawierających po 30, 60 i 90 sztuk.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Francja

Wytwórca:

Les Laboratoires Servier Industrie

905 route de Saran

45520 Gidy

Francja

Servier Ireland Industries Ltd

Gorey Road

Arklow – Co. Wicklow

Irlandia

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.

ul. Annopol 6 B

03-236 Warszawa

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Servier Polska Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 10

01-248 Warszawa

Nr telefonu: (22) 594-90-00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

PRETERAX-ARGININ

Belgia

PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg

Cypr

COVERSYL PLUS ARGININE 2.5 mg/0.625 mg

Republika Czeska

NOLIPREL NEO

Estonia

NOLIPREL ARGININE

Finlandia

PRETERAX NOVUM

Francja

PRETERAX 2,5mg/0,625mg

Niemcy

PRETERAX N 2,5 mg/ 0,625 mg Filmtabletten

Grecja

PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg

Irlandia

COVERSYL ARGININE PLUS 2.5mg/0.625mg

Włochy

PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg

Łotwa

NOLIPREL ARGININE 2.5mg/0.625mg apvalkotās tabletes

Litwa

NOLIPREL 2,5 mg/0,625 mg tabletès

Luksemburg

PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg

Malta

PRETERAX ARGININE 2.5mg/0.625mg

Holandia

PRETERIAN 2,5 mg/0,625 mg

Polska

NOLIPREL

Portugalia

PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg

Rumunia

NOLIPREL ARG 2,5 mg/ 0,625 mg

Republika Słowacka

NOLIPREL A

Słowenia

BIONOLIPREL 2.5mg/0.625mg filmsko obložene tablete

Wielka Brytania

COVERSYL ARGININE PLUS 2.5 mg/0.625 mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2018