Noctofer

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Noctofer 0,5 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 0,5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Noctofer 0,5 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909990214686, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01361
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Noctofer, 0,5 mg, tabletki

Noctofer, 1 mg, tabletki

Lormetazepam

Spis treści ulotki

1. Co to jest Noctofer i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Noctofer

3. Jak stosować Noctofer

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Noctofer

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Noctofer i w jakim celu się go stosuje

Noctofer zawiera jako substancję czynną lormetazepam, który należy do grupy leków zwanych

benzodiazepinami. Lormetazepam wykazuje działanie nasenne.

Wskazania do stosowania

Doraźne i krótkotrwałe leczenie zaburzeń snu (trudności w zasypianiu, częste przebudzenia,

wczesne przebudzenia poranne).

Przygotowanie do zabiegów chirurgicznych lub uciążliwych badań diagnostycznych.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Noctofer

Kiedy nie stosować leku Noctofer:

jeśli pacjent ma uczulenie na lormetazepam lub inne leki z grupy benzodiazepin lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność oddechową niezależnie od przyczyny;

jeśli pacjent ma zespół bezdechu sennego (zaburzenia/zatrzymanie oddechu podczas snu);

jeśli pacjent ma zaburzenia świadomości;

jeśli pacjent choruje na miastenię (choroba powodująca osłabienie mięśni i nadmierne zmęczenie);

jeśli pacjent choruje na jaskrę z wąskim kątem przesączania (choroba oczu);

jeśli pacjent choruje na ostrą porfirię (rzadka choroba metaboliczna związana z krwią);

jeśli u pacjenta stwierdzono zatrucie alkoholem lub lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Noctofer należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Ogólne informacje dotyczące skutków obserwowanych po leczeniu benzodiazepinami

i innymi lekami o działaniu podobnym do benzodiazepin, które należy brać pod uwagę stosując Noctofer.

Tolerancja

Po stosowaniu leku Noctofer przez kilka tygodni, jego skuteczność może się zmniejszyć.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Uzależnienie

Stosowanie leku Noctofer przez dłuższy czas może prowadzić do uzależnienia psychicznego i

fizycznego. Ryzyko rozwoju uzależnienia rośnie wraz ze zwiększaniem dawki oraz czasu leczenia i

jest większe u pacjentów uzależnionych od alkoholu lub leków a także u pacjentów z zaburzeniami

osobowości.

Objawy odstawienne

W przypadku nagłego odstawienia leku mogą wystąpić u pacjenta objawy odstawienne, takie jak:

bóle głowy, bóle mięśniowe, zwiększony niepokój, napięcie, podniecenie, niepokój ruchowy,

dezorientacja, zaburzenia snu, drażliwość. W cięższych przypadkach mogą wystąpić: utrata poczucia

rzeczywistości, zaburzenia osobowości, nadwrażliwość na dźwięk, dotyk, światło, hałas, uczucie

mrowienia i drętwienie kończyn, omamy i urojenia, drgawki padaczkowe.

Zjawisko „z odbicia” i niepokój

Podczas odstawiania leku Noctofer może wystąpić przejściowy nawrót nasilonych objawów, które

były przyczyną stosowania leku (tzw. zjawisko „z odbicia”). Objawom tym często towarzyszą

zmiany nastroju, niepokój, zaburzenia snu i bezsenność. W celu zminimalizowania ryzyka

wystąpienia tych objawów zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku.

Niepamięć następcza (niezdolność do pamiętania zdarzeń po zastosowaniu leku)

Noctofer może powodować niepamięć następczą (trudność uczenia się i zapamiętywania nowych

informacji – nowe dane nie są trwale zapamiętywane). Stan taki pojawia się najczęściej

w ciągu kilku godzin od podania leku, szczególnie w dużej dawce. Jeżeli lekarz zalecił stosowanie

leku Noctofer raz na dobę, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia amnezji następczej zaleca się

przyjmowanie leku pół godziny przed udaniem się na spoczynek i zapewnienie odpowiednich

warunków do ciągłego, nieprzerwanego snu trwającego 7-8 godzin.

Reakcje psychiczne i paradoksalne

U dzieci i osób w podeszłym wieku zwiększa się ryzyko pojawienia się nieprawidłowych reakcji

psychicznych i paradoksalnych (przeciwnych do oczekiwanych), takich jak: niepokój, pobudzenie,

drażliwość, agresja, złość, wściekłość, urojenia, koszmary nocne, halucynacje, psychozy, zaburzenia

zachowania.

W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku powinni otrzymywać mniejsze dawki leku Noctofer (patrz punkt 3),

z uwagi na możliwość nasilenia działań niepożądanych, głównie zaburzeń orientacji i koordynacji

ruchowej (upadki, urazy).

Pacjenci z niewydolnością wątroby lub nerek lub z przewlekłą niewydolnością oddechową powinni

przed przyjęciem leku Noctofer poinformować lekarza o tych schorzeniach.

Stosowanie w depresji Przed zastosowaniem leku Noctofer należy poinformować lekarza o

wszelkich chorobach psychicznych. Pacjenci z objawami depresji lub lęku związanego z depresją

powinni stosować jednocześnie kilka leków. Podawanie pacjentom z depresją jedynie leku Noctofer

może spowodować nasilenie objawów depresji, w tym myśli samobójczych.

Pacjenci uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub leków powinni przed przyjęciem leku Noctofer

poinformować lekarza o tych nałogach. U pacjentów tych występuje duże ryzyko rozwoju

uzależnienia psychicznego i fizycznego. Dlatego ta grupa pacjentów powinna stosować Noctofer

jedynie pod ścisłą kontrolą lekarza.

Stosowanie leku Noctofer u osób w żałobie po utracie bliskich nie powoduje poprawy samopoczucia.

Noctofer a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy także poinformować lekarza, jeśli pacjent pije alkohol.

Jest to szczególnie istotne, jeśli pacjent stosuje któryś z niżej wymienionych leków lub pije alkohol:

fluwoksamina, fluoksetyna oraz inne leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych;

leki stosowane w bezsenności;

leki stosowane w chorobach alergicznych, które mogą powodować senność;

leki stosowane w padaczce (np. karbamazepina, fenytoina, hydantoina);

ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy);

ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy);

leki stosowane do znieczulenia ogólnego;

silne leki przeciwbólowe (np. morfina, kodeina);

leki zwiotczające mięśnie szkieletowe (np. baklofen);

alkohol: picie alkoholu podczas przyjmowania leku Noctofer może nasilać jego działanie i

prowadzić do wystąpienia reakcji paradoksalnych, takich jak pobudzenie psychoruchowe, agresywne

zachowanie (patrz punkt 2; Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Leku Noctofer nie należy przyjmować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Noctofer przenika do mleka ludzkiego. Jeżeli zajdzie konieczność podania leku, należy przerwać

karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W trakcie leczenia lekiem Noctofer nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn może być ograniczona z powodu możliwości

wystąpienia senności, zaburzeń koncentracji lub innych działań niepożądanych obniżających

koncentrację (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

Lek Noctofer

zawiera laktozę

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować

się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować Noctofer

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dorośli

Zaburzenia snu:

zwykle podaje się 0,5 mg do 1 mg pół godziny przed snem. W indywidualnych

przypadkach, gdy niższe dawki nie są skuteczne, lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do

2 mg na dobę.

Przygotowywanie do operacji lub do uciążliwych badań diagnostycznych:

zwykle podaje się

1 mg przed zabiegiem chirurgicznym lub badaniem diagnostycznym lub 2 mg pół godziny przed

snem w dniu poprzedzającym zabieg lub badanie.

Dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności leku Noctofer u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Jeśli w trakcie stosowania leku pacjent odnosi wrażenie, że działanie leku jest za mocne lub za

słabe, powinien zwrócić się do lekarza.

Czas leczenia

Czas leczenia ustala lekarz.

Sposób podawania

Tabletki Noctofer należy połykać popijając niewielką ilością wody.

Lekarz rozpocznie leczenie od najmniejszej skutecznej dawki i w razie konieczności będzie ją

stopniowo zwiększał.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Noctofer

Objawami przedawkowania są zaburzenia świadomości, senność, splątanie, niewyraźna mowa.

W ciężkich przypadkach zatrucia może wystąpić: niezborność ruchowa, niedociśnienie, osłabienie

mięśni, zaburzenie oddychania, śpiączka a nawet zgon.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Noctofer należy niezwłocznie

skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego w szpitalu. Należy

zabrać ze sobą lek w oryginalnym pudełku tak, aby personel mógł dokładnie sprawdzić, jaki lek został

zastosowany.

Pominięcie zastosowania leku Noctofer

Jeśli pacjent zapomni o zażyciu dawki leku, powinien zażyć kolejną dawkę najszybciej jak tylko sobie o

tym przypomni. Jednakże, jeśli zbliża się czas zażycia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą

dawkę i następną zażyć zgodnie z zaleceniem. W przypadku, gdy pacjent zapomni o zażyciu dwóch lub

więcej dawek, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Noctofer

Nie należy przerywać stosowania leku, chyba, że jest to zgodne z zaleceniem lekarza. Możliwe jest

ponowne wystąpienie objawów choroby. Jeśli lekarz zadecyduje o zaprzestaniu stosowania leku, dawka

leku powinna być stopniowo zmniejszana przez kilka dni.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy

zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej objawów niepożądanych, należy

niezwłocznie

poinformować lekarza prowadzącego lub zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego w szpitalu.

Ciężka reakcja alergiczna w postaci świądu, obrzęku warg lub języka lub świszczącego oddechu

albo duszności. Objawy te opisywano

bardzo rzadko

(rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).

Dezorientacja, stany podniecenia i pobudzenia, depresja z tendencjami samobójczymi, niepokój,

drażliwość, urojenia, koszmary senne, omamy (widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją),

psychozy (utrata kontaktu z rzeczywistością), nietypowe zachowania. Zaburzenia te pojawiają się

rzadko

(rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów) - najczęściej po spożyciu alkoholu, osób w podeszłym

wieku lub z chorobami psychicznymi.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić po leczeniu lekiem Noctofer

Następujące działania niepożądane

występują

często

(rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

Uczucie senności, zawroty głowy, spowolnienie reakcji mogą wystąpić w czasie pierwszych kilku

dni leczenia u pacjentów w podeszłym wieku i zwykle ustępują w czasie trwania dalszej kuracji.

Następujące działania niepożądane

występują

rzadko

(rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów)

Wysypki, świąd, pokrzywka

Brak apetytu

Uzależnienie psychiczne i fizyczne może rozwinąć się podczas leczenia w dawkach terapeutycznych.

Nagłe przerwanie leczenia może wywołać zespół odstawienny.

Pacjenci nadużywający alkoholu lub leków są bardziej podatni na rozwinięcie uzależnienia. Podczas

przyjmowania leku Noctofer może ujawnić się wcześniej istniejąca, niezdiagnozowana depresja.

Senność, zaburzenia pamięci, zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia mowy, zmiany popędu

płciowego - objawy te dotyczą głównie pacjentów przyjmujących duże dawki leku.

Zaburzenia widzenia (niewyraźne, podwójne widzenie)

Nudności, dolegliwości żołądkowe, uczucie suchości w jamie ustnej

Drżenie mięśni, zwiotczenie mięśni

Zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu

Zaburzenia miesiączkowania

Ogólne osłabienie

Następujące działania niepożądane

występują

bardzo

rzadko

(rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

Zmiana liczby niektórych krwinek

Obniżenie ciśnienia krwi

Niewielkie podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia czynności wątroby z

wystąpieniem żółtaczki (zażółcenie skóry, białek oczu)

Omdlenia

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Noctofer

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Noctofer

Substancją czynną leku jest lormetazepam.

Noctofer, 0,5 mg: jedna tabletka zawiera 0,5 mg lormetazepamu.

Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), żelatyna, talk,

magnezu stearynian, laktoza jednowodna.

Noctofer, 1 mg: jedna tabletka zawiera 1 mg lormetazepamu.

Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), żelatyna, talk,

magnezu stearynian, laktoza jednowodna.

Jak wygląda Noctofer i co zawiera opakowanie

Noctofer, 0,5 mg: białe, okrągłe, obustronnie płaskie tabletki.

Noctofer, 1 mg: białe, okrągłe, obustronnie płaskie tabletki.

Opakowanie:

20 tabletek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna

ul. A. Fleminga 2

03-176 Warszawa

Numer telefonu: 22 811-18-14

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

zatw_08042013 dQRD_160616_v5 final