Nobilis IB 4-91

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Nobilis IB 4-91
 • Używać do:
 • Zwierzęta
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Nobilis IB 4-91
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • kurczak
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • IMMUNOMODULATORÓW DLA АВЕС
 • Wskazania:
 • Aktywna immunizacja kurcząt w celu zmniejszenia objawów zakaźnego zapalenia oskrzeli wywołanych wariantem szczepu IB 4-91.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 12

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/V/C/000036
 • Data autoryzacji:
 • 09-06-1998
 • Kod EMEA:
 • EMEA/V/C/000036
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 16-01-2019

Sprawozdanie z oceny publicznego

EMA/CVMP/191198/2007

EMEA/W/C/000036

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Nobilis IB 4-91

Szczepionka przeciwko zakaźnemu zapaleniu oskrzeli ptaków (żywa,

atenuowana)

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego. Jego

celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena dokonana przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów

Leczniczych (CVMP) na podstawie przedstawionej dokumentacji doprowadziła do ustalenia zaleceń

dotyczących warunków stosowania produktu leczniczego.

Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem. W celu uzyskania

dodatkowych informacji na temat stanu zdrowia lub leczenia zwierzęcia należy skontaktować się z

weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń CVMP należy zapoznać

się z dyskusją naukową (również część EPAR).

Co to jest Nobilis IB 4-91?

Nobilis IB 4-91 jest szczepionką weterynaryjną zawierającą żywy, atenuowany (osłabiony) wirus

zapalenia oskrzeli ptaków. Szczepionka Nobilis IB 4-91 jest dostępna w postaci liofilizatu (proszku

powstałego w wyniku odparowania roztworu ze stanu zamrożonego), z którego sporządza się

zawiesinę.

W jakim celu stosuje się produkt Nobilis IB 4-91?

Szczepionka Nobilis IB 4-91 stosuje się do uodparniania kurcząt w celu zmniejszenia dotyczących dróg

oddechowych objawów wirusowego zapalenia oskrzeli wywołanego przez wariant szczepu IB 4-91,

który powoduje zakaźne zapalenie oskrzeli u kurcząt.

Szczepionkę Nobilis IB 4-91 można podawać 1-dniowym kurczętom, jak również kurczętom starszym,

poprzez rozpylenie w postaci dużych kropli bądź drogą donosową (wdychany przez nos) lub dogałkową

(wchłaniany przez oczy). Szczepionkę można podawać w wodzie pitnej kurczętom w wieku 7 dni lub

starszym.

Szczepionkę można podawać przyszłym kurom nioskom i kurom reprodukcyjnym od pierwszego dnia

życia drogą donosową lub dogałkową, bądź poprzez rozpylenie w postaci dużych kropli. Szczepionkę

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

można podawać w wodzie pitnej kurczętom w wieku 7 dni lub starszym. Dla uzyskania przedłużonej

odporności po pierwszym podaniu szczepionki kurczęta należy szczepić ponownie co 6 tygodni.

Jak działa produkt Nobilis IB 4-91?

Nobilis IB 4-91 jest szczepionką. Szczepionki działają poprzez uczenie układu odpornościowego

(naturalnych mechanizmów obronnych organizmu), w jaki sposób chronić się przed chorobą. Wirus

zakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków w szczepionce Nobilis IB 4-91 atenuowano (osłabiono), aby nie

wywoływał choroby. Po podaniu kurczętom szczepionki Nobilis IB-491 układ odpornościowy zwierzęcia

rozpoznaje wirusy jako struktury obce i wytwarza skierowane przeciwko nim przeciwciała.

W przypadku narażenia na ten wirus w przyszłości układ odpornościowy zwierzęcia będzie w stanie

zareagować szybciej. To pomoże chronić je przeciwko zakaźnemu zapaleniu oskrzeli.

Jak badano skuteczność produktu Nobilis IB 4-91?

Szczepionkę Nobilis IB 4-91 badano w różnych schematach szczepień w szeregu badań. Szczepionkę

podawano przez rozpylenie dużych kropli kurczętom w różnym wieku. Głównym kryterium oceny

skuteczności było wytwarzanie przeciwciał przeciwko wirusowi IB 4-91, ogólna umieralność kurcząt

oraz odsetek kurcząt odrzucanych z powodu choroby. Kurczęta zaszczepione szczepionką Nobilis IB 4-

91 porównywano także z grupami kontrolnymi, tj. kurczętami, które nie zostały zaszczepione.

Jakie korzyści ze stosowania produktu Nobilis IB 4-91 zaobserwowano w

badaniach?

Zaobserwowano wyraźną odpowiedź immunologiczną na szczepionkę Nobilis IB 4-91. W jednym

badaniu po trzech tygodniach przeciwciała przeciwko wirusowi IB 4-91 wystąpiły u 100% kurcząt

zaszczepionych w porównaniu z 17% kurcząt w grupie kontrolnej.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Nobilis IB 4-91?

Szczepionka Nobilis IB 4-91 może powodować niewielkie objawy choroby dotyczące dróg oddechowych,

które mogą utrzymywać się kilka dni, w zależności od zdrowia i stanu kurcząt.

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze

zwierzęciem?

Nie są wymagane żadne szczególne środki ostrożności dla ludzi, lecz po przeprowadzeniu szczepienia

zaleca się umyć i zdezynfekować ręce oraz sprzęt w celu uniknięcia szerzenia się wirusa.

Wirus ze szczepionki może przenieść się z zaszczepionych kurcząt na niezaszczepione, więc należy

odseparować zaszczepione kurczęta od niezaszczepionych.

Jaki jest okres karencji?

Okres karencji to czas po podaniu leku, jaki musi upłynąć, zanim zwierzę można poddać ubojowi, a

mięso czy mleko mogą zostać spożyte przez ludzi. Okres karencji to także czas po podaniu leku, jaki

musi upłynąć, zanim jajka mogą być użyte do spożycia przez ludzi.

Okres karencji dla szczepionki Nobilis IB 4-91 dla kurcząt wynosi zero dni.

Nobilis IB 4-91

EMA/CVMP/193324/2007

Strona 2/3

Na jakiej podstawie zatwierdzono produkt Nobilis IB 4-91?

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) stwierdził, że korzyści płynące ze

stosowania produktu Nobilis IB 4-91 w leczeniu zatwierdzonego wskazania przewyższają ryzyko, i

zalecił wydanie pozwolenia na dopuszczenie produktu Nobilis IB 4-91 do obrotu. Opis stosunku korzyści

do ryzyka można znaleźć w module zawierającym dyskusję naukową, będącym częścią niniejszego

sprawozdania EPAR.

Inne informacje dotyczące produktu Nobilis IB 4-91:

W dniu 9 czerwca 1998 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu Nobilis

IB 4-91 do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. Informacje na temat kategorii dostępności tego

produktu znajdują się na etykiecie/opakowaniu zewnętrznym.

Data ostatniej aktualizacji: marzec 2015 r.

Nobilis IB 4-91

EMA/CVMP/193324/2007

Strona 3/3

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

Nobilis IB 4-91 liofilizat do sporządzania zawiesiny dla kurcząt

1.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY

ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Holandia

2.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Nobilis IB 4-91 liofilizat do sporządzania zawiesiny dla kurcząt

3.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Żywy, atenuowany serotyp wariantowy 4-91 wirusa zakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków: ≥ 3,6 log

* w dawce.

* EID

: dawka zakaźna dla 50% embrionów - miano wirusa niezbędne do wywołania zakażenia u

50% embrionów poddanych inokulacji.

Liofilizat

Fiolki: białawy/kremowo zabarwiony w postaci peletek.

Kubki: białawy, przeważnie w postaci kulek.

4.

WSKAZANIA LECZNICZE

Czynne uodpornianie kurcząt w celu redukcji nasilenia objawów zakażenia układu oddechowego w

przebiegu zakaźnego zapalenia oskrzeli, wywoływanego przez serotyp wariantowy IB 4-91.

5.

PRZECIWWSKAZANIA

Brak.

6.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W badaniach laboratoryjnych i terenowych:

Szczepienie z zastosowaniem Nobilis IB 4-91 bardzo często może wywoływać występowanie

łagodnych objawów ze strony układu oddechowego, które mogą się utrzymywać przez kilka dni,

zależnie od zdrowia i kondycji kurcząt.

W nadzorze nad bezpieczeństwem stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego, po

dopuszczeniu do obrotu:

W bardzo rzadkich przypadkach zgłaszane są łagodne objawy oddechowe.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

- bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)

- często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)

- niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)

- rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)

- bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej,

lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

7.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Kurczęta.

8.

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Spray o grubej kropli, podanie do oka/otworu nosowego lub w wodzie do picia.

Dawka indywidualna, co najmniej 3,6 log

powinna zostać podana przez rozpylenie sprayu o

grubej kropli, w wodzie do picia lub podanie do oka lub otworu nosowego. Jeżeli liczba kurcząt

przeznaczonych do szczepienia zawiera się pomiędzy standardową ilością dawek, należy zastosować

następną, wyższą ilość dawek.

Szczepionka może być dostarczona jako peletka liofilizatu w fiolce szklanej lub jako kulki liofilizatu

w kubkach. W przypadku drugiej postaci kubki mogą zawierać od 3 do 100 kulek, zależnie od

wymaganej ilości dawek oraz wydajności procesu produkcyjnego. W przypadku produktu dostępnego

w kubkach, nie należy stosować produktu, jeśli zawartość jest brązowawa i przylega do pojemnika,

ponieważ wskazuje to na naruszenie integralności opakowania. Zawartość każdego opakowania

powinna zostać zużyta natychmiast i całkowicie po otworzeniu.

Zalecenia

Broilery: Szczepionka może być podawana pisklętom jednodniowym lub starszym w sprayu o grubej

kropli lub zakroplona do oka/otworu nosowego. Szczepionka może być podawana kurczętom w wieku

7 dni lub starszym w wodzie do picia.

Przyszłe nioski i ptaki reprodukcyjne: Szczepionka może być podawana przyszłym nioskom i ptakom

stad reprodukcyjnych od pierwszego dnia życia z zastosowaniem metody zakraplania do oka/otworu

nosowego lub rozpylania sprayu o grubej kropli. Szczepionka może być podawana kurczętom w

wieku 7 dni lub starszym w wodzie do picia. W celu uzyskania przedłużonej odporności kurczęta

powinny być poddawane powtórnemu szczepieniu, co 6 tygodni po pierwszym szczepieniu.

Metoda rozpylania sprayu

Zaleca się rozpuścić szczepionkę w wodzie destylowanej lub ewentualnie w chłodnej i czystej wodzie.

Odpowiednia ilość fiolek powinna zostać otworzona pod powierzchnią wody lub zawartość kubka

(kubków) powinna zostać dodana do wody. W obu przypadkach należy dokładnie wymieszać wodę

zawierającą szczepionkę przed użyciem. Po rekonstytucji zawiesina jest przejrzysta.

Objętość wody przeznaczonej do rozpuszczenia szczepionki powinna być wystarczająca do

zapewnienia równomiernej dystrybucji podczas rozpylania szczepionki nad ptakami. Może to zależeć

od wieku szczepionych ptaków oraz systemu ich utrzymania, jednak zalecić można użycie od 250 do

400 ml wody do rozcieńczenia 1000 dawek. Zawiesina szczepionki powinna być równomiernie

rozpylana ponad właściwą liczbą ptaków, z odległości 30-40 cm z użyciem sprayu o grubej kropli,

najlepiej, gdy kurczęta skupione są razem w przyciemnionym świetle. Urządzenie rozpylające

powinno być wolne od osadów, rdzy i pozostałości środków dezynfekcyjnych, najlepiej przeznaczone

wyłącznie do potrzeb prowadzenia szczepień.

Podanie w wodzie do picia

Fiolki należy otworzyć pod powierzchnią wody lub zawartość kubka (kubków) powinna zostać

dodana do wody. W obu przypadkach należy dokładnie wymieszać wodę zawierającą szczepionkę

przed użyciem. Po rekonstytucji zawiesina jest przejrzysta.

Do rozpuszczenia szczepionki należy użyć czystej, chłodnej wody. Do podawania szczepionki należy

przyjąć podstawową zasadę: należy rozpuścić 1000 dawek szczepionki w odpowiedniej objętości

wody (1 litr wody pomnożony przez wiek kurcząt wyrażony w dniach), do maksymalnej objętości 20

litrów na 1000 dawek. Dla ptaków ras ciężkich lub w czasie upałów, ilość wody może być zwiększona

do 40 litrów na 1000 dawek. Poprzez dodanie około 2 gramów odtłuszczonego mleka w proszku lub

20 ml mleka odtłuszczonego na litr wody zapewnia się dłuższe zachowanie aktywności wirusa

szczepionkowego. Należy zapewnić spożycie całej zawiesiny szczepionki w ciągu 1-2 godzin.

Szczepionkę należy podawać we wczesnych godzinach rannych, jako, że jest to okres największego

spożycia wody lub w okresie chłodu w trakcie ciepłych dni. Pasza powinna być dostępna w trakcie

szczepienia. Należy wstrzymać dostarczanie wody przed szczepieniem, aby kurczęta były spragnione.

Długość okresu pozbawienia dostępu do wody jest ściśle zależna od warunków klimatycznych. Okres

ten powinien być możliwie jak najkrótszy, nie krótszy jednak niż pół godziny. Istotne jest

przygotowanie właściwej ilości pojemników z wodą w celu zapewnienia właściwej ilości miejsca dla

pijących ptaków. Poidła powinny być czyste i wolne od zanieczyszczeń środkami dezynfekcyjnymi i

detergentami.

Po spożyciu całej objętości wody ze szczepionką należy włączyć dopływ wody pitnej.

Zakraplanie do oka/otworu nosowego

Szczepionkę należy rozpuścić w roztworze soli fizjologicznej lub sterylnej wodzie destylowanej

(zazwyczaj 30 ml na 1000 dawek, 75 ml dla 2500 dawek) i podawać z zastosowaniem

wystandaryzowanego kroplomierza. Jedną kroplę należy podać do otworu nosowego lub oka. Przed

uwolnieniem ptaka należy się upewnić, że kropla podana do otworu nosowego została zaaspirowana.

Szczepienie w kropli do oka/nosa lub stosowanie sprayu o grubej kropli, daje najlepszą odpowiedź i

drogi te powinny być wybierane do szczepienia, szczególnie w przypadku młodych kurcząt.

Program szczepień

Lekarz weterynarii powinien ustalić optymalny program szczepień w oparciu o obecną sytuację

epizootyczną panującą na danym terenie.

Wskazówki dotyczące jednoczesnego stosowania z Nobilis IB Ma5

Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rekonstytucji a następnie podawania obu

liofilizatów tak jak to opisano powyżej w przypadku rozpylania sprayu i podawania do oka/otworu

nosowego. Należy stosować te same objętości jak w przypadku stosowania pojedynczego produktu.

Okres ważności po wymieszaniu produktów: 2 godziny.

9.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Jako, że stabilność zawiesiny wirusa IB może być niska w wyższych temperaturach oraz przy

obecności zanieczyszczeń, woda stosowana do rozpuszczania liofilizowanej szczepionki powinna być

chłodna i dobrej jakości. Po dodaniu odtłuszczonego mleka do wody do picia wirus zachowuje dłużej

swoją aktywność. Jako, że tłuszcz zawarty w mleku pełnotłustym może blokować systemy

automatycznego pojenia oraz obniżać skuteczność wirusa, należy stosować wyłącznie mleko

odtłuszczone.

10.

OKRES(-Y) KARENCJI

Zero dni.

11.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2 °C - 8 °C).

Chronić przed światłem.

Nie zamrażać.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na

etykiecie.

Okres ważności po rekonstytucji zgodnie z instrukcją: 2 godziny.

12.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

Należy szczepić tylko zdrowe zwierzęta.

Wirus szczepionkowy może się rozprzestrzeniać z ptaków szczepionych na niepoddane szczepieniu,

należy dołożyć starań, w celu odizolowania ptaków szczepionych od niepoddanych szczepieniu.

Po szczepieniu należy umyć i zdezynfekować ręce i wyposażenie w celu zapobieżenia

rozprzestrzenienia się wirusa.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Nobilis IB 4-91 jest przeznaczony do ochrony kurcząt przed występowaniem objawów, ze strony

układu oddechowego, w przebiegu zakażenia wywołanego przez serotyp wariantowy 4-91 zakaźnego

zapalenia oskrzeli kur i nie powinien być stosowany do zastępowania innych szczepionek przeciwko

IBV. Kurczęta powinny być szczepione przeciwko pozostałym przeważającym serotypom IBV (np.

Massachusetts) zgodnie z lokalnym programem immunoprofilaktyki IB.

Produkt powinien być stosowany jedynie w przypadkach potwierdzonego epizootycznego znaczenia

wariantowego serotypu IB 4-91 na danym terenie. Należy dołożyć starań, aby nie wprowadzić

serotypu wariantowego na obszary, gdzie nie występuje.

Należy dołożyć starań, aby zapobiec przenoszeniu się wirusa szczepionkowego z ptaków

szczepionych na bażanty.

Nieśność:

Wykazano bezpieczeństwo szczepionki Nobilis IB 4-91 dla niosek i ptaków stad reprodukcyjnych w

okresie nieśności.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności wskazują, że ta szczepionka może być mieszana i

podawana z Nobilis IB Ma5 na drodze rozpylania sprayu lub podania do oka/otworu nosowego

kurczętom od pierwszego dnia życia. W przypadku stosowania wymieszanych produktów odporność

powstaje w okresie 3 tygodni oraz utrzymuje się przez okres 6 tygodni dla wskazań ochrony

przeciwko szczepowi Massachusetts i szczepowi wariantowemu 4-91 IBV. Parametry bezpieczeństwa

wymieszanych szczepionek nie odbiegają od opisanych dla szczepionek podawanych osobno.

Jednoczesne stosowanie obu szczepionek zwiększa ryzyko rekombinacji wirusów i potencjalnego

powstania nowych wariantów. Jednakże szansa na wystąpienie zagrożenia została oceniona jako

bardzo niska i jest ograniczana przez rutynowe szczepienie wszystkich kurcząt w danym obiekcie w

tym samym czasie oraz prowadzenie czyszczenia i dezynfekcji po każdym cyklu produkcyjnym. Przed

zastosowaniem należy zapoznać się z ulotką produktu Nobilis IB Ma5.

Nobilis IB 4-91 podany jednodniowym pisklętom może niekorzystnie wpływać na skuteczność

szczepionki przeciwko zakaźnemu zapaleniu nosa i tchawicy indyków (TRT) podanej w ciągu 7 dni.

Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej

jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej

szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być

podejmowana indywidualnie.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):

Dla gatunku docelowego wykazano bezpieczeństwo stosowania dawki dziesięciokrotnie większej niż

zalecana podawanej wszystkimi zalecanymi drogami i sposobami.

Główne niezgodności farmaceutyczne:

Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym z wyjątkiem Nobilis IB Ma5 zalecanym

do stosowania z tym produktem leczniczym weterynaryjnym.

13.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z

NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą

ochronę środowiska.

14.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne na

stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu

15.

INNE INFORMACJE

Czynne uodpornianie przeciwko wariantowemu szczepowi wirusa zakaźnego zapalenia oskrzeli

ptaków IB 4-91, wywołującemu zakaźne zapalenie oskrzeli u kurcząt.

Opakowania:

Pudełko tekturowe z 1 lub 10 fiolkami zawierającymi po 500 dawek.

Pudełko tekturowe z 1 lub 10 fiolkami zawierającymi po 1000 dawek.

Pudełko tekturowe z 1 lub 10 fiolkami zawierającymi po 2500 dawek.

Pudełko tekturowe z 1 lub 10 fiolkami zawierającymi po 5000 dawek.

Pudełko tekturowe z 1 lub 10 fiolkami zawierającymi po 10 000 dawek.

Pudełko tekturowe z 10 kubkami zawierającymi po 1000 dawek.

Pudełko tekturowe z 10 kubkami zawierającymi po 2500 dawek.

Pudełko tekturowe z 10 kubkami zawierającymi po 5000 dawek.

Pudełko tekturowe z 10 kubkami zawierającymi po 10 000 dawek.

Nie wszystkie wielkości opakowań mogą być wprowadzane do obrotu.

20-12-2018

Nobilis IB Primo QX (Intervet International B.V.)

Nobilis IB Primo QX (Intervet International B.V.)

Nobilis IB Primo QX (Active substance: Live avian infectious bronchitis virus, strain D388) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)9136 of Thu, 20 Dec 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-12-2018

Nobilis IB 4-91 (Intervet International B.V.)

Nobilis IB 4-91 (Intervet International B.V.)

Nobilis IB 4-91 (Active substance: Not available) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)9069 of Wed, 19 Dec 2018

Europe -DG Health and Food Safety