Nitrofurazon

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Nitrofurazon 2 mg/g maść
 • Dawkowanie:
 • 2 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Nitrofurazon 2 mg/g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 25 g, 5909990123810, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01238
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Nitrofurazon

2 mg/g, maść

(Nitrofuralum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować

dokładnie tak, jak to opisano

w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 5-7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest Nitrofurazon i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nitrofurazon

Jak stosować Nitrofurazon

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Nitrofurazon

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Nitrofurazon i w jakim celu się go stosuje

Nitrofurazon ma postać maści do stosowania miejscowego na skórę. Zawiera substancję czynną

nitrofural, która ma działanie przeciwbakteryjne.

Wskazania do stosowania leku Nitrofurazon:

bakteryjne zakażenia skóry (wywołane przez bakterie: Staphylococcus aureus, Streptococcus

pyogenes, Escherichia coli, Proteus sp., Aerobacter aerogenes);

wtórne zakażenia zmian alergicznych wywołane przez bakterie;

wspomagająco w leczeniu oparzeń i owrzodzeń;

wspomagająco w zapobieganiu zakażeniom ran i przeszczepów skórnych.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nitrofurazon

Kiedy nie stosować leku Nitrofurazon

Leku nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na nitrofural lub pozostały składnik tego leku

(wymieniony w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli w miejscu stosowania leku wystąpią jakiekolwiek objawy nadwrażliwości (takie jak

podrażnienie, wysypka lub miejscowy obrzęk), należy przerwać stosowanie leku i zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących stosowania

leku w tej grupie pacjentów.

Nitrofurazon a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie stwierdzono oddziaływania leku Nitrofurazon z innymi lekami stosowanymi miejscowo na

skórę.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje

mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nitrofurazon może być stosowany u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią tylko wówczas,

gdy lekarz uzna to za konieczne.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania tego leku w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn oraz na

sprawność psychofizyczną.

3.

Jak stosować Nitrofurazon

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Zalecane dawkowanie

Stosować 1 lub 2 razy na dobę.

Cienką warstwę maści należy nakładać na chorobowo zmienione miejsca na skórze. W razie

potrzeby można je przykryć jałowym opatrunkiem.

Jeśli po upływie 5-7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do

lekarza.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nitrofurazon

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Ryzyko przedawkowania tego leku jest niewielkie.

Pominięcie zastosowania leku Nitrofurazon

Należy nałożyć maść tak szybko, jak to możliwe, a następną dawkę nałożyć w zwykłym czasie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1 000, lecz rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów) mogą wystąpić

objawy niepożądane obejmujące zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

reakcja uczuleniowa (tzw. wyprysk kontaktowy) objawiająca się świądem, podrażnieniem,

obrzękiem

alergiczne zapalenie skóry objawiające się zaczerwienieniem, suchością i swędzeniem skóry

Jeśli takie objawy wystąpią, należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Nitrofurazon

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w

temperaturze poniżej 25°C. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego

na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek Nitrofurazon można stosować w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego użycia leku, nie

przekraczając terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

W tym okienku należy wpisać datę pierwszego użycia leku:

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Nitrofurazon

Substancją czynną leku jest nitrofural.

1 g maści zawiera 2 mg nitrofuralu.

Pozostały składnik to: wazelina biała.

Jak wygląda Nitrofurazon i co zawiera opakowanie

Lek ma postać żółtej maści. Opakowanie: tuba aluminiowa wewnątrz lakierowana z zakrętką PE,

zawierająca 25 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku wraz z ulotką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy

ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa

tel.: 22 620 90 81 wew. 190, faks: 22 654 92 40

e-mail: unia@uniapharm.pl

Treść ulotki leku Nitrofurazon jest dostępna w systemie Ulotka Audio pod ogólnopolskim,

bezpłatnym numerem telefonu: 800 706 848.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: