Nipas

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Nipas 32 mg tabletki dozębodołowe
 • Dawkowanie:
 • 32 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki dozębodołowe
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Nipas 32 mg tabletki dozębodołowe
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5909990095926, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00959
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

NIPAS

32 mg, tabletki dozębodołowe

Acidum acetylsalicylicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla

pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta. Lek Nipas jest

dostępny bez recepty. Lek przeznaczony jest do stosowania wyłącznie przez lekarzy stomatologów.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Nipas i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nipas

Jak stosować lek Nipas

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Nipas

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Nipas i w jakim celu się go stosuje

Substancję czynną leku Nipas stanowi kwas acetylosalicylowy.

Lek wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe i przeciwbólowe.

Lek Nipas jest stosowany w stomatologii, w następujących wskazaniach:

suche zapalenie zębodołu (ASD) oraz przywierzchołkowe i rozlane zapalenie zębodołu,

stany po wyłuszczeniu małych zropiałych torbieli,

stany po dłutowaniu zębów i uszkodzeniu zębodołu po zabiegach.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nipas

Kiedy nie stosować leku Nipas:

jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna,

jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Nipas należy omówić to z lekarzem.

Należy zachować szczególną

ostrożność u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe.

Lek Nipas a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a

także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Kwas acetylosalicylowy jest antagonistą witaminy K, osłabia jej działanie i może powodować

hipoprotrombinemię, zmniejszając krzepliwość krwi.

Nipas można stosować w połączeniu z antybiotykami lub sulfonamidami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie stosować leku Nipas w trzecim trymestrze ciąży. Ostrożnie stosować w pierwszym i drugim

trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się karmienia piersią podczas długotrwałej kuracji dużymi dawkami kwasu

acetylosalicylowego. Krótkotrwałe stosowanie lub pojedyncze dawki leku nie stanowią

zagrożenia

dla niemowlęcia karmionego piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Nipas stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychofizyczną, zdolność

prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Nipas zawiera propylu parahydroksybenzoesan

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Lek Nipas zawiera laktozę jednowodną

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Nipas

Lek Nipas jest przeznaczony do stosowania tylko przez lekarzy stomatologów.

Po wstępnym przepłukaniu zębodołu ciepłym 3% roztworem wodorowęglanu sodu lub

0,9% roztworem chlorku sodu (tzw. roztwór fizjologiczny soli), bez uprzedniego łyżeczkowania

umieszcza się 1 do 3 tabletek w zębodole. Następnie zębodół przykrywa się

tamponem na okres

20 minut. Po tym czasie tabletki ulegają spęcznieniu i rozpuszczeniu, osłaniając zakończenia

nerwowe i chroniąc ściany zębodołu przed dostępem śliny.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Nie są znane działania niepożądane podczas miejscowego stosowania leku Nipas.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą jednak wystąpić działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Nipas

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu

ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: Termin

ważności:. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani przydomowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne

informacje

Co zawiera lek Nipas

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna 17 mg, propylu parahydroksybenzoesan 3 mg, talk.

Jak wygląda lek Nipas i co zawiera opakowanie

Lek Nipas ma postać białych, płaskich, trójkątnych tabletek z zaokrąglonymi wierzchołkami.

Lek dostępny jest w pojemniku propylenowym z wieczkiem z polietylenu, zabezpieczeniem

gwarancyjnym i środkiem osuszającym. Pojemnik zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena

ul. Krucza 62, 50-984 Wrocław, Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki: