Nimesil

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Nimesil 100 mg granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
 • Dawkowanie:
 • 100 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Nimesil 100 mg granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 9 sasz. 2 g, 5909991040314, Rp; 15 sasz. 2 g, 5909991040321, Rp; 30 sasz. 2 g, 5909991040338, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10403
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

NIMESIL

100 mg, Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

(Nimesulidum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić

innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Nimesil i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nimesil

3. Jak stosować Nimesil

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Nimesil

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Nimesil i w jakim celu się go stosuje

Nimesil jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) o właściwościach przeciwbólowych.

Nimesil jest wskazany w leczeniu ostrego bólu oraz w pierwotnym bolesnym miesiączkowaniu.

Zanim lekarz przepisze Nimesil, rozważy, czy korzyści ze stosowania leku przewyższają ryzyko działań

niepożądanych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nimesil

Kiedy nie stosować leku Nimesil:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na nimesulid lub którykolwiek z pozostałych

składników leku Nimesil;

jeśli u pacjenta wystąpiła reakcja alergiczna (np. świszczący oddech, wydzielina z nosa lub

niedrożność nosa, pokrzywka) po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych

leków przeciwzapalnych (NLPZ);

jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiła reakcja na nimesulid dotycząca wątroby;

jeśli pacjent zażywa inne leki, o których wiadomo, że mogą mieć wpływ na wątrobę np.

paracetamol, inne leki przeciwbólowe lub NLPZ;

jeśli pacjent zażywa leki powodujące uzależnienie, jest uzależniony od leków lub od innych

substancji;

jeśli pacjent nadużywa alkoholu;

jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę wątroby lub zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych;

jeśli u pacjenta rozpoznano wrzód trawienny (wrzód żołądka lub dwunastnicy) obecnie lub w

przeszłości;

jeśli u pacjenta wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego;

jeśli u pacjenta wystąpiło krwawienie do mózgu (udar mózgu);

jeśli u pacjenta wystąpiły inne zaburzenia związane z krwawieniem lub niedostateczną krzepliwością

krwi;

jeśli u pacjenta wystąpiła niewydolność serca, choroba nerek (niewydolność nerek) lub jakakolwiek

choroba wątroby;

jeśli u pacjenta aktualnie występuje gorączka lub grypa (uogólniony ból mięśni, złe samopoczucie,

dreszcze lub gorączka);

u pacjentek w ostatnich 3 miesiącach ciąży;

u pacjentek karmiących piersią.

Nie stosować leku Nimesil u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli pacjent przyjmuje następujące leki, które mogą zakłócać działanie leku Nimesil:

leki zmniejszające krzepliwość krwi (leki przeciwzakrzepowe, kwas acetylosalicylowy lub inne

salicylany);

leki moczopędne (diuretyki) stosowane w niewydolności serca lub nadciśnieniu tętniczym;

lit, który jest stosowany w leczeniu depresji i podobnych zaburzeń;

metotreksat;

cyklosporyna;

powinien poinformować lekarza lub farmaceutę przed rozpoczęciem stosowania leku Nimesil.

- Jeśli podczas przyjmowania leku Nimesil u pacjenta wystąpią objawy wskazujące na zaburzenia

wątroby, należy natychmiast przerwać stosowanie i bezzwłocznie powiadomić o tym lekarza. Objawy

wskazujące na zaburzenia wątroby to: utrata apetytu, nudności, wymioty, ból brzucha, utrzymujące się

uczucie zmęczenia lub ciemny kolor moczu. Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiło owrzodzenie,

krwawienie z przewodu pokarmowego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Leśniowskiego-

Crohna, przed rozpoczęciem stosowania leku Nimesil należy o tym powiedzieć lekarzowi.

- Jeśli w trakcie stosowania leku Nimesil u pacjenta wystąpi gorączka i (lub) objawy

grypopodobne (uogólniony ból mięśni, złe samopoczucie, dreszcze), należy przerwać

stosowanie leku i powiedzieć o tym lekarzowi.

- Jeśli u pacjenta rozpoznano chorobę serca lub nerek, należy o tym powiedzieć lekarzowi przed

rozpoczęciem stosowania leku Nimesil. Nimesil może powodować pogorszenie czynności nerek.

- Podczas leczenia pacjentów w podeszłym wieku konieczne mogą być okresowe wizyty,

aby lekarz mógł wykluczyć działania niepożądane leku Nimesil dotyczące żołądka,

nerek, serca lub wątroby.

- Jeśli pacjentka planuje ciążę, powinna powiadomić lekarza, ponieważ Nimesil

może niekorzystnie wpływać na płodność.

Przyjmowanie takich leków jak Nimesil może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca

(„zawał serca”) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy

stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.

W przypadku zaburzeń serca, przebytego udaru lub podejrzenia, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np.

podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić

sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Nimesil zawiera sacharozę: należy to uwzględnić podając lek pacjentom z cukrzycą i pacjentom stosującym

dietę ubogokaloryczną.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się

z lekarzem przed przyjęciem leku.

Nimesil a inne leki

Jeśli pacjent zażywa którykolwiek z następujących leków, który może zakłócać działanie leku Nimesil:

- kortykosteroidy np. kortyzon (lek przeciwzapalny);

- leki zmniejszające krzepliwość np. warfaryna (leki przeciwzakrzepowe, kwas

acetylosalicylowy);

- inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (leki przeciwdepresyjne);

- lit stosowany w leczeniu depresji oraz podobnych zaburzeń;

- metotreksat (lek stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i nowotworów);

- cyklosporyna, lek stosowany po transplantacji lub w leczeniu zaburzeń systemu

immunologicznego;

należy o tym poinformować lekarza lub farmaceutę przed rozpoczęciem stosowania leku Nimesil.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane

są bez recepty.

Pacjenci przyjmujący Nimesil, leczeni dodatkowo innymi lekami działającymi drażniąco na przewód

pokarmowy, powinni być poddani bardziej wnikliwej obserwacji.

Równoczesne podawanie leku Nimesil i leków przeciwzakrzepowych nasila ich działanie.

Z powodu silnego wiązania nimesulidu z białkami osocza, pacjenci leczeni równocześnie hydantoiną i

sulfonamidami powinni pozostawać pod stałą kontrolą (nasilenie działania hydantoiny i sulfonamidów

wskutek wypierania ich z połączeń z białkami).

Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą zwiększać stężenie w osoczu: digoksyny, litu, metotreksatu i

cyklosporyny, zwiększając toksyczność tych leków. Jednoczesne podawanie nimesulidu z innymi NLPZ,

lekami hamującymi działanie płytek, selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny lub

glikokortykosteroidami zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu

pokarmowego.

Jednoczesne podawanie nimesulidu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas może spowodować

zwiększenie stężenia potasu w osoczu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Badania na zwierzętach nie wykazały embriotoksycznego działania leku, jednak z powodu braku danych

potwierdzających bezpieczeństwo stosowania leku u kobiet w ciąży jego podawanie kobietom w ciąży nie

jest wskazane. Z uwagi na możliwość wystąpienia ryzyka zaburzeń zdolności rozrodczej nimesulid nie jest

zalecany do stosowania u kobiet planujących ciążę.

Ponieważ nie wiadomo, czy nimesulid przenika do mleka kobiecego, jego stosowanie w okresie karmienia

piersią jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, Nimesil może powodować senność i zawroty głowy.

W przypadku ich wystąpienia należy wstrzymać się od wykonywania czynności wymagających sprawności

psychofizycznej.

Pacjenci, których aktywność zawodowa powoduje konieczność stałej koncentracji, powinni natychmiast

informować lekarza o wystąpieniu senności lub zawrotów głowy w trakcie leczenia.

3. Jak stosować Nimesil

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku Nimesil to 100 mg dwa razy na dobę (2 razy 1 saszetka) po posiłkach. Zawartość

saszetki należy rozpuścić w odpowiedniej ilości wody (np. 1 szklanka).

Nimesil należy stosować przez okres najkrótszy, jak to jest możliwe i nie dłużej niż 15 dni w jednym cyklu

leczenia.

Przyjmowanie leku przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań

niepożądanych.

Pacjenci w podeszłym wieku: nie ma konieczności zmniejszania dawki dobowej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dzieci powyżej 12 lat: nie ma konieczności modyfikowania dawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nimesil

W przypadku podejrzenia przedawkowania leku należy natychmiast wezwać lekarza. Zalecane jest leczenie

objawowe. Można rozważyć płukanie żołądka i podanie węgla aktywnego, jeśli od przedawkowania nie

upłynęły 4 godziny. Wymagane jest monitorowanie czynności wątroby i nerek.

Pominięcie zastosowania leku Nimesil

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Obserwowano łagodne i przemijające działania niepożądane dotyczące układu pokarmowego takie jak:

zgaga, nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia. Niezbyt często występowały krwawienie z żołądka lub jelit,

owrzodzenie i perforacja dwunastnicy lub żołądka, zapalenie żołądka i jelit. Bardzo rzadko występowały:

niestrawność, ból brzucha, zapalenie jamy ustnej. Objawy te najczęściej nie powodowały konieczności

odstawienia leku.

Opisywano skórne reakcje alergiczne, takie jak: rumień, świąd, wysypka, zapalenie skóry, nasilenie

obrzęków i pokrzywka.

Znacznie rzadziej obserwowano działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego takie jak:

ból głowy, zawroty głowy i senność.

Inne bardzo rzadko obserwowane działania niepożądane to: skąpomocz z zatrzymaniem lub bez zatrzymania

płynów i z miejscowymi lub uogólnionymi obrzękami; krwawe wymioty (prawdopodobnie związane z

krwawieniem z przewodu pokarmowego i owrzodzeniem); wybroczyny i plamica, szczególnie kończyn

dolnych, wyjątkowo związane z małopłytkowością.

Bardzo rzadko może dojść do uszkodzenia wątroby, w większości przypadków przemijającego po

przerwaniu terapii.

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

Przyjmowanie takich leków jak Nimesil może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca

(zawał serca) lub udaru.

Tak jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, nimesulid może bardzo rzadko wywoływać ciężkie reakcje

nadwrażliwości (takie jak zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie

wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Nimesil

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Nimesil

- Substancją czynną leku jest nimesulid.

- Pozostałe składniki to: sacharoza, substancja poprawiająca smak i zapach pomarańczowa, kwas cytrynowy

bezwodny, maltodekstryna, makrogolu eter cetostearylowy.

Jak wygląda Nimesil i co zawiera opakowanie

Nimesulid jest granulatem do sporządzania zawiesiny doustnej pakowanym w saszetki i tekturowe pudełko.

Opakowanie zawiera 9, 15 lub 30 saszetek

1 saszetka zawiera 100 mg nimesulidu.

Podmiot odpowiedzialny

Laboratori Guidotti S.p.A.

Via Livornese 897

56122 Piza

Włochy

Wytwórca

Fine Foods and Pharmaceuticals N.T.M. S.P.A.

Via Grignano 43

24041, Brembate (Bergamo)

Włochy

Laboratorios Menarini S.A.

Alfonso XII 587

E-08918 Badalona, Barcelona

Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

tel. (22) 566 21 00

fax (22) 566 21 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2017