Nimbex

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Nimbex 2 mg/ml roztwór do wstrzykiwań i infuzji
 • Dawkowanie:
 • 2 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań i infuzji
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Nimbex 2 mg/ml roztwór do wstrzykiwań i infuzji
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 5 amp. 2,5 ml, 5909990412815, Lz; 5 amp. 5 ml, 5909990412822, Lz; 5 amp. 10 ml, 5909990412839, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04128
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Nimbex 2 mg/ml roztwór do wstrzykiwań i infuzji

(Cisatracurium)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest Nimbex i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nimbex

Jak stosować lek Nimbex

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Nimbex

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Nimbex i w jakim celu się go stosuje

Lek Nimbex zawiera substancję zwaną cisatrakurium (w postaci benzenosulfonianu cisatrakurium) i

należy do grupy leków zwiotczających mięśnie.

Lek Nimbex jest stosowany:

w celu zwiotczenia mięśni w trakcie zabiegów chirurgicznych (w tym

kardiochirurgicznych) u dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca życia,

w celu ułatwienia wprowadzenia rurki do tchawicy (intubacja dotchawicza), w

przypadku konieczności zastosowania u pacjenta wspomagania oddychania,

w celu zwiotczenia mięśni u pacjentów na Oddziałach Intensywnej Terapii.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o leku, należy skontaktować się z lekarzem.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nimbex

Kiedy nie stosować leku Nimbex

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na cisatrakurium, jakikolwiek inny lek zwiotczający

mięśnie lub którykolwiek z pozostałych składników leku Nimbex (patrz punkt 6),

jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości nieprawidłowa reakcja na leki znieczulające.

Jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, nie powinien przyjmować leku Nimbex.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką, jeżeli:

u pacjenta występuje osłabienie i zmęczenie mięśni lub trudności z koordynacją ruchów

(miastenia),

u pacjenta występuje choroba nerwowo-mięśniowa, taka jak zanik mięśni, paraliż,

stwardnienie boczne zanikowe, porażenie mózgowe,

u pacjenta występuje oparzenie wymagające leczenia.

Nimbex 2008_09_badanie czytelności

- 2 -

W razie wątpliwości czy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy skontaktować

się z lekarzem lub pielęgniarką przed zastosowaniem leku Nimbex.

Lek Nimbex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, również o lekach ziołowych oraz lekach, które wydawane są bez recepty, a także

o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent przyjmuje jakikolwiek z następujących

leków:

leki znieczulające (stosowane w celu zniesienia czucia i bólu w trakcie zabiegów

chirurgicznych),

antybiotyki (stosowane w leczeniu zakażeń),

leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (leki przeciwarytmiczne),

leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi,

leki moczopędne (diuretyki), takie jak furosemid,

leki stosowane w leczeniu stanów zapalnych stawów, takie jak chlorochina lub D-

penicylamina,

steroidy,

leki stosowane w leczeniu napadów drgawkowych (padaczki), takie jak fenytoina lub

karbamazepina,

leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, takie jak sole litu lub chlorpromazyna

(stosowana także jako lek przeciwwymiotny),

leki zawierające magnez,

leki stosowane w leczeniu choroby Alzheimera (inhibitory acetylocholinoesterazy, np.

donepezyl).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli pacjent przebywa w szpitalu tylko jeden dzień, lekarz określi czas, jaki należy odczekać przed

opuszczeniem szpitala lub przed prowadzeniem pojazdu. Zbyt wczesne prowadzenie pojazdu po

przebytym zabiegu chirurgicznym może być niebezpieczne.

3.

Jak stosować lek Nimbex

Pacjent nigdy nie stosuje tego leku samodzielnie. Lek będzie zawsze podany pacjentowi przez osobę

wykwalifikowaną.

Lek Nimbex można podawać:

w postaci pojedynczego wstrzyknięcia dożylnego (bolus dożylny),

w postaci ciągłego wlewu dożylnego. Lek jest wtedy podawany powoli przez długi czas.

Lekarz zadecyduje, w jakiej postaci zostanie podany lek oraz jaka dawkę pacjent otrzyma. Będzie to

zależeć od:

masy ciała pacjenta,

wymaganych czasu trwania i stopnia zwiotczenia mięśni,

spodziewanej odpowiedzi pacjenta na lek.

Leku Nimbex nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 1 miesiąca.

Nimbex 2008_09_badanie czytelności

- 3 -

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nimbex

Lek Nimbex będzie podawany zawsze w kontrolowanych przez lekarza warunkach. Jeżeli jednak

pacjent uważa, że podano mu zbyt dużą dawkę leku, powinien natychmiast poinformować o tym

lekarza lub pielęgniarkę.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje alergiczne (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

W razie wystąpienia reakcji alergicznej, należy natychmiast powiadomić lekarza lub pielęgniarkę.

Objawy mogą obejmować:

nagle występujący świszczący oddech, ból lub ucisk w klatce piersiowej

obrzęk powiek, twarzy, ust, jamy ustnej lub języka

grudkowata wysypka lub pokrzywka występująca na dowolnej powierzchni

ciała

zapaść.

W razie wystąpienia następujących objawów należy powiadomić lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę:

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

spowolnienie pracy serca,

obniżenie ciśnienia krwi.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

wysypka lub zaczerwienienie skóry,

świszczący oddech lub kaszel.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

osłabienie lub ból mięśni.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu

działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Nimbex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2

C – 8

C). Chronić od światła. Nie zamrażać.

Po rozcieńczeniu, lek Nimbex powinien być przechowywany w temperaturze 2

C – 8

C i zużyty w

ciągu 24 godzin. Wszystkie niewykorzystane resztki roztworu do infuzji powinny być usunięte w

ciągu 24 godzin po przygotowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Lekarz lub

pielęgniarka usunie leki, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Nimbex 2008_09_badanie czytelności

- 4 -

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nimbex

Substancją czynną leku Nimbex jest cisatrakurium (w postaci

benzenosulfonianu cisatrakurium).

Pozostałe składniki leku to: kwasu benzenosulfonowego roztwór 32% w/v

oraz woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Nimbex i co zawiera opakowanie

Lek Nimbex 2 mg/ml roztwór do wstrzykiwań i infuzji dostępny jest w opakowaniach zawierających

5 ampułek z bezbarwnego szkła po 2,5 ml, 5 ml lub 10 ml.

Każda ampułka 2,5 ml zawiera 5 mg cisatrakurium.

Każda ampułka 5 ml zawiera 10 mg cisatrakurium.

Każda ampułka 10 ml zawiera 20 mg cisatrakurium.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Aspen Pharma Trading Limited,

3016 Lake Drive,

Citywest Business Campus,

Dublin 24, Irlandia

Tel: 0048 221253376

Wytwórca:

Aspen Pharma Ireland Limited

One George’s Quay Plaza

Dublin 2

Irlandia

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.

Strada Provinciale Asolana, 90

43056 San Polo di Torrile

Parma

Włochy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 18-10-2017

<-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Produkt Nimbex jest przeznaczony do jednorazowego użycia. Należy stosować wyłącznie roztwory

przezroczyste i niemal bezbarwne z tolerancją do jasnożółtych lub zielonawożółtych. Przed

zastosowaniem należy skontrolować wygląd roztworu. Jeżeli wygląd roztworu uległ zmianie albo

ampułka jest uszkodzona, produkt należy usunąć.

Nimbex 2008_09_badanie czytelności

- 5 -

Produkt Nimbex, rozcieńczony do stężeń 0,1 do 2,0 mg/ml, jest fizycznie i chemicznie trwały w

wymienionych poniżej płynach infuzyjnych przez przynajmniej 24 godz., jeżeli przechowywany jest

w temperaturze 5 do 25 °C w pojemnikach wykonanych z polichlorku winylu (PVC) lub

polipropylenu:

- 0,9% roztwór chlorku sodu do infuzji,

- 5% roztwór glukozy do infuzji,

- 0,18% roztwór chlorku sodu i 4% roztwór glukozy do infuzji,

- 0,45% roztwór chlorku sodu i 2,5% roztwór glukozy do infuzji.

Ponieważ produkt Nimbex nie zawiera środków konserwujących, należy rozcieńczać go bezpośrednio

przed zastosowaniem. W innym przypadku należy stosować się do zaleceń dotyczących

przechowywania produktu po otwarciu ampułki, zawartych w ulotce, w punkcie 5.

W warunkach symulujących infuzję przez końcówkę w kształcie litery Y wykazano, że produkt

Nimbex nie wykazuje niezgodności farmaceutycznych z następującymi, powszechnie stosowanymi w

okresie okołooperacyjnym, lekami: chlorowodorkiem alfentanylu, droperidolem, cytrynianem

fentanylu, chlorowodorkiem midazolamu i cytrynianem sufentanylu. Jeżeli inne leki są podawane

przez tę samą co produkt Nimbex, założoną na stałe, igłę lub kaniulę, zaleca się żeby po wstrzyknięciu

każdego leku przepłukać układ stosowną ilością odpowiedniego płynu do infuzji, np. 0,9% roztworem

chlorku sodu do infuzji.

Podobnie, jak w przypadku innych leków podawanych dożylnie, jeśli jako miejsce wstrzyknięcia

wybiera się małą żyłę, po podaniu produktu Nimbex należy przepłukać ją odpowiednim płynem do

infuzji, np. 0,9% roztworem chlorku sodu do infuzji.

Nimbex 2008_09_badanie czytelności