Nifuroksazyd Hasco

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Nifuroksazyd Hasco 220 mg/5 ml zawiesina doustna
 • Dawkowanie:
 • 220 mg/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • zawiesina doustna
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Nifuroksazyd Hasco 220 mg/5 ml zawiesina doustna
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 g, 5909990834617, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08346
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

NIFUROKSAZYD HASCO

220 mg/5 ml, zawiesina doustna

Nifuroxazidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Nifuroksazyd HASCO i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nifuroksazyd HASCO

Jak stosować lek Nifuroksazyd HASCO

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Nifuroksazyd HASCO

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Nifuroksazyd HASCO i w jakim celu się go stosuje

Nifuroksazyd wykazuje działanie przeciwbakteryjne wobec większości bakterii wywołujących

zakażenia jelitowe. Lek działa na ziarniaki Gram-dodatnie z rodzaju Staphylococcus i Streptococcus

oraz drobnoustroje Gram-ujemne (Salmonella, Shigella, Klebsiella, Escherichia). Nie działa na

bakterie z rodzaju Proteus, Pseudomonas, Providentia. Nie zaburza prawidłowej równowagi

mikrobiologicznej przewodu pokarmowego. Lek działa szybko, wyłącznie w świetle jelit, nie

wchłania się z przewodu pokarmowego, nie wywiera działania ogólnego. Jest szybko wydalany z

organizmu.

Wskazania

Lek Nifuroksazyd HASCO, zawiesina doustna stosuje się w ostrej lub przewlekłej biegunce

w przebiegu zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nifuroksazyd HASCO

Kiedy nie stosować leku Nifuroksazyd HASCO:

jeśli pacjent ma uczulenie na nifuroksazyd, pochodne 5-nitrofuranu lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

u wcześniaków i noworodków (do 1 miesiąca).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nifuroksazyd HASCO należy omówić to z lekarzem, farmaceutą

lub pielęgniarką.

Podczas leczenia niezbędne jest uzupełnianie płynów i elektrolitów.

Jeśli biegunka utrzymuje się po 2 lub 3 dniach leczenia, lub w przypadku nasilenia biegunki podczas

stosowania leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Lek Nifuroksazyd HASCO a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku Nifuroksazyd HASCO z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek należy stosować równocześnie z zachowaniem ścisłej diety z wykluczeniem soków, surowych

warzyw i owoców, pikantnych i ciężkostrawnych potraw.

Spożywanie alkoholu w trakcie leczenia może wywołać reakcję objawiającą się nasiloną biegunką,

wymiotami, bólem brzucha.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Nifuroksazyd HASCO u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i

obsługiwanie

maszyn

Lek nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności do prowadzenia pojazdów

mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Lek Nifuroksazyd HASCO zawiera metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu

parahydroksybenzoesan

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Lek Nifuroksazyd HASCO zawiera sorbitol

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Nifuroksazyd HASCO

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dzieci 1-30 miesięcy: od 220 mg do 660 mg, czyli od 1 miarki (5 ml) do 3 miarek (15 ml) na dobę w

2-3 dawkach podzielonych.

Dzieci powyżej 30 miesięcy: 660 mg, czyli 3 miarki (15 ml) na dobę w 3 dawkach podzielonych.

Nie podawać wcześniakom i noworodkom (do 1 miesiąca).

Do opakowania dołączona jest miarka (5ml).

Stosować nie dłużej niż 7 dni.

Lek stosuje się doustnie.

Przed użyciem energicznie wstrząsnąć do uzyskania jednolitej zawiesiny.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nifuroksazyd HASCO

W przypadku świadomego lub przypadkowego przyjęcia dużych ilości leku, należy spowodować

wymioty i zgłosić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania dawki leku Nifuroksazyd HASCO

Pominiętą dawkę należy przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Nie należy stosować dawki

podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nifuroksazyd jest zwykle dobrze tolerowany. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości objawiające się

skórnymi odczynami alergicznymi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49 21 301, fax: 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Nifuroksazyd HASCO

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nifuroksazyd Hasco

Substancją czynną leku jest nifuroksazyd (Nifuroxazidum). 1 miarka (5 ml) zawiera 220 mg

nifuroksazydu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: metylu parahydroksybenzoesan, propylu

parahydroksybenzoesan, glikol propylenowy, karbomer, sacharyna sodowa, sodu wodorotlenek,

kwas cytrynowy jednowodny, sorbitol ciekły, niekrystalizujący, glicerol, aromat bananowy i woda

oczyszczona.

Jak wygląda lek Nifuroksazyd HASCO i co zawiera opakowanie

Lek ma postać zawiesiny barwy żółtej.

Jedno opakowanie leku stanowi butelka o pojemności 100 ml zawierająca nie mniej niż 100 g

zawiesiny, w tekturowym pudełku z miarką do podawania leku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o Leku

tel.:

+48 (22) 742 00 22

email: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: