Nicorette Classic Gum

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Nicorette Classic Gum 2 mg guma do żucia, lecznicza
 • Dawkowanie:
 • 2 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • guma do żucia, lecznicza
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Nicorette Classic Gum 2 mg guma do żucia, lecznicza
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 15 szt., 5909990334735, OTC; 30 szt., 5909990334711, OTC; 105 szt., 5909990334728, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03347
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

NICORETTE CLASSIC GUM

2 mg, guma do żucia, lecznicza

Nicotinum

NICORETTE CLASSIC GUM

4 mg, guma do żucia, lecznicza

Nicotinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty..

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Nicorette Classic Gum i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nicorette Classic Gum

Jak stosować lek Nicorette Classic Gum

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Nicorette Classic Gum

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nicorette Classic Gum

i w jakim celu się go stosuje

Opis działania

Gdy pacjent zaprzestaje palenia papierosów i nikotyna przestaje być regularnie dostarczana do organizmu,

zaczynają pojawiać się różne objawy wynikające z odstawienia nikotyny, między innymi takie jak:

drażliwość, niepokój, zaburzenia nastroju, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia snu. Za pomocą gumy do

żucia Nicorette Classic Gum można im zapobiec lub je osłabić, dostarczając do organizmu w krótkim

okresie niewielkie dawki nikotyny.

Nikotyna zawarta w gumie Nicorette Classic Gum podawana jest w czystej postaci. W odróżnieniu od

papierosów guma Nicorette Classic Gum nie wydziela szkodliwych substancji smolistych ani dwutlenku

węgla, które powstają w procesie spalania.

Wskazania do stosowania

Nicorette Classic Gum wskazana jest w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób

zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych,

występujących po zaprzestaniu palenia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nicorette Classic Gum

Kiedy nie stosować leku Nicorette Classic Gum

Jeśli pacjent ma uczulenie na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Nicorette Classic Gum należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

przebytego ostatnio udaru mózgu lub zawału mięśnia sercowego,

bólów w klatce piersiowej lub objawów dławicy piersiowej,

choroby serca wpływającej na szybkość lub miarowość rytmu serca,

niewyrównanego nadciśnienia tętniczego,

choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy,

nadczynności tarczycy,

cukrzycy insulinozależnej (mogą być wymagane niższe dawki insuliny jako rezultat zaprzestania

palenia),

stwierdzonego guza chromochłonnego nadnerczy,

ciężkiej lub umiarkowanej choroby wątroby,

ciężkiej choroby nerek,

zapalenia przełyku.

Guma do żucia może przyklejać się, a w rzadkich przypadkach spowodować uszkodzenie protezy

dentystycznej.

Niektórzy pacjenci mogą kontynuować stosowanie gumy Nicorette Classic Gum dłużej niż zalecany okres

leczenia, lecz potencjalne ryzyko długotrwałego stosowania jest znacznie mniejsze niż ryzyko

uzależnienia związane z powrotem do palenia tytoniu.

Nicorette Classic Gum a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Zaprzestanie palenia może wymagać modyfikacji ich

dawkowania.

W przypadku przyjmowania leków takich jak imipramina, klomipramina, fluwoksamina (leki stosowane

w leczeniu depresji), klozapina, olanzapina (leki stosowane w leczeniu schizofrenii), teofilina (lek

stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i stanach zapalnych

oskrzeli), takryna (lek stosowany w chorobie Alzheimera), ropinirol (lek stosowany w chorobie

Parkinsona), flekainid (lek stosowany m.in. w częstoskurczu, napadowym migotaniu przedsionków,

zaburzeniach rytmu serca), pentazocyna (lek przeciwbólowy) należy skonsultować się z lekarzem przed

zastosowaniem gum Nicorette Classic Gum.

Nicorette Classic Gum z jedzeniem i piciem

Nie należy stosować jednocześnie z jedzeniem i piciem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Aby zmniejszyć narażenie dziecka, lek należy stosować bezpośrednio po karmieniu piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Nicorette Classic Gum zawiera sorbitol

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować

się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Nicorette Classic Gum zawiera butylowany hydroksytoluen (E 321)

Lek może powodować podrażnienie błon śluzowych.

3.

Jak stosować lek Nicorette Classic Gum

Dzieci i młodzież

Bez zalecenia lekarza nie należy stosować gumy do żucia Nicorette Classic Gum u osób poniżej 18 lat.

Dane dotyczące leczenia osób z tej grupy wiekowej produktem Nicorette Classic Gum są ograniczone.

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

Wstępna dawka powinna zostać ustalona indywidualnie w zależności od stopnia uzależnienia pacjenta od

nikotyny. Zazwyczaj stosuje się 8 - 12 gum o odpowiedniej zawartości nikotyny na dobę. Osoby palące

o niskim stopniu uzależnienia (palenie

20 papierosów/dobę) powinny rozpocząć leczenie od dawki

2 mg. Osoby palące o wysokim stopniu uzależnienia powinny rozpocząć leczenie od dawki 4 mg. Nie

należy stosować więcej niż 24 gumy na dobę.

Zaprzestanie palenia

Gumę należy stosować przynajmniej przez 3 miesiące. Następnie należy rozpocząć stopniowe odstawianie

gumy. Leczenie powinno zostać zakończone, gdy dawka zostanie zmniejszona do 1 - 2 gum na dobę.

Ograniczenie palenia

Lek Nicorette Classic Gum ułatwia ograniczanie ilości wypalanych dziennie papierosów, podjęcie

pierwszego kroku w rzucaniu palenia osobom, które nie chcą lub nie są w stanie rzucić nałogu w sposób

nagły.

Aby wydłużyć odstępy pomiędzy paleniem oraz w celu maksymalnego zmniejszenia ilości wypalanych

papierosów, gumę należy stosować w okresach pomiędzy wypalanymi papierosami w momencie

pojawienia się chęci zapalenia papierosa. Jeśli po 6 tygodniach nie osiągnie się zmniejszenia ilości

wypalanych papierosów w ciągu doby, należy skonsultować się z lekarzem.

Należy rozważyć próbę zaprzestania palenia tak szybko, jak będzie to możliwe, ale nie później niż

6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Jeżeli w ciągu 9 miesięcy od rozpoczęcia leczenia nie jest możliwa

poważna próba zaprzestania palenia, należy skonsultować się z lekarzem.

Na ogół regularne stosowanie gum przez okres dłuższy niż 12 miesięcy nie jest zalecane. Niektórzy byli

palacze mogą wymagać dłuższego leczenia, aby uniknąć powrotu do palenia. Niewykorzystane gumy

należy zachować na wypadek nagłego pojawienia się głodu nikotynowego.

Należy korzystać z porad grup wsparcia, gdyż mogą one wspomóc proces rzucania palenia i pomóc

zakończyć terapię sukcesem.

Czasowa abstynencja

Gumę należy stosować podczas przerw między wypalanymi papierosami, gdy pojawia się chęć zapalenia,

na przykład w miejscach, gdzie palenie jest zabronione lub w innych sytuacjach, w których chce się

uniknąć palenia.

Stosowanie gum w skojarzeniu z plastrami

Gumy można stosować same lub w skojarzeniu z plastrami zawierającymi nikotynę. Wykorzystanie

więcej niż jednej formy nikotynowej terapii zastępczej jest korzystne w przypadku osób palących, które

powróciły do nałogu palenia pomimo stosowania w przeszłości monoterapii NTZ lub które mają trudności

w opanowaniu chęci zapalenia papierosa podczas stosowania monoterapii. Dlatego, jeśli to konieczne,

plaster Nicorette Invisipatch 15 mg/16 h i guma Nicorette Classic Gum 2 mg mogą być stosowane łącznie.

Plaster Nicorette Invisipatch 15 mg/16 h należy przykleić rano, po przebudzeniu i odkleić po

16 godzinach, przed pójściem spać. Należy go stosować zgodnie z dawkowaniem zatwierdzonym dla

stosowania w monoterapii. Gumę Nicorette Classic Gum 2 mg należy żuć w momencie poczucia silnej

chęci zapalenia papierosa, nie przekraczając maksymalnej dawki dobowej 15 gum. Guma może być

stosowana w ten sposób przez okres 12 tygodni, następnie należy stopniowo ograniczać stosowanie gum.

Maksymalny czas stosowania gum wynosi 12 miesięcy.

Jak żuć gumę do żucia Nicorette Classic Gum

Gumę należy żuć, gdy odczuwa się potrzebę zapalenia papierosa. Gumę żuje się w celu uwolnienia

nikotyny, a następnie zaprzestaje się żucia, aby umożliwić wchłonięcie nikotyny poprzez błonę śluzową

jamy ustnej. Nikotyna połknięta ze śliną nie ma korzystnego działania i w nadmiarze może podrażnić

gardło lub żołądek, powodując np. czkawkę. Nicorette Classic Gum

nie należy żuć jak zwykłej gumy

w sposób ciągły i energiczny, ponieważ nikotyna jest uwalniana zbyt intensywnie. Dlatego gumę

Nicorette Classic Gum należy żuć wolno, robiąc regularne przerwy.

Technika żucia

Gumę należy żuć wolno do momentu poczucia smaku.

Następnie należy przerwać żucie i zatrzymać gumę między dziąsłem a policzkiem.

Należy zacząć żuć ponownie, gdy smak zaniknie.

Czynność tę należy powtarzać przez 30 minut. Tyle czasu potrzeba, żeby wydzieliła się cała

nikotyna zawarta w gumie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nicorette Classic Gum

Nadużywanie nikotyny, zarówno z produktów zastępujących nikotynę i (lub) na skutek palenia

papierosów, może spowodować wystąpienie objawów przedawkowania. Ryzyko zatrucia w następstwie

połknięcia gumy do żucia jest bardzo małe, ponieważ wchłanianie nikotyny przy braku żucia jest wolne

i niepełne.

Objawy przedawkowania są takie same jak po ostrym zatruciu nikotyną i obejmują nudności, wymioty,

nadmierne ślinienie, ból brzucha, biegunkę, nadmierne pocenie się, bóle głowy, zawroty głowy,

zaburzenia słuchu oraz znaczne osłabienie. Po dużych dawkach objawom tym może towarzyszyć

niedociśnienie, słabe i niemiarowe tętno, trudności w oddychaniu, wyczerpanie, zapaść krążeniowa

i uogólnione drgawki.

Dawki nikotyny tolerowane przez osoby dorosłe podczas leczenia mogą u małych dzieci powodować

objawy ciężkiego zatrucia i mogą być śmiertelne.

W razie przedawkowania należy natychmiast przerwać podawanie nikotyny, pacjent powinien być

leczony objawowo.

W przypadku połknięcia nadmiernej ilości nikotyny węgiel aktywowany zmniejsza żołądkowo-jelitowe

wchłanianie nikotyny.

W razie zastosowania zbyt wielu gum lub żucia bądź połknięcia gumy przez dziecko należy natychmiast

skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala, zabierając ze sobą opakowanie gumy

i niniejszą ulotkę.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre objawy mogą wystąpić w związku z zaprzestaniem palenia. Zalicza się do nich pogorszenie

nastroju, bezsenność, drażliwość, frustrację, gniew, niepokój, problemy z koncentracją, nerwowość lub

zniecierpliwienie. Mogą wystąpić również objawy fizyczne, takie jak obniżona częstość akcji serca,

zwiększone łaknienie lub zwiększenie masy ciała, zawroty głowy lub objawy przedomdleniowe, kaszel,

zaparcia, krwawienie dziąseł, owrzodzenia aftowe lub zapalenie jamy nosowo gardłowej oraz głód

nikotynowy połączony z chęcią zapalenia.

Większość zgłaszanych działań niepożądanych występuje w ciągu pierwszych tygodni po rozpoczęciu

leczenia. Może wystąpić podrażnienie jamy ustnej i gardła, jednak większość pacjentów przyzwyczaja się

do tego w trakcie stosowania leku.

Guma do żucia może przyklejać się, a w rzadkich przypadkach spowodować uszkodzenie protezy

dentystycznej.

W trakcie stosowania Nicorette Classic Gum rzadko mogą pojawić się reakcje alergiczne (w tym ciężkie

reakcje alergiczne).

Działania niepożądane dotyczące nikotyny stwierdzone w okresie po wprowadzeniu do obrotu

przedstawiono w poniższej tabeli. Częstość występowania określono zgodnie z następującym schematem:

Często

(może wystąpić u 1 do 10 na 100 osób)

Niezbyt często

(może wystąpić u 1 do 10 na 1 000 osób)

Rzadko

(może wystąpić u 1 do 10 na 10 000 osób)

Nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Działanie niepożądane

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Niezbyt często

Palpitacje (kołatanie serca)

Tachykardia (przyspieszenie akcji serca)

Zaburzenia oka

Nieznana

Nieznana

Niewyraźne widzenie

Nasilone łzawienie

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nieznana

Rzadko

Niezbyt często

Nieznana

Niezbyt często

Rzadko

Niezbyt często

Nieznana

Niezbyt często

Rzadko

Biegunka

Suchość błon śluzowych gardła

Dysfagia (utrudnione połykanie)

Odbijanie

Dyskomfort żołądkowo-jelitowy

Zapalenie języka

Niedoczulica jamy ustnej

Pęcherze i łuszczenie się błony śluzowej jamy ustnej

Ból warg

Wrażenie mrowienia/drętwienia jamy ustnej

Odruch wymiotny

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

Niezbyt często

Niezbyt często

Przewlekłe zmęczenie

Dyskomfort i ból w klatce piersiowej

Złe samopoczucie

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana

Reakcja anafilaktyczna (nagła, ciężka reakcja

alergiczna, mogąca objawiać się pokrzywką,

swędzeniem, rumieniem, skróceniem oddechu,

obniżeniem ciśnienia, bólem brzucha, biegunką lub

wymiotami)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe

Nieznana

Niezbyt często

Sztywność mięśni szczęki

Ból szczęki

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

Niezwykłe sny

Zaburzenia układu oddechowego, klatki

piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Niezbyt często

Niezbyt często

Niezbyt często

Niezbyt często

Niezbyt często

Niezbyt często

Skurcz oskrzeli

Zaburzenia głosu

Duszność

Przekrwienie błony śluzowej nosa

Ból jamy ustnej i gardła

Kichanie

Ucisk w gardle

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nieznana

Nieznana

Niezbyt często

Niezbyt często

Niezbyt często

Niezbyt często

Obrzęk naczynioruchowy (choroba skóry i błon

śluzowych, charakteryzująca się występowaniem

ograniczonych obrzęków)

Rumień

Nadmierne pocenie

Świąd

Wysypka

Pokrzywka

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

Niezbyt często

Zaczerwienienie twarzy

Nadciśnienie

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie

181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Nicorette Classic Gum

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku Nicorette Classic Gum po

upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nicorette Classic Gum

- Substancją czynną leku jest nikotyna. Jedna guma do żucia zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny – w postaci

kompleksu żywicy nikotynowej 20 %.

- Pozostałe składniki to: wodorowęglan sodu (tylko dawka 2 mg), bezwodny węglan sodu, guma bazowa,

sorbitol proszek, sorbitol (roztwór), aromat smakowy ZD-49284 (Haverstroo), aromat smakowy 84.6422,

gliceryna 85%, żółcień chinolinowa (tylko dawka 4 mg).

Jak wygląda lek Nicorette Classic Gum i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 15, 30 lub 105 gum w blistrach po 15 sztuk w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

McNeil AB, SE-251 09 Helsingborg, Szwecja.

Wytwórca:

McNeil AB, Norrbroplatsen 2, SE-251 09 Helsingborg, Szwecja.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

tel. (22) 237 80 02

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

17-1-2019

Safety of cassia gum as a feed additive for cats and dogs based on a dossier submitted by Glycomer GmbH

Safety of cassia gum as a feed additive for cats and dogs based on a dossier submitted by Glycomer GmbH

Published on: Wed, 16 Jan 2019 The additive cassia gum consists mainly of high-molecular weight polysaccharides composed primarily of a linear chain of 1,4-b-D-mannopyranose units with 1,6-linked a-D-galactopyranose units. In 2014, the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) delivered an opinion on the safety and efficacy of cassia gum in cats and dogs. The Panel concluded, based on positive findings observed in a bacterial reverse mutation test with a semi-refined cassia...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

30-11-2018

The European Union summary report on surveillance for the presence of transmissible spongiform encephalopathies (TSEs) in 2017

The European Union summary report on surveillance for the presence of transmissible spongiform encephalopathies (TSEs) in 2017

Published on: Thu, 29 Nov 2018 This report presents the results of surveillance on transmissible spongiform encephalopathies (TSEs) in bovine animals, sheep, goats, cervids and other animal species, as well as genotyping in sheep, carried out in 2017 in the European Union (EU) according to Regulation (EC) 999/2001, and in Iceland, Norway and Switzerland. In total, 1,312,714 cattle were tested by the 28 EU Member States (MSs) which is a decrease of 3% compared with 2016; 18,526 were tested by the three n...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

6-11-2018

Duncan Hines Classic White, Classic Butter Golden, Signature Confetti and Classic Yellow Cake Mixes Recalled Due to Potential Presence of Salmonella

Duncan Hines Classic White, Classic Butter Golden, Signature Confetti and Classic Yellow Cake Mixes Recalled Due to Potential Presence of Salmonella

Conagra Brands is collaborating with health officials in connection with a positive finding of Salmonella in a retail sample of Duncan Hines Classic White cake mix that may be linked to a Salmonella outbreak that is currently being investigated by CDC and FDA. While it has not been definitively concluded that this product is linked to the outbreak and the investigation is still ongoing, Conagra has decided to voluntarily recall the specific Duncan Hines variety identified (Classic White) and three other ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-8-2018

Pfizer, Inc. Issues A Voluntary Nationwide Recall Of One Lot Of Children’s Advil® Suspension Bubble Gum Flavored 4 FL OZ Bottle

Pfizer, Inc. Issues A Voluntary Nationwide Recall Of One Lot Of Children’s Advil® Suspension Bubble Gum Flavored 4 FL OZ Bottle

Pfizer Consumer Healthcare, a division of Pfizer Inc., is voluntarily recalling one lot of Children’s Advil® Suspension Bubble Gum Flavored 4 FL OZ Bottle because of customer complaints that the dosage cup provided is marked in teaspoons and the instructions on the label are described in milliliters (mL).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-7-2018

FDA Investigating Potential Connection Between Diet and Cases of Canine Heart Disease

FDA Investigating Potential Connection Between Diet and Cases of Canine Heart Disease

FDA is alerting pet owners and veterinary professionals about reports of canine dilated cardiomyopathy (DCM) in dogs eating certain pet foods containing peas, lentils, other legume seeds, or potatoes as main ingredients.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Résultats ILPT Classical Swine Fever SEROLOGY 2018

Résultats ILPT Classical Swine Fever SEROLOGY 2018

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.