Neurontin 800

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Neurontin 800 800 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 800 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Neurontin 800 800 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909991017514, Rp; 100 tabl., 5909991017521, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10175
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

NEURONTIN 600, 600 mg, tabletki powlekane

NEURONTIN 800, 800 mg, tabletki powlekane

Gabapentinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Neurontin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed

zastosowaniem leku Neurontin

Jak stosować lek Neurontin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Neurontin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Neurontin i w jakim celu się go stosuje

Neurontin należy do grupy leków używanych w leczeniu padaczki i obwodowego bólu

neuropatycznego (długotrwały ból spowodowany uszkodzeniem nerwów).

Substancją czynną leku Neurontin jest gabapentyna.

Lek Neurontin jest wskazany w leczeniu

różnych postaci padaczki (napadów drgawkowych, które początkowo zlokalizowane są w

określonych miejscach mózgu i które rozprzestrzeniają się na resztę mózgu lub nie). Neurontin

przepisywany jest jako lek wspomagający leczenie padaczki, kiedy dotychczas stosowane

leczenie nie zapobiega w pełni napadom. Neurontin należy przyjmować jako lek dodatkowy w

leczeniu padaczki, chyba że lekarz zaleci inaczej. Neurontin można też stosować

w monoterapii u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat;

obwodowego bólu neuropatycznego (długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem

nerwów). Obwodowy (występujący przede wszystkim w kończynach dolnych i (lub) górnych)

ból neuropatyczny wywoływany jest przez cały szereg różnych chorób takich jak cukrzyca czy

półpasiec. Pacjenci opisują odczuwany przez siebie ból jako palący, piekący, pulsujący,

przeszywający, kłujący, ostry, podobny do towarzyszącego kurczom mięśni, jako pobolewanie,

mrowienie, drętwienie itp.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neurontin

Kiedy nie stosować leku Neurontin

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Neurontin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

w przypadku chorób nerek, lekarz może zalecić inny schemat dawkowania,

w przypadku leczenia hemodializą (w celu usunięcia produktów przemiany materii ze względu

na niewydolność nerek), należy powiadomić lekarza o występujących bólach mięśni i (lub)

osłabieniu,

w razie wystąpienia objawów takich, jak utrzymujący się ból brzucha, uczucie nudności,

wymioty, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą to być objawy

ostrego zapalenia trzustki.

Zgłaszano przypadki nadużywania i uzależnienia w związku ze stosowaniem gabapentyny po

wprowadzeniu leku do obrotu. Jeśli u pacjenta występowało w przeszłości nadużywanie leków lub

uzależnienie od leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Niewielka liczba pacjentów przyjmujących leki przeciwpadaczkowe, takie jak gabapentyna, miewała

myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie. Jeżeli u pacjenta kiedykolwiek wystąpią podobne myśli,

należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Ważna informacja dotycząca potencjalnie poważnych reakcji

U niewielkiej liczby pacjentów przyjmujących lek Neurontin mogą wystąpić reakcje alergiczne lub

reakcje skórne, w tym reakcje ciężkie, które mogą prowadzić do poważnych komplikacji przy braku

leczenia. Podczas przyjmowania leku Neurontin pacjent powinien znać te objawy i uważnie

obserwować się pod kątem ich wystąpienia.

Opis objawów znajduje się w punkcie 4

„Ze względu na możliwe, poważne konsekwencje

zdrowotne należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli po przyjęciu leku wystąpi

którykolwiek z następujących objawów”.

Osłabienie mięśni, tkliwość lub ból, a szczególnie występujące w tym samym czasie złe

samopoczucie i wysoka temperatura, mogą być spowodowane nieprawidłowym rozpadem włókien

mięśniowych, co może zagrażać życiu i prowadzić do problemów z nerkami. Może wystąpić zmiana

zabarwienia moczu oraz zmiany w wynikach badań krwi (w znacznym stopniu zwiększone stężenie

fosfokinazy kreatynowej we krwi). W przypadku wystąpienia takich objawów przedmiotowych i

podmiotowych, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Neurontin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki zawierające opioidy, takie jak morfina

Pacjent przyjmujący leki zawierające opioidy (takie jak morfina) powinien poinformować o tym

lekarza lub farmaceutę, gdyż opioidy mogą nasilać działanie leku Neurontin.

Dodatkowo jednoczesne przyjmowanie leku Neurontin i opioidów może powodować objawy, takie

jak senność i (lub) spłycenie oddechu.

Leki zobojętniające sok żołądkowy w niestrawności

W przypadku jednoczesnego stosowania leku Neurontin oraz leków zobojętniających sok żołądkowy

zawierających glin i magnez, wchłanianie leku Neurontin z żołądka może być ograniczone. Zaleca się

zatem przyjmowanie leku Neurontin najwcześniej dwie godziny po przyjęciu leku zobojętniającego.

Lek Neurontin

- nie wchodzi w interakcje z innymi lekami przeciwpadaczkowymi ani z doustnymi środkami

antykoncepcyjnymi.

- może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, w razie wykonywania badania moczu

należy poinformować lekarza lub szpital o obecnie przyjmowanych lekach.

Neurontin z jedzeniem

Neurontin można przyjmować niezależnie od posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Leku Neurontin nie należy przyjmować w ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej. Kobiety w wieku

rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji.

Choć nie przeprowadzono badań, które w sposób szczególny oceniałyby stosowanie gabapentyny

u kobiet w ciąży, istnieją doniesienia mówiące o tym, że inne leki stosowane w leczeniu padaczki

charakteryzują się zwiększonym ryzykiem uszkodzenia rozwijającego się dziecka, szczególnie w

przypadku jednoczesnego stosowania kilku leków przeciwpadaczkowych. Zawsze, kiedy jest to

możliwe, ale wyłącznie w porozumieniu z lekarzem, kobiety w ciąży powinny przyjmować jeden lek

przeciwpadaczkowy.

W przypadku zajścia w ciążę, podejrzenia ciąży lub planowania ciąży podczas przyjmowania leku

Neurontin należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie należy nagle zaprzestawać

przyjmowania leku Neurontin, gdyż może to prowadzić do pojawienia się napadów drgawkowych

z odstawienia, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno dla kobiety w ciąży, jak

i jej dziecka.

Karmienie piersią

Gabapentyna, substancja czynna leku Neurontin przenika do mleka ludzkiego. Ponieważ nie

wiadomo, jaki wpływ ma ona na karmione piersią dziecko, nie zaleca się karmienia piersią podczas

stosowania leku Neurontin.

Płodność

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono wpływu leku na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Neurontin może wywoływać zawroty głowy, senność i uczucie zmęczenia. Do chwili przekonania się,

jak lek ten wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługi skomplikowanych maszyn lub

wykonywania innych potencjalnie niebezpiecznych czynności, należy wstrzymać się z ich

wykonywaniem.

3.

Jak stosować lek Neurontin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkę ustala lekarz.

Padaczka - zalecana dawka

Dorośli i młodzież

Należy przyjmować taką liczbę tabletek, jaką zaleci lekarz. Zazwyczaj dawki zwiększane są

stopniowo. Najczęściej stosowana dawka początkowa wynosi od 300 mg do 900 mg na dobę.

Następnie może być ona stopniowo zwiększana zgodnie z instrukcją lekarza do dawki maksymalnej

wynoszącej 3600 mg na dobę podzielonej na 3 oddzielne dawki (jedna rano, jedna po południu i jedna

wieczorem).

Dzieci w wieku 6 lat i starsze

Wielkość dawki, jaka powinna być podawana dziecku, ustalana jest przez lekarza na podstawie masy

ciała dziecka. Leczenie rozpoczyna się od małej dawki początkowej, która jest zwiększana stopniowo

przez okres około 3 dni. Zazwyczaj stosowana dawka leku zapewniająca opanowanie padaczki

wynosi od 25 do 35 mg/kg mc./dobę. Dawka ta zazwyczaj stosowana jest w trzech oddzielnych

dawkach co polega na podawaniu dziecku tabletki (tabletek) codziennie, zwykle raz rano, drugi raz po

południu i trzeci raz wieczorem.

Nie zaleca się stosowania leku Neurontin u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Obwodowy ból neuropatyczny – zalecana dawka

Dorośli

Należy przyjmować taką liczbę tabletek, jaką zaleci lekarz. Zazwyczaj dawki zwiększane są

stopniowo. Najczęściej stosowana dawka początkowa wynosi od 300 mg do 900 mg na dobę.

Następnie może być ona stopniowo zwiększana do dawki maksymalnej wynoszącej 3600 mg na dobę

podzielonej na 3 mniejsze dawki (jedna rano, jedna po południu i jedna wieczorem).

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek lub u pacjentów leczonych hemodializą

Lekarz może zalecić inny schemat dawkowania i (lub) inną dawkę leku u pacjentów z

niewydolnością

nerek lub u pacjentów leczonych hemodializą.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) powinni przyjmować normalnie zalecaną dawkę leku

Neurontin, chyba że cierpią na schorzenia nerek. W przypadku pacjentów cierpiących na schorzenia

nerek lekarz może zalecić inny schemat dawkowania i (lub) inną dawkę.

Jeśli powstanie wrażenie, że działanie leku Neurontin jest zbyt silne lub za słabe, należy jak

najszybciej skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania

Lek Neurontin stosuje się doustnie. Tabletki należy połykać, popijając dużą ilością wody. Tabletki

można podzielić na połowy.

Stosowanie leku Neurontin wolno przerwać dopiero, gdy zaleci to lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neurontin

Stosowanie większych niż zalecane dawek może spowodować zwiększenie liczby działań

niepożądanych obejmujących utratę przytomności, zawroty głowy, podwójne widzenie, niewyraźną

mowę, senność oraz biegunkę. W przypadku zażycia większej dawki leku Neurontin niż zalecana

należy niezwłocznie wezwać lekarza lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego

(SOR). W takiej sytuacji należy również zabrać ze sobą wszystkie pozostałe tabletki, opakowanie

oraz ulotkę tak, aby personel szpitala od razu wiedział, jaki lek został przyjęty.

Pominięcie zastosowania leku Neurontin

W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć zaraz po przypomnieniu sobie, chyba że nadszedł

czas na kolejną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Neurontin

Nie należy przerywać stosowania leku Neurontin, chyba że lekarz zaleci inaczej. Odstawianie leku

należy przeprowadzać stopniowo, przez okres minimum 1 tygodnia. Jeśli stosowanie leku Neurontin

zostanie przerwane nagle lub zanim zaleci to lekarz, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia napadu

padaczkowego.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ze względu na możliwe, poważne konsekwencje zdrowotne należy niezwłocznie skontaktować

się z lekarzem, jeśli po przyjęciu leku wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

ciężkie reakcje skórne wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, obrzęk wokół ust

oraz twarzy, wysypka skórna i zaczerwienienie i (lub) wypadanie włosów (mogą to być

objawy ciężkiej reakcji alergicznej)

utrzymujący się ból brzucha, nudności i wymioty, ponieważ mogą to być objawy ostrego

zapalenia trzustki

lek Neurontin może powodować poważne lub zagrażające życiu reakcje alergiczne, które

mogą dotyczyć skóry lub innych części ciała, na przykład wątroby lub krwinek. Przy takim

odczynie może występować wysypka. Taka reakcja może wymagać przyjęcia do szpitala lub

przerwania stosowania leku Neurontin. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem,

jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

wysypka skórna

pokrzywka

gorączka

nieustępujące powiększenie węzłów chłonnych

obrzęk warg i języka

zażółcenie skóry lub białkówek oczu

nietypowe siniaki lub krwawienie

silne zmęczenie lub osłabienie

nieoczekiwany ból mięśni

częste zakażenia

Te objawy mogą być pierwszą oznaką poważnego odczynu. Lekarz powinien zbadać

pacjenta i podjąć decyzję o kontynuowaniu przyjmowania leku Neurontin.

W przypadku leczenia hemodializą należy powiadomić lekarza o występujących bólach mięśni

i (lub) osłabieniu.

Inne działania niepożądane obejmują:

Bardzo często: (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób)

Zakażenia wirusowe

Senność, zawroty głowy, brak koordynacji

Uczucie zmęczenia, gorączka

Często: (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 osób)

Zapalenie płuc, zakażenia układu oddechowego, zakażenia układu moczowego, zapalenie ucha

lub inne zakażenia

Zmniejszenie liczby białych krwinek

Jadłowstręt, zwiększony apetyt

Złość wobec innych, dezorientacja, zmiany nastroju, depresja, lęk, nerwowość, zaburzenia

myślenia

Drgawki, nagłe ruchy mięśni, problemy z mówieniem, utrata pamięci, drżenie, zaburzenia snu,

bóle głowy, zwiększenie wrażliwości skóry, osłabione czucie (drętwienie), zaburzenia

koordynacji, nietypowe ruchy gałek ocznych, wzmożone, osłabione lub zniesione odruchy

Nieostre widzenie, podwójne widzenie

Zawroty głowy

Nadciśnienie tętnicze, zaczerwienienie lub rozszerzenie naczyń krwionośnych

Duszność, zapalenie oskrzeli, ból gardła, kaszel, uczucie suchości w nosie

Wymioty, nudności, problemy z zębami, zapalenie dziąseł, biegunka, ból brzucha, niestrawność,

zaparcia, suchość w ustach lub gardle, wzdęcia

Obrzęk twarzy, zasinienia, wysypka, swędzenie, trądzik

Bóle stawowe, bóle mięśniowe, bóle pleców, drżenie mięśni

Zaburzenia erekcji (impotencja)

Obrzęk nóg i rąk, trudności z chodzeniem, osłabienie, ból, złe samopoczucie, objawy

przypominające grypę

Zmniejszenie liczby białych krwinek, zwiększenie masy ciała

Przypadkowe urazy, złamania kości, otarcia naskórka

Dodatkowo w badaniach klinicznych u dzieci często zgłaszano agresywne zachowania i nagłe zgięcia

kończyn.

Niezbyt często: (mogą występować nie częściej niż u 1 na 100 osób)

Pobudzenie (stan ciągłego niepokoju oraz niezamierzone i bezcelowe ruchy)

Reakcje alergiczne, np. pokrzywka

Ograniczenie ruchu

Kołatanie serca

Obrzęk obejmujący twarz, tułów, kończyny

Nieprawidłowe wyniki badań krwi wskazujące na zaburzenia czynności wątroby

Zaburzenia psychiczne

Upadki

Podwyższone stężenie glukozy we krwi (najczęściej obserwowane u pacjentów z cukrzycą)

Rzadko: (mogą występować

nie częściej niż u 1 na 1000 osób)

Utrata przytomności

Obniżone stężenie glukozy we krwi (najczęściej obserwowane u pacjentów z cukrzycą)

Po wprowadzeniu leku Neurontin do obrotu obserwowano następujące działania niepożądane:

Zmniejszenie liczby płytek krwi (krwinek odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi)

Omamy

Nieprawidłowe ruchy, jak na przykład wykręcanie kończyn czy nagłe ich zgięcia, sztywność

mięśni

Dzwonienie w uszach

Zespół działań niepożądanych, który może obejmować powiększenie węzłów chłonnych

(izolowane, małe, powiększone guzy pod skórą), gorączkę, wysypkę oraz zapalenie wątroby

występujące jednocześnie

Zażółcenie skóry i białkówek oczu (żółtaczka), zapalenie wątroby

Ostra niewydolność nerek, nietrzymanie moczu

Rozrost tkanek w obrębie piersi, powiększenie piersi

Działania niepożądane po nagłym przerwaniu stosowania gabapentyny (lęk, trudności ze snem,

nudności, ból, nadmierne pocenie się), ból w klatce piersiowej

Rozpad włókien mięśniowych (rabdomioliza)

Zmiany w wynikach badań krwi (zwiększone stężenie fosfokinazy kreatynowej)

Zaburzenia czynności seksualnych, w tym niezdolność do osiągnięcia orgazmu, opóźniony

wytrysk

Niedobór sodu we krwi

Reakcje anafilaktyczne (ciężkie, mogące zagrażać życiu reakcje alergiczne, obejmujące trudności

w oddychaniu, obrzęk warg, gardła i języka oraz niedociśnienie tętnicze z koniecznością

natychmiastowego leczenia)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Neurontin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Tabletek powlekanych Neurontin nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Neurontin

Substancją czynną leku jest gabapentyna. Każda tabletka powlekana zawiera 600 mg lub 800 mg

gabapentyny.

Pozostałe składniki leku Neurontin, tabletki powlekane to: poloksamer 407, kopowidon, skrobia

kukurydziana, magnezu stearynian.

Skład otoczki: Opadry White YS-1-18111 (hydroksypropyloceluloza, talk)

Środek wygładzający: wosk Candelila.

Tusz (S-1-8109): szelak, żelaza tlenek czarny (E 172), glikol propylenowy (NEURONTIN 600).

Tusz (WB NS-78-13007): Żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), hypromeloza,

glikol propylenowy (NEURONTIN 800).

Jak wygląda lek Neurontin i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane

Neurontin 600 mg tabletki powlekane, to białe, podłużne tabletki powlekane z rowkiem dzielącym po

obu stronach i wytłoczonym napisem „NT” oraz „16” po jednej stronie.

Neurontin 800 mg tabletki powlekane, to białe, podłużne tabletki powlekane z rowkiem dzielącym po

obu stronach i wytłoczonym napisem „NT” oraz „26” po jednej stronie.

Opakowanie Aluminium/PVC/PE/PVDC blister lub Aluminium/PVC/PVDC blister zawiera: 20, 30,

45, 50, 60, 84, 90, 100, 200, 500 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 17 B

02-676 Warszawa

Wytwórca:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru

Gospodarczego pod następującą nazwą: Neurontin:

Nazwa państwa

członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Austria

Neurontin 600 mg Filmtabletten

Neurontin 800 mg Filmtabletten

Belgia/Luksemburg

Neurontin 600 mg comprimés pelliculés/filmomhulde

tabletten/Filmtabletten, Neurontin 800 mg comprimés

pelliculés/filmomhulde tabletten/Filmtabletten

Republika Czeska

Neurontin 600mg

Neurontin 800mg

Dania

Neurontin

Finlandia

Neurontin 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Neurontin 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Francja

Neurontin 600 mg comprimé pelliculé, Neurontin 800 mg comprimé

pelliculé

Niemcy

Neurontin 600 mg Filmtabletten

Neurontin 800 mg Filmtabletten

Grecja

Neurontin 600 mg film-coated tablets, Neurontin 800 mg film-coated

tablets

Islandia

Neurontin

Irlandia

Neurontin 600 mg film-coated tablets Neurontin 800 mg film-coated

tablets

Łotwa

Neurontin 600mg apvalkotās tabletes Neurontin 800mg apvalkotās

tabletes

Litwa

Neurontin

Holandia

Neurontin 600, filmomhulde tabletten 600 mg

Neurontin 800, filmomhulde tabletten 800 mg

Norwegia

Neurontin 600 mg tabletter, filmdrasjerte

Neurontin 800 mg tabletter, filmdrasjerte

Polska

Neurontin 600

Neurontin 800

Portugalia

Neurontin

Słowacja

Neurontin 600 mg filmom obalené tablety

Neurontin 800 mg filmom obalené tablety

Słowenia

Neurontin 600 mg filmsko obložene tablete

Neurontin 800 mg filmsko obložene tablete

Hiszpania

Neurontin 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula

Neurontin 800mg comprimidos recubiertos con pelicula

Szwecja

Neurontin 600 mg filmdragerade tabletter

Neurontin 800 mg filmdragerade tabletter

Wielka Brytania

Neurontin 600 mg Film-coated Tablets Neurontin 800 mg Film-coated

Tablets

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 17 B

02-676 Warszawa

tel. 22 335 61 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

12/2016

22-11-2018

Foreign Product Alert: Black Ant King tablets, Gold Viagra 9800mg capsules, LIPRO Dietary capsules, Stree Overlord Strong tablets (pills), Vegetal Vigra capsules, ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

Foreign Product Alert: Black Ant King tablets, Gold Viagra 9800mg capsules, LIPRO Dietary capsules, Stree Overlord Strong tablets (pills), Vegetal Vigra capsules, ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

These foreign health products have been found by regulators in other countries to contain undeclared drug ingredients.

Health Canada

14-11-2018

“Vita-X Revitalizing Capsules” for men may pose serious health risks

“Vita-X Revitalizing Capsules” for men may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that two versions of “Vita-X Revitalizing Capsules” by Lanlay Healthmetic Inc., promoted for “long lasting vital energy for men,” may pose serious health risks. One version contains seven capsules and has “NPN 80053009,” a Natural Product Number (NPN) indicating Health Canada authorization, on the label. The second version contains one capsule, has no NPN on the label and is not authorized by Health Canada.

Health Canada

30-10-2018

Donorweek 2018: Orgaandonor worden. Dat doe je voor elkaar

Donorweek 2018: Orgaandonor worden. Dat doe je voor elkaar

De donorweek is gestart. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft in dat kader een bezoek gebracht aan de Goudse Scholengemeenschap, Leo Vroman. Tijdens de donorweek is er aandacht voor orgaandonatie en de oproep om te registreren als orgaandonor. Op dit moment staan er nog ruim 1800 patiënten op de wachtlijst voor een orgaan.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

22-8-2018

Rhino 8 Platinum 8000 capsules

Rhino 8 Platinum 8000 capsules

Rhino 8 Platinum 8000 capsules pose a serious risk to your health and should not be taken

Therapeutic Goods Administration - Australia

21-6-2018

Gaia Ethnobotanical, LLC., Voluntarily Recalls Kratom Products Due to Potential Salmonella Contamination

Gaia Ethnobotanical, LLC., Voluntarily Recalls Kratom Products Due to Potential Salmonella Contamination

Gaia Ethnobotanical, LLC., is voluntarily recalling all kratom (mitragyna speciosa) powder products, with Lot No.: 0102031800 it manufactured, processed, packed, and/or held, between March 18, 2018 to March 30, 2018 to the consumer level. The products have been found by the U.S. Food and Drug Administration (“FDA”) via sample testing and finding to have salmonella contamination. In lieu of such FDA findings the company has implemented standard operating procedures and sterilization processes in accordanc...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

Gold Viagra 9800mg capsules

Gold Viagra 9800mg capsules

Safety advisory

Therapeutic Goods Administration - Australia

14-3-2018

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that two versions of the sexual enhancement product “Leopard Miracle of Honey” may pose serious health risks. Both versions are labelled as being approved by Health Canada, with NPN 80073650. Health Canada’s testing found that both versions of the product contain the undeclared prescription drug sildenafil. The product was not authorized to contain this prescription drug. Health Canada seized the products from two Ontario convenience stores located in Woodbridge, ON, a...

Health Canada

13-12-2018


Overview of comments received on 'Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance' (EMA/CHMP/800775/2017)

Overview of comments received on 'Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance' (EMA/CHMP/800775/2017)

Overview of comments received on 'Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance' (EMA/CHMP/800775/2017)

Europe - EMA - European Medicines Agency

4-12-2018


Overview of comments received on Ibuprofen 200 – 800 mg oral use, immediate release formulations product-specific bioequivalence guidance

Overview of comments received on Ibuprofen 200 – 800 mg oral use, immediate release formulations product-specific bioequivalence guidance

Overview of comments received on Ibuprofen 200 – 800 mg oral use, immediate release formulations product-specific bioequivalence guidance

Europe - EMA - European Medicines Agency