Nephrotect

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Nephrotect roztwór do infuzji
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do infuzji
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Nephrotect roztwór do infuzji
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 500 ml, 5909990429127, Lz; 1 butelka 250 ml, 5909990429110, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04291
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Nephrotect

0,1 g/ml (10%), roztwór do infuzji

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić

innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz

punkt 4.

Spis treś

ci ulotki

Co to jest Nephrotect i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nephrotect

Jak stosować Nephrotect

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Nephrotect

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Nephrotect i w jakim celu się go stosuje

Nephrotect jest roztworem aminokwasów przeznaczonym do żywienia pozajelitowego. Powinien być

stosowany jako składnik żywienia pozajelitowego w połączeniu z odpowiednimi ilościami roztworów

węglowodanów, emulsji tłuszczowych, elektrolitów, witamin i pierwiastków śladowych.

Lek podaje się w infuzji dożylnej.

Wskazania do stosowania:

Nephrotect jest wskazany jako źródło aminokwasów w żywieniu pozajelitowym u pacjentów

z niewydolnością nerek, u których żywienie doustne lub dojelitowe jest niemożliwe, niewystarczające lub

przeciwwskazane. Nephrotect można także stosować u pacjentów leczonych dializami.

2.

Informacje waż

ne przed zastosowaniem leku Nephrotect

Kiedy nie stosować leku Nephrotect

Nie należy stosować leku jeśli:

pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

pacjent ma zaburzenia metabolizmu aminokwasów;

pacjent ma ciężką chorobę nerek bez możliwości przeprowadzenia dializy;

u pacjenta występuje ostry wstrząs;

pacjent ma nadmiar wody w organizmie (przewodnienie);

pacjent ma płyn w płucach (obrzęk płuc);

pacjent ma nieleczoną niewydolność serca;

pacjent ma niedobór wody w organizmie (odwodnienie hipotoniczne);

pacjent ma ciężką chorobę wątroby.

Nie zaleca się stosowania leku Nephrotect u dzieci.

Zmiana adresu przedstawiciela podmiotu_12.2015

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje:

zmniejszone stężenie sodu we krwi (hiponatremia);

zwiększone stężenie np. elektrolitów, białek i cukru (glukozy).

Podczas podawania leku Nephrotect lekarz zleci badania krwi (oznaczenie stężenia elektrolitów, glukozy,

białek, kreatyniny, mocznika i amoniaku oraz próby czynnościowe wątroby).

Lekarz zleci kontrolę bilansu płynów (ilość przyjętych i wydalonych płynów z organizmu) oraz równowagi

kwasowo-zasadowej (odpowiedni stosunek związków kwaśnych i zasadowych w organizmie).

Nephrotect a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie

lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stwierdzono oddziaływania leku Nephrotect

z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąż

y lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych dotyczących stosowania leku Nephrotect u kobiet w okresie ciąży lub podczas karmienia

piersią. Lekarz podejmie decyzję o stosowaniu tego leku u kobiet w okresie ciąży lub podczas karmienia

piersią po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy.

3.

Jak stosować Nephrotect

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie każdemu pacjentowi w zależności od masy ciała oraz wyników

badań. Nephrotect jest podawany wyłącznie przez personel medyczny.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nephrotect

Jest mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał zbyt dużą dawkę leku Nephrotect, ponieważ lek ten jest

podawany przez fachowy personel medyczny.

Objawami przedawkowania są m.in.:

nudności;

wymioty;

gorączka;

dreszcze;

zaczerwienienie skóry.

Jeśli u pacjenta wystąpi

ą powyższe objawy lub jeśli pacjent uważa, że otrzymał większą niż zalecana dawkę

leku Nephrotect, powinien niezwłocznie poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub pielęgniarki.

Zmiana adresu przedstawiciela podmiotu_12.2015

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas prawidłowego podawania leku nie są znane działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane moż

na zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Nephrotect

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu

ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli widoczne są w nim cząstki stałe lub gdy opakowanie jest uszkodzone.

Opakowanie po otwarciu nie może być przechowywane. Niezużyta pozostałość leku nie nadaje się

do dalszego stosowania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Nephrotect

Substancjami czynnymi leku są:

1000 ml roztworu do infuzji zawiera:

L-izoleucyna

5,80 g

L-leucyna

12,80 g

L-lizyny octan

16,90 g

(co odpowiada L-lizynie 12,00 g)

L-metionina

2,00 g

L-fenyloalanina

3,50 g

L-treonina

8,20 g

L-tryptofan

3,00 g

L-walina

8,70 g

L-arginina

8,20 g

L-histydyna

9,80 g

L-alanina

6,20 g

Zmiana adresu przedstawiciela podmiotu_12.2015

N-acetylo-L-cysteina

0,54 g

(co odpowiada L-cysteinie 0,40 g)

glicyna

5,31 g

L-prolina

3,00 g

L-seryna

7,60 g

L-tyrozyna

0,60 g

N-glicylo-L-tyrozyna, substancja uwodniona

3,16 g

(w przeliczeniu na substancję bezwodną

glicyna/L-tyrozyna 0,994 g/2,40 g)

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to kwas octowy lodowaty, kwas L-jabłkowy, woda

do wstrzykiwań.

Całkowita zawartość aminokwasów

100 g/l

Całkowita zawartość azotu

16,3 g/l

Całkowita wartość energetyczna

1600 kJ/l = 400 kcal/l

5,5 - 6,5

Kwasowość roztworu

ok. 60 mmol NaOH/l

Osmolarność teoretyczna

960 mOsm/l

Jak wygląda Nephrotect

i co zawiera opakowanie

Lek ma postać roztworu do infuzji.

Opakowanie leku to butelka z bezbarwnego szkła zawierająca 250 ml lub 500 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

D-61346 Bad Homburg v.d.H.

Niemcy

Wytwórca

Fresenius Kabi Austria GmbH

Hafnerstrasse 36

A-8055 Graz

Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

tel. +48 22 345-67-89

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Zmiana adresu przedstawiciela podmiotu_12.2015

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Dawkowanie i sposób podawania

Lek należy podawać w ciągłej infuzji dożylnej.

Dawkowanie należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Jeśli nie ma innych zaleceń, u pacjentów z ostrą lub przewlekłą niewydolnością nerek stosuje się:

u pacjentów nieleczonych dializami:

0,6 do 0,8 g aminokwasów/kg mc./dobę

= 6 do 8 ml/kg mc./dobę

u pacjentów leczonych dializami:

0,8 do 1,2 g aminokwasów/kg mc./dobę

= 8 do 12 ml/kg mc./dobę

w żywieniu stosowanym podczas dializ u pacjentów poddanych długotrwałej hemodializie:

0,5 do 0,8 g aminokwasów/kg mc./dializę

= 5 do 8 ml/kg mc./dializę

Maksymalna zalecana dawka dobowa:

0,8 do 1,2 g aminokwasów/kg mc.

= 8 do 12 ml/kg mc. lub 560 do 840 ml u pacjenta o masie ciała 70 kg

Maksymalna zalecana szybkość infuzji:

żywienie pozajelitowe:

0,1 g aminokwasów/kg mc./godzinę

żywienie stosowane podczas dializ:

0,2 g aminokwasów/kg mc./godzinę

Aminokwasy należy stosować w połączeniu z roztworami do infuzji zapewniającymi pokrycie

zapotrzebowania energetycznego pacjenta podczas żywienia pozajelitowego.

Nephrotect można stosować jako składnik całkowitego żywienia pozajelitowego w połączeniu

z odpowiednimi ilościami roztworów węglowodanów, emulsji tłuszczowych, elektrolitów, witamin

i pierwiastków śladowych.

Nephrotect można podawać do żył centralnych lub żył obwodowych po odpowiednim wymieszaniu z innymi

składnikami odżywczymi.

Nephrotect można podawać w różnych liniach infuzyjnych razem z innymi składnikami odżywczymi

(metodą wielobutelkową lub jednego worka) lub można mieszać go w jednym pojemniku z innymi

roztworami w celu uzyskania mieszaniny do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierającej wszystkie

składniki.

W żywieniu stosowanym podczas dializ Nephrotect można wstrzykiwać bezpośrednio do komory kroplowej

części żylnej aparatu do dializy.

Roztwory aminokwasów, w tym także Nephrotect, podaje się zazwyczaj razem z węglowodanami

i tłuszczami, aby zapewnić anaboliczne wykorzystanie aminokwasów. Wyjątkiem jest podawanie

aminokwasów w żywieniu stosowanym podczas dializ, podczas którego można stosować dializat

zawierający glukozę.

Okres stosowania zależy od stanu klinicznego pacjenta.

Jeżeli stężenie kreatyniny w surowicy zmniejszy się poniżej 300

mol/l, można stosować standardowe

roztwory aminokwasów.

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania leku Nephrotect u dzieci.

Zmiana adresu przedstawiciela podmiotu_12.2015

Przedawkowanie

Podstawowe objawy przedawkowania lub infuzji roztworu z szybkością większą niż zalecana mogą

obejmować występowanie nudności, gorączki, dreszczy, zaczerwienienia skóry, wymiotów, hiperamonemii,

hiperaminoacydemii i kwasicy. Jeżeli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast

przerwać infuzję.

Przygotowanie leku do stosowania

Nephrotect należy podawać z zastosowaniem sterylnego zestawu do infuzji natychmiast po otwarciu

opakowania.

Wszelkie resztki niewykorzystanego roztworu należy zniszczyć.

Zgodnie z wymaganiami terapeutycznymi, Nephrotect należy stosować w połączeniu z odpowiednimi

ilościami roztworów węglowodanów, emulsji tłuszczowych, elektrolitów, witamin i pierwiastków

śladowych, w razie konieczności, do żył centralnych (najlepiej w sposób ciągły przez 24 godziny).

W żywieniu stosowanym podczas dializ Nephrotect można wstrzykiwać bezpośrednio do części żylnej

aparatu do dializy, nie ma więc konieczności stosowania infuzji dożylnej.

Dane dotyczące stabilno

ści chemicznej i fizycznej poszczególnych mieszanin są dostępne na życzenie

u przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Wszelkie dodatki należy łączyć z lekiem w warunkach aseptycznych.

Należy stosować wyłącznie przezroczyste roztwory z nieuszkodzonych butelek.

Nie należy pobierać wielu dawek z jednej butelki.

Niezgodności farmaceutyczne

Do leku Nephrotect można dodawać wyłącznie leki niezbędne do żywienia pozajelitowego, takie jak

roztwory węglowodanów, emulsji tłuszczowych, elektrolity, pierwiastki śladowe i witaminy, których

zgodność farmaceutyczna została ustalona.

Po wprowadzeniu dodatkowych substancji roztwór należy dobrze wymieszać.

Patrz punkt 6.4 Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu

ochrony przed światłem.

Usuwanie pozostałości leku

Wszelkie niewykorzystane resztki leku lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.