Neoton

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Neoton 1 g proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji
 • Dawkowanie:
 • 1 g
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Neoton 1 g proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 fiol. liof. + rozp. 50 ml, 5909990278619, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02786
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Neoton

1 g, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

Phosphocreatinum natricum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym,

gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

Co to jest Neoton i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neoton

Jak stosować Neoton

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Neoton

Inne informacje

1.

CO TO JEST NEOTON I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Neoton jest lekiem, który dostarcza mięśniom zapasy energii, niezbędnej podczas ich

kurczenia się. Utrzymywanie odpowiedniego stężenia takich substancji sprzyja ograniczeniu

uszkodzenia mięśnia sercowego i stanowi podstawę ochrony metabolicznej serca.

Działanie ochronne fosfokreatyny (substancji czynnej leku) na mięsień sercowy jest związane

ze stabilizacją błony komórkowej włókien mięśniowych oraz oszczędzaniem

wewnątrzkomórkowych zasobów cząsteczek pełniących funkcję uniwersalnych przenośników

energii (nukleotydy adeninowe), poprzez hamowanie enzymów biorących udział w ich

rozkładzie.

Neoton stosuje się jako lek ochraniający mięsień sercowy w kardiochirurgii, jako dodatek do

płynu kardioplegicznego.

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NEOTON

Kiedy nie stosować leku Neoton:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na fosfokreatynę lub którykolwiek

z pozostałych składników leku Neoton;

jeśli u pacjenta występuje przewlekła niewydolność nerek, nie należy stosować dużych

dawek fosfokreatyny (5 – 10 g/dobę).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Neoton:

jeśli lek podawany jest szybko, ponieważ szybkie (trwające mniej niż 30 – 40 minut)

dożylne podanie fosfokreatyny w dawce przekraczającej 1 g może spowodować

zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi;

gdy podawane są duże dawki fosfokreatyny (5 – 10 g/dobę), ponieważ może to

spowodować zwiększenie stężenia fosforanów w osoczu i wpływać na metabolizm i

wydzielanie hormonów regulujących homeostazę wapnia w organizmie, czynność nerek

oraz metabolizm puryn (składników kwasów nukleinowych).

Stosowanie leku Neoton z innymi lekami

Nie stwierdzono, by fosfokreatyna wpływała na działania innych leków, ani też by inne leki

wpływały na jego działanie.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych,

które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Neoton z jedzeniem i piciem

Neoton można stosować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany w okresie ciąży oraz w okresie karmienia piersią, jeśli zdecyduje

tak lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Neoton nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ NEOTON

Neoton należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości

należy ponownie skontaktować się lekarzem.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Neoton, to:

W kardiochirurgii, jako dodatek do płynu kardioplegicznego

W celu ochrony mięśnia sercowego w trakcie zabiegów kardiochirurgicznych, 10 mmol/l (co

odpowiada 3 g/l roztworu), jako dodatek do zwykle stosowanych płynów kardioplegicznych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neoton

W badaniach przedklinicznych, przy podawaniu dawek znacznie większych niż dawki

stosowane terapeutyczne oraz w badaniach klinicznych u ludzi, przy szybkim dożylnym

podawaniu fosfokreatyny w dawce większej niż 1 g obserwowano niewielkie zmniejszenie

ciśnienia tętniczego krwi.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Neoton należy bezzwłocznie

zgłosić się do lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie, jeśli będzie ono konieczne.

Pominięcie zastosowania leku Neoton

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób: bardzo

często (dotyczy 1 lub więcej pacjentów na 10); często (dotyczy 1 do 10 pacjentów na 100);

niezbyt często (dotyczy 1 do 10 pacjentów na 1000); rzadko (dotyczy 1 do 10 pacjentów na

10 000); bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 pacjenta na 10 000).

Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

ul. Al. Jerozolimskie 181C, PL - 02 222 Warszawa,

tel.: + 48 22 49 21 301,

faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NEOTON

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Neoton po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera Neoton

1 fiolka zawiera 1 g fosfokreatyny sodowej .

Inne składniki leku to: rozpuszczalnik w butelce - woda do wstrzykiwań..

Jak wygląda Neoton i co zawiera opakowanie

Opakowanie (tekturowe pudełko) zawiera: 1 fiolkę z proszkiem, 1 butelkę z

rozpuszczalnikiem (50 ml wody do wstrzykiwań) oraz zestaw do podawania we wlewie

kroplowym.

Podmiot odpowiedzialny

Alfasigma Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

Tel. +48 22 824 03 64

Wytwórca

ALFASIGMA S.p.A.

Via Enrico Fermi 1,

65020 – Alanno (PE), Włochy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: