Neorelium

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Neorelium 5 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Neorelium 5 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909990726714, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07267
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

NEORELIUM, 5 mg, tabletki powlekane

Diazepam

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Neorelium i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neorelium

3. Jak stosować lek Neorelium

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Neorelium

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Neorelium i w jakim celu się go stosuje

Lek Neorelium zawiera jako substancję czynną diazepam, która należy do grupy leków zwanych

benzodiazepinami. Diazepam wykazuje właściwości przeciwlękowe, uspokajające,

przeciwdrgawkowe. Działa również nasennie i zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych.

Neorelium stosowany jest:

krótkotrwale w leczeniu stanów lękowych (przez 2 do 4 tygodni), które mogą być także związane

z bezsennością;

w leczeniu objawów nagłego odstawienia alkoholu;

w leczeniu stanów zwiększonego napięcia mięśniowego;

jako lek uspakajający i środek do premedykacji (przygotowanie do niektórych zabiegów

operacyjnych i diagnostycznych);

pomocniczo jako lek przeciwdrgawkowy w leczeniu niektórych typów padaczki, np. drgawki

kloniczne mięśni.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neorelium

Kiedy nie stosować leku Neorelium

Jeśli u pacjenta stwierdzono:

uczulenie (nadwrażliwość) na diazepam lub inne leki z grupy benzodiazepin lub którykolwiek ze

składników leku (wymienione w punkcie 6);

ciężką niewydolność oddechową niezależnie od przyczyny;

ciężką niewydolność wątroby lub nerek;

miastenię (chorobę powodującą osłabienie mięśni i nadmierne zmęczenie).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje dotyczące efektów obserwowanych po leczeniu benzodiazepinami

i innymi lekami o działaniu podobnym do benzodiazepin, które należy brać pod uwagę stosując lek

Neorelium.

Tolerancja

Po stosowaniu leku Neorelium przez kilka tygodni może zmniejszyć się skuteczność leku.

Uzależnienie

Stosowanie Neorelium przez dłuższy czas może prowadzić do uzależnienia psychicznego i

fizycznego. Ryzyko rozwoju uzależnienia rośnie wraz ze zwiększeniem dawki i czasu leczenia i

jest większe u pacjentów uzależnionych od leków, alkoholu lub pacjentów z zaburzeniami

osobowości.

Objawy odstawienne

W przypadku nagłego odstawienia leku mogą wystąpić u pacjenta objawy odstawienne, takie jak:

bóle głowy, bóle mięśniowe, zwiększony niepokój, napięcie, podniecenie, niepokój ruchowy,

dezorientacja, zaburzenia snu, drażliwość. W cięższych przypadkach mogą wystąpić: utrata

poczucia rzeczywistości, zaburzenia osobowości, nadwrażliwość na dźwięk, dotyk, światło, hałas,

uczucie mrowienia i drętwienie kończyn, omamy i urojenia, drgawki padaczkowe.

Zjawisko „z odbicia” i niepokój

Podczas odstawiania leku Neorelium może wystąpić przejściowy nawrót nasilonych objawów,

które były przyczyną stosowania leku (tzw. zjawisko „z odbicia”). Objawom tym często

towarzyszą zmiany nastroju, niepokój, zaburzenia snu i bezsenność. W celu zminimalizowania

ryzyka wystąpienia tych objawów zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku.

Amnezja następcza (niezdolność do pamiętania zdarzeń po zastosowaniu leku)

Neorelium może powodować niepamięć następczą (trudność uczenia się i zapamiętywania

nowych informacji – nowe dane nie są trwale zapamiętywane). Stan taki pojawia się najczęściej

w ciągu kilku godzin od podania leku, szczególnie w dużej dawce. Jeżeli lekarz zalecił stosowanie

leku Neorelium raz na dobę, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia amnezji następczej zaleca

się przyjmowanie leku pół godziny przed udaniem się na spoczynek i zapewnienie odpowiednich

warunków do ciągłego, nieprzerwanego snu trwającego 7-8 godzin.

Reakcje psychiczne i paradoksalne

U dzieci i osób w podeszłym wieku zwiększa się ryzyko pojawienia się nieprawidłowych reakcji

psychicznych i paradoksalnych (przeciwnych do oczekiwanych), takich jak: niepokój, pobudzenie,

drażliwość, agresja, złość, wściekłość, urojenia, koszmary nocne, halucynacje, psychozy,

zaburzenia zachowania.

W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Specyficzne grupy pacjentów

U dzieci Neorelium można stosować po dokładnym dostosowaniu przez lekarza dawki i przez

możliwie najkrótszy czas leczenia.

U dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy lek należy stosować ze szczególną ostrożnością i tylko

wtedy, gdy niemożliwe jest zastosowanie innych metod leczenia, ponieważ nie ustalono

bezpieczeństwa i skuteczności leku w tej grupie wiekowej.

Pacjenci w podeszłym wieku i osłabieni powinni otrzymywać mniejsze dawki leku Neorelium

(patrz punkt 3), z uwagi na możliwość nasilenia działań niepożądanych, głównie zaburzeń

orientacji i koordynacji ruchowej (upadki, urazy).

Pacjenci z niewydolnością wątroby lub nerek lub z przewlekłą niewydolnością oddechową

powinni przed przyjęciem leku Neorelium poinformować lekarza o tych schorzeniach.

Stosowanie w depresji. Przed zastosowaniem leku Neorelium należy poinformować lekarza o

wszelkich chorobach psychicznych. Pacjenci z objawami depresji lub lęku związanego z depresją

powinni stosować jednocześnie kilka leków. Podawanie pacjentom z depresją jedynie leku

Neorelium może spowodować nasilenie objawów depresji, w tym myśli samobójczych.

Podczas stosowania benzodiazepin może się ujawnić zamaskowana depresja.

Pacjenci z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków lub leków powinni przed przyjęciem leku

Neorelium poinformować lekarza o tych nałogach. U pacjentów tych występuje duże ryzyko

rozwoju uzależnienia psychicznego i fizycznego. Dlatego ta grupa pacjentów powinna stosować

lek Neorelium jedynie pod ścisłą kontrolą lekarza.

Stosowanie Neorelium po utracie bliskich lub będących w żałobie nie powoduje poprawy

samopoczucia.

Lek Neorelium a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o

lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jest to szczególnie istotne, jeśli pacjent stosuje któryś z niżej wymienionych leków.

Fluwoksamina, fluoksetyna oraz inne leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych.

Leki stosowane w bezsenności.

Leki stosowane w chorobach alergicznych, które mogą powodować senność.

Leki stosowane w padaczce (np. karbamazepina, fenytoina, hydantoina).

Leki stosowane w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy (np. cymetydyna, omeprazole,

cyzapryd).

Ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy).

Silne leki przeciwbólowe (np. morfina).

Alkohol: spożywanie alkoholu podczas leczenia lekiem Neorelium może nasilać jego działanie i

prowadzić do wystąpienia reakcji paradoksalnych, takich jak: pobudzenie psychoruchowe,

agresywne zachowanie (patrz punkt 2; Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Neorelium nie należy przyjmować w okresie ciąży.

Lek Neorelium przenika do mleka kobiecego. Jeżeli zajdzie konieczność podania leku, należy

przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W trakcie leczenia Neorelium i do 24 godzin po zakończeniu terapii nie należy prowadzić pojazdów i

obsługiwać maszyn.

Zdolność prowadzenia pojazdów i urządzeń mechanicznych może być ograniczona z powodu

możliwości wystąpienia senności, zaburzeń koncentracji lub innych działań niepożądanych

obniżających koncentrację (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

Lek Neorelium zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek może powodować reakcje alergiczne z uwagi na zawartość barwnika azowego – żółcieni

chinolinowej.

3. Jak stosować lek Neorelium

Neorelium należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Zalecana dawka

Dorośli

Stany lękowe i niepokoju – 5 do 10 mg na dobę w 1 do 2 dawkach podzielonych.

Objawy alkoholowego zespołu abstynencyjnego - do 30 mg na dobę w dawkach podzielonych,

przeciętnie 10 mg 3 razy dziennie. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie w psychozach

alkoholowych, dawkę można zwiększyć do 60 mg na dobę (konieczna jest kontrola ewentualnych

zaburzeń oddechowych).

Bezsenność - 5 do 10 mg na 0,5 godziny przed snem.

Stany spastyczne mięśni - 5 do 15 mg na dobę w dawkach podzielonych, w ciężkich przypadkach

dawkę dobową można zwiększyć do 60 mg.

Przed niektórymi zabiegami operacyjnymi i diagnostycznymi – 5 mg do 20 mg.

Jako lek przeciwdrgawkowy – 2 mg do 10 mg, 2 do 4 razy na dobę.

Dzieci powyżej 3 lat

W stanach lękowych, stanach zwiększonego napięcia mięśniowego lub jako lek przeciwdrgawkowy –

1 mg do 2,5 mg 3 do 4 razy na dobę lub 0,12 mg do 0,8 mg/kg masy ciała lub 3,5 mg do 24 mg/m

powierzchni ciała na dobę w 3 – 4 dawkach podzielonych, następnie dawkę można stopniowo

zwiększyć w zależności od skuteczności i nasilenia działań niepożądanych.

Pacjenci z upośledzeniem czynności nerek i/lub wątroby

Lekarz określa dawkowanie indywidualnie dla danego pacjenta, zależnie od stopnia dysfunkcji

danego narządu.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku są bardziej wrażliwi na leki działające na ośrodkowy układ nerwowy.

Podczas stosowania leku Neorelium w tej populacji zaleca się podawanie najmniejszej skutecznej

dawki. Dawka nie powinna przekraczać połowy dawki zalecanej dla osób dorosłych.

Jeśli w trakcie stosowania leku pacjent odnosi wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za

słabe powinien zwrócić się do lekarza.

Czas leczenia

Czas leczenia ustala lekarz.

Sposób podawania

Tabletki Neorelium należy przyjmować doustnie, popijając niewielką ilością wody.

Lekarz rozpocznie leczenie od najniższej, skutecznej dawki i w razie konieczności będzie ją

stopniowo zwiększał.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neorelium

Objawami przedawkowania diazepamu są zaburzenia świadomości, senność, splątanie, niewyraźna

mowa. W ciężkich przypadkach zatrucia może wystąpić: niezborność ruchowa, niedociśnienie,

osłabienie mięśni, zaburzenie oddychania, śpiączka a nawet zgon.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Neorelium należy niezwłocznie

skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego w szpitalu. Należy

zabrać ze sobą lek w oryginalnym pudełku tak, aby personel mógł dokładnie sprawdzić, jaki lek

został zastosowany.

Pominięcie zastosowania leku Neorelium

Jeśli pacjent zapomni o zażyciu dawki leku, powinien zażyć kolejną dawkę najszybciej jak tylko

sobie o tym przypomni. Jednakże, jeśli zbliża się czas zażycia kolejnej dawki, należy pominąć

zapomnianą dawkę i następną zażyć zgodnie z zaleceniem. W przypadku, gdy pacjent zapomni o

zażyciu dwóch lub więcej dawek, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Neorelium

Nie należy przerywać stosowania leku, chyba że jest to zgodne z zaleceniem lekarza. Możliwe jest

ponowne wystąpienie objawów choroby. Jeśli lekarz zadecyduje o zaprzestaniu stosowania leku,

dawka leku powinna być stopniowo zmniejszana przez kilka dni.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Neorelium może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane

Jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów niepożądanych, należy niezwłocznie

poinformować lekarza prowadzącego lub zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego w

szpitalu:

Ciężka reakcja alergiczna w postaci świądu, obrzęku warg lub języka lub świszczącego oddechu

albo duszności. Objawy te opisywano bardzo rzadko.

Dezorientacja, stany podniecenia i pobudzenia, depresja z tendencjami samobójczymi, niepokój,

drażliwość, urojenia, koszmary senne, omamy (widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją),

psychozy (utrata kontaktu z rzeczywistością), nietypowe zachowania. Zaburzenia te najczęściej

pojawiają się u dzieci i osób w podeszłym wieku.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić po leczeniu lekiem Neorelium

Zmiana liczby i rodzaju komórek krwi.

Wysypki, świąd, pokrzywka.

Brak apetytu.

Reakcje paradoksalne - niepokój psychoruchowy, bezsenność, zwiększona pobudliwość i

agresywność, drżenie mięśniowe, drgawki. Reakcje paradoksalne najczęściej występują po

spożyciu alkoholu, u pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów z chorobami psychicznymi.

Uzależnienie psychiczne i fizyczne może rozwinąć się podczas leczenia diazepamem w dawkach

terapeutycznych. Nagłe przerwanie leczenia może wywołać zespół odstawienny.

Pacjenci nadużywający alkoholu lub leków są bardziej podatni na rozwinięcie uzależnienia.

Podczas leczenia diazepamem może ujawnić się wcześniej istniejąca, niezdiagnozowana depresja.

Uczucie senności, zawroty głowy, spowolnienie reakcji mogą wystąpić w czasie pierwszych kilku

dni leczenia.

Senność, zaburzenia pamięci, zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia mowy, zmiany

popędu płciowego.

Zaburzenia widzenia (niewyraźne, podwójne widzenie).

Spowolnienie akcji serca, ból w klatce piersiowej.

Obniżenie ciśnienia krwi.

Dolegliwości żołądkowe.

Niewielkie podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia czynności wątroby z

wystąpieniem żółtaczki (zażółcenie skóry, białek oczu).

Drżenie mięśni, zwiotczenie mięśni.

Zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu.

Zaburzenia miesiączkowania.

Ogólne osłabienie, omdlenia.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Neorelium

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C. Chronić przed światłem i wilgocią.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności

oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Neorelium

Substancją czynną leku jest diazepam. Jedna tabletka powlekana zawiera 5 mg diazepamu.

Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), żelatyna,

polisorbat 80, żółcień chinolinowa (E104), talk, magnezu stearynian, laktoza jednowodna,

hypromeloza, makrogol 6000.

Jak wygląda lek Neorelium i co zawiera opakowanie

Żółte, okrągłe, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane.

Opakowanie: 20 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna

ul. A. Fleminga 2

03-176 Warszawa

Numer telefonu: 22 811-18-14

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Neorelium_tab_Ulotka_5mg_Zm_131112_

220316