Neomycinum Jelfa

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Neomycinum Jelfa 5 mg/g maść do oczu
 • Dawkowanie:
 • 5 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść do oczu
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Neomycinum Jelfa 5 mg/g maść do oczu
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 3 g, 5909990790913, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07909
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

NEOMYCINUM JELFA

5 mg/g, maść do oczu

(Neomycini sulfas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub

pielęgniarki.

-

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek

może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Neomycinum Jelfa i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neomycinum Jelfa

Jak stosować lek Neomycinum Jelfa

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Neomycinum Jelfa

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Neomycinum Jelfa i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest neomycyna w postaci neomycyny siarczanu.

Neomycyna należy do grupy antybiotyków aminoglikozydowych (grupa antybiotyków

bakteriobójczych). Wykazuje działanie przeciwbakteryjne w stosunku do tlenowych bakterii Gram-

ujemnych i niektórych Gram-dodatnich, w tym wobec Escherichia coli, pałeczek z rodzaju Proteus i

Salmonella, a także gronkowców. Nie wykazuje aktywności wobec większości paciorkowców i

bakterii beztlenowych.

Po miejscowym zastosowaniu do oka neomycyna może ulec absorpcji do układu krążenia tylko

w przypadku uszkodzenia tkanek.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neomycinum Jelfa

Kiedy nie stosować leku Neomycinum Jelfa

- jeśli pacjent ma uczulenie na neomycynę, inne leki z grupy antybiotyków aminoglikozydowych lub

wazelinę charakteryzujące się wystąpieniem świądu, wysypki, przekrwienia, obrzęku lub innych

oznak podrażnienia w okolicy oka w wyniku stosowania leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Neomycinum Jelfa należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą lub

pielęgniarką.

Stosować ostrożnie u pacjentów z nadwrażliwością na antybiotyki aminoglikozydowe. Nadwrażliwość

na neomycynę może objawiać się spowolnieniem gojenia się ran np. rogówki.

W przypadku nasilenia objawów podrażnienia i nadwrażliwości należy przerwać leczenie tym lekiem.

Nie należy stosować leku Neomycinum Jelfa dłużej niż zalecił lekarz, ze względu na możliwość

namnażania się opornych szczepów bakteryjnych.

Nie należy dotykać końcówką tuby do oka, powieki ani żadnej innej powierzchni, ponieważ może to

spowodować zanieczyszczenie zawartości tuby.

Neomycinum Jelfa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Neomycinum Jelfa równocześnie z innymi lekami stosowanymi miejscowo

do oka.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla

matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Nie zaleca się stosowania leku Neomycinum Jelfa u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu neomycyny na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych

i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Należy jednak pamiętać, że bezpośrednio po

podaniu maści do oka może nastąpić chwilowe zaburzenie widzenia, ustępujące w ciągu kilku minut.

3. Jak stosować lek Neomycinum Jelfa

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to: niewielką ilość maści należy wycisnąć z tuby do worka spojówkowego lub na

brzegi powiek 3 do 5 razy na dobę.

Leku nie należy stosować dłużej niż 10 dni.

Pominięcie zastosowania leku Neomycinum Jelfa

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Neomycinum Jelfa

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia oka

Przemijające pieczenie w okolicy oka, łzawienie, przekrwienie spojówek oraz przemijające zaburzenia

widzenia, ustępujące kilka minut po zastosowaniu leku Neomycinum Jelfa.

Neomycyna stosowana w postaci maści do oczu bardzo rzadko wywołuje działania niepożądane

charakterystyczne dla antybiotyków aminoglikozydowych.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych działań niepożądanych lub innych

niepokojących objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy nie

pożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

aktualny adres, nr telefonu i faxu ww. Departamentu

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Neomycinum Jelfa

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.Nie stosować tego leku

po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: Termin ważności. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. .

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak należy usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowani i inne informacje

Co zawiera lek Neomycinum Jelfa

Substancją czynną leku jest neomycyny siarczan.

1 g maści zawiera 5 mg neomycyny siarczanu.

Pozostały składnik leku to wazelina biała.

Jak wygląda lek Neomycinum Jelfa i co zawiera opakowanie

Lek Neomycinum Jelfa to biała, półprzezroczysta, tłusta, miękka masa.

Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 3 g maści, umieszczona w tekturowym

pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Prague 7

Republika Czeska

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA

ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra

tel. (075) 643 31 02

fax. (075) 752 44 55

e-mail: jelfa@jelfa.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

19-12-2018

Elaprase (Shire Human Genetic Therapies AB)

Elaprase (Shire Human Genetic Therapies AB)

Elaprase (Active substance: Idursulfase) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)9067 of Wed, 19 Dec 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Vimizim (BioMarin International Limited)

Vimizim (BioMarin International Limited)

Vimizim (Active substance: elosulfase alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6491 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002779/T/0026

Europe -DG Health and Food Safety

17-7-2018

Naglazyme (BioMarin International Limited)

Naglazyme (BioMarin International Limited)

Naglazyme (Active substance: galsulfase) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4782 of Tue, 17 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/640/T/72

Europe -DG Health and Food Safety