neoform MED AF

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • neoform MED AF
 • Używać do:
 • Sprzęt
 • Typ medycyny:
 • Urządzenie medyczne

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • neoform MED AF
  Polska
 • Język:
 • polski

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • DrWeigert
 • Numer pozwolenia:
 • PN4056
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 12-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

neoform MED AF

K

K

A

A

R

R

T

T

A

A

C

C

H

H

A

A

R

R

A

A

K

K

T

T

E

E

R

R

Y

Y

S

S

T

T

Y

Y

K

K

I

I

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.]

Data aktualizacji: 16.09.2015 r.

Wersja: 2.0/PL

str. 1/11

S e k c j a 1 : I d e n t y f i k a c ja s u b s t a n c j i / m i e sz a n i n y i i d e n t y f i k a c j a sp ół k i / p r ze d s i ę b i o r s tw a

1.1

Identyfikator produktu

Nazwa produktu:

neoform MED AF

Numer produktu:

4056 _ 1/01.04.2015

Substancje, które wpłynęły na klasyfikację: hydrochlorek poli(heksametylenobiguanidyny) , chlorek didecylo-

dimetyloamonium, izotridekanol, etoksylowany.

1.2

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane:

środek myjący do powierzchni, wyrób medyczny.

Zastosowania odradzane:

nie określono.

1.3

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG

Adres:

Mühlenhagen 85 D-20539 Hamburg, Niemcy

Telefon/Fax:

+49 40 78960 / +49 40 78960 200

Dystrybutor:

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.

Adres:

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A, 01-531 Warszawa, Polska

Telefon/Fax:

+ 48 22 616 02 23 / + 48 22 617 81 21

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki:

office_pl@drweigert.com

biuro@theta-doradztwo.pl

1.4

Numer telefonu alarmowego

112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne).

Sekcja 2: I d e n t y f i k a c j a z a g r o że ń

2.1

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1B H314, Skin Sens. 1

H317, Eye Dam. 1 H318, Carc. 2 H351, STOT RE 2 H373,

Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410

Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu. Może powodować

reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Podejrzewa się, że powoduje raka. Może

powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Działa bardzo toksycznie na

organizmy wodne. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

2.2

Elementy oznakowania

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H302

Działa szkodliwie po połknięciu.

H314

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu.

H317

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H351

Podejrzewa się, że powoduje raka.

H373

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

H410

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

neoform MED AF

K

K

A

A

R

R

T

T

A

A

C

C

H

H

A

A

R

R

A

A

K

K

T

T

E

E

R

R

Y

Y

S

S

T

T

Y

Y

K

K

I

I

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.]

Data aktualizacji: 16.09.2015 r.

Wersja: 2.0/PL

str. 2/11

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P260

Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.

P273

Unikać uwolnienia do środowiska.

P280

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną

odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

2.3

Inne zagrożenia

Produkt

zawiera

komponentów

spełniających

kryteria

vPvB

zgodnie

załącznikiem

XIII

rozporządzenia REACH.

S e k c j a 3 :

S k ł a d / i n f o rm a c j a o s kł a d n i k a c h

3.1

Substancje

Nie dotyczy.

3.2

Mieszaniny

CAS: 7173-51-5

EINECS: 230-525-2

Numer indeksowy: 612-131-00-6

Numer rejestracji właściwej:

01-2119945987-15-XXXX

chlorek didecylodimetyloamonium

Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1B H314, Aquatic Acute 1 H400 (M=10),

Aquatic chronic 2 H411

10-<25%

CAS: 122-99-6

EINECS: 204-589-7

Numer indeksowy: 603-098-00-9

Numer rejestracji właściwej:

01-2119488943-21-XXXX

2-fenoksyetanol

Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319

10-<25%

CAS: 69011-36-5

EINECS: 931-138-8

Numer indeksowy: -

Numer rejestracji właściwej: -

izotridekanol, etoksylowany

Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318

1-<10%

CAS: 91403-50-8

EINECS: -

Numer indeksowy: -

Numer rejestracji właściwej: -

hydrochlorek poli(heksametylenobiguanidyny)

Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1 H317, STOT RE 1 H372

Carc. 2 H351, Aquatic Acute 1 H400 (M=10), Aquatic Chronic 1 H410 (M=10)

1-<10%

CAS: 67-63-0

EINECS: 200-661-7

Numer indeksowy: 603-117-00-0

Numer rejestracji właściwej:

01-2119457558-25-XXXX

propan-2-ol

Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336

1-<10%

CAS: 112-34-5

EINECS: 203-961-6

Numer indeksowy: 603-096-00-8

Numer rejestracji właściwej: -

2-(2-butoksyetoksy)etanol

1),2)

Eye Irrit. 2 H319

1-<10%

1) substancja z określoną na poziomie krajowym wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy.

2) substancja z określoną na poziomie unijnym wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy.

Pełen tekst zwrotów H przytoczony został w sekcji 16 karty.

neoform MED AF

K

K

A

A

R

R

T

T

A

A

C

C

H

H

A

A

R

R

A

A

K

K

T

T

E

E

R

R

Y

Y

S

S

T

T

Y

Y

K

K

I

I

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.]

Data aktualizacji: 16.09.2015 r.

Wersja: 2.0/PL

str. 3/11

S e k c j a 4 :

Ś r o d k i p i e rw s ze j p omo c y

4.1

Opis środków pierwszej pomocy

W kontakcie ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażone partie skóry płukać dokładnie wodą. Założyć

sterylny opatrunek. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W kontakcie z oczami: natychmiast skontaktować się z lekarzem okulistą. Chronić niepodrażnione oko, wyjąć

szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez 15 min. Unikać silnego strumienia

wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. Założyć sterylny opatrunek.

W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust

osobie nieprzytomnej. Natychmiast wezwać lekarza, pokazać etykietę lub kartę charakterystyki.

Po narażeniu drogą oddechową: skonsultować się z lekarzem w razie wystąpienia niepokojących dolegliwości.

Wyprowadzić

poszkodowanego

świeże

powietrze,

zapewnić

ciepło

spokój.

przypadku

utraty

przytomności ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Natychmiast wezwać pomoc medyczną.

Kontrolować

utrzymywać

drożność

dróg

oddechowych.

przypadku

zatrzymania

oddechu

zastosować

sztuczne oddychanie.

4.2

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, łzawienie, ból, ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

W kontakcie ze skórą: zaczerwienienie, wysuszenie, uczucie pieczenia, oparzenia, martwica tkanek, reakcja

alergiczna.

Po połknięciu: ból brzucha, mdłości, oparzenia błony śluzowej jamy ustnej i przełyku, ryzyko perforacji ścian

przełyku i żołądka.

Po inhalacji: możliwe podrażnienie dróg oddechowych, kaszel, trudności z oddychaniem.

Skutki długotrwałego narażenia:

Podejrzewa się, że powoduje raka. Może powodować uszkodzenie narządów

poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

4.3

Wskazania

dotyczące

wszelkiej

natychmiastowej

pomocy

lekarskiej

i

szczególnego

postępowania

z poszkodowanym

Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego.

Sekcja 5:

P o s t ę p o w a n i e w p r z y p a d k u p o ż a r u

5.1

Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: proszek gaśniczy, piana gaśnicza, dwutlenek węgla, rozpylony strumień wody.

Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarty strumień wody – niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia pożaru.

5.2

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Podczas

spalania

mogą

tworzyć

się

szkodliwe

gazy

zawierające

tlenki

węgla,

tlenki

azotu

oraz

inne

niezidentyfikowane produkty rozkładu termicznego. Unikać wdychania produktów spalania, mogą stwarzać

zagrożenie dla zdrowia.

5.3

Informacje dla straży pożarnej

Środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie bez

odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza.

Zagrożone ogniem pojemniki chłodzić z bezpiecznej odległości rozpylonym strumieniem wody. Zbierać zużyte

środki gaśnicze. Nie należy dopuścić do przedostania się wody gaśniczej do kanalizacji, wód powierzchniowych

i gruntowych.

neoform MED AF

K

K

A

A

R

R

T

T

A

A

C

C

H

H

A

A

R

R

A

A

K

K

T

T

E

E

R

R

Y

Y

S

S

T

T

Y

Y

K

K

I

I

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.]

Data aktualizacji: 16.09.2015 r.

Wersja: 2.0/PL

str. 4/11

Sekcja 6: P o s t ę p o w a n i e w p r z yp a d k u n i e z a mi e r z o ne g o u wo l n i e n i a d o ś r o d ow i s k a

6.1

Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osób nienależących do personelu likwidującego skutki awarii: ograniczyć dostęp osób postronnych do

obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania. W przypadku dużych wycieków

odizolować zagrożony obszar. Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać zanieczyszczenia oczu, skóry,

odzieży. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać wdychania mgły, par, aerozolu produktu. Nie dopuścić do

przedostania się produktu do ust. Nie przechodzić po rozlanym produkcie.

Dla osób likwidujących skutki awarii: dopilnować, aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał wyłącznie

przeszkolony personel. Stosować odzież ochronną odporną na chemikalia.

6.2

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

przypadku

uwolnienia

większych

ilości

produktu

należy

poczynić

kroki

celu

niedopuszczenia

rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze.

6.3

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Produkt zebrać za pomocą materiałów wchłaniających ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wiążące,

krzemionka itp.) i umieścić w oznakowanych pojemnikach. Zebrany materiał potraktować jak odpady. Oczyścić

zanieczyszczone miejsce.

6.4

Odniesienia do innych sekcji

Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty.

Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty.

S e k c j a 7 : P o s tę p o w a n i e z s u b s t a n c j a m i i m ies z a n i n a m i o r a z i c h m ag a z y n o w a n i e

7.1

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Unikać zanieczyszczenia oczu, skóry, odzieży. Stosować

środki ochrony indywidualnej. Nie wdychać mgły, par, aerozlou produktu. Przed przerwą i po zakończeniu pracy

umyć ręce. Nieużywane pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Zadbać o właściwą wentylację pomieszczenia, w

którym produkt jest stosowany. Nie dopuścić do przedostania się produktu do ust.

7.2

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać

tylko

oryginalnych,

szczelnie

zamkniętych

opakowaniach

suchym,

chłodnym

dobrze

wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi i paszami dla zwierząt. Nie

magazynować razem z materiałami niekompatybilnymi (patrz podsekcja 10.5). Pojemnik po otwarciu uszczelnić

i przechowywać w pozycji pionowej w celu uniknięcia wycieku. Przechowywać z dala od źródeł ognia.

7.3

Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w podsekcji 1.2.

S e k c j a 8 :

K o n t ro l a n a r a ż e n i a / śr o d k i o c hr o n y i n d y w i d u a l n e j

8.1

Parametry dotyczące kontroli

Specyfikacja

NDS

NDSCh

NDSP

DSB

2-(2-butoksyetoksy)etanol [CAS 112-34-5]

67 mg/m

100 mg/m

propan-2-ol [CAS 67-63-0]

900 mg/m

1200 mg/m

2-fenoksyetanol [CAS 122-99-6]

230 mg/m

Podstawa prawna: Dz. U. 2014 poz. 817.

neoform MED AF

K

K

A

A

R

R

T

T

A

A

C

C

H

H

A

A

R

R

A

A

K

K

T

T

E

E

R

R

Y

Y

S

S

T

T

Y

Y

K

K

I

I

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.]

Data aktualizacji: 16.09.2015 r.

Wersja: 2.0/PL

str. 5/11

Zalecane procedury monitoringu

Należy

zastosować

procedury

monitorowania

stężeń

niebezpiecznych

komponentów

powietrzu

oraz

procedury kontroli czystości powietrza w miejscu pracy - o ile są one dostępne i uzasadnione na danym

stanowisku – zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzględnieniem warunków

panujących w miejscu narażenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy.

Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MZ

z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

8.2

Kontrola narażenia

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.

W miejscu pracy należy zapewnić wentylację ogólną i/lub miejscową w celu utrzymania stężenia czynnika

szkodliwego

powietrzu

poniżej

ustalonych

wartości

dopuszczalnych

stężeń.

Miejscowy

wyciąg

jest

preferowany,

ponieważ

usuwa

zanieczyszczenia

miejsca

powstawania,

dopuszczając

rozprzestrzeniania się. Unikać zanieczyszczenia oczu, skóry i odzieży. W pobliżu miejsca pracy zapewnić miejsce

do przemywania oczu oraz prysznic bezpieczeństwa. Natychmiast zdjąć zanieczyszczona odzież. Nie wdychać

mgły, par, aerozlou produktu.

Ochrona rąk i ciała

Stosować odporne na chemikalia rękawice ochronne. Zalecany materiał na rękawice: neopren, kauczuk

butylowy, kauczuk nitrylowy. W przypadku krótkotrwałego kontaktu stosować rękawice ochronne

o poziomie skuteczności 2 lub większym (czas przebicia > 30 minut). W przypadku długotrwałego

kontaktu stosować rękawice ochronne o poziomie skuteczności 6 (czas przebicia > 480 minut). Nosić

odzież ochronną.

Przy stosowaniu rękawic ochronnych w kontakcie z produktami chemicznymi należy pamiętać o tym, że podane

poziomy skuteczności i odpowiadające im czasy przebicia nie oznaczają rzeczywistego czasu ochrony na danym

stanowisku pracy, gdyż na tę ochronę wpływa wiele czynników, jak np. temperatura, oddziaływanie innych substancji

itp. Zaleca się natychmiastową wymianę rękawic, jeśli wystąpią jakiekolwiek oznaki ich zużycia, uszkodzenia lub

zmiany w wyglądzie (kolorze, elastyczności, kształcie). Należy przestrzegać instrukcji producenta nie tylko w zakresie

stosowania rękawic, ale również przy ich czyszczeniu, konserwacji i przechowywaniu. Ważny jest również prawidłowy

sposób zdejmowania rękawic tak, aby uniknąć zanieczyszczenia rąk podczas wykonywania tej czynności.

Ochrona oczu

Stosować szczelne okulary ochronne lub ochronę twarzy.

Ochrona dróg oddechowych

przypadku

powstawania

aerozoli

stosować

sprzęt

pochłaniający

pochłaniająco-filtrujący

odpowiedniej klasy ochronnej (klasa 1/ochrona przed parami o stężeniu objętościowym w powietrzu nie

przekraczającym 0,1%; klasa 2/ ochrona przed parami o stężeniu w powietrzu nie przekraczającym 0,5%; klasa

3/ ochrona przed parami o objętościowym stężeniu w powietrzu do 1% ). W przypadkach, kiedy stężenie tlenu

wynosi ≤ 17%. i/lub max stężenie substancji toksycznej w powietrzu wynosi ≥ 1,0 % obj. należy zastosować

sprzęt izolujący.

Stosowane

środki

ochrony

indywidualnej

muszą

spełniać

wymagania

zawarte

rozporządzeniu

dnia

21 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z późn. zm.). Pracodawca obowiązany jest

zapewnić środki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynności oraz spełniające wszystkie wymagania jakościowe, w tym

również ich konserwację i oczyszczanie.

Kontrola narażenia środowiska

Unikać zrzutów do środowiska, nie wprowadzać do kanalizacji. Ewentualne emisje z układów wentylacyjnych

i urządzeń procesowych powinny być sprawdzane w celu określenia ich zgodności z wymogami prawa

o ochronie środowiska.

neoform MED AF

K

K

A

A

R

R

T

T

A

A

C

C

H

H

A

A

R

R

A

A

K

K

T

T

E

E

R

R

Y

Y

S

S

T

T

Y

Y

K

K

I

I

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.]

Data aktualizacji: 16.09.2015 r.

Wersja: 2.0/PL

str. 6/11

S e k c j a 9 :

W ł a ś c i w o ś c i f i z y c z ne i c h em i c z n e

9.1

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

stan skupienia:

ciecz

barwa:

niebieska

zapach:

charakterystyczny

próg zapachu:

nie oznaczono

wartość pH:

ok. 6

temperatura topnienia/krzepnięcia:

nie oznaczono

początkowa temperatura wrzenia:

temperatura zapłonu:

55,5

C (tygiel zamknięty), produkt nie podtrzymuje palenia

szybkość parowania:

nie oznaczono

palność (ciała stałego, gazu):

nie dotyczy

górna/dolna granica wybuchowości:

nie oznaczono

prężność par:

nie oznaczono

gęstość par:

nie oznaczono

gęstość:

1,0 g/cm

rozpuszczalność:

nie oznaczono

współczynnik podziału: n-oktanol/woda:

nie oznaczono

temperatura samozapłonu:

nie oznaczono

temperatura rozkładu:

nie oznaczono

właściwości wybuchowe:

nie wykazuje

właściwości utleniające:

nie wykazuje

lepkość kinematyczna:

nie oznaczono

9.2

Inne informacje

zawartość lotnych związków organicznych (LZO):

S e k c j a 1 0 :

S t a b i l n o ś ć i r e a k t yw n o ś ć

10.1

Reaktywność

Produkt reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz także podsekcja 10.3-10.5.

10.2

Stabilność chemiczna

Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.

10.3

Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie są znane niebezpieczne reakcje.

10.4

Warunki, których należy unikać

Wysokie temperatury, bezpośrednie nasłonecznienie.

10.5

Materiały niezgodne

Silne utleniacze.

10.6

Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie są znane.

neoform MED AF

K

K

A

A

R

R

T

T

A

A

C

C

H

H

A

A

R

R

A

A

K

K

T

T

E

E

R

R

Y

Y

S

S

T

T

Y

Y

K

K

I

I

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.]

Data aktualizacji: 16.09.2015 r.

Wersja: 2.0/PL

str. 7/11

S e k c j a 1 1 :

I n f o rm a c j e t o k s y ko l o g i c z n e

11.1

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność komponentów

chlorek didecylodimetyloamonium [CAS 7173-51-5]

(doustnie, szczur)

238-2000 mg/kg

(skóra)

3342-22270 mg/kg

2-fenoksyetanol [CAS 122-99-6]

(doustnie, szczur)

1850 mg/kg

(skóra, królik)

> 2000 mg/kg

2-(2-butoksyetoksy)etanol [CAS 112-34-5]

(doustnie, szczur)

5660 mg/kg

(skóra, królik)

4120 mg/kg

etoksylowany izotridekanol [CAS 69011-36-5]

(doustnie)

1000-2000 mg/kg

propan-2-ol [CAS 67-63-0]

(doustnie, szczur)

4570 mg/kg

(skóra, królik)

13400 mg/kg

(inhalacja, szczur)

30 mg/l/4h

hydrochlorek poli(heksametylenobiguanidyny) [CAS 91403-50-8]

(doustnie, szczur)

> 2000 mg/kg

(skóra, szczur)

> 5000 mg/kg

Toksyczność mieszaniny

Informacje dotyczące ostrych i/lub opóźnionych skutków narażenia zostały określone na podstawie informacji

o klasyfikacji produktu oraz/lub badań toksykologicznych oraz wiedzy i doświadczeń producenta.

Toksyczność ostra

ATEmix (droga pokarmowa)

833,3 mg/kg

Wartość ATEmix została obliczona na podstawie odpowiedniego współczynnika przeliczeniowego znajdującego

się w tabeli 3.1.2 pochodzącej z rozporządzenia CLP.

Działa szkodliwie po połknięciu.

Działanie żrące/drażniące na skórę

Powoduje poważne oparzenia skóry.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie rakotwórcze

Podejrzewa się, że powoduje raka.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

neoform MED AF

K

K

A

A

R

R

T

T

A

A

C

C

H

H

A

A

R

R

A

A

K

K

T

T

E

E

R

R

Y

Y

S

S

T

T

Y

Y

K

K

I

I

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.]

Data aktualizacji: 16.09.2015 r.

Wersja: 2.0/PL

str. 8/11

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

S e k c j a 1 2 :

I n f o rm a c j e e ko l o g i c z ne

12.1

Toksyczność

Toksyczność komponentów

chlorek didecylodimetyloamonium [CAS 7173-51-5]

toksyczność dla ryb:

0,02-0,48 mg/l/96h

toksyczność dla glonów:

0,01-0,1 mg/l

toksyczność dla rozwielitek:

0,03 mg/l/48h

2-fenoksyetanol [CAS 122-99-6]

toksyczność dla ryb:

220-460 mg/l/96h (Leuciscus idus)

toksyczność dla glonów:

> 500 mg/l/72h (Scenedesmus sp.)

toksyczność dla rozwielitek:

> 500 mg/l/48h (Dapnia magna)

2-(2-butoksyetoksy)etanol [CAS 112-34-5]

toksyczność dla glonów:

> 100 mg/l/72h (Scenedesmus sp.)

toksyczność dla rozwielitek:

> 100 mg/l/48h (Dapnia magna)

propan-2-ol [CAS 67-63-0]

toksyczność dla ryb:

8970 mg/l/96h

toksyczność dla glonów:

> 1000 mg/l

toksyczność dla rozwielitek:

> 1000 mg/l/48h

hydrochlorek poli(heksametylenobiguanidyny) [CAS 91403-50-8]

toksyczność dla ryb:

3,2 mg/l/96h

Toksyczność mieszaniny

Produkt działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

12.2

Trwałość i zdolność do rozkładu

Zastosowane w produkcie środki powierzchniowo czynne spełniają wymagania biodegradowalności zgodnie

z rozporządzeniem WE 648/2004.

12.3

Zdolność do bioakumulacji

Brak szczegółowych danych dla produktu.

Dane dla komponentów:

2-fenoksyetanol [CAS 122-99-6]

1,16

2-(2-butoksyetoksy)etanol [CAS 112-34-5] 0,56 (25°C)

12.4

Mobilność w glebie

Mobilność składników mieszaniny zależy od ich właściwości hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunków

abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunków klimatycznych, pory roku oraz organizmów

glebowych.

12.5

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie dotyczy.

neoform MED AF

K

K

A

A

R

R

T

T

A

A

C

C

H

H

A

A

R

R

A

A

K

K

T

T

E

E

R

R

Y

Y

S

S

T

T

Y

Y

K

K

I

I

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.]

Data aktualizacji: 16.09.2015 r.

Wersja: 2.0/PL

str. 9/11

12.6

Inne szkodliwe skutki działania

Mieszanina

jest

klasyfikowana

jako

stwarzająca

zagrożenie

warstwy

ozonowej.

Należy

rozważyć

możliwość innych szkodliwych skutków oddziaływania substancji / poszczególnych składników mieszaniny na

środowisko (np. zdolność do zaburzania gospodarki hormonalnej, wpływ na wzrost ocieplenia globalnego).

S e k c j a 1 3 :

P o s t ęp o w a n i e z o d p a da m i

13.1

Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia dotyczące mieszaniny: nie deponować razem z odpadami komunalnymi. Pozostałości produktu

usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów. Kod

odpadu

należy

nadać

miejscu

jego

wytwarzania.

Produkt

spełnia

kryteria

klasyfikacji

odpadów

niebezpiecznych.

Zalecenia

dotyczące

zużytych

opakowań:

odzysk

recykling

likwidację

odpadów

opakowaniowych

przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być

przeznaczone do recyklingu.

Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE.

Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013 poz. 21 wraz z późn. zm., Dz. U. 2013, poz. 888.

S e k c j a 1 4 :

I n f o rm a c j e d o t y c z ą c e t r a n s p o r t u

14.1

Numer UN (numer ONZ)

UN 2920

14.2

Prawidłowa nazwa przewozowa UN

ADR

MATERIAŁ

ŻRĄCY

CIEKŁY,

ZAPALNY,

I.N.O.

[CHLOREK

DIDECYLODIMETYLOAMONIUM,

PROPAN-2-OL]

IMDG/IATA CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. [DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE,

PROPAN-2-OL]

14.3

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

8 (nalepka 8 + 3)

14.4

Grupa opakowaniowa

II (ilości ograniczone 1l)

14.5

Zagrożenia dla środowiska

Mieszanina stanowi zagrożenie dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach transportowych.

14.6

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Stosować środki ochrony indywidualnej zgodne z sekcją 8 karty. Unikać źródeł zapłonu.

14.7

Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy.

S e k c j a 1 5 :

I n f o rm a c j e d o t y c z ą c e p r ze p i só w p r a w n y c h

15.1

Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń

i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817).

neoform MED AF

K

K

A

A

R

R

T

T

A

A

C

C

H

H

A

A

R

R

A

A

K

K

T

T

E

E

R

R

Y

Y

S

S

T

T

Y

Y

K

K

I

I

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.]

Data aktualizacji: 16.09.2015 r.

Wersja: 2.0/PL

str. 10/11

Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej

dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30

września 1957 r. (Dz.U. 2013 poz. 815)

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21) wraz z późn. zm.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888).

Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony

indywidualnej

(Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia

w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

Umowa europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

1907/2006/WE

Rozporządzenie

sprawie

rejestracji,

oceny,

udzielania

zezwoleń

stosowania

ograniczeń

w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz

uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji

91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późn. zm.

1272/2008/WE

Rozporządzenie

Parlamentu

Europejskiego

Rady

dnia

grudnia

2008

sprawie

klasyfikacji,

oznakowania

pakowania

substancji

i mieszanin,

zmieniające

uchylające

dyrektywy

67/548/EWG

1999/45/WE

oraz

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z późn. zm

2015/830/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu

Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

(REACH).

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca

niektóre dyrektywy

94/62/WE

Dyrektywa

Parlamentu

Europejskiego

Rady

dnia

grudnia

1994

sprawie

opakowań

i odpadów opakowaniowych.

15.2

Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Zgodnie z rozporządzeniem REACH nie ma obowiązku przeprowadzania oceny bezpieczeństwa chemicznego dla

mieszanin chemicznych.

S e k c j a 1 6 :

I n n e i n f or m a c je

Pełen tekst zwrotów H z sekcji 3 karty

H225

Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H302

Działa szkodliwie po połknięciu.

H314

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu.

H317

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319

Działa drażniąco na oczy.

H336

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H372

Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

H400

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H411

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Wyjaśnienie skrótów i akronimów

Acute Tox. 4

Toksyczność ostra kategorii 3,4

Eye Dam. 1

Poważne uszkodzenie oczu kategorii 1

Eye Irrit. 2

Działanie drażniące na oczy kategorii 2

Skin Corr. 1B

Działanie żrące kategorii 1B

Skin Sens. 1

Działanie uczulające na skórę kat. 1

STOT SE 3

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kategorii 3

Aquatic Acute 1

Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre kategorii 1

Aquatic Chronic 1,2 Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe kategorii 1, 2

STOT RE 1

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane kategorii 1

Flam. Liq. 2

Substancja ciekła łatwopalna kategorii 2

neoform MED AF

K

K

A

A

R

R

T

T

A

A

C

C

H

H

A

A

R

R

A

A

K

K

T

T

E

E

R

R

Y

Y

S

S

T

T

Y

Y

K

K

I

I

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.]

Data aktualizacji: 16.09.2015 r.

Wersja: 2.0/PL

str. 11/11

Szkolenia

Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie

obchodzenia

się

chemikaliami,

szczególności

odbyć

odpowiednie

szkolenie

stanowiskowe.

Osoby

związane

transportem

materiałów

niebezpiecznych

myśl

Umowy

powinny

zostać

odpowiednio przeszkolone

zakresie

wykonywanych

obowiązków

(szkolenie

ogólne,

stanowiskowe oraz

z zakresu bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje

Klasyfikacji

dokonano

podstawie

danych

fizykochemicznych

mieszaniny

zawartości

składników

niebezpiecznych metodą obliczeniową w oparciu o wytyczne rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z późn.

Toksyczność

ostrą

mieszaniny

(ATEmix)

wyliczono

biorąc

uwagę

odpowiednie

współczynniki

przeliczeniowe pochodzące z Tabeli 3.1.2 rozporządzenia CLP.

Osoba sporządzająca kartę:

mgr inż. Klaudia Jeżewska (na podstawie danych producenta)

Karta wystawiona przez:

„THETA” Doradztwo Techniczne

Karta ta zastępuje i unieważnia wszystkie jej dotychczasowe wersje.

Powyższe

informacje

powstały

oparciu

aktualnie

dostępne

dane

charakteryzujące

produkt

oraz

doświadczenie

i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenie

określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu

i stosowaniu

produktu.

zwalnia

użytkownika

odpowiedzialności

niewłaściwe

wykorzystanie

powyższych

informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie,

adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne

dr Tomasz Gendek jest zabronione.