neodisher IP Spray

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • neodisher IP Spray
 • Używać do:
 • Sprzęt
 • Typ medycyny:
 • Urządzenie medyczne

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • neodisher IP Spray
  Polska
 • Język:
 • polski

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • DrWeigert
 • Numer pozwolenia:
 • PN4304
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 12-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

neodisher IP spray

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.]

Data aktualizacji: 01.06.2015 r.

Wersja: 5.0/PL

str. 1/9

S e k c j a 1 : I d e n t y f i k a c ja s u b s t a n c j i / m i e sz a n i n y i i d e n t y f i k a c j a sp ół k i / p r ze d s i ę b i o r s tw a

Identyfikator produktu

Nazwa produktu:

neodisher IP Spray

Numer produktu:

4304 _ 1/01.04.2015

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane:

środek

aerozolu

stosowany

pielęgnacji

stali

szlachetnej;

wyrób

medyczny wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Zastosowania odradzane:

nie ustalono.

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG

Adres:

Mühlenhagen 85 D-20539 Hamburg, Niemcy

Telefon/Fax:

+49 40 78960 0/ +49 40 789 60 120

Dystrybutor:

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.

Adres:

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A, 01-531 Warszawa, Polska

Telefon/Fax:

+ 48 22 616 02 23 / + 48 22 617 81 21

Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: office_pl@drweigert.com

biuro@theta-doradztwo.pl

Numer telefonu alarmowego

112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)

Sekcja 2: I d e n t y f i k a c j a z a g r o że ń

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Aerosol 1 H222-H229, Asp. Tox. 1 H304*, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 3 H412

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Połknięcie i dostanie się przez

drogi oddechowe może grozić śmiercią. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie

na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

* nie jest wymagane oznakowanie produktu pod względem tego zagrożenia przy wprowadzaniu do obrotu

w pojemnikach aerozolowych.

Elementy oznakowania

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H222

Skrajnie łatwopalny aerozol.

H229

Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H336

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H412

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P210

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego

ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

neodisher IP spray

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.]

Data aktualizacji: 01.06.2015 r.

Wersja: 5.0/PL

str. 2/9

P211

Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie

spalać, nawet po zużyciu.

P251

Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

P261

Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

P273

Unikać uwolnienia do środowiska.

P410+P412

Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej

C/122

Inne zagrożenia

Produkt

zawiera

komponentów

spełniających

kryteria

vPvB

zgodnie

załącznikiem

XIII

rozporządzenia REACH.

S e k c j a 3 :

S k ł a d / i n f o rm a c j a o s kł a d n i k a c h

Substancje

Nie dotyczy.

Mieszaniny

CAS: -

EINECS: 931-254-9

Numer indeksowy: -

Numer rejestracji właściwej: 01-

2119484651-34-XXXX

węglowodory alifatyczne, C5-C6

Flam. Liq. 2 H225, STOT SE 3 H336, Asp. Tox. 1 H304

25-< 50%

CAS: 74-98-6

EINECS: 200-827-9

Numer indeksowy: 601-003-00-5

Numer rejestracji właściwej: -

propan

Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280

< 30%

CAS: 106-97-8

EINECS: 203-448-7

Numer indeksowy: 601-004-00-0

Numer rejestracji właściwej: -

butan

Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280

< 30%

CAS: 109-66-0

EINECS: 203-692-4

Numer indeksowy: 601-006-00-1

Numer rejestracji właściwej: -

pentan

1)2)

Flam. Liq. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336, Aquatic chronic 2 H411

10-< 25%

CAS: 68920-66-1

EINECS: 500-236-9

Numer indeksowy: -

Numer rejestracji właściwej: -

alkohole, C16-18 i C18-nienasycone, etoksylowane

Skin Irrit. 2 H315

1-< 10%

1) Substancja z określoną na poziomie krajowym wartością dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy.

2) Substancja z określoną na poziomie wspólnotowym wartością dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy.

Pełen tekst zwrotów H przytoczony został w sekcji 16 karty.

S e k c j a 4 :

Ś r o d k i p i e rw s ze j p omo c y

Opis środków pierwszej pomocy

W kontakcie ze skórą: przemyć dokładnie skórę wodą z mydłem. Skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia

niepokojących objawów.

neodisher IP spray

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.]

Data aktualizacji: 01.06.2015 r.

Wersja: 5.0/PL

str. 3/9

W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez 15 minut przy otwartych

powiekach. Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. W razie wystąpienia niepokojących objawów

skontaktować się z lekarzem okulistą.

W przypadku spożycia: narażenie tą drogą zazwyczaj nie występuje. Jednak w razie połknięcia nie wywoływać

wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. W razie potrzeby

wezwać lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój.

W razie złego samopoczucia wezwać lekarza.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

W kontakcie z oczami: możliwe zaczerwienienie, łzawienie, chwilowe podrażnienie.

W kontakcie ze skórą: nie przewiduje się negatywnych skutków zdrowotnych.

Po inhalacji: uczucie senności, zawroty głowy.

Wskazania

dotyczące

wszelkiej

natychmiastowej

pomocy

lekarskiej

szczególnego

postępowania

z poszkodowanym

Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego.

Leczenie objawowe.

Sekcja 5:

P o s t ę p o w a n i e w p r z y p a d k u p o ż a r u

Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: piana gaśnicza, proszek gaśniczy, rozpylony strumień wody.

Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarty strumień wody – niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia pożaru.

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Podczas spalania mogą tworzyć się szkodliwe spaliny zawierające tlenki węgla. Unikać wdychania produktów

spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Ciecz i pary skrajnie łatwopalne. W ogniu oraz w przypadku

ogrzewania dochodzi do wzrostu ciśnienia w opakowaniu, co stwarza ryzyko eksplozji. Usunąć pojemniki

z miejsca pożaru, jeżeli można to zrobić bez zagrożenia.

Informacje dla straży pożarnej

Produkt pod ciśnieniem. W przypadku ogrzewania pojemniki mogą eksplodować. Środki ochrony ogólnej

typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania

odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza. Zagrożone ogniem

pojemniki chłodzić rozpylonym strumieniem wody z bezpiecznej odległości. Zbierać wodę gaśniczą.

Sekcja 6: P o s t ę p o w a n i e w p r z yp a d k u n i e z a mi e r z o ne g o u wo l n i e n i a d o ś r o d ow i s k a

Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczyć

dostęp

osób

postronnych

obszaru

awarii

czasu

zakończenia

odpowiednich

operacji

oczyszczania. W przypadku dużych wycieków odizolować zagrożony obszar. Dopilnować, aby skutki awarii

usuwał tylko przeszkolony personel. Zapewnić odpowiednią wentylację, nie wdychać par/aerozoli. Oddalić źródła

zapłonu, nie palić. Unikać zanieczyszczenia oczu.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

przypadku

uwolnienia

większych

ilości

produktu

należy

poczynić

kroki

celu

niedopuszczenia

rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze.

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Uszkodzone opakowania zebrać mechanicznie. Małe wycieki zebrać absorbentem. Większe wycieki zbierać za

pomocą materiałów niepalnych pochłaniających ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wiążące,

krzemionka, wermikulit, itp.) i umieścić w oznakowanych pojemnikach. Zebrany materiał potraktować jak

odpady. Oczyścić i dobrze przewietrzyć zanieczyszczone miejsce. Nie przekłuwać opakowań, także po zużyciu.

neodisher IP spray

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.]

Data aktualizacji: 01.06.2015 r.

Wersja: 5.0/PL

str. 4/9

Odniesienia do innych sekcji

Postępowanie z odpadami produktu – sekcja 13. Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty.

S e k c j a 7 : P o s tę p o w a n i e z s u b s t a n c j a m i i m ie s z a n i n a m i o r a z i c h m ag a z y n o w a n i e

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Przed przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce.

Zapewnić odpowiednią wentylację, nie wdychać par/aerozoli. Unikać kontaktu z oczami. Produkt wysoce

łatwopalny,

obszar

zagrożony

wybuchem;

pary

cięższe

powietrza,

tworzą

mieszaniny

wybuchowe

z powietrzem. Pary mogą rozprzestrzeniać się wzdłuż podłogi/gruntu do odległych źródeł zapłonu i stwarzać

zagrożenie

spowodowane

cofającym

się

płomieniem.

Usunąć

źródła

zapłonu

i ciepła,

palić

tytoniu.

Zapobiegać wyładowaniom elektrostatycznym. Nie stosować narzędzi iskrzących. Pojemniki aerozolowe chronić

przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50ºC. Nie rozpylać produktu na żarzące się materiały.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Pojemniki przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, przystosowanym do

magazynowania produktów skrajnie łatwopalnych pod ciśnieniem. Nie przechowywać razem z artykułami

żywnościowymi i paszami dla zwierząt. Oddalić źródła zapłonu, iskier i otwartego ognia. Unikać bezpośredniego

nasłonecznienia i ogrzewania powyżej 50

Szszególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w podsekcji 1.2.

S e k c j a 8 :

K o n t ro l a n a r a ż e n i a / śr o d k i o c hr o n y i n d y w i d u a l n e j

Parametry dotyczące kontroli

Specyfikacja

NDSCh

NDSP

butan [CAS 106-97-8]

1 900 mg/m

3 000 mg/m

propan [CAS 74-98-6]

1 800 mg/m

pentan [CAS 109-66-0]

3000 mg/m

Podstawa prawna: Dz. U. 2014 poz. 817

Zalecane procedury monitoringu

Należy zastosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz procedury

kontroli czystości powietrza w miejscu pracy - o ile są one dostępne i uzasadnione na danym stanowisku -

zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu

narażenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy. Tryb, rodzaj i częstotliwość

badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr

33, poz. 166).

8.2.

Kontrola narażenia

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.

Zapewnić

odpowiednią

wentylację.

Przed

przerwą

zakończeniu

pracy

dokładnie

umyć

ręce.

Unikać

zanieczyszczenia

oczu.

Stosować

kremy

ochronne

skóry.

Jeżeli

podczas

procesów

pracy

występuje

niebezpieczeństwo zapalenia odzieży na pracowniku, w pobliżu stanowisk pracy powinny być zainstalowane

prysznice bezpieczeństwa oraz myjki do przemywania oczu

Ochrona rąk i ciała

Nie jest wymagana.

Ochrona oczu

Nie jest wymagana.

neodisher IP spray

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.]

Data aktualizacji: 01.06.2015 r.

Wersja: 5.0/PL

str. 5/9

Ochrona dróg oddechowych

Przy odpowiedniej wentylacji nie jest wymagana.

Kontrola narażenia środowiska

Unikać zrzutów do środowiska, nie wprowadzać do kanalizacji. Ewentualne emisje z układów wentylacyjnych

i urządzeń

procesowych

powinny

być

sprawdzane

celu

określenia

zgodności

wymogami

prawa

o ochronie środowiska.

S e k c j a 9 :

W ł a ś c i w o ś c i f i z y c z ne i c h e m i c z n e

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

stan skupienia/postać:

aerozol

barwa:

bezbarwna

zapach:

charakterystyczny

próg zapachu:

nie oznaczono

wartość pH (20

nie oznaczono

temperatura topnienia/krzepnięcia:

nie oznaczono

początkowa temperatura wrzenia:

nie oznaczono

temperatura zapłonu:

nie oznaczono

szybkość parowania:

nie oznaczono

palność (ciała stałego, gazu):

skrajnie łatwopalny

górna/dolna granica wybuchowości:

nie oznaczono

prężność par:

nie oznaczono

gęstość par:

nie oznaczono

gęstość (20

0,86 g/cm

rozpuszczalność:

nie oznaczono

współczynnik podziału: n-oktanol/woda:

nie oznaczono

temperatura samozapłonu:

nie oznaczono

temperatura rozkładu:

nie oznaczono

właściwości wybuchowe:

nie oznaczono

właściwości utleniające:

nie oznaczono

lepkość:

nie dotyczy

Inne informacje

Brak dodatkowych wyników badań.

S e k c j a 1 0 :

S t a b i l n o ś ć i r e a k t yw n o ś ć

10.1

Reaktywność

Produkt mało reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz także podsekcja 10.3-10.5.

10.2

Stabilność chemiczna

Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.

10.3

Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji

Pary mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Ryzyko rozerwania ogrzewanych pojemników.

10.4

Warunki, których należy unikać

Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, źródeł ciepła i ognia, temperatury powyzej 50 °C. Nie rozpylać produktu

na żarzące się materiały.

10.5

Materiały niezgodne

Materiały łatwopalne, silne utleniacze.

neodisher IP spray

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.]

Data aktualizacji: 01.06.2015 r.

Wersja: 5.0/PL

str. 6/9

10.6

Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie są znane.

S e k c j a 1 1 :

I n f o rm a c j e t o k s y ko l o g i c z n e

11.1

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność mieszaniny

Toksyczność ostra

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie żrące/drażniące na skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Rakotwórczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

S e k c j a 1 2 :

I n f o rm a c j e e ko l o g i c z ne

12.1

Toksyczność

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

12.2

Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak danych.

12.3

Zdolność do bioakumulacji

Brak danych.

12.4

Mobilność w glebie

Produkt mało mobilny w glebie. Komponenty lotne szybko uwalniają się do atmosfery.

12.5

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie dotyczy.

12.6

Inne szkodliwe skutki działania

Mieszanina

jest

klasyfikowana

jako

stwarzająca

zagrożenie

warstwy

ozonowej.

Należy

rozważyć

możliwość innych szkodliwych skutków oddziaływania poszczególnych składników mieszaniny na środowisko

(np. zdolność do zaburzania gospodarki hormonalnej, wpływ na wzrost ocieplenia globalnego).

neodisher IP spray

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.]

Data aktualizacji: 01.06.2015 r.

Wersja: 5.0/PL

str. 7/9

S e k c j a 1 3 :

P o s t ę p o w a n i e z o d p a da m i

13.1

Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia

dotyczące

mieszaniny:

utylizować

zgodnie

obowiązującymi

przepisami.

usuwać

z odpadami komunalnymi. Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Produkt odpadowy przekazać

do uprawnionego zakładu utylizacji.

Zalecenia

dotycz

ytych

opakowa

likwidacj

odpadów

opakowaniowych

przeprowadza

zgodnie

z obowi

cymi przepisami. Nie przekłuwa

ani nie spala

pojemników, tak

e po zu

yciu.

Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE.

Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013 poz. 21, Dz. U. 2013, poz. 888.

S e k c j a 1 4 :

I n f o rm a c j e d o t y c z ą c e t r a n s p o r t u

14.1

Numer UN (numer ONZ)

1950

14.2

Prawidłowa nazwa przewozowa

AREOZOLE

14.3

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

2 (nalepka 2.1)

14.4

Grupa opakowaniowa

Nie dotyczy.

Ilości ograniczone LQ 1 litr.

14.5

Zagrożenia dla środowiska

Mieszanina nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach

transportowych. Kod EmS: F-D, S-U.

14.6

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Oddalić źródła zapłonu. Urządzenia rozpylające pojemników aerozolowych powinny być zabezpieczone przed

przypadkowym rozładowaniem. Sztuki przesyłki nie powinny być rzucane lub narażone na uderzenia. Naczynia

powinny być tak układane na pojeździe lub w kontenerze, aby nie mogły przewrócić się lub spaść.

14.7

Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy.

S e k c j a 1 5 :

I n f o rm a c j e d o t y c z ą c e p r ze p i só w p r a w n y c h

15.1

Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i

natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817)

Umowa europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888)

Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony

indywidualnej

(Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w

środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

1907/2006/WE

Rozporządzenie

sprawie

rejestracji,

oceny,

udzielania

zezwoleń

stosowania

ograniczeń

w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz

uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji

91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późn. zm.

neodisher IP spray

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.]

Data aktualizacji: 01.06.2015 r.

Wersja: 5.0/PL

str. 8/9

1272/2008/WE

Rozporządzenie

Parlamentu

Europejskiego

Rady

dnia

grudnia

2008

sprawie

klasyfikacji,

oznakowania

pakowania

substancji

i mieszanin,

zmieniające

uchylające

dyrektywy

67/548/EWG

1999/45/WE

oraz

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z późn. zm

2015/830/UE Rozporządzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu

Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

(REACH)

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca

niektóre dyrektywy

94/62/WE

Dyrektywa

Parlamentu

Europejskiego

Rady

dnia

grudnia

1994

sprawie

opakowań

i odpadów opakowaniowych.

648/2004/WE

Rozporządzenie

(WE)

Parlamentu

Europejskiego

Rady

648/2004

dnia

marca

2004

w sprawie detergentów.

15.2

Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Zgodnie z rozporządzeniem REACH nie ma obowiązku przeprowadzania oceny bezpieczeństwa chemicznego dla

mieszanin chemicznych.

S e k c j a 1 6 :

I n n e i n f or m a c je

Pełen tekst zwrotów H z sekcji 3 karty

H220

Skrajnie łatwopalny gaz.

H280

Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H225

Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H304

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315

Działa drażniąco na skórę.

H336

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Wyjaśnienie skrótów i akronimów

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie

NDSCh

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe

NDSP

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe

Dopuszczalne Stężenie w materiale Biologicznym

Substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne

vPvB

Substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

Flam. Liq. 2

Substancja ciekła łatwopalna kat. 2

STOT SE 3

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kat.3

Asp. Tox. 1

Zagrożenie spowodowane aspiracją kat. 1

Skin Irrit. 2

Działanie drażniące na skórę kat. 2

Aquatic chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego-zagrożenie przewlekłe kat. 2

Flam. Gas 1

Gaz łatwopalny kategorii 1

Press. Gas

Gaz pod ciśnieniem.

Szkolenia

Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie

obchodzenia

się

chemikaliami,

szczególności

odbyć

odpowiednie

szkolenie

stanowiskowe.

Osoby

związane z transportem materiałów niebezpiecznych w myśl Umowy ADR powinny zostać odpowiednio

przeszkolone

zakresie

wykonywanych

obowiązków

(szkolenie

ogólne,

stanowiskowe oraz

z zakresu

bezpieczeństwa).

Dodatkowe informacje

Klasyfikacji

dokonano

podstawie

danych

fizykochemicznych

mieszaniny

zawartości

składników

niebezpiecznych metodą obliczeniową w oparciu o wytyczne rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP).

neodisher IP spray

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.]

Data aktualizacji: 01.06.2015 r.

Wersja: 5.0/PL

str. 9/9

Zmiany:

sekcje: 1-16.

Wersja:

5.0/PL

Osoba sporządzająca kartę:

mgr Michał Maciejczyk (na podstawie danych producenta)

Karta wystawiona przez:

„THETA” Doradztwo Techniczne

Karta ta zastępuje i unieważnia wszystkie jej dotychczasowe wersje.

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę

posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenie określonych

właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu

produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz

z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie,

adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr

Tomasz Gendek jest zabronione.

24-1-2019

Kubota Canada Ltd. recalls coolant tank caps for various Ride-On Mowers, Utility Tractors and Zero Turn Mowers

Kubota Canada Ltd. recalls coolant tank caps for various Ride-On Mowers, Utility Tractors and Zero Turn Mowers

Kubota has discovered that under some overheat conditions, the cap of the radiator coolant reserve tank, if restricted, can come off and high temperature coolant may spray out, posing a burn hazard.

Health Canada

13-12-2018

Evaluation of the safety and efficacy of the organic acids lactic and acetic acids to reduce microbiological surface contamination on pork carcasses and pork cuts

Evaluation of the safety and efficacy of the organic acids lactic and acetic acids to reduce microbiological surface contamination on pork carcasses and pork cuts

Published on: Wed, 12 Dec 2018 Studies evaluating the safety and efficacy of lactic and acetic acids to reduce microbiological surface contamination on pork carcasses pre‐chill and pork meat cuts post‐chill were assessed. Lactic acid treatments consisted of 2–5% solutions at temperatures of up to 80°C applied to carcasses by spraying or up to 55°C applied on cuts by spraying or dipping. Acetic acid treatments consisted of 2–4% solutions at temperatures of up to 40°C applied on carcasses by spraying or o...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-11-2018

Certain Option and Personelle sunscreens voluntarily recalled because of bacterial contamination

Certain Option and Personelle sunscreens voluntarily recalled because of bacterial contamination

One lot each of Option Family Sunscreen Lotion SPF 50 and Personnelle Sport Sunscreen Lotion SPF 50 have been voluntarily recalled by Empack Spraytech Inc. because of bacterial contamination.

Health Canada

17-10-2018

Pest categorisation of Stagonosporopsis andigena

Pest categorisation of Stagonosporopsis andigena

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Stagonosporopsis andigena, the causal agent of black blight of potato, for the EU. The pest is a well‐defined fungal species and reliable methods exist for its detection and identification. S. andigena is present in Bolivia and Peru. The pest is not known to occur in the EU and is listed in Annex IAI of Directive 2000/29/EC as Phoma andina, meaning its introduction into the EU is prohibited. The ma...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-10-2018

Sprayology Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Aqueous-Based Medicines Due to Microbial Contamination

Sprayology Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Aqueous-Based Medicines Due to Microbial Contamination

Eight and Company LLC, d/b/a Sprayology is voluntarily recalling all lots within expiry from 10/18-7/22 of its aqueous-based homeopathic product line for human use. All products manufactured by the contract manufacturer, King Bio, have been recalled due to possible microbial contamination.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-9-2018

Assessment of occupational and dietary exposure to pesticide residues

Assessment of occupational and dietary exposure to pesticide residues

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 Plant protection products (PPPs) are pesticides containing at least one active substance that drives specific actions against pests (diseases). PPPs are regulated in the EU and cannot be placed on the market or used without prior authorisation. EFSA assesses the possible risks of the use of active substances to humans and environment. Member States decide whether or not to approve their use at EU level. Furthermore, Member States decide at national level on ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-8-2018

Empack Spraytech Inc. recalls Emzone Brake & Parts Cleaner

Empack Spraytech Inc. recalls Emzone Brake & Parts Cleaner

The products were designed and labelled for professional/trade (GHS) requirements and should have only been sold to industrial clients. However, these products were sold to industrial and retail clients. The professional grade product, which lacks consumer labelling information, including appropriate warnings, may lead to serious injury or property damage.

Health Canada

31-5-2018

Fluticasone Propionate Nasal Spray by Apotex Corp: Recall - Due to Potential for Small Glass Particles

Fluticasone Propionate Nasal Spray by Apotex Corp: Recall - Due to Potential for Small Glass Particles

The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump and expose patients to the glass particles.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-5-2018

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. is voluntarily recalling one (1) lot of Fluticasone Propionate Nasal Spray, USP, 50 mcg per spray, 120 Metered Sprays, to the consumer level. The Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg per spray 120 Metered Sprays has been found to contain small glass particles. The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump. The issue was discovered through a customer complaint.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

Safe use of personal insect repellents

Safe use of personal insect repellents

While enjoying the warm summer weather, don't forget to protect yourself from pesky bugs that bite! Health Canada is reminding Canadians to use bug spray and other insect repellents safely to avoid mosquito and other bug bites.

Health Canada

21-5-2018

Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir by MBI Distributing: Recall - Due to a Lack of Adequate Controls

Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir by MBI Distributing: Recall - Due to a Lack of Adequate Controls

Manufacturing products without proper process controls increases the probability that products will vary in strength, quality and purity

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-5-2018

MBI Distributing, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir Due to a Lack of Process Controls

MBI Distributing, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir Due to a Lack of Process Controls

MBI Distributing, Inc. is voluntarily recalling all lots of homeopathic Teething Drops, Nausea Drops, Intestinal Colic Drops, Stomach Calm, Expectorant Cough Syrup, Silver-Zinc Throat Spray, and Argentum Elixir, within expiry, to the consumer level. The drug products have been found to be manufactured with a lack of adequate controls.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-1-2019

Diclofenac Sodium Spray Gel 4 % Cutaneous Spray, Solution and associated names

Diclofenac Sodium Spray Gel 4 % Cutaneous Spray, Solution and associated names

Diclofenac Sodium Spray Gel 4 % Cutaneous Spray, Solution and associated names (Active substance: Diclofenac sodium) - Community Referrals - Art 29 - Commission Decision (2019)589 of Mon, 21 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-29(4)/1467

Europe -DG Health and Food Safety

10-5-2018

Inhalation and nasal spray registered medicines

Inhalation and nasal spray registered medicines

New information about application pathways and data requirements for inhalation and nasal spray registered medicines

Therapeutic Goods Administration - Australia