neodisher CL-Tabletten

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • neodisher CL-Tabletten
 • Używać do:
 • Sprzęt
 • Typ medycyny:
 • Urządzenie medyczne

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • neodisher CL-Tabletten
  Polska
 • Język:
 • polski

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • DrWeigert
 • Numer pozwolenia:
 • PN3123
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 12-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

neodisher CL-Tabletten

ARTA

HARAKTERYSTYKI

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) ze zm.]

Data aktualizacji: 10.07.2015 r.

Wersja: 2.0/PL

str. 1/9

S e k c j a 1 : I d e n t y f i k a c ja s u b s t a n c j i / m i e sz a n i n y i i d e n t y f i k a c j a sp ół k i / p r ze d s i ę b i o r s tw a

Identyfikator produktu

Nazwa produktu:

neodisher CL-Tabletten

Numer produktu:

3123 _ 1/11.12.2014

Substancje, które wpłynęły na klasyfikację: sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego, dihydrat.

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane:

środek czyszczący wyłącznie do zastosowań przemysłowych.

Zastosowania odradzane:

nie ustalono.

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG

Adres:

Mühlenhagen 85 D-20539 Hamburg, Niemcy

Telefon/Fax:

+49 40 78960 0/ +49 40 789 60 120

Dystrybutor:

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.

Adres:

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A, 01-531 Warszawa, Polska

Telefon/Fax:

+ 48 22 616 02 23 / + 48 22 617 81 21

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki:

office_pl@drweigert.com

biuro@theta-doradztwo.pl

Numer telefonu alarmowego

112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)

Sekcja 2: I d e n t y f i k a c j a z a g r o że ń

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H335, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując

długotrwałe skutki.

Elementy oznakowania

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze

Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H302

Działa szkodliwie po połknięciu.

H319

Działa drażniąco na oczy.

H335

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H410

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P261

Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P273

Unikać uwolnienia do środowiska.

P280

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

neodisher CL-Tabletten

ARTA

HARAKTERYSTYKI

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) ze zm.]

Data aktualizacji: 10.07.2015 r.

Wersja: 2.0/PL

str. 2/9

P337+P313

przypadku

utrzymywania

się

działania

drażniącego

oczy:

Zasięgnąć

porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informacje uzupełniające na etykiecie

EUH031

W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Inne zagrożenia

Komponenty produktu nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia

REACH.

S e k c j a 3 :

S k ł a d / i n f o rm a c j a o s kł a d n i k a c h

Substancje

Nie dotyczy.

Mieszaniny

CAS: 51580-86-0

EINECS: -

Numer indeksowy: 613-030-01-7

Numer rejestracji właściwej: -

sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego, dihydrat

Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H335, Aquatic Acute 1

H400, Aquatic Chronic 1 H410 (M=1), EUH031

50-<100%

Dodatkowy zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia

Pełen tekst zwrotów H przytoczony został w sekcji 16 karty.

S e k c j a 4 :

Ś r o d k i p i e rw s ze j p omo c y

Opis środków pierwszej pomocy

W kontakcie ze skórą: narażone partie skóry spłukać dokładnie wodą z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież

i uprać

przed

kolejnym

użyciem.

Skonsultować

się

lekarzem

przypadku

wystąpienia

niepokojących

objawów.

kontakcie

oczami:

chronić

niepodrażnione

oko,

wyjąć

szkła

kontaktowe.

Zanieczyszczone

oczy

przepłukiwać dokładnie wodą przez 10-15 minut. Unikać silnego strumienia wody – ryzyko uszkodzenia

rogówki. Skonsultować się z lekarzem w przypadku utrzymującego się podrażnienia.

W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów! Przepłukać usta wodą, podać wodę do picia. Nigdy

nie podawać

niczego

osobie

nieprzytomnej.

Natychmiast

wezwać

lekarza,

pokazać

opakowanie

lub etykietę.

Po narażeniu drogą oddechową: skonsultować się z lekarzem w razie wystąpienia niepokojących dolegliwości.

Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

W kontakcie ze skórą: możliwe zaczerwienienie, swędzenie, uczucie pieczenia, chwilowe podrażnienie.

W kontakcie z oczami: łzawienie, pieczenie, zaczerwienienie, podrażnienie.

Po połknięciu: ból brzucha, mdłości, wymioty, podrażnienie przełyku i żołądka.

Inhalacja pyłu: podrażnienie błony śluzowej dróg oddechowych, katar, kaszel, obrzęk płuc.

Wskazania

dotyczące

wszelkiej

natychmiastowej

pomocy

lekarskiej

szczególnego

postępowania

z poszkodowanym

Decyzję

sposobie

postępowania

ratunkowego

podejmuje

lekarz

dokładnej

ocenie

stanu

poszkodowanego. Leczenie objawowe.

neodisher CL-Tabletten

ARTA

HARAKTERYSTYKI

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) ze zm.]

Data aktualizacji: 10.07.2015 r.

Wersja: 2.0/PL

str. 3/9

Sekcja 5:

P o s t ę p o w a n i e w p r z y p a d k u p o ż a r u

Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: proszek gaśniczy, rozpylony strumień wody.

Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarty strumień wody – ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru.

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Podczas spalania mogą tworzyć się toksyczne gazy i dymy zawierające m.in. tlenki węgla, tlenki azotu, związki

chloru oraz inne niezidentyfikowane produkty rozkładu termicznego. Unikać wdychania produktów spalania,

mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Informacje dla straży pożarnej

Nosić środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie

bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem

powietrza. Produkt nie jest palny. W temperaturze powyżej 200°C produkt może uwalniać toksyczne gazy:

chlor.

Zagrożone

ogniem

pojemniki

chłodzić

bezpiecznej

odległości

rozpylonym

strumieniem

wody.

Nie dopuścić do przedostania się pozostałości środków gaśniczych do kanalizacji, wód powierzchniowych

i gruntowych. Zbierać zużyte środki gaśnicze.

Sekcja 6: P o s t ę p o w a n i e w p r z yp a d k u n i e z a mi e r z o ne g o u wo l n i e n i a d o ś r o d ow i s k a

Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osób nienależących do personelu likwidującego skutki awarii: ograniczyć dostęp osób postronnych

do obszaru

awarii

czasu

zakończenia

odpowiednich

operacji

oczyszczania.

przypadku

uwolnienia

produktu odizolować zagrożony obszar. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Stosować środki ochrony

indywidualnej. Unikać formowania i wdychania pyłów produktu.

Dla osób likwidujących skutki awarii: dopilnować, aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał wyłącznie

przeszkolony personel. Stosować środki ochrony indywidualnej.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

przypadku

uwolnienia

większych

ilości

produktu

należy

poczynić

kroki

celu

niedopuszczenia

do rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze.

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Tabletki

zebrać

mechanicznie,

unikając

pylenia

umieścić

właściwie

oznakowanych

pojemnikach.

W przypadku rozlania roztworu roboczego produktu zabezpieczyć miejsce wycieku przed przedostaniem się

mieszaniny do wód i kanalizacji, mniejsze ilości rozcieńczyć dużą ilością wody. Wycieki zebrać za pomocą

materiałów

wchłaniających

ciecze

(np.

piasek,

ziemia,

uniwersalne

substancje

wiążące,

itp.)

umieścić

w oznakowanych

pojemnikach.

Zebrany

materiał

potraktować

odpady.

uszczelniać

pojemników

zawierajcych zawilgocony produkt.

Odniesienia do innych sekcji

Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty. Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty.

S e k c j a 7 : P o s tę p o w a n i e z s u b s t a n c j a m i i m ie s z a n i n a m i o r a z i c h m ag a z y n o w a n i e

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Przed przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce.

Nieużywane pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Stosować środki

ochrony indywidualnej. Zadbać o właściwą wentylację pomieszczenia, w którym produkt jest stosowany.

neodisher CL-Tabletten

ARTA

HARAKTERYSTYKI

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) ze zm.]

Data aktualizacji: 10.07.2015 r.

Wersja: 2.0/PL

str. 4/9

Warunki

bezpiecznego

magazynowania,

informacje

dotyczącye

wszelkich

wzajemnych

niezgodności

Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Po otwarciu uszczelnić pojemnik i przechowywać w położeniu pionowym, aby nie dopuścić do uwolnienia

mieszaniny.

Przechowywać

dala

środków

spożywczych

pasz

zwierząt.

Unikać

źródeł

ciepła

i otwartego ognia. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Zalecena temperatura magazynowania: poniżej

50°C. Nie przechowywać z materiałami niekompatybilnymi (patrz podsekcja 10.5). Trzymać z dala od kwasów.

Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w podsekcji 1.2.

S e k c j a 8 :

K o n t ro l a n a r a ż e n i a / śr o d k i o c hr o n y i n d y w i d u a l n e j

Parametry dotyczące kontroli

Specyfikacja

NDSCh

NDSP

Chlor* [CAS 7782-50-5]

0,7 mg/m

1,5 mg/m

* produkt rozkładu substancji

-

soli sodowej kwasu dichloroizocyjanurowego, dihydratu

Podstawa prawna: Dz. U. 2014, poz. 817.

Zalecane procedury monitoringu

Należy

zastosować

procedury

monitorowania

stężeń

niebezpiecznych

komponentów

powietrzu

oraz procedury kontroli czystości powietrza w miejscu pracy - o ile są one dostępne i uzasadnione na danym

stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzględnieniem warunków

panujących w miejscu narażenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy.

Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MZ

z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

Kontrola narażenia

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Przed

przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce. Unikac zanieczyszczenia skory i oczu. Stosować środki

ochroy indywidualnej. Unikać formowania i wdychnia pyłów. Należy zapewnić odpowiednią wentylację ogólną

pomieszczenia w celu utrzymania stężeń czynników szkodliwych w powietrzu poniżej ustalonych wartości

dopuszczalnych.

Ochrona rąk i ciała

Stosować rękawice ochronne odporne na działanie produktu. Zalecany materiał na rękawice: neopren, guma.

W przypadku krótkotrwałego kontaktu stosować rękawice ochronne o poziomie skuteczności 2 lub większym

(czas przebicia > 30 minut). W przypadku długotrwałego kontaktu stosować rękawice ochronne o poziomie

skuteczności 6 (czas przebicia > 480 minut). Stosować odzież ochronną.

Przy stosowaniu rękawic ochronnych w kontakcie z produktami chemicznymi należy pamiętać o tym, że podane poziomy

skuteczności i odpowiadające im czasy przebicia nie oznaczają rzeczywistego czasu ochrony na danym stanowisku pracy,

gdyż

ochronę

wpływa

wiele

czynników,

temperatura,

oddziaływanie

innych

substancji

itp.

Zaleca

się

natychmiastową wymianę rękawic, jeśli wystąpią jakiekolwiek oznaki ich zużycia, uszkodzenia lub zmiany w wyglądzie

(kolorze, elastyczności, kształcie). Należy przestrzegać instrukcji producenta nie tylko w zakresie stosowania rękawic,

ale również przy ich czyszczeniu, konserwacji i przechowywaniu. Ważny jest również prawidłowy sposób zdejmowania

rękawic tak, aby uniknąć zanieczyszczenia rąk podczas wykonywania tej czynności.

Ochrona oczu

Stosować szczelne okulary ochronne z bocznymi osłonami, jeżeli ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne.

Ochrona dróg oddechowych

W przypadku zapewnienia właściwej wentylacji nie jest wymagana. W sytuacjach awaryjnych należy stosować

ochronę dróg oddechowych.

neodisher CL-Tabletten

ARTA

HARAKTERYSTYKI

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) ze zm.]

Data aktualizacji: 10.07.2015 r.

Wersja: 2.0/PL

str. 5/9

Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia

28.12.2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z późn. zm.). Doboru środków ochrony

indywidualnej należy dokonać z uwzględnieniem stężenia i formy występowania substancji w miejscu pracy, dróg narażania,

czasu ekspozycji i czynności wykonywanych przez pracownika. Pracodawca obowiązany jest zapewnić środki ochrony

spełniające wszystkie wymagania jakościowe, w tym również ich konserwację i oczyszczanie.

Kontrola narażenia środowiska

Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków

lub gleby. Ewentualne emisje z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinny być sprawdzane

w celu określenia ich zgodności z wymogami prawa o ochronie środowiska.

S e k c j a 9 :

W ł a ś c i w o ś c i f i z y c z ne i c h e m i c z n e

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

stan skupienia/postać:

ciało stałe/ tabletki

barwa:

białe

zapach:

charakterystyczny dla związków chloru

próg zapachu:

nie oznaczono

wartość pH (7% roztwór):

temperatura topnienia/krzepnięcia:

nie dotyczy

początkowa temperatura wrzenia:

nie dotyczy

temperatura zapłonu:

nie dotyczy

szybkość parowania:

nie dotyczy

palność (ciała stałego, gazu):

nie dotyczy, produkt nie jest palny

górna/dolna granica wybuchowości:

nie oznaczono

prężność par:

nie dotyczy

gęstość par:

nie dotyczy

gęstość:

nie oznaczono

rozpuszczalność:

rozpuszcza się w wodzie

współczynnik podziału: n-oktanol/woda:

nie oznaczono

temperatura samozapłonu:

nie dotyczy, produkt nie jest samozapalny

temperatura rozkładu:

nie oznaczono

właściwości wybuchowe:

nie wykazuje

właściwości utleniające:

nie wykazuje

lepkość:

nie dotyczy

Inne informacje

zawartość lotnych związków organicznych:

S e k c j a 1 0 :

S t a b i l n o ś ć i r e a k t yw n o ś ć

10.1

Reaktywność

Produkt reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz także podsekcja 10.3 – 10.5.

10.2

Stabilność chemiczna

Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.

10.3

Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. W rekacji z innymi produktami może wydzielać niebezpieczne

gazy - reakcja silnie egzotermiczna. W reakcji z eterami, może wydzielać się kwas cyjanurowy oraz etery

chlorowane. W obecności wilgoci wydziela gazowy chlor oraz trichlorek azotu.

10.4

Warunki, których należy unikać

Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci.

neodisher CL-Tabletten

ARTA

HARAKTERYSTYKI

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) ze zm.]

Data aktualizacji: 10.07.2015 r.

Wersja: 2.0/PL

str. 6/9

10.5

Materiały niezgodne

Kwasy, zasady, związki nitroorganiczne, aminy, reduktory, woda, nadtlenki, alkohole.

10.6

Niebezpieczne produkty rozkładu

Związki chloru.

S e k c j a 1 1 :

I n f o rm a c j e t o k s y ko l o g i c z n e

11.1

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność komponentów

sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego, dihydrat [CAS 51580-86-0]

(droga pokarmowa/szczur)

1400 mg/kg

(skóra/szczur)

> 5000 mg/kg [EPA 0PP 81-1]

Toksyczność mieszaniny

Toksyczność ostra

(droga pokarmowa)

500-1000 mg/kg

Produkt działa szkodliwie po połknięciu. Toksyczność ostrą mieszaniny (ATE

) wyliczono na podstawie

odpowiedniego współczynnika przeliczeniowego zawartego w Tabeli 3.1.2. załącznika I do rozporządzenia CLP,

odnoszącego się do kategorii klasyfikacji.

Działanie żrące/drażniące na skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Produkt działa drażniąco na oczy.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie rakotwórcze

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

S e k c j a 1 2 :

I n f o rm a c j e e ko l o g i c z ne

12.1

Toksyczność

Toksyczność komponentów

sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego, dihydrat [CAS 51580-86-0]

Toksyczność dla ryb

0,28 mg/l/96 h (Lepomis macrochirus)

Toksyczność dla rozwielitek

0,18-0,21 mg/l/48 h (Daphnia magna)

Toksyczność mieszaniny

Produkt działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

neodisher CL-Tabletten

ARTA

HARAKTERYSTYKI

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) ze zm.]

Data aktualizacji: 10.07.2015 r.

Wersja: 2.0/PL

str. 7/9

12.2

Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak szczegółowych danych dla mieszaniny.

12.3

Zdolność do bioakumulacji

Brak szczegółowych danych dla mieszaniny.

Dane dla komponentów:

sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego, dihydrat [CAS 51580-86-0]

logP

- 0,0556

12.4

Mobilność w glebie

Produkt rozpuszcza się w wodzie. Mobilność składników mieszaniny zależy od ich właściwości hydrofilowych

i hydrofobowych

oraz

warunków

abiotycznych

biotycznych

gleby,

struktury,

warunków

klimatycznych oraz organizmów glebowych, (głównie bakterii, grzybów, glonów, bezkręgowców).

12.5

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie dotyczy.

12.6

Inne szkodliwe skutki działania

Mieszanina

nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla warstwy ozonowej. Należy

rozważyć

możliwość innych szkodliwych skutków oddziaływania poszczególnych składników mieszaniny na środowisko

(np. zdolność do zaburzania gospodarki hormonalnej, wpływ na wzrost ocieplenia globalnego). Produkt

zawiera halogenowane związków organiczne, wpływa na wartość AOX.

S e k c j a 1 3 :

P o s t ę p o w a n i e z o d p a da m i

13.1

Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia

dotyczące

mieszaniny:

utylizować

zgodnie

obowiązującymi

przepisami.

wprowadzać

do kanalizacji. Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Jeśli to możliwe, preferowany jest recykling.

Kod odpadu należy nadać w miejscu jego wytwarzania.

Zalecenia

dotyczące

zużytych

opakowań:

odzysk

recykling

likwidację

odpadów

opakowaniowych

przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być

przeznaczone do recyklingu. Kod odpadu należy nadać w miejscu jego wytwarzania.

Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE.

Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013, poz. 21; Dz. U. 2013, poz. 888.

S e k c j a 1 4 :

I n f o rm a c j e d o t y c z ą c e t r a n s p o r t u

14.1

Numer UN (numer ONZ)

UN 3077

14.2

Prawidłowa nazwa przewozowa UN

MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, STAŁY, I.N.O.

[DIHYDRAT DICHLOROIZOCYJANURANU SODU]

14.3

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.4

Grupa opakowaniowa

III (ilości ograniczone 5 kg)

14.5

Zagrożenia dla środowiska

Produkt stanowi zagrożenie dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach transportowych.

neodisher CL-Tabletten

ARTA

HARAKTERYSTYKI

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) ze zm.]

Data aktualizacji: 10.07.2015 r.

Wersja: 2.0/PL

str. 8/9

14.6

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Jeżeli jakikolwiek materiał wydostał się z opakowania wewnątrz pojazdu lub kontenera, to do czasu ich

dokładnego oczyszczenia, a w razie potrzeby dezynfekcji lub odkażenia, pojazd lub kontener nie może być

ponownie użyty. Wszystkie inne materiały i przedmioty przewożone w tym pojeździe lub kontenerze powinny

być sprawdzone pod kątem ewentualnego skażenia. Stosować środki ochrony indywidualnej zgodne z sekcją 8

karty.

14.7

Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy.

S e k c j a 1 5 :

I n f o rm a c j e d o t y c z ą c e p r ze p i só w p r a w n y c h

15.1

Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń

i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817).

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).

Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony

indywidualnej

(Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia

w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

Umowa europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie

chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji

91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późn. zm.

1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,

oznakowania

pakowania

substancji

mieszanin,

zmieniające

uchylające

dyrektywy

67/548/EWG

1999/45/WE

oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z późn. zm.

2015/830/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu

Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

(REACH).

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca

niektóre dyrektywy.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów

opakowaniowych.

648/2004/WE

Rozporządzenie

Parlamentu

Europejskiego

Rady

dnia

marca

2004

sprawie

detergentów

wraz z późn. zm.

15.2

Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Zgodnie z rozporządzeniem REACH nie ma obowiązku przeprowadzania oceny bezpieczeństwa chemicznego

dla mieszanin chemicznych.

S e k c j a 1 6 :

I n n e i n f or m a c je

Pełen tekst zwrotów H z sekcji 3 karty

H302

Działa szkodliwie po połknięciu.

H319

Działa drażniąco na oczy.

H335

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H400

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH031

W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

neodisher CL-Tabletten

ARTA

HARAKTERYSTYKI

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) ze zm.]

Data aktualizacji: 10.07.2015 r.

Wersja: 2.0/PL

str. 9/9

Wyjaśnienie skrótów i akronimów

Acute Tox. 4

Toksyczność ostra kat. 4

Aquatic Acute 1

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre, kat. 1

Aquatic Chronic 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, kat. 1

Eye Irrit. 2

Działanie drażniące na oczy kat. 2

STOT SE 3

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, kat. 3

Substancja trwała, ulegająca bioakumulacji i toksyczna

vPvB

Substancja bardzo trwała i ulegająca intensywnej bioakumulacji

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie

NDSCh

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe

NDSP

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe

Dopuszczalne Stężenie w Materiale Biologicznym

Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50% badanych organizmów.

Szkolenia

Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie

obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby

związane z transportem materiałów niebezpiecznych w myśl Umowy ADR powinny zostać odpowiednio

przeszkolone

w zakresie

wykonywanych

obowiązków

(szkolenie

ogólne,

stanowiskowe

oraz

zakresu

bezpieczeństwa).

Dodatkowe informacje

Klasyfikacji

dokonano

podstawie

danych

fizykochemicznych

mieszaniny

i/lub

zawartości

składników

niebezpiecznych metodą obliczeniową w oparciu o wytyczne rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z późn.

Toksyczność

ostrą

mieszaniny

(ATE

wyliczono

podstawie

odpowiedniego

współczynnika

przeliczeniowego zawartego w Tabeli 3.1.2. załącznika I do rozporządzenia CLP, odnoszącego się do kategorii

klasyfikacji.

Zmiany:

sekcje: 1-16.

Osoba sporządzająca kartę:

mgr inż. Michalina Świerczyńska (na podstawie danych producenta)

Karta wystawiona przez:

„THETA” Doradztwo Techniczne

Karta ta zastępuje i unieważnia wszystkie jej dotychczasowe wersje.

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę

posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenie określonych

właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu

produktu.

zwalnia

użytkownika

odpowiedzialności

niewłaściwe

wykorzystanie

powyższych

informacji

oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentów bez uprzedniej

zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.