Neo-Capsiderm

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Neo-Capsiderm maść
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Neo-Capsiderm maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 30 g, 5909990022014, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00220
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Neo-Capsiderm, maść

Lek przeznaczony dla dorosłych.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja,

należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliweobjawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Neo-Capsiderm i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neo-Capsiderm

Jak stosować lek Neo-Capsiderm

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Neo-Capsiderm

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Neo-Capsiderm i w jakim celu się go stosuje

Lek Neo-Capsiderm stosowany jest tradycyjnie jako środek rozgrzewający w bólach mięśniowych

(naciągnięcia, bolesne skurcze mięśni), pomocniczo w bólach przy stanach zapalnych stawów oraz w

nerwobólach (zapalenie korzonków nerwowych, rwa kulszowa).

Lek wtarty w skórę wywiera działanie drażniące na skórę, wywołując jej przekrwienie i

zaczerwienienie, działa rozgrzewająco. Rozszerzenie naczyń krwionośnych powoduje lepsze

ukrwienie obolałego miejsca i szybsze ustępowanie obrzęków i stanów zapalnych. W wyniku

ustępowania stanu zapalnego stopniowo ustępują dolegliwości bólowe.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neo-Capsiderm

Kiedy nie stosować leku Neo-Capsiderm

- nie stosować leku u dzieci i młodzieży;

- nie stosować na uszkodzoną skórę;

- nie stosować jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (w szczególności na noniwamid)

lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

- nie stosować jeśli pacjent ma uczulenie na przetwory z pieprzowca.

W przypadku wystąpienia objawów uczulenia charakteryzujących się powstaniem wysięków lub

wysypki, należy niezwłocznie zaprzestać stosowania.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Neo-Capsidermu należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

pielęgniarką.

Po nałożeniu leku należy dokładnie umyć dłonie wodą z mydłem, zmywając pozostały na dłoniach

lek.

Na początku terapii można odczuwać mrowienie, pieczenie, w żadnym wypadku nie należy brać

gorącej kąpieli przed lub po nałożeniu leku, gdyż może to pogłębić odczucie mrowienia, pieczenia.

W przypadku dłużej utrzymującego się rumienia lub wystąpienia obrzęku należy przerwać stosowanie

leku, zaleca się przemyć skórę wodą utlenioną i skonsultować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Nie stosować leku Neo-Capsiderm u dzieci i młodzieży.

Lek Neo-Capsiderm a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak dostępnych danych dotyczących interakcji.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania nie stosować leku w czasie

ciąży oraz w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych na temat wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania

maszyn.

Lek Neo-Capsiderm zawiera lanolinę

Lanolina może wywołać miejscowe podrażnienie skóry (zapalenie skóry kontaktowe).

3.

Jak stosować lek Neo-Capsiderm

Stosować zewnętrznie na skórę.

Dorośli: niewielką ilość maści delikatnie wmasować w bolące miejsca 1 – 2 razy na dobę.

Odstępy między kolejnymi aplikacjami maści powinny być nie mniejsze niż 4 godziny. Przerwa przed

ponownym zastosowaniem na to samo miejsce musi wynosić przynajmniej 14 dni. W trakcie

nanoszenia produktu bezwzględnie unikać kontaktu z oczami oraz błonami śluzowymi. Nie stosować

na uszkodzoną skórę.

Uwaga: przy dłuższym stosowaniu w tym samym miejscu może nastąpić uszkodzenie nerwów

czuciowych.

Czas stosowania

Stosować nie dłużej niż przez okres 2 dni.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować leku Neo-Capsiderm u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neo-Capsiderm

Aplikacja zbyt dużej ilości leku Neo-Capsiderm może wywołać podrażnienie skóry.

Pominięcie zastosowania leku Neo-Capsiderm

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Neo-Capsiderm

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Niewłaściwe użycie

Przypadkowe połknięcie maści Neo-Capsiderm należy niezwłocznie skonsultować z lekarzem, który

zaleci niezbędne leczenie. Nie należy wywoływać wymiotów.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W niektórych przypadkach mogą wystąpić odczyny uczuleniowe (wykwit pokrzywkowy).

W przypadku utrzymywania się odczynu uczuleniowego, po zaprzestaniu stosowania leku, należy

zasięgnąć porady lekarskiej.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zaprzestać stosowania leku i powiedzieć o nich lekarzowi lub

farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądancyh

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. 48

22 49 21 301, fax 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Neo-Capsiderm

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności (EXP) oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Neo-Capsiderm

100 g maści zawiera substancje czynne:

noniwamid (Nonivamidum) - 0,05 g, kamfora (Camphora) - 5,3 g, olejek terpentynowy z sosny

nadmorskiej (Terebinthinae aetheroleum a Pino pinastro) - 9,7 g, olejek eukaliptusowy (Eucalypti

aetheroleum) - 2,5 g.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: lanolina, parafina stała, parafina ciekła, wazelina

biała.

Jak wygląda lek Neo-Capsiderm

i co zawiera opakowanie

Lek Neo-Capsiderm jest w postaci maści.

Dostępne opakowanie zawiera 30 g maści w tubie aluminiowej z zakrętką polietylenową w

tekturowym pudełku.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań, Polska

tel. + 48 61 886 18 00

fax + 48 61 853 60 58

Data ostatniej aktualizacji ulotki: