Neo-Angin Spray

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Neo-Angin Spray (14,58 mg + 2,92 mg + 0,87 mg)/ml roztwór do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej i gardła
 • Dawkowanie:
 • (14,58 mg + 2,92 mg + 0,87 mg)/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej i gardła
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Neo-Angin Spray (14,58 mg + 2,92 mg + 0,87 mg)/ml roztwór do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej i gardła
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 15 ml, 5909990248117, OTC; 1 butelka 30 ml, 5909990569489, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02481
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Neo-angin Spray

(14,58 mg + 2,92 mg + 0,87 mg)/ml, roztwór do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej i gardła

Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum + Levomentholum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 3-4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Neo-angin Spray i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neo-angin Spray

Jak stosować lek Neo-angin Spray

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Neo-angin Spray

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

CO TO JEST LEK NEO-ANGIN SPRAY I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Neo-angin Spray to lek w postaci roztworu do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej i gardła.

Zawiera dwie substancje (alkohol 2,4-dichlorobenzylowy i amylometakrezol) o działaniu

przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym oraz lewomentol, który wywiera na błonach śluzowych

uczucie chłodu i ma słabe działanie znieczulające miejscowo.

Neo-angin Spray jest zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła,

przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk.

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NEO-ANGIN SPRAY

Kiedy nie stosować leku Neo-angin Spray

jeśli pacjent ma uczulenie na alkohol 2,4-dichlorobenzylowy, amylometakrezol, lewomentol lub

którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

jeśli pacjent ma astmę oskrzelową lub inne schorzenia dróg oddechowych, w przebiegu których

dochodzi do stanów spastycznych, gdyż podanie leku może spowodować skurcz oskrzeli.

u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

jeśli ból gardła utrzymuje się lub wystąpią takie objawy, jak kaszel i gorączka, należy

skonsultować się z lekarzem.

Lek Neo-angin Spray a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas nie stwierdzono występowania istotnych interakcji z innymi lekami stosowanymi

doustnie.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży.

Ze względu na zawartość etanolu leku Neo-angin Spray nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących

piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Neo-angin Spray

Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.

3.

JAK STOSOWAĆ LEK NEO-ANGIN SPRAY

Lek stosuje się na błonę śluzową jamy ustnej i gardła.

Lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Należy stosować jedną dawkę leku do 6 razy na dobę.

W celu podania dawki leku należy zdjąć nasadkę ochronną, wstrzymać oddech i nacisnąć dwukrotnie

głowicę pojemnika, wprowadzając roztwór do jamy ustnej.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Nie należy przyjmować leku dłużej niż 3-4 dni bez zalecenia lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Neo-angin Spray jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić

się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neo-angin Spray

Po zastosowaniu znacznie większej dawki leku niż zalecana może wystąpić podrażnienie błony

śluzowej żołądka i jelit. W takim przypadku zaleca się leczenie objawowe.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Neo-angin Spray

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Neo-angin Spray może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego

one wystąpią.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek) obserwowano podrażnienie

błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego.

Mogą również wystąpić reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NEO-ANGIN SPRAY

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Neo-angin Spray po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i

butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Neo-angin Spray

Substancjami czynnymi leku są alkohol 2,4-dichlorobenzylowy

,

amylometakrezol i lewomentol.

Jeden ml roztworu zawiera 14,58 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego

,

2,92 mg

amylometakrezolu i 0,87 mg lewomentolu.

Pozostałe składniki leku to: olejek z anyżu gwiaździstego, olejek miętowy, etanol 96%, glikol

propylenowy.

Jak wygląda lek Neo-angin Spray i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła oranżowego z rozpylaczem w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 15 lub 30 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2

01-209 Warszawa

Wytwórca:

Divapharma GmbH

Motzener Str. 41

D-12277 Berlin

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: