Neo-Angin bez cukru

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Neo-Angin bez cukru 1,2 mg + 0,6 mg + 5,7 mg tabletki do ssania
 • Dawkowanie:
 • 1,2 mg + 0,6 mg + 5,7 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki do ssania
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Neo-Angin bez cukru 1,2 mg + 0,6 mg + 5,7 mg tabletki do ssania
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 16 tabl., 5909990166213, OTC; 24 tabl., 5909990166220, OTC; 48 tabl., 5909990847884, OTC; 12 tabl., 5909991249021, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01662
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Neo-angin bez cukru

1,2 mg + 0,6 mg + 5,72 mg, tabletki do ssania

Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum + Levomentholum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 4-5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Neo-angin bez cukru i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neo-angin bez cukru

Jak stosować lek Neo-angin bez cukru

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Neo-angin bez cukru

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

CO TO JEST LEK NEO-ANGIN BEZ CUKRU I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Neo-angin bez cukru to lek w postaci tabletek do ssania, zawiera dwie substancje (alkohol 2,4-

dichlorobenzylowy i amylometakrezol) o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym oraz

lewomentol, który wywołuje na błonach śluzowych uczucie chłodu i ma słabe działanie znieczulające

miejscowo.

Neo-angin bez cukru jest zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła,

przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk.

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NEO-ANGIN BEZ

CUKRU

Kiedy nie stosować leku Neo-angin bez cukru

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6).

jeśli u pacjenta występuje nietolerancja fruktozy.

u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

jeśli pacjent choruje na cukrzycę. Jedna tabletka do ssania zawiera 2,58 g izomaltu.

jeśli ból gardła utrzymuje się lub wystąpią takie objawy, jak kaszel i gorączka, należy

skonsultować się z lekarzem.

Lek Neo-angin bez cukru a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas nie stwierdzono występowania istotnych interakcji z innymi lekami stosowanymi

doustnie.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Neo-angin bez cukru

Jedna tabletka zawiera 2,58 g izomaltu (substancja słodząca). Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów

z cukrzycą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent

powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera czerwień koszenilową (E 124), która może powodować reakcje alergiczne.

3.

JAK STOSOWAĆ LEK NEO-ANGIN BEZ CUKRU

Lek stosuje się doustnie.

Lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Należy powoli ssać lub rozpuszczać w jamie ustnej 1 tabletkę co 2-3 godziny.

Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek w ciągu doby.

Nie należy połykać tabletek w całości. Nie żuć.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Nie należy przyjmować leku dłużej niż 4-5 dni bez zalecenia lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Neo-angin bez cukru jest za mocne lub za słabe, należy

zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neo-angin bez cukru

Po zastosowaniu znacznie większej dawki niż zalecana może wystąpić podrażnienie błony śluzowej

żołądka i jelit. W takim przypadku zaleca się leczenie objawowe.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Neo-angin bez cukru

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Neo-angin bez cukru może powodować działania niepożądane, chociaż nie u

każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek) obserwowano podrażnienie

błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego.

Mogą również wystąpić reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NEO-ANGIN BEZ CUKRU

Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Neo-angin bez cukru po upływie terminu ważności zamieszczonego na

opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Neo-angin bez cukru

Substancjami czynnymi leku są alkohol 2,4-dichlorobenzylowy

,

amylometakrezol i lewomentol.

Jedna tabletka do ssania zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego, 0,6 mg

amylometakrezolu i 5,72 mg lewomentolu.

- Pozostałe składniki leku to: olejek z anyżu gwiaździstego, olejek miętowy, izomalt, kwas

winowy, czerwień koszenilowa A (E 124).

Jak wygląda lek Neo-angin bez cukru i co zawiera opakowanie

Blistry z PVC/PVdC/Al w pudełku tekturowym.

Wielkość opakowania: 12, 16, 24 lub 48 tabletek do ssania.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2

01-209 Warszawa

Wytwórca:

Divapharma GmbH

Motzener Str. 41

D-12277 Berlin

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: