Neatin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Neatin 8 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 8 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Neatin 8 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909991088910, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10889
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

NEATIN 8 mg tabletki

NEATIN 16 mg tabletki

(Betahistini dihydrochloridum)

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Neatin i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neatin

3. Jak stosować Neatin

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Neatin

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Neatin

i w jakim celu się go stosuje

Neatin zawiera jako substancję czynną betahistyny dichlorowodorek. Poprawia on przepływ krwi

w naczyniach ucha wewnętrznego. Przywraca prawidłowe działanie narządu równowagi.

Lek stosowany jest w chorobie Meniere’a (choroba błędnika) z następującymi objawami:

zawroty głowy (z nudnościami i wymiotami);

postępująca utrata słuchu;

szumy w uszach.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neatin

Kiedy nie stosować leku Neatin:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (betahistyny dichlorowodorek) lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

jeśli pacjent ma guz chromochłonny nadnerczy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Neatin należy omówić to z lekarzem, farmaceutą

lub pielęgniarką.

U pacjentów z astmą oskrzelową oraz chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy Neatin należy

stosować ostrożnie i pod kontrolą lekarza.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak doświadczeń klinicznych nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży

w wieku do 18 lat.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki,

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Neatin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie

lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Oddziaływania z innymi lekami nie są znane.

Neatin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Zaleca się przyjmowanie tabletek podczas posiłków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz rozważy oczekiwane korzyści i potencjalne zagrożenie wynikające ze stosowania leku zanim

zaleci jego stosowanie.

Ciąża

Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie leczenia betahistyną, powinna niezwłocznie poinformować

o tym lekarza prowadzącego.

Karmienie piersią

Neatin może przenikać do mleka kobiecego. Lekarz podejmie decyzje odnośnie stosowania leku przez

kobietę karmiącą piersią.

Prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Neatin nie wpływa negatywnie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Neatin zawiera laktozę jednowodną

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Neatin

Ten lek

należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to

: początkowo 48 mg na dobę w trzech dawkach podzielonych.

W dalszym leczeniu lekarz może dawkę zwiększać lub zmniejszać dostosowując ją indywidualnie

do każdego pacjenta.

Dawka podtrzymująca wynosi zazwyczaj od 24 mg do 48 mg na dobę.

Zaleca się przyjmowanie tabletek podczas posiłków. Poprawa stanu następuje po kilku dniach

a czasami po kilku tygodniach leczenia. W każdym przypadku zaleca się kontynuowanie leczenia,

ponieważ optymalne działanie terapeutyczne uzyskuje się po kilku miesiącach stosowania leku.

Jeżeli pacjent ma wrażenie, że lek Neatin działa za silnie lub za słabo, powinien porozmawiać o tym

z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Neatin

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Neatin może spowodować nudności, wymioty,

niestrawność, ataksję (bezład ruchowy), napady drgawkowe. Pacjent powinien niezwłocznie zgłosić

się do lekarza. W przypadku znacznego przekroczenia zalecanej dawki lekarz może zastosować

płukanie żołądka i leczenie objawowe.

Pominięcie przyjęcia leku Neatin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Przyjąć zalecaną dawkę

w normalnej porze przyjmowania leku.

Przerwanie stosowania leku Neatin

Nie zaleca się przerwania stosowania leku Neatin bez zgody lekarza. Skuteczne leczenie wymaga

długotrwałego, nawet kilkumiesięcznego zażywania tego leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Neatin

może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:

- bardzo często: (występują u więcej niż 1 osoby na 10);

- często: (występują u 1 do 10 osób na 100);

- niezbyt często: (występują u 1 do 10 osób na 1 000);

- rzadko: (występują u 1 do 10 osób na 10 000);

- bardzo rzadko: (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000);

- nieznana: (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit

W niektórych przypadkach obserwowano łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Można je złagodzić stosując lek podczas posiłków lub zmniejszając dawkę.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: obserwowano skórne reakcje nadwrażliwości, a zwłaszcza wysypkę, świąd, pokrzywkę.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: ból głowy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL- 02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Neatin

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po:

Termin ważności (EXP:). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak należy usunąć leki, których się już nie używa. Takie postepowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Neatin

- Substancją czynną leku jest betahistyny dichlorowodorek.

Neatin 8 mg tabletki: jedna tabletka zawiera 8 mg betahistyny dichlorowodorku.

Neatin 16 mg tabletki: jedna tabletka zawiera 16 mg betahistyny dichlorowodorku.

- Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, powidon K-25, kwas cytrynowy bezwodny,

celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, krospowidon XL 10, uwodorniony olej roślinny

typ I.

Jak wygląda Neatin i co zawiera opakowanie

Neatin to białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki.

Neatin 8 mg tabletki – 30 tabletek (2 blistry po 15 tabletek) w tekturowym pudełku.

Neatin 16 mg tabletki – 30 tabletek (3 blistry po 10 tabletek) w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praga 7

Republika Czeska

Wytwórca:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA

ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

30-11-2018

Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union (November 2017 until November 2018)

Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union (November 2017 until November 2018)

Published on: Thu, 29 Nov 2018 This update on the African swine fever (ASF) outbreaks in the EU demonstrated that out of all tested wild boar found dead, the proportion of positive samples peaked in winter and summer. For domestic pigs only, a summer peak was evident. Despite the existence of several plausible factors that could result in the observed seasonality, there is no evidence to prove causality. Wild boar density was the most influential risk factor for the occurrence of ASF in wild boar. In th...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.