Nasen

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Nasen 10 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 10 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Nasen 10 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl. w blistrze, 5909991084417, Rp; 10 tabl. w fiolce, 5909991084448, Rp; 20 tabl. w blistrze, 5909991084431, Rp; 20 tabl. w fiolce, 5909991084455, Rp; 20 tabl. w blistrach, 5909991084424, Rp; 30 tabl., 5909991187712, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10844
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

NASEN, 10 mg, tabletki powlekane

Zolpidemi tartras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest Nasen i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nasen

Jak stosować Nasen

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Nasen

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Nasen i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna leku - zolpidem jest krótko działającym lekiem nasennym z grupy imidazopirydyn.

Zolpidem skraca czas potrzebny do zaśnięcia i zmniejsza liczbę przebudzeń, wydłuża sen i poprawia

jego jakość.

Nasen wskazany jest do stosowania:

w krótkotrwałym leczeniu bezsenności.

Lek Nasen stosuje się wyłącznie w leczeniu bezsenności zaburzającej prawidłowe funkcjonowanie lub

niezwykle uciążliwej dla pacjenta.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nasen

Kiedy nie stosować leku Nasen:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli pacjent ma zespół bezdechu sennego;

jeśli u pacjenta występuje miastenia gravis (nadmierne zmęczenie mięśni po wysiłku);

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby;

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność oddechową.

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nasen należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Nasen u pacjentów:

z niewydolnością wątroby;

w wieku powyżej 65 lat lub osłabionych. U tych pacjentów zalecane jest zmniejszenie dawki

początkowej i indywidualne ustalenie dawki w zależności od stanu pacjenta. U pacjentów

w podeszłym wieku nasila się ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza zaburzeń orientacji

i koordynacji ruchowej. Ze względu na działanie rozluźniające mięśnie, istnieje ryzyko

upadków i złamań kości w stawie biodrowym;

z objawami depresji, ponieważ w tej grupie pacjentów mogą występować tendencje

samobójcze;

nadużywających alkoholu i (lub) leków;

z chorobami psychicznymi oraz u pacjentów po kuracjach odtruwających po przedawkowaniu,

np. narkotyków;

z zaburzeniami oddychania gdyż może nasilać niewydolność oddechową.

Lek należy odstawić w przypadku wystąpienia reakcji paradoksalnych (stany pobudzenia

psychoruchowego, bezsenność, drażliwość, urojenia, koszmary nocne, omamy, psychozy, zmiana

zachowania).

Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do stopniowego osłabienia jego działania, w wyniku

tolerancji. Długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leków nasennych może prowadzić do

uzależnienia fizycznego i psychicznego. Ryzyko uzależnień zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki

i okresem przyjmowania leku oraz u pacjentów nadużywających alkoholu i (lub) leków.

Czas trwania leczenia należy ograniczyć do minimum. Maksymalny czas trwania leczenia nie

powinien przekraczać 4 tygodni, włączając w to okres odstawienia leku.

Nagłe odstawienie leku, po długim okresie stosowania dużych dawek, może powodować wystąpienie

objawów zespołu odstawiennego, takich jak: bezsenność; bóle głowy; bóle mięśniowe; wzmożony lęk

i napięcie; pobudzenie psychoruchowe; stany splątania i drażliwości. W ciężkich przypadkach mogą

wystąpić: depersonalizacja (poczucie zmiany osobowości); derealizacja (zmiana odbioru

rzeczywistości); przeczulica słuchowa (nadwrażliwość na bodźce akustyczne); drętwienie i mrowienie

kończyn; nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk; omamy lub napady padaczkowe.

Lek może powodować niepamięć następczą, zwłaszcza w przypadku braku 7-8 godzin snu po

przyjęciu leku.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci i młodzieży

w wieku poniżej 18 lat.

Zaburzenia psychoruchowe dnia następnego (patrz także Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie

maszyn)

Następnego dnia po przyjęciu leku Nasen, ryzyko zaburzeń sprawności psychoruchowej, w tym

upośledzenie zdolności prowadzenia pojazdów, może być zwiększone jeśli:

- pacjent przyjął lek w czasie krótszym niż 8 godzin przed czynnościami wymagającymi zwiększonej

przytomności umysłu;

- pacjent przyjął dawkę większą niż dawka zalecana;

- pacjent przyjął zolpidem w trakcie leczenia innymi lekami o działaniu hamującym ośrodkowy układ

nerwowy lub innymi lekami, które zwiększają stężenie zolpidemu we krwi, podczas spożywania

alkoholu lub podczas przyjmowania substancji niedozwolonych.

Należy stosować pojedynczą dawkę bezpośrednio przed snem.

Nie należy przyjmować kolejnej dawki tej samej nocy.

Lek Nasen a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Alkohol nasila działanie nasenne zolpidemu oraz zwiększa ryzyko wystąpienia reakcji paradoksalnych

(pobudzenie psychoruchowe, agresywność, drażliwość).

Leki hamujące lub nasilające działanie układu cytochromu P450 (np. erytromycyna) mogą nasilać lub

osłabiać działanie zolpidemu; ryfampicyna osłabia działanie leku.

Podczas stosowania zolpidemu z niektórymi lekami może nasilić się senność i zaburzenia

psychoruchowe dnia następnego, w tym zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów. Do leków tych

należą:

- leki stosowane w leczeniu niektórych zaburzeń zdrowia psychicznego (leki przeciwpsychotyczne);

- leki stosowane w leczeniu problemów z zasypianiem (leki nasenne);

- leki uspokajające lub zmniejszające lęk;

- leki stosowane w leczeniu depresji;

- leki stosowane w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (narkotyczne leki

przeciwbólowe);

- leki stosowane w leczeniu padaczki;

- leki stosowane w znieczuleniu;

- leki stosowane w leczeniu kataru siennego, wysypek lub w innych alergiach, które to leki mogą

wywoływać senność u pacjenta (leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym).

Podczas przyjmowania zolpidemu z lekami przeciwdepresyjnymi w tym bupropionem, dezypraminą,

fluoksetyną, sertraliną i wenlafaksyną, pacjent może widzieć rzeczy nierzeczywiste (omamy

wzrokowe).

Nie zaleca się przyjmowania zolpidemu z fluwoksaminą ani cyprofloksacyną.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Zolpidem, podobnie jak inne leki nasenne nie powinien być stosowany w czasie ciąży, zwłaszcza

w pierwszym trymestrze. U noworodków, których matki długotrwale przyjmowały w końcowym

okresie ciąży benzodiazepiny lub leki działające podobnie do benzodiazepin, mogą wystąpić objawy

zespołu odstawiennego lub rozwinąć się fizyczne uzależnienie.

W przypadku uzasadnionego stosowania leku w końcowym okresie ciąży lub w trakcie porodu może

powodować u dziecka hipotermię, hipotonię, niewydolność oddechową.

Stwierdzono, że zolpidem przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiecego. Stosowanie leku

w okresie karmienia piersią nie jest zalecane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn przez 7-8 godzin po przyjęciu zolpidemu, ze

względu na ryzyko wystąpienia senności.

Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być ograniczona ze względu na

niepamięć, działanie sedatywne (uspokajające, nasenne) i miorelaksacyjne (rozluźniające mięśnie)

oraz zaburzenia koordynacji.

Lek Nasen wywiera duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn, może

powodować zdarzenia, takie jak „zasypianie za kierownicą”. Następnego dnia po przyjęciu leku Nasen

(tak jak innych leków nasennych), może zdarzyć się, że:

- pacjent czuje się ospały, senny, ma zawroty głowy lub jest zdezorientowany;

- pacjent potrzebuje więcej czasu na podjęcie szybkich decyzji (osłabiony refleks);

- pacjent może widzieć niewyraźnie lub podwójnie;

- pacjent może być mniej czujny.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wymienionych powyżej zdarzeń zaleca się zachowanie

przynajmniej 8 godzinnej przerwy, pomiędzy przyjęciem zolpidemu a prowadzeniem pojazdu,

obsługiwaniem maszyn oraz pracą na wysokościach.

Nie należy spożywać alkoholu ani substancji psychoaktywnych podczas przyjmowania leku Nasen,

gdyż może to nasilić wymienione powyżej działania.

Nasen zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować Nasen

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku Nasen wynosi 10 mg na 24 godziny. Niektórym pacjentom lekarz może

przepisać mniejszą dawkę. Lek Nasen należy przyjmować:

- w pojedynczym podaniu;

- bezpośrednio przed snem.

Pacjent musi zachować okres co najmniej 8 godzin pomiędzy przyjęciem leku a przystąpieniem do

wykonywania czynności, które wymagają zwiększonej koncentracji.

Nie przekraczać dawki 10 mg na 24 godziny.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) oraz pacjenci osłabieni, którzy mogą być szczególne

wrażliwi na działanie leku: leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg (pół tabletki). Nie należy

przekraczać dawki 10 mg (1 tabletki) przed snem.

Pacjenci z niewydolnością wątroby: 5 mg (pół tabletki) bezpośrednio przed snem.

U dorosłych (poniżej 65 lat) istnieje możliwość zwiększenia dawki leku w przypadku dobrego stanu

pacjenta oraz gdy lek jest dobrze tolerowany.

Czas leczenia wynosi od kilku dni do 2 tygodni, maksymalnie do 4 tygodni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nasen

Przedawkowanie zolpidemu może powodować zaburzenia świadomości o różnym nasileniu (senność,

śpiączka). Nie obserwowano trwałych następstw przedawkowania leku po 40-krotnym przekroczeniu

jego zalecanej dawki.

Zagrożenie dla życia mogą stanowić zatrucia mieszane zolpidemem i alkoholem lub zolpidemem

i innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy. Postępowanie lecznicze

obejmuje: wywołanie wymiotów (w czasie do jednej godziny od przyjęcia leku) lub płukanie żołądka,

jeżeli pacjent jest nieprzytomny oraz podanie węgla aktywowanego. Każde przedawkowanie wymaga

interwencji lekarskiej. Należy monitorować wydolność układu krążenia i oddychania oraz wdrożyć

leczenie objawowe i podtrzymujące. W przypadku przedawkowania można podać dożylnie

flumazenil, jednak podanie flumazenilu może spowodować wystąpienie objawów neurologicznych,

takich jak drgawki.

Zolpidem nie jest usuwany za pomocą hemodializy.

Pominięcie zastosowania leku Nasen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia serca: kołatanie serca, sporadycznie arytmia serca (zaburzenie rytmu serca)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zmiany obrazu krwi np. leukopenia (zmniejszenie liczby

leukocytów we krwi), agranulocytoza (znaczne zmniejszenie lub brak granulocytów

obojętnochłonnych)

Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, poczucie oszołomienia, ból głowy, senność,

niepamięć następcza (zaburzenia pamięci), apatia (zmniejszona wrażliwość na bodźce emocjonalne i

fizyczne), labilność emocjonalna (chwiejność emocjonalna), zaburzenia snu, zmiana smaku, ataksja

(zaburzenia koordynacji ruchów), niepewny chód

Zaburzenia psychiczne: koszmary nocne, niepokój nocny

Zaburzenia oka: zaburzenia widzenia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: kaszel, astma

Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: skurcze mięśni, zapalenie stawów

Zaburzenia endokrynologiczne: zaburzenia miesiączkowania

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: zmniejszenie libido (zmniejszenie popędu seksualnego)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: zmiana apetytu, zwiększone pragnienie, zmiana masy ciała

Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości takie jak wysypka, pokrzywka

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: (22) 49 21 301, faks: (22) 49 21 309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Nasen

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze lub

pojemniku po napisie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Nasen

Substancją czynną leku jest zolpidemu winian. Jedna tabletka zawiera 10 mg zolpidemu

winianu.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, hypromeloza,

magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A).

Otoczka: laktoza jednowodna, hypromeloza, makrogol (6000), tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda Nasen i co zawiera opakowanie

Tabletki białe do jasnokremowych, podłużne, obustronnie wypukłe, z rowkiem dzielącym po jednej

stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Opakowanie zawiera 10, 20 lub 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9

99-300 Kutno

Polska (Poland)

Tel.: 24 357 44 44

Fax: 24 357 45 45

E-mail: polfarmex@polfarmex.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: