NALCO

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • NALCO 77485
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • Urządzenie medyczne

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • NALCO 77485
  Polska
 • Język:
 • polski

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Ecolab
 • Numer pozwolenia:
 • 115575E
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 12-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

Arkusz danych bezpieczeństwa zgodny z rozporządzeniem

(WE) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

1 / 16

SEKCJA 1.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA

PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu:

NALCO® 77485

Rodzaj substancji

Mieszanina

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Zastosowanie

substancji/mieszaniny

ŚRODEK PRZECIW KAMIENIOWI KOTLOWEMU

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

IDENTYFIKACJA SPÓŁKI LOKALNEJ

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TEL: +44 (0)1606 74488

Dystrybutor Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o.

PRZEMYS ŁOWA 55

PL-43-110 TYCHY

TEL: +48 (0)32-3262750

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu można uzyskać kontaktując się z EUProductSafety@nalco.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:

+32-(0)3-575-5555 Transeuropejskie

+48-(0)601-66-2626 (SGS) / +48(0)14 637 40 81 (SPOT) Polska

Data utworzenia/weryfikacji::

12.07.2012

Numer wersji:

SEKCJA 2.

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Koroduje metale - Kategoria 1

H290

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na

oczy - Kategoria 2

H319

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG lub 1999/45/WE

Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywą dotyczącą preparatów 1999/45/WE.

Xi, DRAŻNIĄCY

R36/38

W rozdziale 16 znajduje się pełny wykaz zwrotów ryzyka, zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia oraz not.

2.2 Elementy oznakowania:

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Zawiera: Kwas cytrynowy, 2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Arkusz danych bezpieczeństwa zgodny z rozporządzeniem

(WE) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

2 / 16

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Słowo sygnalne: Niebezpieczeństwo

Określenia zagrożenia:

H290

Może powodować korozję metali.

H319

Działa drażniąco na oczy.

Określenia środków ostrożności

P234

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

P264

Dokładnie umyć ciało po manipulowaniu.

P280

Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P305 + P351 + P338

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337 + P313

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się

pod opiekę lekarza.

P406

Przechowywać w odpornym na korozję polipropylenowym pojemniku o odpornej powłoce

wewnętrznej.

2.3 Inne zagrożenia:

Nieznane

SEKCJA 3.

SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.2 Mieszanina:

Poniższe dane obejmują wszystkie elementy, zanieczyszczenia i produkty uboczne, które wpływają na

klasyfikację produktu, lub dla których ustalono limity narażenia w miejscu pracy.

Substancja(-e) niebezpieczna(-e)

% (wagowo)

Klasyfikacja zgodnie z

rozporządzeniem (WE) nr

1272/2008

Klasyfikacja zgodnie z

67/548/EWG

Kwas cytrynowy

Nr WE: 201-069-1

Nr CAS: 77-92-9

10.0 - 30.0

Poważne uszkodzenie

oczu/działanie drażniące na oczy

: H319

Sodium Molybdate Dihydrate

Nr WE: 231-551-7

Nr CAS: 10102-40-6

1.0 - 5.0

Niesklasyfikowano : OEL

Arkusz danych bezpieczeństwa zgodny z rozporządzeniem

(WE) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

3 / 16

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic

Acid

Nr WE: 253-733-5

Nr CAS: 37971-36-1

Nr REACH: 01-2119436643-39

1.0 - 5.0

Koroduje metale 1 : H290

W rozdziale 16 znajduje się pełny wykaz zwrotów ryzyka, zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia oraz not.

SEKCJA 4.

ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy:

W sytuacji zagrożenia należy ocenić niebezpieczeństwo przed podjęciem działania. Nie należy narażać się na

ryzyko odniesienia obrażeń. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się ze służbami ratowniczymi.

WDYCHANIE

Przenieść na świeże powietrze, stosować leczenie objawowe. Jeśli objawy będą się nasilać, skorzystać z

pomocy medycznej.

KONTAKT ZE SKÓRĄ

Natychmiast uzyskac pomoc medyczna. Zdjąć zabrudzona odzież. Przed ponownym użyciem uprać odzież.

Natychmiast przeplukac duza iloscia wody przez co najmniej 15 minut. W przypadku kontaktu na duzej

powierzchni splukac cialo pod natryskiem.

KONTAKT Z OCZAMI

Natychmiast przeplukac duza iloscia wody przez co najmniej 15 minut. Natychmiast uzyskac pomoc medyczna.

W RAZIE KONTAKTU NALEZY DZIALAC SZYBKO.

POŁKNIĘCIE

Niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarska, pokażując etykietę i/lub kartę charakterystyki substancji

niebezpiecznej. Jesli poszkodowany jest przytomny, przeplukac usta i podac wode do picia. W przypadku utraty

przytomności nie podawać nic do ust, umieścić w pozycji bezpiecznej, kontrolując oddychanie i tętno. Jeśli to

niezbędne, zastosować sztuczne oddychanie.

OCHRONA UDZIELAJĄCYCH PIERWSZEJ POMOCY

Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:

Działa drażniąco na oczy.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z

poszkodowanym:

Na podstawie indywidualnych reakcji pacjenta lekarz powinien ocenic objawy i stan kliniczny.

SEKCJA 5.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1 Środki gaśnicze:

STOSOWNE ŚRODKI GAŚNICZE

Arkusz danych bezpieczeństwa zgodny z rozporządzeniem

(WE) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

4 / 16

Produkt nie powinien zapalić się, chyba ze dojdzie do odparowania całej wody. Pozostałości organiczne mogą

być zapalne. Używać środków gaśniczych odpowiednich do gaszenia ognia otaczającego.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:

W warunkach pozaru moze wydzielac tlenki wegla (COx). Substancja nie jest łatwopalna ani palna. Kontakt z

reaktywnymi metalami (np. glinem) może powodować uwalnianie łatwopalnego gazowego wodoru.

W przypadku wycieku należy zapobiec dostaniu się materiału lub wody ppoż do kanalizacji lub cieków wodnych.

5.3 Informacje dla straży pożarnej:

W razie pozaru nalezy nosic samodzielny nadcisnieniowy aparat oddechowy z maska na cala twarz oraz

kombinezon ochronny.

SEKCJA 6.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA

DO ŚRODOWISKA

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach kryzysowych:

PORADA DLA OSÓB NIENALEŻĄCYCH DO PERSONELU UDZIELAJĄCEGO POMOCY

Kontakt z materiałem może być niebezpieczny, nie należy podejmować prób usunięcia skutków wycieku. Należy

natychmiast wezwać służby ratownicze. Usunięcie skutków wycieku może być przeprowadzone jedynie przez

służby ratownicze/personel. Należy ograniczyć dostęp do terenu do chwili zakończenia usuwania skutków

wycieku.

Stosowac srodki ochrony indywidualnej zalecane w Rozdziale 8 (Kontrola stopnia narazenia/Ochrona osobista).

PORADA DLA OSÓB UDZIELAJĄCYCH POMOCY

Odpowiednio ograniczyc dostep do zagrozonego rejonu do czasu zakonczenia prac przy uprzataniu. Stosowac

srodki ochrony indywidualnej zalecane w Rozdziale 8 (Kontrola stopnia narazenia/Ochrona osobista). Jesli to

mozliwe, wentylowac miejsce uwolnienia substancji. Dopilnowac, by czyszczenie przeprowadzal wylacznie

personel przeszkolony. Utrzymywac w gotowosci sprzet ratunkowy (do zwalczania pozarów, wycieków itp.).

Powiadomic odpowiednie organy administracji rzadowej, BHP i ochrony srodowiska.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Chronić przed przedostaniem się materiału do kanałów ściekowych lub wodnych. Nie dopuścić, by substancja

zanieczyściła wody gruntowe. Nie dopuścić, by produkt dostał się do kanałów ściekowych. Jeśli dojdzie do

zanieczyszczenia odpływów, strumieni, gleby lub kanalizacji, powiadomić lokalne władze.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

PRZYPADKI UWOLNIENIA NIEWIELKICH ILOSCI: Zaabsorbowac za pomoca substancji pochlaniajacej.

Umiescic odpady w stosownym, oslonietym, prawidlowo zaetykietowanym pojemniku. Przemyc

zanieczyszczony obszar. PRZYPADKI UWOLNIENIA DUZYCH ILOSCI: Powstrzymac ciecz za pomoca

substancji pochlaniajacej i rowów lub walów. Zebrac do pojemników zwrotnych na odpady lub do cysterny w

celu prawidlowej likwidacji. Oczyscic zanieczyszczone powierzchnie woda i wodnymi srodkami czyszczacymi. W

celu likwidacji odzyskanego materialu zanieczyszczonego nalezy zwrócic sie do firmy uprawnionej do transportu

odpadów. Likwidowac zgodnie z przepisami zamieszczonymi w Rozdziale 13 (Uwagi dot. likwidacji).

Arkusz danych bezpieczeństwa zgodny z rozporządzeniem

(WE) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

5 / 16

6.4 Odniesienia do innych sekcji:

Stosowac srodki ochrony indywidualnej zalecane w Rozdziale 8 (Kontrola stopnia narazenia/Ochrona osobista).

Likwidowac zgodnie z przepisami zamieszczonymi w Rozdziale 13 (Uwagi dot. likwidacji).

SEKCJA 7.

POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH

MAGAZYNOWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:

POSTĘPOWANIE

Unikać kontaktu ze skóra, oczami i odzieżą. Podczas uzycia zapewnic wlasciwa wentylacje. Nie wdychac

par/gazów/pylu. Przechowywac pojemniki zamkniete, gdy nie sa uzywane. Nie mieszać z kwasami.

Przechowywac z dala od kwasów i srodków o dzialaniu utleniajacym. Stosowac srodki ochrony indywidualnej

zalecane w Rozdziale 8 (Kontrola stopnia narazenia/Ochrona osobista).

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska zostały zawarte w rozdziale 6.2

ZALECENIA HIGIENICZNE

Przestrzegac przepisów BHP i higieny osobistej, aby uniknac ekspozycji. Zapewnic stala dostepnosc wodotrysku

do przemywania oczu. Utrzymywac w gotowosci natrysk bezpieczenstwa. Po pracy z chemikaliami umyc

dokladnie cialo. W zadnym wypadku nie jesc, nie pic, ani nie palic podczas pracy przy tym produkcie. Niezbędne

jest zapewnienie wodotrysku do przemywania oczu i natrysku bezpieczeństwa. W razie zanieczyszczenia

odziezy nalezy ja zdjac i dokladnie umyc skazone miejsce. Przed ponownym uzyciem wyprac zanieczyszczona

odziez. Po pracy z chemikaliami umyc dokladnie cialo. W zadnym wypadku nie jesc, nie pic, ani nie palic

podczas pracy przy tym produkcie.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych

niezgodności:

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Przechowywac pojemniki szczelnie zamkniete.

Przechowywać z dala od zasad.

ODPOWIEDNI MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY

HDPE (polietylen o duzej gestosci), Stal nierdzewna 304, Zgodnosc z tworzywami sztucznymi moze byc rózna;

stad przed uzyciem zalecane jest wykonanie próby zgodnosci.

NIEODPOWIEDNI MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY

Glin, Cynk, Mosiądz, i ich stopy

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe:

Specyficzne zastosowania :

ŚRODEK PRZECIW KAMIENIOWI KOTLOWEMU

SEKCJA 8.

KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczące kontroli:

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE STĘŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY

Arkusz danych bezpieczeństwa zgodny z rozporządzeniem

(WE) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

6 / 16

Dla tego produktu nie ustalono zalecen dotyczacych ekspozycji. Dostepne ograniczenia dotyczace narazenia na

dzialanie substancji podano ponizej.

Źródło

Substancja(-e)

Kategoria:

mg/m3

Polska

Sodium Molybdate Dihydrate jako Mo

MAC-NDS

MAC-NDSCh

* Wskaźnik skórny reprezentuje potencjalnie istotny udział przenikania przezskórnego (w tym przez błony śluzowe i oczy) w łącznej

ekspozycji.

DNEL

Składniki:

Zaprzestać używania:

Droga narażenia:

Potencjalne skutki

zdrowotne:

Wartość:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Pracownicy

Wdychanie

krótkoterminowe –

ogólnie systemowe

15 mg/m3

Pracownicy

Skórnie

długoterminowe –

ogólnie systemowe

4.2 mg/kg

Pracownicy

Wdychanie

długoterminowe –

ogólnie systemowe

15 mg/m3

PNEC

Składniki:

Wartość:

Kwas cytrynowy

Woda słodka

0.44 mg/l

Woda morska

0.44 mg/l

1000 mg/l

Osad

34.6 mg/kg

Gleba

33.1 mg/kg

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Woda słodka

3.33 mg/l

Woda morska

0.33 mg/l

Wersja przerywana

10.42 mg/l

100 mg/l

Osad

1.47 mg/kg

Gleba

1 mg/kg

Doustnie

90 mg/kg

8.2 Kontrola narażenia:

ŚRODKI TECHNICZNE:

Zaleca się stosowanie wentylacji ogólnej. Zalecane jest korzystanie z wyciągów miejscowych w celu

ograniczenia emisji do obszaru najbliższego jej źródła. Próbki laboratoryjne nalezy obslugiwac pod okapem

wyciagowym. W obszarach zamknietych nalezy zapewnic wentylacje mechaniczna.

Arkusz danych bezpieczeństwa zgodny z rozporządzeniem

(WE) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

7 / 16

SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ

ZALECENIA OGÓLNE

Decyzja o zastosowaniu i rodzaju srodków ochrony indywidualnej powinna byc podejmowana na podstawie

rodzaju zagrozenia zwiazanego z produktem, warunków w miejscu pracy i sposobu postepowania z produktem.

W ogólnym przypadku zalecamy uzycie co najmniej okularów ochronnych z oslonami bocznymi i odziezy

roboczej chroniacej ramiona, nogi i tulów. Ponadto kazda osoba przebywajaca w obszarze, w którym

dokonywane sa manipulacje z uzyciem produktu, powinna nosic co najmniej okulary ochronne z oslonami

bocznymi.

OCHRONĘ OCZU LUB TWARZY

Zaleca się noszenie chemicznych okularów przeciwbryzgowych podczas prac z tym produktem. Odnoszące się

standardy europejskie, można znaleźć w EN 166.

OCHRONA SKÓRY

Zaleca sie noszenie odpornych chemicznie rekawic ochronnych podczas prac z tym produktem. Wybór rekawic

roboczych zalezy od warunków pracy i stosowanych chemikaliów, jednak nasze doswiadczenie wskazuje, ze w

lekkich warunkach dobrze sprawdzaja sie rekawice wykonane z PVC Rekawice nalezy wymienic niezwlocznie

po zauwazeniu pierwszych objawów rozkladu. Czas przebicia nie zostal okreslony dla postaci preparatu; nalezy

zasiegnac opinii producentów PPE. Odnoszące się standardy europejskie, można znaleźć w EN 374.

Zaleca się noszenie kombinezonu roboczego podczas prac z tym produktem. Odnoszące się standardy

europejskie, można znaleźć w EN ISO 20345.

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH

Dla produktu ani jego składników nie wyznaczono limitów ekspozycji. Firma Nalco zaleca stosowanie maski na

CAŁĄ twarzy z filtrem lub aparatu oddechowego z doprowadzeniem powietrza. Dobór materialu na filtr zalezy od

ilosci i typu chemikaliów, z którymi uzytkownik bedzie mial kontakt. Nalezy rozwazyc uzycie filtru nastepujacego

typu: A-P Odnoszące się standardy europejskie, można znaleźć w 140, EN 137, EN 143 i EN 14387. W sytuacji

naglej lub przed planowanym wejsciem w miejsca o nieznanym stezeniu substancji nalezy uzywac

nadcisnieniowego aparatu oddechowego z maska na cala twarz. Jesli konieczna jest ochrona dróg

oddechowych, nalezy opracowac kompleksowy program takiej ochrony, obejmujacy wybór srodków, próby,

szkolenia, konserwacje i przeglady.

SEKCJA 9.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Uwaga: Podane właściwości fizyczne reprezentują wartości typowe dla tego produktu i mogą ulec zmianie.

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

STAN FIZYCZNY

Ciecz

WYGŁĄD

Przejrzysty Jasnobrązowy

Zapach

Łagodny

Próg zapachu

Brak dostępnych danych.

pH (100 %)

TEMPERATURA KRZEPNIĘCIA

-12 °C

TEMPERATURA WRZENIA

100 °C

TEMPERATURA ZAPŁONU

Niepalna

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

Brak dostępnych danych.

ŁATWOPALNOŚĆ (ciało stałe, gaz)

Brak dostępnych danych.

DOLNA GRANICA

Brak dostępnych danych.

Arkusz danych bezpieczeństwa zgodny z rozporządzeniem

(WE) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

8 / 16

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

WYBUCHOWOŚCI

GÓRNA GRANICA

WYBUCHOWOŚCI

Brak dostępnych danych.

PRĘŻNOŚĆ PAR

2.3 kPa

GĘSTOŚĆ PAR

Brak dostępnych danych.

Gęstość względna

1.13

GĘSTOŚĆ

Brak dostępnych danych.

ROZPUSZCZALNOŚĆ W WODZIE

W pełni

WSPÓŁCZYNNIK PODZIAŁU

OKTANOL/WODA (log Kow)

Brak dostępnych danych.

TEMPERATURA SĄMOZAPLONU

Brak dostępnych danych.

TEMPERATURA ROZKŁADU

Brak dostępnych danych.

LEPKOŚĆ

5.3 cps (20 °C)

WŁAŚCIWOŚCI WYBUCHOWE

Nie dotyczy

WŁAŚCIWOŚCI UTLENIAJĄCE

Nie dotyczy

9.2 Inne informacje:

Nie dotyczy

SEKCJA 10.

STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność:

Stabilny w warunkach normalnych.

10.2 Stabilność chemiczna:

Stabilny w warunkach normalnych.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:

Niebezpieczna reakcja polimeryzacji nie przebiega.

10.4 Warunki, których należy unikać:

Unikać skrajnych temperatur.

10.5 Materiały niezgodne:

Zasady Kontakt z silnymi zasadami (np. amoniakiem i jego roztworami, węglanami, wodorotlenkiem sodu (soda

kaustyczna), wodorotlenkiem potasu, wodorotlenkiem wapnia (wapnem), cyjankiem, siarczkiem, chloranami(I),

chloranami(III)) może powodować uwalnianie ciepła, rozpryskiwanie lub wrzenie i wytwarzanie toksycznych par.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:

W warunkach pozaru:

Tlenki wegla

Arkusz danych bezpieczeństwa zgodny z rozporządzeniem

(WE) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

9 / 16

SEKCJA 11.

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych:

Wyrób:

Toksyczność ostrą - droga

pokarmowa

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Toksyczność ostrą - przez

drogi oddechowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Toksyczność ostrą - po

naniesieniu na skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Działanie żrące/drażniące na

skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Poważne uszkodzenie

oczu/działanie drażniące na

oczy

Działa drażniąco na oczy.

Działanie uczulające na drogi

oddechowe lub skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Genotoksyczność

Ocena

Nie zawiera składników mutagernnych

Rakotwórczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Zadna z substancji wchodzacych w sklad tego produktu nie

jest wymieniana jako rakotwórcza przez Miedzynarodowa

Agencje Badan nad Rakiem (IARC), Krajowy Program

Toksykologiczny (NTP), ani Amerykanska Konferencje

Higieny Przemyslowej (ACGIH).

Szkodliwe działanie na

rozrodczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Ocena: Brak toksyczności dla reprodukcji

Działanie toksyczne na

narządy docelowe –

narażenie jednorazowe

Uwagi: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Działanie toksyczne na

narządy docelowe –

narażenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są

spełnione.

Toksyczność przy wdychaniu

Brak klasyfikacji odnośnie toksyczności przy wdychaniu

Składniki:

Kwas cytrynowy

Toksyczność ostrą - droga

pokarmowa

LD50: 5,400 mg/kg, Mysz, OECD 401, GLP, Dobra praktyka

laboratoryjna: Nie

Arkusz danych bezpieczeństwa zgodny z rozporządzeniem

(WE) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

10 / 16

Toksyczność ostrą - po

naniesieniu na skórę

LD50: > 2,000 mg/kg, Szczur, OECD 402

Działanie żrące/drażniące na

skórę

Królik, Wynik: Nie drażniący, OECD 404, 4 h

Genotoksyczność

Genotoksyczność in vitro

Test Amesa, Wynik: negatywny, OECD 471

Test odchylenia chromosomów in vitro, Wynik: pozytywny,

OECD 487

Genotoksyczność in vivo

Test na wykrywanie dominujących mutacji letalnych, Szczur,

EU B.22, GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: Nie, Wynik:

negatywny

Mutacja chromosomowa in vivo, Szczur, OECD 475, GLP,

Dobra praktyka laboratoryjna: Nie, Wynik: negatywny

Ocena

Badania in vitro wykazały skutki mutagenne, których nie

zaobserwowano w badaniach in vivo.

Teratogenność

Mysz, Doustnie, NOAEL: > 241 mg/kg, GLP, Dobra praktyka

laboratoryjna: Nie

Ocena: Nie wykazał skutków teratogennych w

doświadczeniach ze zwierzętami.

Działanie toksyczne na

narządy docelowe –

narażenie powtarzane

Mysz, Doustnie, NOAEL: 1,000 mg/kg, LOAEL: 2,000 mg/kg,

Inne wytyczne, GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: Nie

Narażone organy: brak dostępnych danych

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Toksyczność ostrą - droga

pokarmowa

LD50: > 6,500 mg/kg, Szczur, EU B.1

Toksyczność ostrą - po

naniesieniu na skórę

LD50: > 4,000 mg/kg, Szczur, EU B.3

Działanie żrące/drażniące na

skórę

Królik, Wynik: Nie drażniący, OECD 404, 24 h

Działanie uczulające na drogi

oddechowe lub skórę

Świnka morska, Wynik: Negative, OECD 406

Genotoksyczność

Genotoksyczność in vitro

Test Amesa, Wynik: negatywny, OECD 471

Badanie mutacji genowych w komórkach ssaków in vitro,

Wynik: negatywny, OECD 476

Test odchylenia chromosomów in vitro, Wynik: negatywny,

OECD 473

Ocena

Badania in vitro nie wykazały skutków mutagennych

Teratogenność

Szczur, Doustnie, NOAEL: 1,000 mg/kg, 1,000 mg/kg, OECD

Ocena: Nie wykazał skutków teratogennych w

Arkusz danych bezpieczeństwa zgodny z rozporządzeniem

(WE) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

11 / 16

doświadczeniach ze zwierzętami.

Działanie toksyczne na

narządy docelowe –

narażenie powtarzane

Szczur, Doustnie, 90 d, NOAEL: 55.2411 mg/l, OECD 408

Narażone organy: brak dostępnych danych

SEKCJA 12.

INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczność:

Nie prowadzono badan toksyczności tego produktu.

Wyrób:

Ocena ekotoksykologiczna

Toksyczność ostrą dla

środowiska wodnego

Nie powinno być szkodliwe dla organizmów wodnych.

Przewlekła toksyczność dla

środowiska wodnego

Nie powinno wykazać przewlekłej toksyczności dla

organizmów wodnych

Składniki:

Kwas cytrynowy

Toksyczność dla ryb

LC50: 440 - 760 mg/l, 48 h, Leuciscus idus melanotus, OECD

203, GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: Nie

Toksyczność dla dafnii i

innych bezkręgowców

wodnych.

LC50: 1,535 mg/l, 24 h, Daphnia magna, Inne wytyczne, GLP,

Dobra praktyka laboratoryjna: Nie

Toksyczność dla alg

NOEC: 425 mg/l, 192 h, Scenedesmus quadricauda, Inne

wytyczne, GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: Nie

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Toksyczność dla ryb

LC50: > 1,042 mg/l, 96 h, Zebra Danio, OECD 203

Toksyczność dla dafnii i

innych bezkręgowców

wodnych.

EC50: > 1,071 mg/l, 48 h, Daphnia magna, OECD 202

Toksyczność dla alg

EC50: > 1,081 mg/l, 72 h, Desmodesmus subspicatus (algi

zielone), OECD 201

Toksyczność dla bakterii

EC50: > 1,000 mg/l, 3 h, Mikroorganiżmy żyjące w ściekach,

OECD 209

Toksyczność dla ryb

(Toksyczność chroniczna)

NOEC: > 1,042 mg/l, 14 d, Zebra Danio, OECD 204

Toksyczność dla dafnii i

innych bezkręgowców

wodnych. (Toksyczność

chroniczna)

EC50: > 329 - < 1,071 mg/l, 21 d, Daphnia magna, OECD 211

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu:

Wyrób:

Biodegradowalność

Przewiduje sie, ze czesc organiczna tego preparatu od razu

Arkusz danych bezpieczeństwa zgodny z rozporządzeniem

(WE) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

12 / 16

ulegnie biodegradacji.

Składniki:

Kwas cytrynowy

Biodegradowalność

97 %, Wynik: Łatwo biodegradowalny., Czas ekspozycji: 28 d,

( Test Mod.Sturm: OECE 301B)

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Biodegradowalność

30 - 40 %, Wynik: Nie ulega naturalnej biodegradacji., Czas

ekspozycji: 90 d, OECD 302 A

12.3 Zdolność do bioakumulacji:

Wyrób:

Bioakumulacja

Nie jest spodziewana bioakumulacja tego preparatu lub

materiału.

Składniki:

Kwas cytrynowy

Bioakumulacja

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna.

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Bioakumulacja

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna.

12.4 Mobilność w glebie:

Wyrób:

Obieg i przeznaczenie w

środowisku

Substancja jest rozpuszczalna w wodzie i prawdopodobnie

będzie pozostawać głównie w niej.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:

Wyrób:

Ocena

Ta mieszanina nie zawiera substancji uważanych za

toksyczne, trwałe w środowisku i ulegające bioakumulacji

(PBT)., Ta mieszanina nie zawiera substancji uważanych za

bardzo trwałe w środowisku i ulegających dużej bioakumulacji

(vPvB).

12.6 Inne szkodliwe skutki działania:

Wyrób:

Dodatkowe informacje

ekologiczne

Nie przewiduje się działań niepożądanych.

SEKCJA 13.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Jesli ten preparat stanie sie odpadem, uzytkownik koncowy musi zdefiniowac i przypisac odpowiedni kod z

Europejskiego Katalogu Odpadów. Korzystac wylacznie z uslug firm ze stosownymi uprawnieniami. Zapewnic

zgodnosc z przepisami WE, krajowymi i lokalnymi.

Arkusz danych bezpieczeństwa zgodny z rozporządzeniem

(WE) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

13 / 16

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów:

W celu likwidacji odzyskanego materialu zanieczyszczonego nalezy zwrócic sie do firmy uprawnionej do

transportu odpadów. Jakikolwiek odpad chemiczny jest potencjalnym czynnikiem zanieczyszczającym

środowisko i NIE jest właściwe pozbywanie się go przez usuniecie do ziemi, kanalizacji miejskiej, ścieków,

naturalnych strumieni lub rzek. Odpady likwidowac w atestowanej spalarni lub zakladzie uzdatniania/likwidacji

odpadów, zgodnie ze wszystkimi obowiazujacymi przepisami. Nie usuwac odpadów do lokalnej kanalizacji ani

razem z normalnymi odpadkami.

Opróznione bebny nalezy oddac do recyklingu, odzysku lub likwidacji w wykwalifikowanym i/lub

licencjonowanym zakladzie.

EUROPEJSKI KOD ODPADÓW:

16 03 03* - PARTIE NIESPELNIAJACE NORM TECHNICZNYCH I PRODUKTY NIEZUZYTE - Odpady

nieorganiczne zawierające substancje niebezpieczne. Jeśli produkt jest przeznaczony do dalszego

przetwarzania, użytkownik końcowy powinien ponownie zdefiniować i przypisąch odpowiedni kod z

Europejskiego Katalogu Odpadów (European Waste Catalogue).

SEKCJA 14.

INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Informacje zawarte w tej części mają jedynie charakter pomocniczy i nie zastępują dokumentu przewozowego

(konosamentu) właściwego dla zamówienia. Należy pamiętać, że Prawidłowa nazwa przewozowa/Klasa

zagrożenia mogą różnić się w zależności od opakowania, właściwości i środka transportu. Typowe Właściwe

nazwy przewozowe dla tego produktu są następujące.

TRANSPORT LĄDOWY

14.1 Numer UN (numer ONZ):

UN 3265

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa

UN:

MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, KWAŚNY, ORGANICZNY,

I.N.O.

(Kwas cytrynowy)

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

14.4 Grupa opakowaniowa:

14.5 Zagrożenia dla środowiska:

14.6 Szczególne środki ostrożności dla

użytkowników:

nie dotyczy

TRANSPORT POWIETRZNY (ICAO/IATA)

14.1 Numer UN (numer ONZ):

UN 3265

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa

UN:

MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, KWAŚNY, ORGANICZNY,

I.N.O.

(Kwas cytrynowy)

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

14.4 Grupa opakowaniowa:

14.5 Zagrożenia dla środowiska:

14.6 Szczególne środki ostrożności dla

użytkowników:

nie dotyczy

TRANSPORT MORSKI (IMDG/IMO)

14.1 Numer UN (numer ONZ):

UN 3265

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa

UN:

MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, KWAŚNY, ORGANICZNY,

I.N.O.

(Kwas cytrynowy)

Arkusz danych bezpieczeństwa zgodny z rozporządzeniem

(WE) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

14 / 16

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

14.4 Grupa opakowaniowa:

14.5 Zagrożenia dla środowiska:

14.6 Szczególne środki ostrożności dla

użytkowników:

nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z

załącznikiem II do konwencji MARPOL

73/78 i kodeksem IBC:

nie dotyczy

SEKCJA 15.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny:

PRZEPISY MIEDZYNARODOWE

DEPARTAMENT ROLNICTWA USA (USDA):

Dopuszczalne zastosowanie w ramach kategorii: 141329

Ten produkt został dopuszczony do stosowania w uzdatnianiu wody chłodzącej i pogazowej (G5) w miejscach

przetwarzania żywności i w ich pobliżu. Produkt jest dopuszczony do inhibitowania powierzchni kotła,

przewodów parowych i/lub układów chłodzących (G7), gdzie uzdatniana woda ani para nie może stykać się z

produktami spożywczymi oraz w i wokół miejsc przetwarzania żywności.

MIEDZYNARODOWE PRZEPISY O NADZORZE CHEMICZNYM

EUROPA

KARTA CHARAKTERYSTKI ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) Nr.1907/2006.

Nalco jest zobowiązane i w pełni popiera przepisy dotyczące (REACH) Rejestracja,Ocena,Udzielanie Zezwoleń i

stosowanych ograniczeń w zakresie Chemikaliów.Naszą intencją jest zarejestrowanie wszystkich substancji

chemicznych,które produkujemy lub importujemy do Krajów Unii Europejskiej i współpraca z naszymi

dostawcami w celu płynnego przejmowania procedury REACH. W przypadku dodatkowych informacji na temat

programu REACH w Nalco prosimy o kontakt z nami : reach@nalco.com lub na naszej stronie internetowej.

KANADA

Produkt ten zawiera substancje, które można znaleźć na liście substancji z selektywnej zbiórki odpadów nie

pochodzących z gospodarstw domowych 9NDSL) lub które nie są zgodne z Ustawą o Kanadyjskiej Ochronie

Środowiska (CEPA) i mogą wymagać dodatkowej kontroli.

STANY ZJEDNOCZONE

Ten produkt nie został poddany ocenie pod katem zgodności z ustawa TSCA i może zawierać substancje

niewymienione w wykażie TSCA 5(h)(3), o ile spełnione będą wszystkie wymagania.

PRZEPISY KRAJOWE, NIEMCY

WGK: 1 (Annex 4)

PRZEPISY KRAJOWE, HOLANDIA

KRAJOWE PRZEPISY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PRZEPISY KRAJOWE, WIELKA BRYTANIA

Arkusz danych bezpieczeństwa zgodny z rozporządzeniem

(WE) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

15 / 16

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:

Ocena bezpieczeństwa chemicznego została przeprowadzona dla substancji, które wchodzą w skład tego

materiału lub dla samego materiału

SEKCJA 16.

INNE INFORMACJE

LISTA ODPOWIEDNICH ZWROTÓW R, NOT I ZWROTÓW WSKAZUJĄCYCH RODZAJ ZAGROŻENIA W

ROZDZIALE 2.1 ORAZ 3

H290 - Może powodować korozję metali.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

OEL - OEL

R36 - Działa drażniąco na oczy.

R36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę.

INFORMACJE POPRAWIONE:Sekcja(e):

Niniejszy arkusz danych bezpieczeństwa produktu zawiera informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa oraz

przepisów. Informacje zawarte w tym arkuszu danych bezpieczeństwa zostały oparte na danych dostępnych dla

nas w dniu publikacji, są przedstawione w dobrej wierze oraz uznane za dokładne oraz wiarygodne w dniu

publikacji, jednak Nalco nie udziela żadnej gwarancji, jawnej lub domniemanej, oraz zrzeka się wszelkiej

odpowiedzialności wynikłej z wiążącego traktowania informacji tu zawartych. Zastosowanie produktu powinno

być zgodne z literaturą produktu Nalco. W przypadku innych zastosowań należy przeprowadzić ocenę narażenia

na kontakt, aby ustalić odpowiednie metody postępowania oraz programy szkoleniowe mające na celu

zapewnienie bezpieczeństwa warunków pracy oraz działań. Po stronie nabywcy/użytkownika spoczywa

odpowiedzialność za stwierdzenie czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego celu oraz upewnienie się, że

jego działania są zgodne ze wszystkimi krajowymi, stanowymi, regionalnymi oraz lokalnymi przepisami prawa.

Wymagania przepisów mogą ulec zmianie oraz mogą się różnić między poszczególnymi państwami

europejskimi. Osoby mające kontakt z produktem powinny zostać poinformowane o zalecanych środkach

ostrożności oraz powinny mieć dostęp do tych informacji. Dodatkowe informacje można uzyskać u lokalnego

przedstawiciela.

LITERATURA

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva: World Health

Organization, International Agency for Research on Cancer.

Ariel Insight# (zintegrowany przewodnik po substancjach chemicznych stosowanych w przemysle i objetych

najwazniejszymi programami nadzoru oraz doradztwa), modul pólnocnoamerykanski, modul

zachodnioeuropejski, modul wykazów chemicznych i modul ogólny (Ariel Insight#, wersja na dysku CD-ROM),

Ariel Research Corp., Bethesda, MD.

Ewentualne najważniejsze odniesienia do literatury technicznej i źródeł danych, które mogły być użyte jako

uzupełnienie opinii ekspe ekspertów przy sporządzaniu niniejszej karty charakterystyki substancji

niebezpiecznej: rozporządzenia/dyrektywy europejskie (w tym (WE) nr 1907/2006, (WE) nr 1272/2008,

67/548/EWG, 1999/45/WE), dane dostawcy, internet, ESIS, IUCLID, Ariel InsightTM , ERIcards, oficjalne

informacje o przepisach obowiązujących poza Europą i inne źródła danych.

Data aktualizacji :

12.07.2012

Numer wersji :

Przygotował(a)::

Wydzial SH&E

Arkusz danych bezpieczeństwa zgodny z rozporządzeniem

(WE) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Szwajcaria

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

16 / 16

Przytaczane liczby w kartach charakterystyki są podane w formacie: 1,000 ,000=1 milion i 1,000=1 tysiąc. 0,1 =

1 dziesiętna i 0,001 = 1 tysięczna.

Nie ma żadnych ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.

13-9-2018

 European Medicines Agency stakeholder interaction on the development of medicinal products for chronic non-infectious liver diseases (PBC, PSC, NASH), European Medicines Agency, London, UK, From: 03-Dec-2018, To: 03-Dec-2018

European Medicines Agency stakeholder interaction on the development of medicinal products for chronic non-infectious liver diseases (PBC, PSC, NASH), European Medicines Agency, London, UK, From: 03-Dec-2018, To: 03-Dec-2018

This workshop on the development of medicines for chronic non-infectious liver diseases, including primary biliary cholangitis, primary sclerosing cholangitis and nonalcoholic steatohepatitis, provides a platform for discussion on appropriate endpoints including validation of surrogate endpoints/biomarkers, suitable study populations, potentially adequate trial designs and the specific challenges with paediatric medicine development. The workshop will support the drafting of a reflection paper on regul...

Europe - EMA - European Medicines Agency