NALCO

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • NALCO 74739
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • Urządzenie medyczne

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • NALCO 74739
  Polska
 • Język:
 • polski

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Ecolab
 • Numer pozwolenia:
 • 115589E
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 12-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

KARTA CHARAKTERYSTYKI

PRODUKT

NALCO® 74739

NUMER(Y) TELEFONÓW ALARMOWYCH

Numery telefonów alarmowych, patrz punkt 16.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden Holandia 0031 71 5241100

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

1 / 12

1.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA

PRZEDSIĘBIORSTWA

NAZWA PRODUKTU :

NALCO® 74739

ZASTOSOWANIE :

BIOCYD

IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA :

NALCO EUROPE B.V.

Postbus 627

2300 AP Leiden, Holandia

NUMER(Y) TELEFONÓW ALARMOWYCH :

Numery telefonów alarmowych, patrz punkt 16.

Data aktualizacji :

29.11.2010

Numer wersji :

Numer telefonu kontaktowego do firmy

NALCO EUROPE B.V.

+31 71 5241 100

NALCO NORGE AS (NO)

+47 51 96 36 00

NALCO AB (SE)

+46 (0)31-707 22 70

Dystrybutor Nalco Mobotec Polska

Sp. z o.o.

PRZEMYS ŁOWA 55

PL-43-110 TYCHY

TEL:+48 (0)32-3262750

FAX: +48(0)32 329 13 11

e-mail: office@nalco.pl

NALCO ANADOLU KIMYA (TR)

+90 216 5743464

NALCO PORTUGUESA LDA. (P)

+351 214121852

NALCO APPLIED SERVICES

OF EUROPE BV

+31 (0)73 6456980

NTD S.r.l (IT)

+39 (0) 313351325

NALCO BELGIUM BVBA

+32 (0)3-450 69 10

Nalco Switzerland AG (CH)

+41 (0)52 235 38 38

NALCO DANMARK ApS

+45-48195800

Nalco Company OOO

+7 (0)495 980 72 80

NALCO DEUTSCHLAND GmbH

+49 (0)69-79340

NALCO ÖSTERREICH

Ges.m.b.H. (A)

+ 43(0)1 27026350

NALCO ESPAÑOLA S.L. (E)

+34 93-4095555

Pierwszy dystrybutor: Nalco

Czechia s.r.o.(CZ)

Hlavní 1222/60,141 00 Praha

4,Czechy,+420 267 912 350 &

+420 272 913 512

NALCO FINLAND OY (FI)

+358 (0)9 2519 5600

Local Support: Nalco Hungary Kft.

(HU)

+36 1 8805610

NALCO FRANCE SAS

+33 (0)3 20 11 70 00

Local Support: Nalco Österreich

Ges.m.b.H., Representation Office

Predstavnistvo Zagreb (HR)

+385 (0)1 377 95 21

NALCO HELLAS S.A. (GR)

+30 210 238 9620

Local Support: Nalco Österreich

Ges.m.b.H. Representation Office

ROMANIA (RO)

+40 (0) 21 224 17 93

NALCO ITALIANA S.R.L.(I)

+39 06-54565000

NALCO LIMITED

+44 (0)1606 74488

NALCO NETHERLANDS B.V.

+31 (0)13-5952200

Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu można uzyskać kontaktując się z EUProductSafety@nalco.com

2.

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

KLASYFIKACJA ZAGROŻENIA :

Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywą dotyczącą preparatów 1999/45/WE.

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy - wodne.

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA - OSTRE :

WDYCHANIE :

KARTA CHARAKTERYSTYKI

PRODUKT

NALCO® 74739

NUMER(Y) TELEFONÓW ALARMOWYCH

Numery telefonów alarmowych, patrz punkt 16.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden Holandia 0031 71 5241100

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

2 / 12

Wielokrotny lub długotrwały kontakt może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

KONTAKT ZE SKÓRĄ :

Może spowodować podrażnienia o umiarkowanym nasileniu.

KONTAKT Z OCZAMI :

Działa silnie drażniąco. Zwłoka w usunięciu spowoduje uszkodzenie tkanki gałki ocznej i może spowodować

trwale uszkodzenie narządu wzroku.

POŁKNIĘCIE :

Może powodować uszkodzenia błony śluzowej. Działa szkodliwie po połknięciu.

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA - CHRONICZNE :

Wielokrotny lub Wydłużony kontakt może u niektórych osób powodować uczulenie skóry.

ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA :

Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych.

3.

SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywą dotyczącą preparatów 1999/45/WE.

Substancja(-e) niebezpieczna(-e)

NR EINECS /

ELINCS

NR CAS

SYMBOL

Zwroty R/

UWAGI

% (wagowo)

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

252-104-2

34590-94-8

10 - 25

Bronopol

200-143-0

52-51-7

Xn, N

R21/22, R37/38,

R41, R50

10 - 24

Treść zwrotów zagrożenia (R) i Not podano w p. 16.

4.

PIERWSZA POMOC

WDYCHANIE :

Przenieść na świeże powietrze, stosować leczenie objawowe. Jeśli objawy będą się nasilać, skorzystać z pomocy

medycznej.

KONTAKT ZE SKÓRĄ :

Natychmiast uzyskac pomoc medyczna. Zdjąć zabrudzoną odzież. Natychmiast obmyć miejsce kontaktu mydłem

z dużą ilością wody.

KONTAKT Z OCZAMI :

Natychmiast uzyskac pomoc medyczna. W RAZIE KONTAKTU NALEZY DZIALAC SZYBKO. Natychmiast

przeplukac oczy woda przez co najmniej 15 minut, nie zamykajac powiek.

POŁKNIĘCIE :

Uzyskać pomoc medyczną. Nie prowokować wymiotów bez polecenia lekarza. Jesli poszkodowany jest

przytomny, przeplukac usta i podac wode do picia. Jeśli wystąpią odruchowe wymioty, przepłukać usta i ponownie

podać wodę.

INFORMACJA DLA LEKARZA :

Na podstawie indywidualnych reakcji pacjenta lekarz powinien ocenic objawy i stan kliniczny.

5.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

PRODUKT

NALCO® 74739

NUMER(Y) TELEFONÓW ALARMOWYCH

Numery telefonów alarmowych, patrz punkt 16.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden Holandia 0031 71 5241100

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

3 / 12

TEMPERATURA ZAPŁONU :

Brak

ŚRODKI GAśNICZE :

pył wodny, Ditlenek węgla, Suchy proszek, Piana

ZAGROŻENIE POŻAREM I WYBUCHEM :

W warunkach pozaru moze wydzielac tlenki wegla (COx). W warunkach pozaru moze wydzielac tlenki azotu

(NOx). W warunkach pożaru może wydzielać bromek wodoru i brom.

SPECJALNE ŚRODKI OCHRONNE DLA GASZĄCYCH POŻAR :

W razie pozaru nalezy nosic samodzielny nadcisnieniowy aparat oddechowy z maska na cala twarz oraz

kombinezon ochronny.

6.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO

ŚRODOWISKA

INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI :

Odpowiednio ograniczyc dostep do zagrozonego rejonu do czasu zakonczenia prac przy uprzataniu. Stosowac

srodki ochrony indywidualnej zalecane w Rozdziale 8 (Kontrola stopnia narazenia/Ochrona osobista). Zatrzymac

lub ograniczyc wycieki, jesli nie jest to niebezpieczne. Jesli to mozliwe, wentylowac miejsce uwolnienia substancji.

Dopilnowac, by czyszczenie przeprowadzal wylacznie personel przeszkolony. Nie dotykac rozlanego lub

rozsypanego materialu. Utrzymywac w gotowosci sprzet ratunkowy (do zwalczania pozarów, wycieków itp.).

Powiadomic odpowiednie organy administracji rzadowej, BHP i ochrony srodowiska.

METODY OCZYSZCZANIA :

PRZYPADKI UWOLNIENIA NIEWIELKICH ILOSCI: Zaabsorbowac za pomoca substancji pochlaniajacej.

Umiescic odpady w stosownym, oslonietym, prawidlowo zaetykietowanym pojemniku. Przemyc zanieczyszczony

obszar. PRZYPADKI UWOLNIENIA DUZYCH ILOSCI: Powstrzymac ciecz za pomoca substancji pochlaniajacej

i rowów lub walów. Zebrac do pojemników zwrotnych na odpady lub do cysterny w celu prawidlowej likwidacji.

Oczyscic zanieczyszczone powierzchnie woda i wodnymi srodkami czyszczacymi. W celu likwidacji odzyskanego

materialu zanieczyszczonego nalezy zwrócic sie do firmy uprawnionej do transportu odpadów. Likwidowac

zgodnie z przepisami zamieszczonymi w Rozdziale 13 (Uwagi dot. likwidacji).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA :

Nie zanieczyszczac wód powierzchniowych. Nie dopuścić, by produkt dostał się do kanałów ściekowych. Jeśli

dojdzie do zanieczyszczenia odpływów, strumieni, gleby lub kanalizacji, powiadomić lokalne władze. Chronić

przed przedostaniem się materiału do kanałów ściekowych lub wodnych.

7.

POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/MIESZANINĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

POSTĘPOWANIE :

Unikac kontaktu z oczami, skóra i odzieza. Nie dopuscic do kontaktu wewnetrznego. Podczas uzycia zapewnic

wlasciwa wentylacje. Nie wdychac par/gazów/pylu. Przechowywac pojemniki zamkniete, gdy nie sa uzywane.

Utrzymywac w gotowosci sprzet ratunkowy (do zwalczania pozarów, wycieków itp.). Wszystkie pojemniki musza

być oznakowane. Stosowac srodki ochrony indywidualnej zalecane w Rozdziale 8 (Kontrola stopnia

narazenia/Ochrona osobista).

WARUNKI PRZECHOWYWANIA :

Chronić produkt przed zamarznięciem. Przechowywać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach.

Przechowywac pojemniki szczelnie zamkniete. Przechowywac z dala od utleniaczy. Przechowywac z dala od

kwasów. Przechowywać z dala od zasad. Przechowywac z dala od zródel ciepla i zaplonu.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

PRODUKT

NALCO® 74739

NUMER(Y) TELEFONÓW ALARMOWYCH

Numery telefonów alarmowych, patrz punkt 16.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden Holandia 0031 71 5241100

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

4 / 12

ODPOWIEDNI MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY :

HDPE (polietylen o duzej gestosci), Stal nierdzewna 304, Zgodnosc z tworzywami sztucznymi moze byc rózna;

stad przed uzyciem zalecane jest wykonanie próby zgodnosci.

NIEODPOWIEDNI MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY :

Nie używać aluminium ani miękkiej stali.

SPECYFICZNE ZASTOSOWANIE(-A) :

BIOCYD

Szczegółowych informacji nt. dawek i zastosowań nietypowych może udzielić przedstawiciel handlowy firmy.

8.

KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE STĘŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY

Dla tego produktu nie ustalono zalecen dotyczacych ekspozycji. Dostepne ograniczenia dotyczace narazenia na

dzialanie substancji podano ponizej.

Kraj/Pochodzenie

Substancja(-e)

Kategoria:

mg/m3

Zalecenia

producenta

Bronopol

AUSTRIA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

MAK CEIL

BUŁGARIA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

NIEMCY

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

Bronopol

IRLANDIA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

HOLANDIA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

WIELKA

BRYTANIA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

POLSKA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

MAC-NDS

MAC-NDSC

WĘGRY

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

ŁOTWA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

CZECHY

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

NPK-P

RUMUNIA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

STEL

ROSJA

Bronopol (Aerozol.)

CEIL

SLOVAČKA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

* Wskaźnik skórny reprezentuje potencjalnie istotny udział przenikania przezskórnego (w tym przez błony śluzowe i oczy) w łącznej ekspozycji.

ZALECANE PROCEDURY MONITORINGU :

KARTA CHARAKTERYSTYKI

PRODUKT

NALCO® 74739

NUMER(Y) TELEFONÓW ALARMOWYCH

Numery telefonów alarmowych, patrz punkt 16.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden Holandia 0031 71 5241100

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

5 / 12

Niewielka objętość powietrza jest zasysana przez pochłaniacz lub przegrodę w celu zamknięcia substancji, która

może być później poddana desorbcji lub usunięta i zanalizowana jak podano poniżej:

Substancja(-e)

Metoda

Analiza

Pochlaniacz /

Substancja

pochłaniająca

US OSHA (USA):

Chromatografia

gazowa

Węgiel drzewny

ŚRODKI TECHNICZNE :

Zalecane jest korzystanie z wyciągów miejscowych w celu ograniczenia emisji do obszaru najbliższego jej źródła.

Próbki laboratoryjne nalezy obslugiwac pod okapem wyciagowym. W obszarach zamknietych nalezy zapewnic

wentylacje mechaniczna.

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

ZALECENIA OGÓLNE :

Decyzja o zastosowaniu i rodzaju srodków ochrony indywidualnej powinna byc podejmowana na podstawie

rodzaju zagrozenia zwiazanego z produktem, warunków w miejscu pracy i sposobu postepowania z produktem. W

ogólnym przypadku zalecamy uzycie co najmniej okularów ochronnych z oslonami bocznymi i odziezy roboczej

chroniacej ramiona, nogi i tulów. Ponadto kazda osoba przebywajaca w obszarze, w którym dokonywane sa

manipulacje z uzyciem produktu, powinna nosic co najmniej okulary ochronne z oslonami bocznymi. Odnoszące

się standardy europejskie, można znaleźć w EN 166.

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH :

Gdy stezenia w powietrzu moga przekraczac limity podane w tym rozdziale, zalecane jest stosowanie maski na pól

twarzy z filtrem lub aparatu oddechowego z doprowadzeniem powietrza. Dobór materialu na filtr zalezy od ilosci i

typu chemikaliów, z którymi uzytkownik bedzie mial kontakt. Nalezy rozwazyc uzycie filtru nastepujacego typu:

AX-P Odnoszące się standardy europejskie, można znaleźć w 140, EN 137, EN 143 i EN 14387. W sytuacji

naglej lub przed planowanym wejsciem w miejsca o nieznanym stezeniu substancji nalezy uzywac

nadcisnieniowego aparatu oddechowego z maska na cala twarz. Jesli konieczna jest ochrona dróg oddechowych,

nalezy opracowac kompleksowy program takiej ochrony, obejmujacy wybór srodków, próby, szkolenia,

konserwacje i przeglady.

OCHRONA RĄK :

Zaleca sie noszenie odpornych chemicznie rekawic ochronnych podczas prac z tym produktem. Wybór rekawic

roboczych zalezy od warunków pracy i stosowanych chemikaliów, jednak nasze doswiadczenie wskazuje, ze w

lekkich warunkach dobrze sprawdzaja sie rekawice wykonane z Nitryl Kauczuk neoprenowy PVC Rekawice

nalezy wymienic niezwlocznie po zauwazeniu pierwszych objawów rozkladu. Czas przebicia nie zostal okreslony

dla postaci preparatu; nalezy zasiegnac opinii producentów PPE. Odnoszące się standardy europejskie, można

znaleźć w EN 374.

OCHRONA SKÓRY :

Nosić pełny kombinezon chroniący przed chemikaliami. Odnoszące się standardy europejskie, można znaleźć w

EN ISO 20345.

OCHRONA OCZU :

Nosic oslone na twarz z odpornymi chemicznie okularami przeciwbryzgowymi. Odnoszące się standardy

europejskie, można znaleźć w EN 166.

ZALECENIA HIGIENICZNE :

Przestrzegac przepisów BHP i higieny osobistej, aby uniknac ekspozycji. Zapewnic stala dostepnosc wodotrysku

do przemywania oczu. Utrzymywac w gotowosci natrysk bezpieczenstwa. W razie zanieczyszczenia odziezy

nalezy ja zdjac i dokladnie umyc skazone miejsce. Przed ponownym uzyciem wyprac zanieczyszczona odziez.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

PRODUKT

NALCO® 74739

NUMER(Y) TELEFONÓW ALARMOWYCH

Numery telefonów alarmowych, patrz punkt 16.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden Holandia 0031 71 5241100

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

6 / 12

Po pracy z chemikaliami umyc dokladnie cialo. W zadnym wypadku nie jesc, nie pic, ani nie palic podczas pracy

przy tym produkcie.

9.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

STAN FIZYCZNY

Ciecz

WYGŁĄD

Bezbarwny

ZAPACH

Charakterystyczny

TEMPERATURA ZAPŁONU :

Brak

CIĘŻAR WŁAŚCIWY

1.1 (20 °C)

ROZPUSZCZALNOŚĆ W WODZIE

Mieszalne

pH (100 %)

TEMPERATURA KRZEPNIĘCIA

< -10 °C

TEMPERATURA WRZENIA

102 °C

Uwaga: Podane właściwości fizyczne reprezentują wartości typowe dla tego produktu i mogą ulec zmianie.

10.

STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

STABILNOŚĆ :

Stabilny w warunkach normalnych.

NIEBEZPIECZNA POLIMERYZACJA :

Niebezpieczna reakcja polimeryzacji nie przebiega.

WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ :

Unikać skrajnych temperatur.

MATERIAŁY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ :

Kwasy, Zasady, Kontakt z silnymi zasadami (np. amoniakiem i jego roztworami, węglanami, wodorotlenkiem sodu

(soda kaustyczna), wodorotlenkiem potasu, wodorotlenkiem wapnia (wapnem), cyjankiem, siarczkiem,

chloranami(I), chloranami(III)) może powodować uwalnianie ciepła, rozpryskiwanie lub wrzenie i wytwarzanie

toksycznych par., Żrący dla wielu metali.

NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU :

W warunkach pozaru:

Tlenki wegla, Tlenki azotu, Bromek wodoru, Brom

11.

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Ponizsze wyniki dotycza niebezpiecznych skladników.

TOKSYCZNOŚĆ OSTRA DROGĄ POKARMOWĄ lub TOKSYCZNOŚĆ OSTRA DOUSTNA :

Gatunek:

Szczur

LD50:

1,240 - 1,490 mg/kg

Deskryptor testu:

Produkt

TOKSYCZNOŚĆ OSTRA W KONTAKCIE ZE SKÓRĄ :

KARTA CHARAKTERYSTYKI

PRODUKT

NALCO® 74739

NUMER(Y) TELEFONÓW ALARMOWYCH

Numery telefonów alarmowych, patrz punkt 16.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden Holandia 0031 71 5241100

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

7 / 12

Gatunek:

Królik

LD50:

> 2,000 mg/kg

Deskryptor testu:

Produkt

DZIAŁANIE UCZULAJĄCE :

Nie jest spodziewane działanie uczulające tego produktu.

RAKOTWÓRCZOŚĆ :

Zadna z substancji wchodzacych w sklad tego produktu nie jest wymieniana jako rakotwórcza przez

Miedzynarodowa Agencje Badan nad Rakiem (IARC), Krajowy Program Toksykologiczny (NTP), ani

Amerykanska Konferencje Higieny Przemyslowej (ACGIH).

Dodatkowe informacje na temat zagrożeń związanych z preparatem zamieszczono w rozdziale 2 i 12.

12.

INFORMACJE EKOLOGICZNE

EKOTOKSYCZNOŚĆ :

Poniższe wyniki dotyczą produktu.

WYNIKI BADAŃ TOKSYCZNOŚCI OSTREJ DLA RYB :

Gatunek

Narażenie

LC50

NOEC

Metoda

Deskryptor testu

Pstrag teczowy

96 hrs

41.2 mg/l

( Bronopol )

WYNIKI BADAŃ TOKSYCZNOŚCI OSTREJ DLA BEZKRĘGOWCÓW :

Gatunek

Narażenie

LC50

EC50

Metoda

Deskryptor testu

Daphnia magna

48 hrs

1.4 mg/l

( Bronopol )

WYNIKI BADAŃ DLA ROŚLIN WODNYCH :

Gatunek

Narażenie

EC50/LC50

Metoda

Deskryptor testu

Glony

0.4 - 2.8

mg/l

( Bronopol )

WYNIKI BADAŃ DLA MIKROORGANIZMÓWWODNYCH :

Gatunek

Narażenie

EC50/LC50

Metoda

Deskryptor testu

Pseudomonas

putida

> 50 mg/l

( Bronopol )

DODATKOWE DANE EKOLOGICZNE

Produkt zawiera fluorowce organiczne, może przyczyniać się do powstawania adsorbowalnych związków

halogenoorganicznych.

TRWAŁOŚĆ I ROZKŁAD :

Produkt może ulęgać rozkładowi w procesąch abiotycznych.

ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI

KARTA CHARAKTERYSTYKI

PRODUKT

NALCO® 74739

NUMER(Y) TELEFONÓW ALARMOWYCH

Numery telefonów alarmowych, patrz punkt 16.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden Holandia 0031 71 5241100

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

8 / 12

Nie jest spodziewana bioakumulacja tego preparatu lub materiału.

13.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Jesli ten preparat stanie sie odpadem, uzytkownik koncowy musi zdefiniowac i przypisac odpowiedni kod z

Europejskiego Katalogu Odpadów. Korzystac wylacznie z uslug firm ze stosownymi uprawnieniami. Zapewnic

zgodnosc z przepisami WE, krajowymi i lokalnymi.

Odpady likwidowac w atestowanej spalarni lub zakladzie uzdatniania/likwidacji odpadów, zgodnie ze wszystkimi

obowiazujacymi przepisami. Nie usuwac odpadów do lokalnej kanalizacji ani razem z normalnymi odpadkami.

Produkt bezpopiolowy, moze byc spalany bezposrednio w odpowiednich urzadzeniach. Jakikolwiek odpad

chemiczny jest potencjalnym czynnikiem zanieczyszczającym środowisko i NIE jest właściwe pozbywanie się go

przez usuniecie do ziemi, kanalizacji miejskiej, ścieków, naturalnych strumieni lub rzek.

Opróznione bebny nalezy oddac do recyklingu, odzysku lub likwidacji w wykwalifikowanym i/lub licencjonowanym

zakladzie.

EUROPEJSKI KOD ODPADÓW :

16 03 03* - PARTIE NIESPELNIAJACE NORM TECHNICZNYCH I PRODUKTY NIEZUZYTE - Odpady

nieorganiczne zawierające substancje niebezpieczne. Jeśli produkt jest przeznaczony do dalszego przetwarzania,

użytkownik końcowy powinien ponownie zdefiniować i przypisąch odpowiedni kod z Europejskiego Katalogu

Odpadów (European Waste Catalogue).

14.

INFORMACJE O TRANSPORCIE

Informacje zawarte w tej części mają jedynie charakter pomocniczy i nie zastępują dokumentu przewozowego

(konosamentu) właściwego dla zamówienia. Należy pamiętać, że Prawidłowa nazwa przewozowa/Klasa

zagrożenia mogą różnić się w zależności od opakowania, właściwości i środka transportu. Typowe Właściwe

nazwy przewozowe dla tego produktu są następujące.

TRANSPORT LĄDOWY

Prawidłowa nazwa przewozowa :

MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, KWAŚNY, ORGANICZNY,

I.N.O.

Nazwa(-y) techniczna(-e) :

Bronopol

Nr UN/ID :

UN 3265

Klasa zagrożenia - główna :

Grupa pakowania :

ADR/RID Numer rozpoznawczy zagrożenia

KOD KLASYFIKACYJNY :

TRANSPORT POWIETRZNY (ICAO/IATA)

Prawidłowa nazwa przewozowa :

MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, KWAŚNY, ORGANICZNY,

I.N.O.

Nazwa(-y) techniczna(-e) :

Bronopol

Nr UN/ID :

UN 3265

Klasa zagrożenia - główna :

Grupa pakowania :

Instrukcje pakowania ładunków IATA :

Ograniczenia ładunków lotniczych IATA :

60 L (Maks. ilość netto na opakowanie)

Instrukcje pakowania ladunków w

przewozach pasazerskich IATA :

Y818 / 818

Ograniczenia ladunków lotniczych w

1 L / 5 L

KARTA CHARAKTERYSTYKI

PRODUKT

NALCO® 74739

NUMER(Y) TELEFONÓW ALARMOWYCH

Numery telefonów alarmowych, patrz punkt 16.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden Holandia 0031 71 5241100

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

9 / 12

przewozach pasazerskich IATA :

TRANSPORT MORSKI (IMDG/IMO)

Prawidłowa nazwa przewozowa :

MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, KWAŚNY, ORGANICZNY,

I.N.O.

Nazwa(-y) techniczna(-e) :

Bronopol

Nr UN/ID :

UN 3265

Klasa zagrożenia - główna :

Grupa pakowania :

*Substancja zanieczyszczajaca morza :

Bronopol

INNE STOSOWNE INFORMACJE

ODSYLACZ DO KARTY TREMCARD

CEFIC :

80GC3-II+III

KOD DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

(HAZCHEM) :

15.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE :

PODLEGA DYREKTYWOM: 67/548/EWG w sprawie substancji niebezpiecznych oraz 1999/45/WE w sprawie

preparatów niebezpiecznych.

SYMBOLE ZAGROŻEŃ

DRAŻNIĄCY

NIEBEZPIECZNY DLA

SRODOWISKA

Zawiera:..Bronopol

ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA (R)

R41 - Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

R50 - Działa bardzo toksycznie na organizmy - wodne.

ZWROTY OKREŚLAJĄCE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA (S)

S24/25 - Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S28 - Przy kontakcie ze skóra, przemyc natychmiast duza iloscia wody.

S36/37/39 - Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

S57 - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażenia środowiska.

S61 - Unikać zrzutów do środowiska.Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

PRZEPISY KRAJOWE, FRANCJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI

PRODUKT

NALCO® 74739

NUMER(Y) TELEFONÓW ALARMOWYCH

Numery telefonów alarmowych, patrz punkt 16.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden Holandia 0031 71 5241100

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

10 / 12

Tabela chorób zawodowych. Kodeks Ubezpieczeń Społecznych, art. L461-1 do 461-8 (obowiązkowa deklaracja

wstępna pracodawcy).: Stosowny, patrz tabela(e) : Tabela(e): 84

Sklasyfikowane tereny przemysłowe: Nie dotyczy.

PRZEPISY KRAJOWE, NIEMCY

WGK 2 (Annex 4)

ZALECENIA FEDERALNEGO INSTYTUTU ds. OCENY RYZYKA: Zgodnie z zaleceniem BfR XXXVI

PRZEPISY KRAJOWE, HISZPANIA: REJESTRACJA BIOCYDU:

NUMER REJESTRACYJNY PRODUKTU

Norwegia

091444

NUMER REJESTRACYJNY BIOCYDU

BELGIA

3405B

FINLANDIA

SYKE-2002-P-142-042

FRANCJA

20440(PT11, PT12)

NIEMCY

N-35498()

HOLANDIA

12165 N

MIEDZYNARODOWE PRZEPISY O NADZORZE CHEMICZNYM

EUROPA

Substancje wchodzace w sklad tego preparatu zostaly zweryfikowane pod katem zgodnosci z wykazami EINECS

lub ELINCS.

KARTA CHARAKTERYSTKI ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) Nr.1907/2006.

Nalco jest zobowiązane i w pełni popiera przepisy dotyczące (REACH) Rejestracja,Ocena,Udzielanie Zezwoleń i

stosowanych ograniczeń w zakresie Chemikaliów.Naszą intencją jest zarejestrowanie wszystkich substancji

chemicznych,które produkujemy lub importujemy do Krajów Unii Europejskiej i współpraca z naszymi dostawcami

w celu płynnego przejmowania procedury REACH. W przypadku dodatkowych informacji na temat programu

REACH w Nalco prosimy o kontakt z nami : reach@nalco.com lub na naszej stronie internetowej.

STANY ZJEDNOCZONE :

Substancje wchodzace w sklad tego preparatu sa wymienione w wykazie TSCA 8(b) (40 CFR 710) lub podlegaja

zwolnieniu.

KANADA :

Substancje wchodzące w skład tego preparatu są wymienione na Liście substancji krajowych (DSL), podlegają

zwolnieniu lub zostały zgłoszone zgodnie z przepisami o zgłaszaniu nowych substancji.

JAPONIA

Wszystkie substancje wchodzace w sklad tego produktu sa zgodne z Przepisami o wytwarzaniu i imporcie

substancji chemicznych i sa wymienione w wykazie Ministerstwa Handlu Wewnetrznego i Przemyslu (MITI).

16.

INNE INFORMACJE

Treść zwrotów R i Not wymienionych w p. 3.

R21/22 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą - i po połknięciu.

R37/38 - Działa drażniąco na drogi oddechowe i - skórę.

R41 - Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

PRODUKT

NALCO® 74739

NUMER(Y) TELEFONÓW ALARMOWYCH

Numery telefonów alarmowych, patrz punkt 16.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden Holandia 0031 71 5241100

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

11 / 12

R50 - Działa bardzo toksycznie na organizmy - wodne.

- INFORMACJE POPRAWIONE:Sekcja(e):

- 15

Niniejsza Karta charakterystyki zawiera informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa. Produkt należy stosować

zgodnie z jego dokumentacją. Jednostki mające do czynienia z tym produktem powinny być poinformowane o

zalecanych środkach ostrożności i powinny mieć dostęp do tych informacji. Dla jakichkolwiek innych zastosowań,

powinny być oszacowane narażenia, tak aby mogły zostać wypracowane właściwe praktyki postępowania z

produktem i programy szkolenia dla zapewnienia bezpiecznych działań w miejscu pracy. W celu uzyskania

dalszych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.

NUMER(Y) TELEFONÓW ALARMOWYCH

Transeuropejskie

+32-(0)3-575-5555

Belgia / Luksemburg

+32-(0)3-575-0330

Bułgaria

+359 (0)2-946-16-06

Chorwacja

+385 (0)91-1-25-75-23

Czechy

+420-602-669421

Dania

+47-(0)22-33-69-99

Finlandia

+358-(0)9-471 977

Francja / Szwajcaria, część francuska

+33-(0)6-11-07-32-81

Niemcy i Austria / Austria / Szwajcaria, część

niemiecka

+49-(0)6232-130128

Węgry

+36-30-9-506-447

Wlochy i Szwajcaria / Szwajcaria, część włoska

+39-333-210-7947

Łotwa

+32-(0)3-575-5555

Holandia

+32-(0)3-575-0330

Norwegia

+47-(0)22-33-69-99

Polska

+48-(0)601-66-2626 (SGS) / +48(0)14 637 40 81 (SPOT)

Portugalia

+351-91-911-1399

Rumunia

+40-744 -34-14-53

Rosja / Bałoruś

+7-812-449-0474

Arabia Saudyjska

+966-(3)847-1515

Serbia

+32-(0)3-575-5555

Republika Słowacka

+421-(0)905-585-938

Słowenia

+386-41-634-916

Hiszpania

+39-9-77-551577

Szwecja

+47-(0)22-33-69-99

Zjednoczone Emiraty Arabskie

+44-(0)7071-223-738

Wlk. Brytania i Irlandia

+44-(0)7071-223-738

Nalfleet International

+32-(0)3-575-5555

NUMERY TELEFONÓW OŚRODKA ZATRUĆ

Belgia

+32-70-245245

Czechy

+420 224 91 92 93

Francja

+33-(0)145-42-59-59 ORFILA

Węgry

+36-80-201-199 (ETTSZ, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2)

Łotwa

+ 371 67042473

Republika Słowacka

+421 (0)2 5477 4166

KARTA CHARAKTERYSTYKI

PRODUKT

NALCO® 74739

NUMER(Y) TELEFONÓW ALARMOWYCH

Numery telefonów alarmowych, patrz punkt 16.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 2300 AP Leiden Holandia 0031 71 5241100

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp

12 / 12

Przygotował(a): : Wydzial SH&E

Data aktualizacji : 29.11.2010

Numer wersji : 2.2

Przytaczane liczby w kartach charakterystyki są podane w formacie: 1,000 ,000=1 milion i 1,000=1 tysiąc. 0,1 = 1

dziesiętna i 0,001 = 1 tysięczna.

Nie ma żadnych ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.

13-9-2018

 European Medicines Agency stakeholder interaction on the development of medicinal products for chronic non-infectious liver diseases (PBC, PSC, NASH), European Medicines Agency, London, UK, From: 03-Dec-2018, To: 03-Dec-2018

European Medicines Agency stakeholder interaction on the development of medicinal products for chronic non-infectious liver diseases (PBC, PSC, NASH), European Medicines Agency, London, UK, From: 03-Dec-2018, To: 03-Dec-2018

This workshop on the development of medicines for chronic non-infectious liver diseases, including primary biliary cholangitis, primary sclerosing cholangitis and nonalcoholic steatohepatitis, provides a platform for discussion on appropriate endpoints including validation of surrogate endpoints/biomarkers, suitable study populations, potentially adequate trial designs and the specific challenges with paediatric medicine development. The workshop will support the drafting of a reflection paper on regul...

Europe - EMA - European Medicines Agency