NALCO

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • NALCO 74700PLUS
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • Urządzenie medyczne

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • NALCO 74700PLUS
  Polska
 • Język:
 • polski

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Ecolab
 • Numer pozwolenia:
 • 117078E
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 12-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

NALCO® 74700PLUS

1 / 18

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu:

NALCO® 74700PLUS

Rodzaj substancji

Mieszanina

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Zastosowanie

substancji/mieszaniny

: BIOCYD

Zastosowania odradzane

: Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego i

zawodowego.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

IDENTYFIKACJA SPÓŁKI LOKALNEJ

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TEL: +44 (0)1606 74488

Dystrybutor Nalco Polska Sp. z o.o.

PRZEMYSŁOWA 55

PL-43-110 TYCHY

TEL: +48 (0)32-3262750

Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu można uzyskać kontaktując się z msdseame@nalco.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:

+32-(0)3-575-5555 Transeuropejskie

+48 222922722 Polska

Data sporządzenia/przeglądu:

29.08.2017

Numer wersji:

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)

Substancje ciekłe utleniające, Kategoria 3

H272

Substancje powodujące korozję metali, Kategoria 1

H290

Toksyczność ostra, Kategoria 4

H302

Toksyczność ostra, Kategoria 4

H332

Działanie żrące na skórę, Kategoria 1A

H314

Poważne uszkodzenie oczu, Kategoria 1

H318

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie

jednorazowe, Kategoria 3Układ oddechowy

H335

Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego, Kategoria

H410

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)

Piktogramy określające

rodzaj zagrożenia

Hasła ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

NALCO® 74700PLUS

2 / 18

Zwroty określające

zagrożenia

H272

Może intensyfikować pożar; utleniacz.

H290

Może powodować korozję metali.

H302 + H332

Działa szkodliwie po połknięciu lub w

następstwie wdychania

H314

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz

uszkodzenia oczu.

H335

Może powodować podrażnienie dróg

oddechowych.

H410

Działa bardzo toksycznie na organizmy

wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty określające środki

ostrożności

Zapobieganie:

P210

Przechowywać z dala od źródeł ciepła,

gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,

otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Nie palić.

P273

Unikać uwolnienia do środowiska.

P280

Stosować rękawice ochronne/ odzież

ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P221

Zastosować wszelkie środki ostrożności w

celu uniknięcia mieszania z innymi

materiałami zapalnymi.

Reagowanie:

P303 + P361 + P353

W PRZYPADKU KONTATKU ZE

SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć

całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać

skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305 + P351 + P338

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO

OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka

minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli

są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310

Natychmiast skontaktować się z

OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie:

Kwas octowy

Nadtlenek wodoru

Kwas nadoctowy

2.3 Inne zagrożenia

Nie mieszać z wybielaczami lub innymi produktami chlorowymi - uwalnia się gazowy chlor.

SEKCJA 3. SKŁAD/ INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.2 Mieszaniny

Składniki niebezpieczne

Nazwa Chemiczna

Nr CAS

Nr WE

Nr REACH

Klasyfikacja

(ROZPORZĄDZENIE (WE) NR

1272/2008)

Stężenie: [%]

Kwas octowy

64-19-7

200-580-7

01-2119475328-30

Nota B Substancje ciekłe łatwopalne

Kategoria 3; H226

Działanie żrące na skórę Kategoria 1A;

H314

25 - < 30

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

NALCO® 74700PLUS

3 / 18

Nadtlenek wodoru

7722-84-1

231-765-0

02-2119752423-42

Nota B Substancje ciekłe utleniające

Kategoria 1; H271

Toksyczność ostra Kategoria 4; H302

Toksyczność ostra Kategoria 4; H332

Działanie żrące na skórę Kategoria 1A;

H314

10 - < 20

Kwas nadoctowy

79-21-0

201-186-8

Substancje ciekłe łatwopalne Kategoria 3;

H226

Nadtlenki organiczne Typ D; H242

Toksyczność ostra Kategoria 4; H302

Toksyczność ostra Kategoria 4; H332

Toksyczność ostra Kategoria 4; H312

Działanie żrące na skórę Kategoria 1A;

H314

Toksyczność ostrą dla środowiska

wodnego Kategoria 1; H400

Działanie toksyczne na narządy docelowe -

narażenie jednorazowe Kategoria 3; H335

Przewlekła toksyczność dla środowiska

wodnego Kategoria 1; H410

10 - < 20

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16.

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

W przypadku wdychania

: Wynieść na świeże powietrze.

Leczenie objawowe.

Uzyskać pomoc lekarską.

W przypadku kontaktu ze

skórą

: Natychmiast spłukać dużą ilością wody, nie krócej niż 15

minut.

Jeżeli to możliwe zastosować łagodne mydło.

Uprać skażone ubranie przed ponownym użyciem.

Starannie oczyścić obuwie przed powtórnym użyciem .

Natychmiast powiadomić lekarza.

W przypadku kontaktu z

oczami

: Spłukać niezwłocznie dużą ilością wody, również pod

powiekami, przez co najmniej 15 minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo

usunąć. Nadal płukać.

Natychmiast powiadomić lekarza.

W przypadku połknięcia

: Wypłukać usta wodą.

NIE prowokować wymiotów.

Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie.

Natychmiast powiadomić lekarza.

Zabezpieczenie dla

udzielającego pierwszej

pomocy

: W sytuacji zagrożenia należy ocenić niebezpieczeństwo przed

podjęciem działania. Nie należy narażać się na ryzyko

odniesienia obrażeń. W przypadku wątpliwości należy

skontaktować się ze służbami ratowniczymi.Stosować

wymagane środki ochrony indywidualnej.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Bardziej szczegółowy opis skutków i objawów szkodliwego działania na zdrowie człowieka i na środowisko

znajduje się w sekcji 11, jeśli występują.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

NALCO® 74700PLUS

4 / 18

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z

poszkodowanym

Leczenie

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1 Środki gaśnicze

Stosowne środki gaśnicze

: Piana

Ditlenek węgla

Suchy proszek

Inny srodek gasniczy odpowiedni do pozarów klasy B.

W przypadku duzych pozarów dokladnie zmoczyc plonacy

material przy uzyciu natrysku lub mgly wodnej.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Specyficzne zagrożenia w

czasie zwalczania pożaru

: Zagrożenia pożarowe

Przechowywać z dala od ciepła i źródeł zapłonu.

Cofnięcie płomienia możliwe na znacznych odległościach.

Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków

Utleniacz. Kontakt z innym materiałem może powodować

pożar.

Utleniacz; materiał jest utleniaczem, który może szybko

reagować z innymi materiałami, zwłaszcza po podgrzaniu.

Niebezpieczne produkty

spalania

: Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały:

Tlenki węgla

Tlenki azotu (NOx)

Tlenki siarki

Tlenki fosforu

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Specjalny sprzęt ochronny

dla strażaków

: W razie pożaru należy nosić samodzielny nadciśnieniowy

aparat oddechowy z maską na calą twarz oraz kombinezon

ochronny.

Dalsze informacje

: Dla chłodzenia nieotwartych pojemników stosować rozpylony

strumień wody. Zebrać oddzielnie zanieczyszczoną wodę

gaśniczą. Nie można jej usuwać do kanalizacji. Pozostałości

po pożarze i zanieczyszczona woda gaśnicza muszą być

usunięte zgodnie z lokalnymi przepisami. W razie pożaru i/lub

wybuchu nie wdychać dymu.

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Porada dla osób

nienależących do personelu

udzielającego pomocy

: Zapewnić wystarczającą wentylację.

Usunąć wszystkie źródła zapłonu.

Nie dopuścić do zbliżania się ludzi do wycieku/rozsypania od

strony nawietrznej.

Unikać wdychania, spożycia i kontaktu ze skórą i oczami.

Pracownicy narażeni na stężenia powyżej wartości

dopuszczalnych muszą używać odpowiednich atestowanych

respiratorów.

Dopilnowac, by czyszczenie przeprowadzal wylacznie

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

NALCO® 74700PLUS

5 / 18

personel przeszkolony.

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 7 i 8.

Porada dla osób

udzielających pomocy

: Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna,

zapoznać się z informacjami w sekcji 8, dotyczącymi

materiałów właściwych i nieodpowiednich.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Środki ostrożności w

zakresie ochrony środowiska

: Nie dopuścić do kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi

lub gruntowymi.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Metody oczyszczania

: Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to

bezpieczne.

Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

Nigdy nie zbierać rozsypanych lub wyciekłych kwasów lub

zasad trocinami, wiórami lub podobnymi materiałami.

Odizolować odpady i nie dopuścić do kontaktu z niezgodnymi

materiałami. Niewielkie wycieki powstrzymywać piaskiem lub

wermikulitem i rozcieńczyć je przynajmniej 10-krotnie wodą.

Przenieść do otwartego pojemnika i usunąć w bezpieczne

miejsce do neutralizacji*/wywozu. Należy pozwolić na

upłynięcie czasu koniecznego do zakończenia procesu

wiązania w przypadku dużych ilości oraz obszaru, na którym

dokonuje się wiązanie wycieku, po czym zebrać do wywozu.

W razie konieczności należy uzyskać zgodę lokalnej

firmy/urzędu w przypadku, jeśli rozważa się zrzut do

kanalizacji. *NEUTRALIZAJCA: po rozcieńczeniu zobojętnić

odpowiednim środkiem alkalicznym, np. wodorowęglanem

sodu.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w sekcji 1.

Środki ochrony indywidualnej: patrz w sekcji 8.

Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w sekcji 13.

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Wskazówki dotyczące

bezpiecznego posługiwania

się

: Przedsiewziąć niezbędne działania przeciwko elektryczności

statycznej (co mogłoby spowodować zapłon oparów

organicznych). Nie spożywać. Trzymać z dala od ognia, iskier

i gorących powierzchni. Nie wdychać pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/

par/ rozpylonej cieczy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub

na odzież. Dokładnie umyć ręce użyciu. Stosować wyłącznie

przy odpowiedniej wentylacji. Nie mieszać z wybielaczami lub

innymi produktami chlorowymi - uwalnia się gazowy chlor.

Środki higieny

: Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny

pracy. Zdjąć i uprać skażoną odzież przed ponownym

użyciem. Dokładnie umyć twarz, ręce i narażoną powierzchnię

ciała po użyciu. Zapewnić odpowiednie urządzenia do

szybkiego obmywania lub przemywania oczu i całego ciała w

razie kontaktu lub zagrożenia rozbryzgiem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

NALCO® 74700PLUS

6 / 18

niezgodności

Wymagania względem

pomieszczeń i pojemników

magazynowych

: Przechowywać z dala od ciepła i źródeł zapłonu.

Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Nie przechowywać razem z czynnikami utleniającymi. Nie

przechowywać razem z czynnikami redukującymi. Nie

przechowywać razem z silnymi zasadami. Nie przechowywać

razem z materiałami zapalnymi. Chronić przed dziećmi.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać

w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Jeśli pojemnik

nie będzie odpowiednio odpowietrzony, może dojść do

rozerwania go z powodu wydzielania się gazu.

Odpowiedni materiał

: Przechowywać we właściwie oznakowanych pojemnikach.

Nieodpowiedni materiał

nie określono

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Specyficzne zastosowania

: BIOCYD

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Granice narażenia zawodowego

Składniki

Nr CAS

Typ wartości

(Droga narażenia)

Parametry dotyczące

kontroli

Podstawa

Kwas octowy

64-19-7

25 mg/m3

PL NDS

NDSch

50 mg/m3

PL NDS

Nadtlenek wodoru

7722-84-1

0.4 mg/m3

PL NDS

NDSch

0.8 mg/m3

PL NDS

DNEL

Nadtlenek wodoru

Końcowe przeznaczenie: Pracownicy

Droga narażenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: krótkoterminowe – lokalne

Wartość: 3 mg/m3

Końcowe przeznaczenie: Pracownicy

Droga narażenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki miejscowe

Wartość: 1.4 mg/m3

Kwas nadoctowy

Końcowe przeznaczenie: Pracownicy

Droga narażenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe

Wartość: 0.6 mg/m3

Końcowe przeznaczenie: Pracownicy

Droga narażenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Ostre - skutki układowe

Wartość: 0.6 mg/m3

Końcowe przeznaczenie: Pracownicy

Droga narażenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki miejscowe

Wartość: 0.6 mg/m3

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

NALCO® 74700PLUS

7 / 18

Końcowe przeznaczenie: Pracownicy

Droga narażenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Ostre - skutki miejscowe

Wartość: 0.6 mg/m3

Końcowe przeznaczenie: Pracownicy

Droga narażenia: Kontakt przez skórę

Potencjalne skutki zdrowotne: Ostre - skutki miejscowe

Wartość: 0.12

Końcowe przeznaczenie: Konsumenci

Droga narażenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe

Wartość: 0.6 mg/m3

Końcowe przeznaczenie: Konsumenci

Droga narażenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Ostre - skutki układowe

Wartość: 0.6 mg/m3

Końcowe przeznaczenie: Konsumenci

Droga narażenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki miejscowe

Wartość: 0.6 mg/m3

Końcowe przeznaczenie: Konsumenci

Droga narażenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Ostre - skutki miejscowe

Wartość: 0.3 mg/m3

PNEC

Nadtlenek wodoru

Woda słodka

Wartość: 0.0126 mg/l

Woda morska

Wartość: 0.0126 mg/l

Wersja przerywana

Wartość: 0.0138 mg/l

Wartość: 4.66 mg/l

Osad wody słodkiej

Wartość: 0.047 mg/kg

Osad morski

Wartość: 0.047 mg/kg

Gleba

Wartość: 0.0023 mg/kg

Kwas nadoctowy

Woda słodka

Wartość: 0.000224 mg/l

Osad wody słodkiej

Wartość: 0.00018 mg/kg

Woda

Wartość: 0.051 mg/l

Gleba

Wartość: 0.32 mg/kg

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

NALCO® 74700PLUS

8 / 18

8.2 Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki kontroli

System efektywnej wentylacji wyciągowej.

Utrzymywać stężenia w powietrzu poniżej NDS i NDSCh.

Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne

Środki higieny

: Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny

pracy.Zdjąć i uprać skażoną odzież przed ponownym

użyciem.Dokładnie umyć twarz, ręce i narażoną powierzchnię

ciała po użyciu.Zapewnić odpowiednie urządzenia do

szybkiego obmywania lub przemywania oczu i całego ciała w

razie kontaktu lub zagrożenia rozbryzgiem.

Ochrona oczu lub twarzy

(EN 166)

: Gogle ochronne

Osłona twarzy

Ochrona rąk (EN 374)

: Zalecana zapobiegawcza ochrona skóry

Rękawice

Kauczuk nitrylowy

kauczuk butylowy

Czas przebicia: 1 - 4 godziny

Minimalna grubość 0.7 mm dla materiału z gumy butylowej lub

0.4 mm dla materiału z gumy nitrylowej lub równoważna

(prosimy o kontakt z producentem/dystrybutorem rękawic w

celu prawidłowego doboru).

Rękawice powinny być wyrzucone i wymienione przy

jakichkolwiek oznakach chemicznego przebicia.

Ochrona skóry i ciała (EN

14605)

: Środki ochrony osobistej obejmujące: odpowiednie rękawice

ochronne, gogle ochronne i ubranie ochronne

Ochrona dróg oddechowych

(EN 143, 14387)

: Jeśli ryzyko oddechowe jest nie do uniknięcia lub

wystarczającego ograniczenia za pomocą technicznych

środków ochrony zbiorowej lub środków, metod lub procedur

organizacji pracy, należy rozważyć zastosowanie

certyfikowanego sprzętu ochrony dróg oddechowych

(89/656/EWG, 89/686/EWG) lub równoważnych, z

następującym rodzajem filtra:

Kontrola narażenia środowiska

Informacje ogólne

: Należy rozważyć odgrodzenie zbiorników służących do

przechowywania.

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

ciecz

Barwa

: Bezbarwny

Zapach

: gryzący

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

NALCO® 74700PLUS

9 / 18

Temperatura zapłonu

72 °C

Metoda: zamknięty tygiel

0.5 - 1.5

Próg zapachu

: Brak dostępnych danych

Temperatura

topnienia/krzepnięcia

: Brak dostępnych danych

Początkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur

wrzenia

> 100 °C

Szybkość parowania

: Brak dostępnych danych

Palność (ciała stałego, gazu)

: Brak dostępnych danych

Górna granica wybuchowości

: Brak dostępnych danych

Dolna granica wybuchowości

: Brak dostępnych danych

Prężność par

: Brak dostępnych danych

Gęstość par

: Brak dostępnych danych

Gęstość względna

1.13 - 1.15

Rozpuszczalność w wodzie

: Brak dostępnych danych

Rozpuszczalność w innych

rozpuszczalnikach

: Brak dostępnych danych

Współczynnik podziału: n-

oktanol/woda

: Brak dostępnych danych

Temperatura samozapłonu

: Brak dostępnych danych

Rozkład termiczny

: Brak dostępnych danych

Lepkość dynamiczna

: Brak dostępnych danych

Lepkość kinematyczna

: Brak dostępnych danych

Właściwości wybuchowe

: Brak dostępnych danych

Właściwości utleniające

Substancja lub mieszanina została sklasyfikowana jako

utleniająca z kategoria 3.

9.2 Inne informacje

Brak dostępnych danych

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność

Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.

10.2 Stabilność chemiczna

Zanieczyszczenie może powodować niebezpieczny wzrost ciśnienia - zamkniete pojemniki mogą ulec

rozerwaniu.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczne reakcje

: Nie mieszać z wybielaczami lub innymi produktami

chlorowymi - uwalnia się gazowy chlor.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

NALCO® 74700PLUS

10 / 18

10.4 Warunki, których należy unikać

Warunki, których należy

unikać

Ciepło, ogień i iskry.

Bezpośrdnie źródła ciepła.

Wystawienie na działanie światła słonecznego.

10.5 Materiały niezgodne

Czynniki, których należy

unikać

: Silne zasady

Silne utleniacze

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty

rozkładu

Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały:

Tlenki węgla

Tlenki azotu (NOx)

Tlenki siarki

Tlenki fosforu

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Informacje dotyczące

prawdopodobnych dróg

narażenia

Wdychanie, Kontakt z oczami, Kontakt przez skórę

Toksyczność

Produkt

Toksyczność ostra - droga

pokarmowa

Oszacowana toksyczność ostra : 1,531 mg/kg

Toksyczność ostra - przez

drogi oddechowe

: Oszacowana toksyczność ostra : 4.66 mg/l

Czas ekspozycji: 4 h

Toksyczność ostra - po

naniesieniu na skórę

Oszacowana toksyczność ostra : > 2,000 mg/kg

Działanie żrące/drażniące na

skórę

Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Poważne uszkodzenie

oczu/działanie drażniące na

oczy

: Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Działanie uczulające na drogi

oddechowe lub skórę

: Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Rakotwórczość

: Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Skutki dla rozrodczości

: Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Działanie mutagenne na

komórki rozrodcze

: Dla produktu nie ma dostępnych danych.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

NALCO® 74700PLUS

11 / 18

Teratogenność

: Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Działanie toksyczne na

narządy docelowe –

narażenie jednorazowe

: Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Działanie toksyczne na

narządy docelowe –

narażenie powtarzane

: Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Toksyczność przy wdychaniu

: Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Składniki

Toksyczność ostra - droga

pokarmowa

: Kwas octowy

LD50 Szczur: 3,310 mg/kg

Nadtlenek wodoru

LD50 Szczur: 486 mg/kg

Składniki

Toksyczność ostra - przez

drogi oddechowe

: Kwas nadoctowy

LC50 Szczur: 1.5 mg/l

Czas ekspozycji: 4 h

Składniki

Toksyczność ostra - po

naniesieniu na skórę

: Kwas octowy

LD50 Królik: 1,060 mg/kg

Potencjalne skutki zdrowotne

Oczy

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Skóra

Powoduje poważne oparzenia skóry.

Połknięcie

Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje oparzenia

dróg pokarmowych.

Wdychanie

Może powodować podrażnienie układu oddechowego.

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Może

powodować podrażnienie nosa, gardła i płuc.

Narażenie długotrwałe

Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w

przypadku normalnego stosowania.

Doświadczenie z narażeniem człowieka

Kontakt z oczami

Zaczerwienienie, Ból, Nadżerki

Kontakt przez skórę

Zaczerwienienie, Ból, Nadżerki

Połknięcie

Nadżerki, Ból brzucha

Wdychanie

Podrażnienie dróg oddechowych, Kaszel

Dalsze informacje

: Brak dostępnych danych

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

NALCO® 74700PLUS

12 / 18

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczność

Produkt

Skutki środowiskowe

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne,

powodując długotrwałe skutki.

Toksyczność dla ryb

: Brak dostępnych danych

Toksyczność dla dafnii i

innych bezkręgowców

wodnych.

: Brak dostępnych danych

Toksyczność dla alg

: Brak dostępnych danych

Składniki

Toksyczność dla ryb

: Kwas octowy

96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy):

1,000 mg/l

Kwas nadoctowy

96 h LC50: 0.8 mg/l

Składniki

Toksyczność dla dafnii i

innych bezkręgowców

wodnych.

: Kwas octowy

48 h EC50 Daphnia magna (rozwielitka): 39.6 mg/l

Kwas nadoctowy

48 h EC50: 0.73 mg/l

Składniki

Toksyczność dla alg

: Kwas octowy

72 h EC50 Skeletonema costatum (Skeletonema

żeberkowana): 1,000 mg/l

Nadtlenek wodoru

72 h EC50: 1.38 mg/l

Kwas nadoctowy

72 h EC50: 0.7 mg/l

Składniki

Toksyczność dla bakterii

: Kwas nadoctowy

5.1 mg/l

Metoda: Wytyczne OECD 209 w sprawie prób

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Produkt

Brak dostępnych danych

Składniki

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

NALCO® 74700PLUS

13 / 18

Biodegradowalność

Kwas octowy

Wynik: Łatwo biodegradowalny.

Nadtlenek wodoru

Wynik: Nie dotyczy - substancja nieorganiczna

Kwas nadoctowy

Wynik: Łatwo biodegradowalny.

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Brak dostępnych danych

12.4 Mobilność w glebie

Brak dostępnych danych

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Produkt

Ocena

Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych

albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i toksyczne, albo

bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji

(vPvB) na poziomie 0.1% bądź powyżej.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania

Brak dostępnych danych

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami dotyczacymi odpadów i odpadów niebezpiecznych.Kody

odpadów powinny być określone przez użytkownika, zwłaszcza w uzgodnieniu z lokalnymi władzami

odpowiedzialnymi za postępowanie z odpadami.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt

: Produkt nie powinien przedostawać się do sieci wodnej lub

kanalizacyjnej oraz gleby.

Tam gdzie to możliwe stosować raczej wtórne wykorzystanie

niż neutralizację lub spalanie.

Jeśli ponowne użycie jest praktycznie niemożliwe, usunąć

stosownie do lokalnych przepisów.

Usuwać odpady w odpowiednich zakładach przerobu

odpadów.

Zanieczyszczone

opakowanie

: Usunąć jak nieużywany produkt.

Opróżnione opakowania powinny być przekazane na

zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub

usunięcia.

Nie używać ponownie pustych pojemników.

Zalecenia dotyczące wyboru

kodu odpadu

: Odpady nieorganiczne zawierające substancje niebezpieczne.

Końcowy użytkownik musi na nowo zdefiniować i przypisać

najodpowiedniejszy kod odpadu, jeżeli produkt jest używany w

dalszych procesach. Odpowiedzialnością wytwórcy odpadu

(końcowego użytkownika) jest określenie jego toksyczności i

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

NALCO® 74700PLUS

14 / 18

właściwości fizycznych w celu ustalenia odpowiednich metod

identyfikacji i unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi

przepisami europejskimi (dyrektywa WE 2008/98) oraz

lokalnymi.

Przepisy krajowe Polska

: -KOD ODPADU: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia

9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014

r. poz. 1923).

Odpady produktu: nie usuwać do lokalnej kanalizacji ani

razem z normalnymi odpadami. Nie usuwać do kanalizacji

miejskiej, ścieków, ziemi, naturalnych strumieni lub rzek.

Likwidować w uprawnionych spalarniach lub zakładach

uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z

obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1987)).

Odpady opakowaniowe: odzysk, recykling lub likwidację

przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami

(Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o opakowaniach i

odpadach opakowaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.

poz. 1863)).

Korzystać z usług firm posiadających odpowiednie

uprawnienia.

-2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady

2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów

oraz uchylająca niektóre dyrektywy.

-94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z

dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów

opakowaniowych.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Nadawca/załadowca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że opakowanie, nalepki i znaki ostrzegawcze są

zgodne z wybranym środkiem transportu.

Transport lądowy (ADR/ADN/RID)

14.1 Numer UN (numer ONZ):

UN 3098

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa

UN:

ŚRODEK UTLENIAJACY, CIEKŁY, ŻRĄCY,

NIEWYMIENIONY OSOBNO (Kwas octowy, Nadtlenek

wodoru, Kwas nadoctowy)

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

5.1, 8

14.4 Grupa pakowania:

14.5 Zagrożenia dla środowiska:

14.6 Szczególne środki ostrożności dla

użytkowników:

Nie dotyczy.

Transport lotniczy (IATA)

14.1 Numer UN (numer ONZ):

UN 3098

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa

UN:

ŚRODEK UTLENIAJACY, CIEKŁY, ŻRĄCY,

NIEWYMIENIONY OSOBNO (Kwas octowy, Nadtlenek

wodoru, Kwas nadoctowy)

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

5.1 , 8

14.4 Grupa pakowania:

14.5 Zagrożenia dla środowiska:

14.6 Szczególne środki ostrożności dla

użytkowników:

Nie dotyczy.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

NALCO® 74700PLUS

15 / 18

Transport morski (IMDG/IMO)

14.1 Numer UN (numer ONZ):

UN 3098

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa

UN:

ŚRODEK UTLENIAJACY, CIEKŁY, ŻRĄCY,

NIEWYMIENIONY OSOBNO (Kwas octowy, Nadtlenek

wodoru, Kwas nadoctowy)

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

5.1 , 8

14.4 Grupa pakowania:

14.5 Zagrożenia dla środowiska:

Tak (Substancja zanieczyszczająca morza)

14.6 Szczególne środki ostrożności dla

użytkowników:

Nie dotyczy.

14.7 Transport luzem zgodnie z

załącznikiem II do konwencji MARPOL

73/78 i kodeksem IBC:

Nie dotyczy.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny:

PRZEPISY MIEDZYNARODOWE

AGENCJA DS. ŻYWNOŚCI I LEKÓW (FDA), Federalna Ustawa o Żywności, Lekach i Kosmetykach

Gdy warunki uzycia wymagaja spelnienia wymogów okreslonych przepisami FDA, produkt ten jest

dopuszczony zgodnie z:: 21 CFR 176.170 Składniki papieru i kartonu w kontakcie z żywnością wilgotna i

tłusta oraz 21 CFR 176.180 Składniki papieru i kartonu w kontakcie z żywnością sucha.

Obowiazuja nastepujace ograniczenia:

Dawka maksymalna

Ograniczenie

0.5% (AS PRODUCT)

wagi suchego włókna

For use as a slimicide in process water during the manufacture of paper and paperboard intended to contact

food.

MIEDZYNARODOWE PRZEPISY O NADZORZE CHEMICZNYM

PRZEPISY KRAJOWE, NIEMCY

ZALECENIA FEDERALNEGO INSTYTUTU ds. OCENY RYZYKA

Dopuszczalne Sekcje: Zgodnie z zaleceniem BfR XXXVI

Wartośc ograniczenia: 0.16 %

Adnotacja do wartości ograniczenia: produkt oparty na suchych włóknach

KRAJOWE PRZEPISY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. 2015,

poz. 1203).

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i

1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L

nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi dostosowaniami do postępu technicznego (ATP).

- Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia

Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady

(EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i

dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzędowym

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

NALCO® 74700PLUS

16 / 18

Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Komisji (UE) 830/2015 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w

zakresie chemikaliów (REACH).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji

substancji chemicznych i ich mieszanin (tekst jednolity Dz. U. 2015 nr. 0 , poz. 208).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków

ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).

- Rozporządzenie MPiPS z dnia 06 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 0, poz. 817 wraz z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166).

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz.

1834).

- Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B

Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),

sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2011 nr 110 poz. 641).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (j.t. Dz. U. z 2015 nr. 0 poz. 450).

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Metoda oceny informacji wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji zgodnie z:

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008

Klasyfikacja

Uzasadnienie

Substancje ciekłe utleniające 3, H272

Oparte na danych produktu lub ocenie

Substancje powodujące korozję metali 1, H290

Oparte na danych produktu lub ocenie

Toksyczność ostra 4, H302

Metoda obliczeniowa

Toksyczność ostra 4, H332

Metoda obliczeniowa

Działanie żrące na skórę 1A, H314

Oparte na danych produktu lub ocenie

Poważne uszkodzenie oczu 1, H318

Oparte na danych produktu lub ocenie

Działanie toksyczne na narządy docelowe -

narażenie jednorazowe 3, H335

Metoda obliczeniowa

Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego

1, H410

Metoda obliczeniowa

Pełny tekst Zwrotów H

H226

Łatwopalna ciecz i pary.

H242

Ogrzanie może spowodować pożar.

H271

Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.

H302

Działa szkodliwie po połknięciu.

H312

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

H314

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H332

Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H335

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H400

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe

skutki.

Pełny tekst innych skrótów

ADN - Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych drogami

wodnymi śródlądowymi; ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

NALCO® 74700PLUS

17 / 18

niebezpiecznych

transportem

drogowym;

AICS

Australijski

spis

substancji

chemicznych;

ASTM

Amerykańskie Towarzystwo Badania Materiałów; bw

- Masa ciała; CLP

- Przepis o klasyfikowaniu,

etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR - Karcynogen, mutagen lub środek toksyczny

reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada);

ECHA - Europejska Agencja Chemikaliów; EC-Number - Numer Wspólnoty Europejskiej; ECx - Stężenie

związane z x% reakcji; ELx - Wskaźnik obciążenia związany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny;

ENCS - Istniejące i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stężenie związane z x% wzrostu

prędkości reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka laboratoryjna; IARC -

Międzynarodowa

Agencja

Badań

Rakiem;

IATA

Międzynarodowe

Stowarzyszenie

Transportu

Lotniczego; IBC - Międzynarodowy kod dla budowy i wyposażania statków do przewozu niebezpiecznych

chemikaliów

luzem;

IC50

Połowa

maksymalnego

stężenia

inhibitującego;

ICAO

Międzynarodowa

Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis istniejących substancji chemicznych w Chinach; IMDG -

Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych; IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska;

ISHL - Prawo o bezpieczeństwie przemysłowym i zdrowiu (Japonia); ISO - Międzynarodowa Organizacja

Normalizacyjna; KECI - Koreański spis istniejących substancji chemicznych; LC50 - Stężenie substancji

toksycznej powodujące śmierć 50% grupy populacji organizmów testowych; LD50 - Dawka potrzebna do

spowodowania śmierci 50% populacji testowej (średnia dawka śmiertelna); MARPOL - Międzynarodowa

Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. - Nieokreślone w inny sposób;

NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektów stężenia; NO(A)EL - Poziomu, przy którym nie

zaobserwowano

występowania

szkodliwego

efektu; NOELR

- Wskaźnik

obciążenia,

przy

którym

obserwowano szkodliwego efektu; NZIoC - Nowozelandzki spis chemikaliów; OECD - Organizacja ds.

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; OPPTS

- Biuro Bezpieczeństwa Chemicznego i Zapobiegania

Skażeniom; PBT - Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipiński

spis

chemikaliów

substancji

chemicznych;

(Q)SAR

Modelowanie

zależności

struktura-aktywność;

REACH - Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczący rejestracji, oceny,

autoryzacji i ograniczenia chemikaliów.; RID - Przepisy dotyczące międzynarodowego przewozu towarów

niebezpiecznych koleją; SADT - Samoprzyspieszająca temperatura rozkładu; SDS - Karta Charakterystyki

Bezpieczeństwa Materiału; TCSI - Tajwański spis substancji chemicznych; TRGS - Zasady techniczne dla

substancji niebezpiecznych; TSCA - Ustawa o kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN -

Narody Zjednoczone; vPvB - Bardzo trwały i wykazujący dużą zdolność do bioakumulacji

Żródła kluczowych danych, z

których skorzystano

przygotowując kartę

charakterystyki

: IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk

of Chemicals to Man, Geneva: World Health Organization,

International Agency for Research on Cancer.

Ewentualne najważniejsze odniesienia do literatury

technicznej i źródeł danych, które mogły być użyte jako

uzupełnienie opinii ekspe ekspertów przy sporządzaniu

niniejszej karty charakterystyki substancji niebezpiecznej:

rozporządzenia/dyrektywy europejskie (w tym (WE) nr

1907/2006, (WE) nr 1272/2008), dane dostawcy, internet,

ESIS, IUCLID, ERIcards, oficjalne informacje o przepisach

obowiązujących poza Europą i inne źródła danych.

Przygotował(a):

: Regulatory Affairs

Przytaczane liczby w kartach charakterystyki są podane w formacie: 1,000,000 = 1 milion i 1,000 = 1 tysiąc.

0.1 = 1 dziesiętna i 0.001 = 1 tysięczna.

INFORMACJE ZMIENIONE: Istotne zmiany w informacjach na temat przepisów i zdrowia wprowadzone

w tym wydaniu oznaczono paskiem na lewym marginesie Karty Charakterystyki Substancji

Niebezpiecznej.

Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej jest zgodna z

poziomem naszej wiedzy, informacji i stanu wiedzy na dzień publikacji. Podana informacja opracowana

została jedynie jako wskazówka dla bezpiecznego operowania, używania, przetwarzania,

magazynowania, transportu, usuwania i na wypadek uwolnienia i nie powinna być traktowana jako

gwarancja lub specyfikacja jakościowa. Informacja dotyczy jedynie szczególnych zastosowań materiału i

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

NALCO® 74700PLUS

18 / 18

może nie być ważna dla tego materiału użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w innym

procesie, chyba, że jest to wymienione w tekście.

Nie ma żadnych ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.

13-9-2018

 European Medicines Agency stakeholder interaction on the development of medicinal products for chronic non-infectious liver diseases (PBC, PSC, NASH), European Medicines Agency, London, UK, From: 03-Dec-2018, To: 03-Dec-2018

European Medicines Agency stakeholder interaction on the development of medicinal products for chronic non-infectious liver diseases (PBC, PSC, NASH), European Medicines Agency, London, UK, From: 03-Dec-2018, To: 03-Dec-2018

This workshop on the development of medicines for chronic non-infectious liver diseases, including primary biliary cholangitis, primary sclerosing cholangitis and nonalcoholic steatohepatitis, provides a platform for discussion on appropriate endpoints including validation of surrogate endpoints/biomarkers, suitable study populations, potentially adequate trial designs and the specific challenges with paediatric medicine development. The workshop will support the drafting of a reflection paper on regul...

Europe - EMA - European Medicines Agency