Myconolak

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Myconolak 50 mg/ml lakier do paznokci leczniczy
 • Dawkowanie:
 • 50 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • lakier do paznokci leczniczy
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Myconolak 50 mg/ml lakier do paznokci leczniczy
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 2,5 ml, 5909990929832, Rp; 1 butelka 3 ml, 5909990929849, Rp; 1 butelka 5 ml, 5909990929856, Rp; 1 butelka 7,5 ml, 5909990929863, Rp; 1 butelka 10 ml, 5909990929870, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 19511
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Myconolak, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy

Amorolfinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Myconolak i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Myconolak

Jak stosować lek Myconolak

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Myconolak

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Myconolak i w jakim celu się go stosuje

Lek Myconolak jest stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych paznokci.

Lek Myconolak zawiera substancję czynną amorolfinę (jako chlorowodorek), która należy do

grupy leków znanych jako przeciwgrzybicze.

Zabija różnorodne grzyby, które mogą powodować zakażenia paznokci.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Myconolak

Kiedy nie stosować leku Myconolak

Jeśli pacjent ma uczulenie na amorolfinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Myconolak należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli pacjent choruje na cukrzycę.

Jeśli pacjent jest leczony z powodu osłabienia układu immunologicznego.

Jeśli u pacjenta występuje słabe krążenie krwi w rękach i stopach.

Jeśli paznokcie są ciężko uszkodzone lub zakażone.

Jeśli lek Myconolak dostanie się do oczu lub uszu, należy je niezwłocznie przepłukać wodą

i skontaktować się natychmiast z lekarzem, farmaceutą lub najbliższym szpitalem.

Należy unikać kontaktu lakieru z błonami śluzowymi (np. jamy ustnej i nozdrzy). Nie wdychać

leku.

Lek Myconolak a inne leki

Pacjent może stosować lakier do paznokci podczas stosowania innych leków.

Stosowanie innych produktów do paznokci

Nie należy stosować lakieru do paznokci i przyklejać sztucznych paznokci podczas stosowania leku

Myconolak.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

3.

Jak stosować lek Myconolak

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lakier do paznokci Myconolak powinno się nakładać na zakażoną powierzchnię paznokcia u rąk lub

stóp jeden raz lub dwa razy w tygodniu, dokładnie tak jak zaleci to lekarz.

Instrukcja stosowania:

Krok 1: Piłowanie paznokcia

Przed pierwszym nałożeniem lakieru należy spiłować jak najwięcej

zakażonej części paznokcia, w tym powierzchnię paznokcia,

stosując załączony pilniczek do paznokci.

OSTRZEŻENIE

:

nie wolno używać do zdrowych paznokci,

pilniczków do paznokci, które były stosowane do spiłowania

zakażonych paznokci, w przeciwnym razie pacjent może

rozprzestrzenić zakażenie. W celu uniknięcia przeniesienia

zakażenia, należy zadbać o to, aby nikt inny nie stosował

pilniczków z zestawu pacjenta.

Krok 2: Oczyszczanie paznokci

Należy zastosować jeden z dołączonych wacików (lub zmywacz do

paznokci) w celu oczyszczenia powierzchni paznokcia.

Należy powtórzyć krok 1 i 2 w odniesieniu do każdego

zmienionego chorobowo paznokcia.

Krok 3: Pobieranie niewielkiej ilości lakieru z butelki

Należy zamoczyć jedną ze szpatułek wielokrotnego użytku w

butelce z lakierem do paznokci.

Nie wolno wycierać lakieru o krawędź butelki przed nałożeniem

Krok 4: Nakładanie lakieru

Należy nałożyć lakier równomiernie na całej powierzchni

paznokcia.

Należy powtórzyć ten sam krok dla każdego zakażonego

paznokcia.

Należy pozostawić lakier na paznokciu do wyschnięcia przez około

3 minuty.

Krok 5: Oczyszczanie szpatułek

Załączone szpatułki są do wielokrotnego użytku. Niemniej jednak

ważne jest, aby po każdym użyciu oczyścić szpatułkę tym samym

wacikiem, którym wcześniej przecierano powierzchnię paznokcia.

Należy unikać dotykania wacikiem dopiero, co leczonych

paznokci. Szczelnie zamknąć butelkę z lakierem.

Ostrożnie usunąć wacik, ponieważ jest on łatwopalny.

Przed kolejnym nałożeniem lakieru do paznokci, najpierw należy usunąć stary lakier z paznokci

za pomocą wacika, a potem, jeśli to konieczne paznokcie spiłować.

Zaaplikować ponownie lakier tak, jak to opisano wcześniej.

Po wyschnięciu, nałożony lakier jest odporny na działanie mydła i wody, więc pacjent może

myć ręce i stopy jak zwykle. Jeśli istnieje potrzeba zastosowania środków chemicznych takich

jak: rozcieńczalniki do farb lub benzyna lakowa, należy założyć rękawice kauczukowe lub inne

rękawice nieprzepuszczalne (wodoodporne) w celu ochrony lakieru na paznokciach pacjenta.

Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku Myconolak, aż do czasu, kiedy ustąpi zakażenie

i odrosną zdrowe paznokcie. Zwykle trwa to 6 miesięcy w przypadku paznokci u rąk

i 9-12 miesięcy w przypadku paznokci u stóp.

Lekarz prawdopodobnie będzie kontrolował przebieg leczenia, mniej więcej co 3 miesiące.

Przypadkowe połknięcie leku Myconolak

Jeśli pacjent lub ktokolwiek inny przypadkowo połknie lakier, powinien niezwłocznie skontaktować

się z lekarzem, farmaceutą lub szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku Myconolak

Nie należy niepokoić się, jeśli zapomni się zastosować lakier we właściwym czasie. Jak tylko pacjent

sobie o tym przypomni, powinien rozpocząć stosowanie lakieru ponownie, w ten sam sposób jak

przedtem.

Przerwanie stosowania lakieru do paznokci Myconolak

Nie należy przerywać leczenia zanim lekarz o tym poinformuje, ponieważ zakażenie może powrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

Paznokcie pacjenta mogą się odbarwiać, stać się łamliwe lub kruche.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 000

pacjentów):

Może wystąpić uczucie pieczenia wokół paznokcia.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Rumień, świąd, pokrzywka, pęcherze skórne i alergiczne reakcje skórne (zapalenie kontaktowe skóry).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Myconolak

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Chronić przed wysoką temperaturą.

Przechowywać butelkę w pozycji pionowej szczelnie zamkniętą.

Produkt łatwopalny! Przechowywać z dala od ognia i płomieni!

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Myconolak

Substancją czynną leku Myconolak jest 50 mg/ml amorolfiny (co odpowiada 55,74 mg/ml

chlorowodorku amorolfiny).

Pozostałe składniki leku to: amoniowego metakrylanu kopolimer (typ A), triacetyna, butylu octan,

etylu octan i etanol, bezwodny.

Jak wygląda lek Myconolak i co zawiera opakowanie

Lek Myconolak jest przezroczystym roztworem, bezbarwnym do bladożółtego.

Dostępne wielkości opakowań: 2,5 ml, 3 ml, 5 ml; 1 butelka pakowana z wacikami (lub bez wacików),

szpatułkami oraz pilniczkami do paznokci (lub bez pilniczków do paznokci).

Lek Myconolak jest także dostępny w opakowaniach 7,5 ml i 10 ml; 2 butelki pakowane z wacikami

(lub bez wacików), szpatułkami oraz pilniczkami do paznokci (lub bez pilniczków do paznokci).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

AXXON Sp. z o.o.

ul. Baletowa 30

02-867 Warszawa

Wytwórca

Chanelle Medical

Loughrea, Co. Galway

Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku oraz jego nazw w krajach

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego:

AXXON Sp. z o.o., ul. Baletowa 30, 02-867 Warszawa

tel.: +48 22 855 40 93

fax: +48 22 855 40 95

Data ostatniej aktualizacji ulotki: