Mupirox

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Mupirox 20 mg/g maść
 • Dawkowanie:
 • 20 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Mupirox 20 mg/g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 8 g, 5909990894536, Rp; 1 tuba 15 g, 5909990894512, Rp; 1 tuba 30 g, 5909990894529, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08945
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Mupirox, 20 mg/g, maść

Mupirocinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

przepisano

ściśle

określonej

osobie.

należy

przekazywać

innym.

może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Mupirox i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mupirox

3. Jak stosować Mupirox

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Mupirox

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Mupirox i w jakim celu się go stosuje

Mupirox ma postać maści. Substancją czynną leku jest antybiotyk mupirocyna. Lek jest przeznaczony

do stosowania na skórę w miejscowym leczeniu bakteryjnych zakażeń skóry wywołanych wrażliwymi

na antybiotyk mupirocynę szczepami

Staphylococcus aureus

, w tym szczepami metycylinoopornymi

oraz innymi gronkowcami i paciorkowcami.

Wskazania do stosowania

Miejscowe leczenie:

liszajca, zapalenia mieszków włosowych oraz czyraków wywołanych przez

Staphylococcus

aureus

, pozostałe gronkowce oraz paciorkowce;

wtórnych zakażeń skóry.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mupirox

Kiedy nie stosować leku Mupirox:

jeśli pacjent ma uczulenie na mupirocynę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

do nosa lub do oczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mupirox należy omówić to z lekarzem.

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem.

W przypadku dostania się maści do oka, należy je przemywać wodą, aż do usunięcia pozostałości

maści. Nie należy stosować leku do jamy ustnej ani go połykać.

W razie wystąpienia reakcji uczuleniowej lub ciężkiego miejscowego podrażnienia, należy zaprzestać

stosowania leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Przedłużanie leczenia powyżej okresu zalecanego przez lekarza może spowodować powstawanie

drobnoustrojów opornych na lek.

Lek zawiera makrogol, który może wchłaniać się przez otwarte rany lub uszkodzoną skórę, a

następnie wydalać przez nerki. Leku Mupirox nie należy używać razem z innymi lekami

zawierającymi makrogol, zwłaszcza u osób z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności

nerek, ze względu na ryzyko wchłaniania dużych ilości makrogolu.

Dzieci i młodzież

Mupirox może być stosowany u dzieci.

Mupirox a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy jednocześnie stosować maści z innymi lekami stosowanymi miejscowo, ponieważ może to

spowodować rozcieńczenie prowadzące do zmniejszenia działania przeciwbakteryjnego oraz możliwą

utratę stabilności mupirocyny w maści.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Brak danych odnośnie wpływu leku na płód ludzki.

Nie należy stosować leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie ma dostępnych informacji dotyczących przenikania mupirocyny do mleka.

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Mupirox nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować Mupirox

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Na chorobowo zmienione miejsce na skórze należy nanieść niewielką ilość maści. Lek zwykle stosuje

się trzy razy na dobę przez okres do 10 dni.

Na leczone miejsce można zastosować opatrunek.

Jeżeli w ciągu 3-5 dni leczenia nie nastąpi poprawa, należy skontaktować się z lekarzem.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mupirox

W przypadku przedawkowania lub w razie połknięcia leku, należy zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Mupirox

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:

często: występują u 1 do 10 osób na 100;

niezbyt często: występują u 1 do 10 osób na 1 000;

bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 osoby na 10 000.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: pieczenie, swędzenie, wysypka.

Niezbyt często: sucha skóra, wrażliwość na dotyk, kontaktowe zapalenia skóry, zwiększony wysięk.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: ogólne reakcje nadwrażliwości.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Mupirox

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Mupirox

Substancją czynną leku jest mupirocyna 20 mg/g.

Pozostałe składniki to: makrogol 3350 i makrogol 400.

Jak wygląda Mupirox i co zawiera opakowanie

Mupirox to biała maść o jednolitej konsystencji.

Tuby aluminiowe zawierające 8 g, 15 g lub 30 g maści, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praga 7

Republika Czeska

Wytwórca

EMO-FARM Sp. z o.o.

ul. Łódzka 52

95-054 Ksawerów

Data ostatniej aktualizacji ulotki: