Multibiotic

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Multibiotic (5 mg + 10 mg + 0,833 mg)/g maść
 • Dawkowanie:
 • (5 mg + 10 mg + 0,833 mg)/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Multibiotic (5 mg + 10 mg + 0,833 mg)/g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 3 g, 5909990908912, OTC; 1 tuba 10 g, 5909990652556, OTC; 10 sasz. 1 g, 5909990948901, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09089
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

MULTIBIOTIC,(5 mg + 10 mg + 0,833 mg)/g, maść

(Neomycini sulfas + Bacitracinum zincum + Polymyxini B sulfas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest Multibiotic i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Multibiotic

Jak stosować Multibiotic

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Multibiotic

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Multibiotic i w jakim celu się go stosuje

Multibiotic ma postać maści, zawiera trzy antybiotyki – neomycynę, polimyksynę B i bacytracynę o

działaniu przeciwbakteryjnym.

Wskazania

Zapobieganie zakażeniom wtórnym drobnych ran ciętych, zadrapań, otarć i oparzeń.

Pierwotne i wtórne bakteryjne zakażenia skóry (np. zakażone niewielkie rany, zakażenia bakteryjne

skóry w oparzeniach i odmrożeniach), wywołane przez bakterie Gram-dodatnie (gronkowce,

paciorkowce) oraz Gram-ujemne pałeczki, w tym bakterie z rodzaju Pseudomonas.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Multibiotic

Kiedy nie stosować leku Multibiotic:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne, aminoglikozydy, polimyksyny lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

na błony śluzowe;

na głębokie lub kłute rany, ciężkie oparzenia;

na dużą powierzchnię uszkodzonej skóry;

do oczu;

na sączące zmiany chorobowe skóry;

u dzieci w wieku do 12 lat;

w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Strona 1 z 4

Stosowanie leku należy przerwać w razie wystąpienia objawów nadwrażliwości, w tym skórnych jak

wysypka, świąd, objawy podrażnienia i skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Multibiotic na duże powierzchnie uszkodzonej skóry może spowodować uszkodzenie

nerek i słuchu, łącznie z utratą słuchu, oraz wystąpienie objawów toksycznych ze strony układu

nerwowego.

Szczególnie ostrożnie powinni stosować lek pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub z

upośledzeniem słuchu.

Lek może nasilać działanie jednocześnie stosowanych leków o działaniu uszkadzającym nerki lub

słuch, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat.

Multibiotic a inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Po zastosowaniu leku na dużą powierzchnię skóry lub uszkodzoną skórę w wyniku wchłaniania

substancji czynnych do krwi, mogą wystąpić interakcje z innymi stosowanymi jednocześnie lekami.

Równoczesne stosowanie leku z doustnie podawaną neomycyną może nasilić ryzyko wystąpienia

nadwrażliwości.

Nie należy stosować leku jednocześnie z lekami mogącymi uszkadzać nerki i słuch, takimi jak silnie

działające leki moczopędne (np. furosemid, kwas etakrynowy). Leki te podawane jednocześnie

z antybiotykami aminoglikozydowymi zwiększają ich stężenie we krwi, co nasila ryzyko powstawania

zaburzeń słuchu, aż do głuchoty, która może wystąpić nawet po przerwaniu stosowania leku.

Podczas jednoczesnego stosowania neomycyny na skórę, może wystąpić krzyżowa reakcja

uczuleniowa na inne antybiotyki aminoglikozydowe.

Podczas jednoczesnego stosowania antybiotyków aminoglikozydowych lub innych leków mogących

uszkadzać nerki, lub leków o działaniu toksycznym na układ nerwowy może nastąpić sumowanie się

działań niepożądanych.

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku Multibiotic przez kobiety w ciąży i karmiące piersią jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Multibiotic nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Multibiotic zawiera parahydroksybenzoesan propylu i parahydroksybenzoesan metylu, które

mogą powodować miejscową reakcję alergiczną skóry (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3.

Jak stosować Multibiotic

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Multibiotic należy przekłuć membranę tuby odwrotną stroną

nakrętki. W przypadku saszetki rozerwać opakowanie; maść zastosować bezpośrednio po otwarciu

saszetki.

Przed każdym nałożeniem maści umyć chore miejsce mydłem i wodą, po czym dokładnie

wysuszyć skórę i pokryć cienką warstwą maści.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, stosować 2 do 5 razy w ciągu doby w jednakowych odstępach

czasu.

Pokryte maścią chore miejsce może być zabezpieczone jałowym ochronnym opatrunkiem

gazowym.

Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 7 dni.

Strona 2 z 4

Lek należy stosować przez cały ten okres.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Multibiotic

W przypadku stosowania leku zgodnie z zaleceniami, jego przedawkowanie jest mało

prawdopodobne.

Długotrwałe stosowanie leku na duże powierzchnie uszkodzonej skóry, może prowadzić do

wchłonięcia antybiotyków do krwi i wystąpienia objawów uszkodzenia nerek, słuchu (z utratą

słuchu włącznie) oraz toksycznych objawów ze strony układu nerwowego.

Pominięcie zastosowania leku Multibiotic

W przypadku pominięcia dawki leku, należy go zastosować tak szybko jak to możliwe.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Multibiotic

Należy przerwać stosowanie leku Multibiotic i zwrócić się o pomoc do lekarza w przypadkach:

pogorszenia stanu chorobowo zmienionego miejsca na skórze;

wystąpienia uczulenia (nadwrażliwości) czego objawami są m.in.: wysypka, zaczerwienienie,

swędzenie, opuchlizna.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić:

reakcje uczuleniowe, w tym skórne, z objawami takimi jak świąd, wysypka, zaczerwienienie,

opuchlizna;

podrażnienie w miejscu stosowania leku;

nadkażenie opornymi szczepami bakterii lub drożdżakami,

uszkodzenie słuchu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49-21-301

Faks: + 48 22 49-21-309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Multibiotic

Maść przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze poniżej 25

Nie przechowywać maści w otwartej saszetce, maść zastosować bezpośrednio po otwarciu saszetki.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Strona 3 z 4

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i opakowaniu

bezpośrednim (tubie lub saszetce). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Multibiotic

- Substancjami czynnymi leku są neomycyny siarczan, bacytracyna cynkowa oraz polimyksyny B

siarczan.

1 g leku zawiera substancje czynne: 5 mg neomycyny siarczanu, 10 mg bacytracyny cynkowej,

0,833 mg polimyksyny B siarczanu.

- Pozostałe składniki to: propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan

(E 218), wazelina biała.

Jak wygląda Multibiotic i co zawiera opakowanie

Multibiotic jest białą lub kremową maścią o jednolitej konsystencji.

Dostępne opakowanie leku to:

- tuba aluminiowa o zawartości 3 g lub 10 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku,

- 10 saszetek z laminatu Papier/Polietylen/Aluminium/Surlyn, zawierających po 1 g maści,

umieszczonych w tekturowym pudełku.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

CHEMA-ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy

ul. Przemysłowa 9

35-105 Rzeszów

tel. 17 862 05 90

e-mail: chema@chema.rzeszow.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2017-03-22

Strona 4 z 4