Mukolina

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Mukolina 50 mg/ml syrop
 • Dawkowanie:
 • 50 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Mukolina 50 mg/ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 120 ml, 5909990032211, Rp; 1 butelka 200 ml, 5909990646685, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00322
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

MUKOLINA

50 mg/ml, syrop

Carbocisteinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Mukolina i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mukolina

Jak stosować lek Mukolina

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Mukolina

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Mukolina i w jakim celu się go stosuje

Mukolina

syrop

zawiera

karbocysteinę,

która

wykazuje

działanie

mukolityczne.

zmniejsza

lepkość wydzieliny oskrzeli, ułatwia odkrztuszanie i zmniejsza częstość napadów kaszlu.

Karbocysteina jest szybko wchłaniana z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie karbocysteiny

w osoczu występuje średnio po 2 godzinach po podaniu. Karbocysteina dobrze przenika do dróg

oddechowych. Lek wydalany jest w moczu w postaci niezmienionej i w postaci metabolitów.

Wskazania do stosowania:

Leczenie wspomagające chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem

gęstej i lepkiej wydzieliny:

zapalenie oskrzeli;

mukowiscydoza.

Karbocysteina stosowana jest również pomocniczo w zapaleniu ucha środkowego.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mukolina

Kiedy nie stosować leku Mukolina

jeśli pacjent ma uczulenie na karbocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mukolina należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

u pacjenta w przeszłości występowała choroba wrzodowa, ponieważ leki mukolityczne mogą

uszkadzać błonę śluzową żołądka.

Nie należy zażywać leku przed snem.

Mukolina a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować karbocysteiny jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi i lekami hamującymi

wydzielanie śluzu.

Mukolina z jedzeniem i piciem

Lek Mukolina syrop należy przyjmować po posiłkach.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku w ciąży.

Nie wiadomo, czy karbocysteina przenika do mleka matki, dlatego nie zaleca się stosowania leku

w okresie karmienia piersią.

Brak danych dotyczących wpływu karbocysteiny na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Mukolina zawiera metylu parahydroksybenzoesan

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Mukolina zawiera sorbitol

Leku nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

3.

Jak stosować lek Mukolina

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrocic

się do lekarza lub farmaceuty.

stosuje

się

doustnie.

Odpowiednią

objętość

syropu

należy

odmierzyć

pomocą

łyżeczki

miarowej, która jest dołączona do opakowania leku.

Zazwyczaj lek stosuje się następująco:

Dorośli:

750 mg (15 ml) 3 razy na dobę przez 7 dni, następnie 500 mg (10 ml) trzy razy na dobę.

W stanach ostrych syrop stosuje się przez 8 do 10 dni, w stanach przewlekłych, na wyraźne zalecenie

lekarza syrop można stosować przez 10 do 21 dni.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Stosuje się dawkowanie zalecane u pacjentów dorosłych.

Lek może być stosowany u pacjentów z cukrzycą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mukolina

Brak

doniesień

przypadkach

przedawkowania

karbocysteiny.

Najbardziej

prawdopodobnymi

objawami przedawkowania mogą być zaburzenia żołądka i jelit.

W przypadku przedawkowania lekarz może przeprowadzić płukanie żołądka i obserwować pacjenta.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Mukolina

Pominiętą dawkę należy zażyć możliwie jak najszybciej. Nie należy stosować dawki podwójnej w

celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Mukolina

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000, lecz u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów): nudności, biegunka,

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): krwawienia z przewodu pokarmowego,

zaburzenia żołądkowe, ból brzucha.

Zaburzenia układu nerwowego

Pojedyncze przypadki: bóle głowy.

Zaburzenia układu immunologicznego

U pacjentów nadwrażliwych może wystąpić zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i nosa.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko: reakcje alergiczne (wysypka skórna, świąd, pokrzywka).

Zgłaszano pojedyncze przypadki pęcherzowego zapalenia skóry takie jak zespół Stevensa-Johnsona.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Mukolina

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C, chronić od światła.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i

etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Mukolina

Substancją czynną leku jest karbocysteina. 5 ml syropu zawiera 250 mg karbocysteiny.

Pozostałe składniki leku to: sorbitol ciekły krystalizujący 70 % (E 420), glicerol (E 422), sodu

wodorotlenek (E 524), metylu parahydroksybenzoesan (E 218), karmel sproszkowany, aromat

bananowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Mukolina i co zawiera opakowanie

Butelka zawierająca 120 ml lub 200 ml syropu. Do opakowania dołączona jest łyżka miarowa

z podziałką 2,5 ml i 5 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80

31-546 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki