Mucosolvan inhalacje

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Mucosolvan inhalacje 15 mg/2 ml roztwór do nebulizacji
 • Dawkowanie:
 • 15 mg/2 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do nebulizacji
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Mucosolvan inhalacje 15 mg/2 ml roztwór do nebulizacji
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 ml, 5909990102518, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01025
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Mucosolvan inhalacje, 15 mg/2 ml, roztwór do nebulizacji

Ambroxoli hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Mucosolvan inhalacje i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mucosolvan inhalacje

Jak stosować lek Mucosolvan inhalacje

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Mucosolvan inhalacje

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Mucosolvan inhalacje i w jakim celu się go stosuje

Ambroksolu chlorowodorek, substancja czynna leku Mucosolvan inhalacje, zwiększa wydzielanie

śluzu w drogach oddechowych, co ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

Wskazania do stosowania

Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz

utrudnieniem jego transportu.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mucosolvan inhalacje

Kiedy nie stosować leku Mucosolvan inhalacje

Jeśli pacjent ma uczulenie na ambroksolu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcje 6).

Jeśli u pacjenta występuje dziedziczna nietolerancja któregokolwiek składnika leku (patrz

punkt „Lek Mucosolvan inhalacje zawiera chlorek benzalkoniowy”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli pacjent ma niewydolność nerek lub ciężką niewydolność wątroby, lek Mucosolvan inhalacje

może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. Tak jak w przypadku innych leków

metabolizowanych w wątrobie i następnie wydalanych przez nerki, w przypadku ciężkiej

niewydolności nerek można spodziewać się gromadzenia metabolitów ambroksolu w organizmie.

Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych związanych ze stosowaniem ambroksolu

chlorowodorku. Jeśli wystąpi wysypka (w tym zmiany na błonach śluzowych, np. jamy ustnej,

gardła, nosa, oczu, narządów płciowych), należy przerwać stosowanie leku Mucosolvan inhalacje

i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Mucosolvan inhalacje a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o

lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie wykazano istotnych klinicznie niekorzystnych interakcji z innymi lekami.

Ambroksol powoduje zwiększenie stężenia antybiotyków (amoksycylina, cefuroksym, erytromycyna)

w wydzielinie oskrzelowo-płucnej oraz plwocinie.

Leku Mucosolvan Max nie należy podawać jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. kodeiną),

ponieważ może dojść do niebezpiecznego nagromadzenia wydzieliny oskrzelowej wskutek

osłabionego odruchu kaszlowego. Leki przeciwkaszlowe poprzez hamowanie odruchu kaszlowego

utrudniają odkrztuszanie upłynnionego śluzu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Mucosolvan inhalacje w trakcie ciąży, zwłaszcza w pierwszym

trymestrze ciąży.

Nie zaleca się stosowania leku Mucosolvan inhalacje u kobiet karmiących piersią, ponieważ

ambroksolu chlorowodorek przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma dowodów na wpływ produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Mucosolvan inhalacje zawiera chlorek benzalkoniowy

Mucosolvan inhalacje zawiera środek konserwujący: chlorek benzalkoniowy.

Lek może powodować skurcz oskrzeli.

3.

Jak stosować lek Mucosolvan inhalacje

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dorośli, dzieci w wieku 6 lat i powyżej:

1 do 2 inhalacji po 2do 3 ml roztworu w ciągu doby.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat:

1 do 2 inhalacji po 2 ml roztworu w ciągu doby.

Zaleca się podgrzanie płynu do nebulizacji do temperatury ciała przed rozpoczęciem inhalacji.

Pacjenci z astmą oskrzelową mogą przyjmować roztwór do inhalacji po przyjęciu zwykle stosowanych

leków rozszerzających oskrzela.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kroplomierza należy obrócić buteleczkę do góry

dnem i lekko w nie postukać.

Mucosolvan inhalacje można podawać przy użyciu dowolnego nowoczesnego inhalatora (z wyjątkiem

parowego). Roztwór do nebulizacji można mieszać z solą fizjologiczną (0,9% roztwór chlorku sodu)

w stosunku 1:1, w celu optymalnego nawilżenia powietrza, zwłaszcza podczas stosowania respiratora.

Leku Mucosolvan inhalacje nie należy mieszać z kwasem kromoglikanowym. Leku nie należy

również mieszać z innymi roztworami, z którymi powstanie roztwór o pH wyższym niż 6,3 np.

alkaliczna słona woda do inhalacji (sól emska). Ze względu na wzrost pH może pojawić się osad

wolnej zasady ambroksolu chlorowodorku lub zmętnienie roztworu.

Pacjent powinien oddychać normalnie w trakcie inhalacji, ponieważ sama inhalacja płynu może

powodować odruch kaszlowy.

Nie stosować leku przed snem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mucosolvan inhalacje

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Mucosolvan inhalacje należy zasięgnąć

porady lekarza lub farmaceuty.

Nie obserwowano dotychczas swoistych objawów przedawkowania leku u ludzi. Na podstawie

przypadków nieumyślnego przedawkowania i (lub) zgłoszeń dotyczących niewłaściwego stosowania,

obserwowano objawy odpowiadające znanym działaniom niepożądanym leku stosowanego w

zalecanych dawkach. Może być konieczne zastosowanie leczenia objawowego.

Pominięcie zastosowania leku Mucosolvan inhalacje

Jeżeli pominięto dawkę leku, należy przyjąć ją tak szybko, jak to jest możliwe.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę należy

przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Mucosolvan inhalacje

Mucosolvan inhalacje należy stosować tylko wtedy, jeśli to konieczne, a jego stosowanie należy

przerwać po ustąpieniu objawów.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpi jeden z poniższych objawów niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku

Mucosolvan inhalacje i natychmiast zasięgnąć porady lekarza:

reakcja alergiczna z obrzękiem naczynioruchowym (szybko postępujący obrzęk skóry, tkanki

podskórnej, błony śluzowej lub tkanki podśluzówkowej. Może to wywołać uczucie zaciskania w

gardle, trudności w połykaniu i oddychaniu.

nagle pojawiające się reakcje alergiczne dotyczące całego organizmu (reakcje anafilaktyczne,

w tym wstrząs anafilaktyczny).

Częstość występowania tych działań niepożądanych jest nieznana.

Zanotowano następujące działania niepożądane leku:

Często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 osób):

zaburzenia smaku (np. zmieniony smak),

uczucie drętwienia w obrębie jamy ustnej i gardła,

nudności.

Niezbyt często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 osób):

biegunka,

wymioty,

niestrawność,

suchość błony śluzowej jamy ustnej,

ból brzucha.

Rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 1 000 osób):

reakcje nadwrażliwości,

wysypka,

pokrzywka.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (szybko

postępujący obrzęk skóry, tkanki podskórnej, błony śluzowej lub tkanki podśluzówkowej) i

świąd,

ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-

Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica),

suchość gardła.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel: +48 22 492 13 01;

fax: + 48 22 492 13 09; e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również

podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić

więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Mucosolvan inhalacje

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zużyć w ciągu 12 miesięcy po pierwszym otwarciu butelki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Mucosolvan inhalacje

Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek. 2 ml roztworu do nebulizacji zawierają

15 mg ambroksolu chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorofosforan, sodu chlorek,

benzalkoniowy chlorek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Mucosolvan inhalacje i co zawiera opakowanie

Opakowanie stanowi 1 butelka zawierająca 100 ml roztworu do nebulizacji.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Wytwórca:

Istituto de Angeli S.r.l.

Loc. Prulli, 103/C

50066 Reggello (FI)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Tel.: +48 22 280 00 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 7