Mucoangin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Mucoangin 20 mg tabletki do ssania
 • Dawkowanie:
 • 20 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki do ssania
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Mucoangin 20 mg tabletki do ssania
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 3 tabl., 5909990614806, OTC; 10 tabl., 5909990976614, OTC; 16 tabl., 5909990976621, OTC; 20 tabl., 5909990976638, OTC; 24 tabl., 5909990976645, OTC; 18 tabl., 5909991191191, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09766
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

MUCOANGIN, 20 mg, tabletki do ssania

Ambroxoli hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Mucoangin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mucoangin

Jak stosować lek Mucoangin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Mucoangin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Mucoangin i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Mucoangin jest chlorowodorek ambroksolu.

Lek Mucoangin działa miejscowo znieczulająco, łagodząc ból występujący w ostrych stanach

zapalnych gardła.

Wskazania do stosowania:

- łagodzenie bólu w ostrych stanach zapalnych gardła.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mucoangin

Kiedy nie stosować leku Mucoangin

jeśli pacjent ma uczulenie na ambroksolu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

jeśli u pacjenta występuje dziedziczna nietolerancja fruktozy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeżeli pacjent ma mniej niż 12 lat, nie powinien stosować leku Mucoangin.

Leku Mucoangin nie należy stosować dłużej niż 3 dni. Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż

3 dni lub wystąpi wysoka gorączka, należy zasięgnąć porady lekarza.

Jeżeli u pacjenta występują choroby wątroby lub nerek, powinien zasięgnąć porady lekarza przed

zastosowaniem leku Mucoangin.

Lek Mucoangin nie jest odpowiedni do leczenia bolesnych zmian w jamie ustnej (np. owrzodzeń

lub ran). Jeżeli u pacjenta występuje owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, powinien

skonsultować się z lekarzem.

Trudności w oddychaniu (duszność) mogą być spowodowane chorobą podstawową (np. obrzęk

gardła). Inną przyczyną może być uczucie zaciskania w gardle spowodowane miejscowym

działaniem znieczulającym leku. Jeszcze inną przyczyną może być reakcja alergiczna, która także

może prowadzić do obrzęku jamy ustnej i gardła. Jeśli u pacjenta wystąpią trudności w

oddychaniu należy zwrócić się do lekarza .

Pacjent może odczuwać mniejszą niż zwykle wrażliwość w obrębie gardła i jamy ustnej (uczucie

drętwienia).

Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych związanych ze stosowaniem ambroksolu

chlorowodorku. Jeśli wystąpi wysypka (w tym zmiany na błonach śluzowych, np. jamy ustnej,

gardła, nosa, oczu, narządów płciowych), należy przerwać stosowanie leku Mucoangin i

natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Mucoangin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ambroksol przenika do organizmu nienarodzonego dziecka. Leku Mucoangin nie należy stosować w

czasie ciąży, zwłaszcza w okresie pierwszych trzech miesięcy ciąży.

Ambroksol przenika do mleka kobiecego. Leku Mucoangin nie należy stosować u kobiet karmiących

piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma dowodów na wpływ produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i

obsługiwania maszyn

Mucoangin zawiera sorbitol i laktozę

Jedna tabletka do ssania zawiera 1,37 g sorbitolu (8,2 g sorbitolu w największej zalecanej dawce

dobowej), który jest źródłem fruktozy (rodzaj cukru). Pacjenci z nietolerancją fruktozy nie powinni

przyjmować tego leku. Lek może też mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna

2,6 kcal/g sorbitolu.

Jedna tabletka do ssania zawiera mniej niż 1 mg laktozy (rodzaj cukru). Ta ilość laktozy nie wywołuje

zazwyczaj zaburzeń u osób z nietolerancją laktozy.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Mucoangin

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: ssać po jednej tabletce w razie potrzeby złagodzenia bólu.

Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek do ssania na dobę.

Leku Mucoangin nie należy stosować dłużej niż 3 dni. Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni lub

wystąpi wysoka gorączka, należy zasięgnąć porady lekarza.

Jak wynika z badań klinicznych, miejscowe działanie znieczulające leku Mucoangin może wystąpić w

ciągu 20 minut. Działanie to utrzymuje się przez co najmniej 3 godziny.

Leku Mucoangin nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mucoangin

Nie zanotowano swoistych objawów przedawkowania leku. W przypadku zastosowania zbyt dużej

liczby tabletek do ssania (więcej niż 6 na dobę) oraz zaobserwowania jakichkolwiek objawów, należy

poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Mucoangin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 osób):

nudności

uczucie drętwienia w obrębie jamy ustnej języka i gardła (zmniejszenie czucia w jamie ustnej i

gardle

zmiana w odczuwaniu smaku (zaburzenia smaku)

Niezbyt często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 osób):

biegunka

niestrawność

ból brzucha (ból w nadbrzuszu)

suchość błony śluzowej jamy ustnej

Rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

reakcje nadwrażliwości

wysypka

pokrzywka

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (szybko

postępujący obrzęk skóry, tkanki podskórnej, błony śluzowej lub tkanki podśluzówkowej)

i świąd

ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół

Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica)

suchość w gardle

wymioty

Jeżeli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów niepożądanych, należy przerwać stosowanie

leku Mucosolvan i natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel: +48 22 492 13 01;

fax: + 48 22 492 13 09; e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również

podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić

więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Mucoangin

Przechowywać w temperaturze poniżej 30

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i

blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Mucoangin

Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek. Każda tabletka do ssania zawiera 20 mg

ambroksolu chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: aromat miętowy naturalny (zawiera laktozę), sorbitol, sacharyna sodowa,

makrogol 6000, talk.

Jak wygląda lek Mucoangin i co zawiera opakowanie

Mucoangin jest w postaci okrągłych, białych tabletek do ssania, obustronnie płaskich ze ściętymi

brzegami.

Tabletki do ssania umieszczone są w blistrach z folii Al/PP, w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań:

3, 10, 16, 18, 20 lub 24 tabletki do ssania.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa.

Wytwórca:

Delpharm Reims

10 rue Colonel Charbonneaux

51100 Reims

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa.

Tel.: +48 22 280 00 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: