MST Continus

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • MST Continus 100 mg tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu
 • Dawkowanie:
 • 100 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • MST Continus 100 mg tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909990476510, Rpw; 30 tabl., 5909990476527, Rpw; 60 tabl., 5909990476534, Rpw

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04765
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

MST Continus 10, 30, 60, 100, 200 mg,

tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu

Morphini sulfas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek MST Continus i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku MST Continus

Jak stosować lek MST Continus

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek MST Continus

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek MST Continus i w jakim celu się go stosuje

Lek MST Continus zawiera jako substancję czynną morfinę, która jest silnym lekiem

przeciwbólowym należącym do grupy leków opioidowych.

Lek MST Continus jest stosowany:

w zwalczaniu średnio natężonych i silnych bólów nieustępujących po lekach przeciwbólowych

o słabszym działaniu;

w zwalczaniu silnych bólów pooperacyjnych od drugiego dnia po operacji.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku MST Continus

Kiedy nie stosować leku MST Continus:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w pkt. 6);

jeśli u pacjenta stwierdzono zespół ostrego brzucha;

jeśli u pacjenta występuje niedrożność porażenna jelit lub podejrzenie niedrożności jelit;

jeśli pacjent ma depresję oddechową (zmniejszenie częstości oddechów lub zahamowanie

czynności oddechowej);

jeśli u pacjenta występuje opóźnione opróżnianie żołądka;

jeśli u pacjenta występują ostre choroby wątroby;

jeśli pacjent stosuje inhibitory monooksydazy (MAO) lub w okresie ostatnich 2 tygodni

zaprzestał stosowania inhibitorów MAO.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie zaleca się podawania produktu:

pacjentom przed operacją oraz przez 24 godziny po operacji (ponieważ istnieje zwiększone

ryzyko zmniejszenia perystaltyki jelit lub depresji oddechowej),

dzieciom w wieku poniżej 12 lat,

dzieciom i młodzieży w wieku powyżej 12 lat w leczeniu bólu pooperacyjnego.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek MST Continus:

jeśli pacjent był lub jest uzależniony od opioidów,

jeśli pacjent był lub jest uzależniony od leków i substancji psychotropowych w wywiadzie,

jeśli pacjent jest uzależniony od alkoholu (alkoholizm),

jeśli pacjent cierpi na majaczenie alkoholowe,

(delirium tremens),

jeśli pacjent ma zaburzenia świadomości,

jeśli pacjent ma zaburzenia czynności ośrodka oddechowego (części układu nerwowego

odpowiadającej za częstotliwość i głębokość oddechów) lub zaburzenia czynności płuc.

Pacjent powinien zachować również ostrożność, jeśli występuje u niego inny stan, który może

prowadzić do zaburzeń oddychania,

jeśli pacjent ma ciężką astmę oskrzelową lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobę płuc,

jeśli pacjent ma ciężką postać przerostu prawej komory serca (powiększenie jednego

z elementów budowy serca),

jeśli pacjent ma podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe, wówczas kiedy nie jest

prowadzona mechaniczna wentylacja,

jeśli pacjent ma niskie ciśnienie krwi, również związane z małą objętością krążącej krwi

(niedociśnienie tętnicze z hipowolemią),

jeśli pacjent ma przerost gruczołu krokowego powodujący zaleganie moczu w pęcherzu (ryzyko

rozerwania pęcherza moczowego z powodu zatrzymania moczu),

jeśli pacjent ma zwężenie cewki moczowej,

jeśli pacjent ma kolkę nerkową,

jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek,

jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby,

jeśli pacjent ma zaburzenia czynności dróg żółciowych,

jeśli pacjent ma zapalenie trzustki,

jeśli pacjent ma nieswoiste zapalenia jelit,

jeśli pacjent ma niedoczynność tarczycy,

jeśli pacjent ma niewydolność kory nadnerczy,

jeśli pacjent ma guza chromochłonnego,

jeśli pacjent ma uraz głowy,

jeśli pacjent ma padaczkę lub zwiększoną skłonność do drgawek,

jeśli pacjent jest w podeszłym wieku,

jeśli pacjent stosuje jednocześnie jakiekolwiek inne leki wpływające na czynność ośrodkowego

układu nerwowego (patrz pkt 2.

MST Continus a inne leki

Dzieci i osoby w podeszłym wieku wykazują większą wrażliwość na morfinę, dlatego tym pacjentom

należy podawać lek MST Continus ze szczególną ostrożnością.

Zahamowanie czynności oddechowej stanowi najistotniejsze niebezpieczeństwo w przypadku

przedawkowania opioidów.

Lek ze względu na wywoływanie skurczu zwieraczy może prowadzić do występowania napadów

kolki żółciowej lub nerkowej. Ostrożnie stosować po zabiegach chirurgicznych szczególnie w obrębie

dróg żółciowych oraz u pacjentów z wtórnym ostrym zapaleniem trzustki.

Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy takie jak: ból brzucha trudny do jednoznacznego umiejscowienia,

wymioty, wzdęcia brzucha oraz zatrzymanie gazów i stolca, z lub bez spadku ciśnienia (niedrożność

porażenna jelit) należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli u pacjenta dotychczas leczonego dużymi dawkami siarczanu morfiny wystąpi przeczulica, która

nie ustępuje po zwiększeniu dawki leku MST Continus konieczne może być wówczas zmniejszenie

dawki siarczanu morfiny lub zmiana na inny opioid.

Jeśli pacjent ma zostać poddany chordotomii (przecięcie pewnych nerwów w celu zlikwidowania

bólu) lub innemu zabiegowi zniesienia czucia bólu powinien powiedzieć lekarzowi o tym, że stosuje

lek MST Continus.

Jeśli pacjent ma problemy z oddychaniem, skrócony oddech lub bezdech powinien skontaktować się

z lekarzem. Zahamowanie czynności ośrodka układu oddechowego w ośrodkowym układzie

nerwowym stanowi najistotniejsze niebezpieczeństwo w przypadku przedawkowania opioidów.

Morfina może zwiększać ryzyko wystąpienia napadu drgawkowego u pacjentów chorych na padaczkę

(epilepsję).

Długotrwałe stosowanie leku MST Continus może wiązać się z przyzwyczajeniem (rozwojem

tolerancji na lek) i wówczas pacjent musi zastosować większe dawki, by osiągnąć pożądany efekt

przeciwbólowy.

Długotrwałe stosowanie leku MST Continus może prowadzić do uzależnienia fizycznego, a nagłe

przerwanie leczenia może spowodować wystąpienie zespołu odstawienia, który charakteryzuje się

występowaniem m.in. biegunki, bólów, zaburzeń ze strony układu krążenia. Jeżeli leczenie morfiną

nie jest już dłużej konieczne, lekarz stopniowo zmniejszy dawkę leku, aby zapobiec wystąpieniu

objawów zespołu odstawienia.

Morfina ma potencjał uzależnienia zbliżony do innych silnych leków opioidowych. U pacjentów

uzależnionych od leków lub alkoholu, obecnie lub w przeszłości, lek MST Continus należy stosować

ze szczególną ostrożnością.

Nie wolno stosować wysokich dawek morfiny od razu na początku leczenia, bez wcześniejszego

stopniowego podawania małych dawek.

Leki opioidowe mogą wpływać na układ hormonalny w efekcie zaburzając czynność nadnerczy,

jajników i jąder. Leki te mogą m.in. spowodować wzrost stężenia prolaktyny, obniżenie poziomu

kortyzolu i testosteronu we krwi, co skutkuje wystąpieniem objawów klinicznych.

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności kory nadnerczy (np. choroba Addisona), wówczas

lekarz zaleci badanie stężenia hormonu kory nadnerczy (stężenie kortyzolu w osoczu krwi) i, jeśli

to konieczne, może przepisać pacjentowi odpowiednie leki.

Zaparcia są typowym działaniem niepożądanym związanym z leczeniem morfiną. Należy omówić

to zagadnienie z lekarzem. Lekarz może zalecić przyjmowanie środków przeczyszczających od

samego początku leczenia morfiną, szczególnie, jeśli pacjent miał problemy z perystaltyką jelit przed

zastosowaniem morfiny.

Nie zaleca się podawania produktu MST Continus w okresie okołooperacyjnym ani w ciągu

24 godzin po przeprowadzeniu zabiegu operacyjnego.

Podanie dożylnie dawki doustnej może wywoływać ciężkie działania niepożądane. Nadużywanie

morfiny stosowanej doustnie lub pozajelitowo może skutkować wystąpieniem poważnych działań

niepożądanych, które mogą prowadzić do zgonu.

Podanie dożylnie postaci doustnej może wywoływać ciężkie działania niepożądane.

Jednoczesne picie alkoholu i stosowanie produktu MST Continus może nasilać działania niepożądane

produktu MST Continus; należy unikać równoczesnego przyjmowania

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

MST Continus a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnim czasie, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również o tych, które wydawane

są bez recepty.

Jednoczesne stosowanie morfiny i inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) powoduje zahamowanie

lub pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego z towarzyszącym nadciśnieniem lub

niedociśnieniem, dlatego nie należy stosować morfiny jednocześnie lub w ciągu dwóch tygodni

po zakończeniu leczenia inhibitorami monoaminooksydazy.

W przypadku jednoczesnego stosowania morfiny i innych leków wpływających na czynność

ośrodkowego układu nerwowego w tym leki uspokajające, nasenne (jak beznodiazepiny), inne leki

opioidowe i przeciwlękowe, leki stosowane do znieczulenia ogólnego i zwiotczające mięśnie,

gabapentyna (lek przeciwpadaczkowy), niektóre leki obniżające ciśnienie należy zachować

szczególną ostrożność. Morfina nasila ich działanie: nadmierne uspokojenie, zbyt niskie ciśnienie

krwi, aw szczególności depresję oddechową (objawiającą się zmniejszeniem częstości oddechów lub

zahamowaniem czynności oddechowej, mogącymi prowadzić do śpiączki a także śmierci).

Leki o działaniu przeciwcholinergicznym, np. przeciwhistaminowe (przeciwalergiczne),

przeciwwymiotne i leki przeciw chorobie Parkinsona, mogą nasilać niektóre działanie niepożądane

opioidów: zaparcia, suchość w jamie ustnej lub zaburzenia w oddawaniu moczu.

Jednoczesne stosowanie morfiny i innych leków przeciwbólowych o działaniu agonistyczno-

antagonistycznym w stosunku do receptora opioidowego, tj. pentazocyny, nalbufiny, butorfanolu,

buprenorfiny, może powodować wystąpienie objawów odstawienia (patrz punkt 3, Przerwanie

stosowania leku MST Continus).

Cymetydyna (lek stosowany w leczeniu wrzodów żołądka) i inne leki utrudniające przebieg przemian

metabolicznych w wątrobie, mogą hamować rozpad morfiny i w ten sposób zwiększać stężenia

morfiny w osoczu krwi.

Jednoczesne stosowanie ryfampicyny (lek przeciw gruźlicy) może osłabiać działanie morfiny.

Rytonawir (stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV) może powodować obniżenie stężenia

morfiny w surowicy.

Środki działające wybiórczo antagonistycznie na receptory opioidowe (np. nalokson) usuwają

działanie morfiny.

MST Continus z jedzeniem, piciem i alkoholem

Przyjmowanie tabletek jest niezależne od czasu przyjmowania posiłków, lek może być przyjmowany

zarówno podczas posiłków, jak i pomiędzy nimi.

Pozostałości tabletki można zobaczyć w kale. Nie należy się tym niepokoić, ponieważ substancja czynna

(morfina) została uwolniona w trakcie przechodzenia tabletki przez układ pokarmowy.

Picie alkoholu w czasie stosowania leku MST Continus może spowodować senność lub zwiększać

ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, takich jak: płytki oddech z ryzykiem bezdechu

i utraty przytomności. Picie alkoholu w czasie stosowania leku MST Continus jest przeciwwskazane.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ morfiny na reprodukcję i rozwój potomstwa.

Nie należy stosować leku MST Continus podczas ciąży, chyba, że lekarz uzna leczenie morfiną

za bezwzględnie konieczne.

Morfina przenika do mleka, dlatego nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku.

Morfina może wydłużać lub skracać czas trwania porodu. Noworodki, których matki otrzymywały

opioidowe środki przeciwbólowe (m.in. siarczan morfiny) przez dłuższy okres ciąży i (lub) podczas

porodu powinny być monitorowane w kierunku objawów hamowania czynności oddechowej lub

zespołu odstawienia i jeśli to konieczne, należy zastosować właściwy produkt będący antagonistą

opioidowym.

Ze względu na właściwości mutagenne morfiny, należy stosować skuteczną antykoncepcję podczas

przyjmowania leku MST Continus.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek MST Continus wywiera wpływ na szybkość reakcji powodując, że pacjent może reagować

w niewystarczającym stopniu lub niewystarczająco szybko na nieoczekiwane lub nagłe zdarzenia.

Należy poradzić się lekarza w sprawie możliwości i ewentualnych warunków prowadzenia

samochodu.

Lek MST Continus zawiera laktozę i żółcień pomarańczową

Tabletki MST Continus 10 mg, 30 mg i 60 mg zawierają odpowiednio 90 mg, 70 mg i 40 mg laktozy

jako substancji pomocniczej.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Tabletki MST Continus o mocach 30 mg i 60 mg zawierają barwnik żółcień pomarańczową (E110),

która może powodować reakcje uczuleniowe (alergiczne).

3.

Jak stosować lek MST Continus

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Dawka leku MST Continus powinna być ustalona na podstawie natężenia bólu, wieku pacjenta

i reakcji na uprzednio stosowane leki przeciwbólowe. Lekarz może rozpocząć leczenie od

zastosowania morfiny o niezmodyfikowanym uwalnianiu (tabletki lub roztwór), w celu ustalenia

dawki koniecznej do osiągnięcia odpowiedniej kontroli bólu, a następnie zaleci dawkowanie lekiem

MST Continus.

Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu należy połykać w całości, nie łamać, nie żuć ani nie kruszyć.

Podanie przełamanej, rozgryzionej lub pokruszonej tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu powoduje

szybkie uwolnienie i wchłonięcie potencjalnie śmiertelnej dawki morfiny (patrz „Przerwanie

stosowania leku MST Continus” w punkcie 3).

Dorośli

Najczęściej stosowana dawka początkowa u pacjentów z niską masą ciała to 10 mg co 12 godzin,

a u pozostałych pacjentów 30 mg co 12 godzin. Zaleca się przyjmować tabletki rano i wieczorem,

zawsze zachowując 12-godzinny odstęp.

Dawka początkowa jest następnie zwiększana aż do uzyskania odpowiedniej kontroli bólu.

Jeśli dolegliwości bólowe powracają przed zastosowaniem kolejnej dawki, nie skracać odstępu

pomiędzy dawkami. W razie wątpliwości związanych z dawkowaniem leku należy zwrócić się

do lekarza. Lekarz zwiększy odpowiednio dawkę leku MST Continus lub przepisze dodatkowy lek

zawierający morfinę w postaci tabletek o szybkim działaniu lub w zastrzykach.

W leczeniu bólu pooperacyjnego, jednak nie wcześniej niż dobę po operacji: u pacjentów o masie

ciała mniejszej niż 70 kg stosuje się 2 tabletki po 10 mg, co 12 godzin; u pacjentów o masie ciała

większej niż 70 kg stosuje się 1 tabletkę 30 mg, co 12 godzin.

Stosowanie u młodzieży w wieku powyżej 12 lat:

Dawkowanie ściśle uzależnione od decyzji lekarza; jako dawkę początkową zaleca się

0,2-0,8 mg morfiny na kg masy ciała, co 12 godzin.

Nie zaleca się stosowania MST Continus w leczeniu bólu pooperacyjnego u młodzieży.

Nie zaleca się stosowania MST Continus u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku oraz osoby w ogólnie złym stanie zdrowia

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku 75 lat i powyżej) oraz osoby w ogólnie złym stanie zdrowia

mogą być bardziej wrażliwe na morfinę. U pacjentów z tych grup lekarz może zalecić dłuższe przerwy

pomiędzy dawkami lub niższą dawkę leku.

Sposób podawania

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości, nie wolno ich gryźć, żuć, kruszyć

ani dzielić. Zażywać popijając odpowiednią ilością płynu. Lek przyjmuje się niezależnie od posiłków,

można zarówno podczas posiłków, jak i między nimi.

Czas trwania leczenia

O czasie trwania leczenia zadecyduje lekarz w oparciu o natężenie bólu występującego u pacjenta.

W przypadku wrażenia, że działanie leku MST Continus jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić

się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku MST Continus

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku MST Continus, należy natychmiast

skontaktować się z lekarzem, gdyż przedawkowanie silnych opioidów może prowadzić do zgonu.

Pacjent może doznawać któregoś z następujących objawów: płytki oddech, senność pogłębiającą się

nawet do śpiączki, zachłystowe zapalenie płuc, zwężone źrenice, zwiotczenie mięśni, niedociśnienie,

spowolnienie pracy serca.

W przypadku przedawkowania mogą być pomocne następujące działania podczas oczekiwania

na przybycie lekarza: utrzymać pacjenta w stanie czuwania, wydawać nakazy oddychania, wspomagać

oddychanie poprzez ustawienie w pozycji siedzącej. Może być konieczne przewiezienie pacjenta

do szpitala i zapewnienie stałej opieki lekarskiej.

Pominięcie zastosowania leku MST Continus

Przyjęcie mniejszej niż zalecana dawki leku MST Continus lub pominięcie przyjęcia dawki może

prowadzić do niewystarczającego zmniejszenia bólu.

Nie należy przyjmować leku MST Continus częściej, niż co 12 godzin.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku MST Continus

Jeśli pacjent chciałby przerwać leczenie, należy omówić z lekarzem warunki odstawienia leku

oraz przyszłe leczenie.

Długotrwałe stosowanie leku MST Continus może prowadzić do uzależnienia fizycznego. Nagłe

przerwanie leczenia może wiązać się z wystąpieniem objawów odstawienia. Mogą one obejmować:

ból głowy, ból mięśni, lęk, napięcie, niepokój, stan splątania, drażliwość, zmiany nastroju, omamy

i ataki padaczkowe. Ryzyko wystąpienia objawów odstawienia jest większe w przypadku, gdy

leczenie zostanie przerwane nagle. Jeśli leczenie ma być zakończone, należy stopniowo zmniejszać

dawkę.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, MST Continus może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Zaparcia są charakterystycznym działaniem niepożądanym długotrwałego leczenia. Morfina powoduje

depresję oddechową zależną od dawki oraz sedację o zmiennym stopniu w zakresie od łagodnego

zmęczenia do senności. Może powodować różnorodne psychiczne działania niepożądane, których

ciężkość i charakter zmienia się w indywidualnych przypadkach (w zależności od osobowości i czasu

trwania leczenia).

Bardzo często (może wystąpić u co najmniej 1 na 10 pacjentów)

: nudności, zaparcia.

Często (może wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

zmiany poziomu aktywności (zazwyczaj

obniżenie, ale też podwyższony poziom aktywności), bezsenność, zmiany funkcji poznawczych

i sensorycznych (np. zaburzenia percepcji, stan splątania), zawroty głowy, bóle głowy, mimowolne

skurcze mięśni, senność, bóle brzucha, jadłowstręt, suchość w jamie ustnej, wymioty (szczególnie na

początku leczenia), utrata apetytu, nadmierne pocenie się, wysypka, zaburzenia w oddawaniu moczu,

stany osłabienia, astenia, zmęczenie, złe samopoczucie, świąd.

Niezbyt często (może wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

: reakcje nadwrażliwości

(uczulenia), stany pobudzenia, euforia, omamy, zmienność nastroju, napady drgawkowe, wzmożone

napięcie, parestezje, omdlenie (utrata świadomości), zaburzenia widzenia, zawroty głowy,

zaczerwienienie twarzy, istotne klinicznie obniżenie lub podwyższenie ciśnienia tętniczego, obrzęk

płuc, depresja ośrodka oddechowego, skurcz mięśni oskrzeli, niedrożność jelit, zaburzenia smaku,

niestrawność, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, pokrzywka, zatrzymanie moczu,

obrzęk obwodowy (przemijający po zakończeniu stosowania morfiny), tachykardia (przyspieszone

bicie serca).

Rzadko (może wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

: zwiększenie stężenia enzymów

trzustkowych lub zapalenie trzustki, kolka nerkowa.

Bardzo rzadko (może wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

uzależnienie od leku,

obniżone libido, drżenie, przeczulica lub allodynia (odczuwanie bólu, w sytuacjach, które u zdrowych

ludzi nie wywołują bólu), niewyraźne widzenie, podwójne widzenie i oczopląs, duszność, inne

wysypki takie jak osutka, skurcze mięśni, sztywność mięśni, zespół niedostosowanego wydzielania

hormonu kontrolującego wydalanie wody – ADH (czego głównym objawem jest niedobór sodu we

krwi).

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

: reakcje

anafilaktyczne, reakcje rzekomoanafilaktyczne, zaburzenia myślenia, obniżenie nastroju, zwężenie

źrenic, zmniejszenie odruchu kaszlu, kolka żółciowa, brak miesiączki, spadek libido, zaburzenia

erekcji, tolerancja na lek, zespół odstawienia leku, noworodkowy zespół odstawienia leku.

Zaobserwowane przypadki zmian w uzębieniu, jednak dokładny związek z leczeniem morfiną

nie został ustalony.

Mogą wystąpić kołatanie serca, zmniejszenie częstości tętna i niewydolność serca.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

tematbezpieczeństwastosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek MST Continus

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po słowach:

„Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek MST Continus

Substancją czynną leku jest morfina.

Jedna tabletka powlekana o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera odpowiednio

10, 30, 60, 100, 200 mg siarczanu morfiny (

Morphini sulfas

Pozostałe składniki to:

MST Continus 10 mg

Laktoza bezwodna, hydroksyetyloceluloza, alkohol cetostearylowy, magnezu stearynian, talk.

Otoczka

: Opadry 85F270017 (złoto-brązowy) o składzie: alkohol poliwinylowy,

częściowo zhydrolizowany, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk,

żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172).

MST Continus 30 mg

Laktoza bezwodna, hydroksyetyloceluloza, alkohol cetostearylowy, magnezu stearynian, talk.

Otoczka

: Opadry OY-6708 (fioletowy).

MST Continus 60 mg

Laktoza bezwodna, hydroksyetyloceluloza, alkohol cetostearylowy, magnezu stearynian, talk.

Otoczka

: Opadry OY-3508 (pomarańczowy).

MST Continus 100 mg

Hydroksyetyloceluloza, alkohol cetostearylowy, magnezu stearynian, talk.

Otoczka

: Opadry OY-8215 (szary).

MST Continus 200 mg

Hydroksyetyloceluloza, alkohol cetostearylowy, magnezu stearynian, talk.

Otoczka

: Opadry 06B21168 (zielony), glikol polietylenowy 400.

Jak wygląda MST Continus i co zawiera opakowanie

Blistry z folii PVC/Al w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań: 20, 30 lub 60 tabletek w blistrach po 10 sztuk.

Podmiot odpowiedzialny:

Mundipharma A/S

Frydenlundsvej 30

2950 Vedbæk

Dania

Wytwórca:

Mundipharma GmbH

Mundipharma Strasse 2

D-65549 Limburg

Niemcy

W razie pytań lub wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego: Mundipharma Polska Sp. z o.o., ul. J. Kochanowskiego 45A, 01-864 Warszawa,

tel. +48 22 866 87 12, fax +48 22 866 87 13.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

14-2-2019

Minister Bruno Bruins wil meer regie op gepast gebruik van zorg

Minister Bruno Bruins wil meer regie op gepast gebruik van zorg

Welke zorg helpt de patiënt echt en welke zorg voegt eigenlijk niks toe? Hoe onderzoeken we dat het beste? En hoe brengen we de uitkomsten van dat onderzoek in de praktijk? Dat zijn de vragen die prof. dr. Sjoerd Repping samen met medisch specialisten, patiënten, verpleegkundigen, ziekenhuizen, verzekeraars en de overheid moet gaan beantwoorden.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

16-1-2019

Start onderzoek ‘voltooid leven’

Start onderzoek ‘voltooid leven’

De Universiteit voor Humanistiek en het Julius Centrum van het UMCU gaan dit jaar samen onderzoek doen naar de omvang en omstandigheden van de groep mensen voor wie de huidige wetgeving geen ruimte lijkt te bieden voor hulp bij een zelfgekozen levenseinde.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

9-1-2019

Minister Bruno Bruins verwelkomt EMA in Nederland

Minister Bruno Bruins verwelkomt EMA in Nederland

De tijdelijke huisvesting voor het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) is klaar voor gebruik. Dit is een belangrijke stap in de verhuizing van het EMA naar Nederland. Het EMA brengt jaarlijks 36.000 bezoekers naar Nederland en zorgt voor de komst van vele bedrijven. Vandaag heeft minister Bruins de sleutel van het Spark-gebouw overgedragen aan EMA.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

20-12-2018

Meer nodig voor toekomst huisartsenzorg

Meer nodig voor toekomst huisartsenzorg

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport gaat begin 2019 met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) bespreken hoe het vak van huisarts aantrekkelijker kan worden gemaakt. Uit een gezamenlijk onderzoek blijkt dat de komende jaren knelpunten zijn te verwachten tussen vraag een aanbod van deze zorg in verschillende regio’s.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2-11-2018

Commissie buigt zich over de zorg voor ouderen thuis in 2030

Commissie buigt zich over de zorg voor ouderen thuis in 2030

Wat is er nodig om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden? Om die vraag te beantwoorden stelt het kabinet een commissie in die wordt voorgezeten door Leon van Halder, bestuursvoorzitter van het Radboudumc te Nijmegen. De commissie zal uiterlijk eind 2019 advies uitbrengen. 

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1-11-2018

Publiekscampagne Ik Zorg van start

Publiekscampagne Ik Zorg van start

Vandaag gaven minister Hugo de Jonge, minister Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis het startsein voor de publiekscampagne Ik Zorg. Hiermee willen de sector Zorg en Welzijn en de overheid nieuwe werknemers aantrekken. Dat is hard nodig, om ook in de toekomst iedereen goede zorg te kunnen blijven bieden. Als we nu niks doen, hebben we in 2022 een tekort van 125.000 mensen.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

10-10-2018

Minister Bruins tekent Green Deal voor duurzame zorg

Minister Bruins tekent Green Deal voor duurzame zorg

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft vandaag de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ getekend. Hiermee maken 132 partijen uit de zorg, overheid en bedrijfsleven afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken. Inzet is het terugdringen van CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgmedewerkers.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4-10-2018

Nederland organiseert wereldwijde conferentie tegen antibioticaresistentie

Nederland organiseert wereldwijde conferentie tegen antibioticaresistentie

Samen met de Wereldgezondheidorganisatie (WHO) zal Nederland in april 2019 een wereldwijde ministeriële conferentie organiseren over de strijd tegen antibioticaresistentie. Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) bekend gemaakt tijdens de G20-bijeenkomst in Argentinië. Bij deze bijeenkomst maakte Bruins afspraken met zijn collega’s uit de grootste 20 economieën van de wereld over een gezamenlijke aanpak van gezondheidsvraagstukken. Mede door jarenlange inzet van Nederland, staat antibioticaresist...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1-10-2018

Minister Bruno Bruins naar ministeriële G20-bijeenkomst over gezondheid

Minister Bruno Bruins naar ministeriële G20-bijeenkomst over gezondheid

Op woensdag 3 en donderdag 4 oktober is minister Bruno Bruins (Medische Zorg) namens Nederland aanwezig bij de G20-bijeenkomst over gezondheid. Tijdens deze bijeenkomst in Argentinië komen alle gezondheidsministers van de grootste economieën van de wereld samen. Op de agenda staat onder andere de gezamenlijke strijd tegen antibioticaresistentie. Onderdeel hiervan is een crisissimulatie over een internationale infectieziekte-uitbraak met een multiresistente bacterie. Ook wordt er gesproken over het verste...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

27-9-2018

Staatssecretaris Blokhuis: “Bij aanpak personen met verward gedrag is de regio aan zet”

Staatssecretaris Blokhuis: “Bij aanpak personen met verward gedrag is de regio aan zet”

Met het beëindigen van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag per 1 oktober gaat de aanpak van personen met verward gedrag een nieuwe fase tegemoet. In zijn eindrapport geeft het Schakelteam een inventarisatie van de huidige stand van zaken en worden aanbevelingen gedaan voor de toekomst. Het Schakelteam constateert dat er veel is gebeurd in de afgelopen twee jaar. Zo is er een landelijk dekkende structuur gerealiseerd waarin hard wordt gewerkt aan goede zorg en ondersteuning van mensen met verward ...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

11-7-2018

Hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg ondertekend

Hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg ondertekend

Het hoofdlijnenakkoord over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg is getekend door staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en 12 partijen uit de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein. Ze hebben afspraken gemaakt om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg verder te verbeteren. Het ideaalbeeld voor de toekomst van de GGZ waar partijen aan werken is dat er goed naar mensen wordt geluisterd, deze de hulp krijgen die nodig is, afgestemd op hun behoefte en dat d...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4-7-2018

Blokhuis bereikt onderhandelaarsakkoord hoofdlijnen toekomst geestelijke gezondheidszorg

Blokhuis bereikt onderhandelaarsakkoord hoofdlijnen toekomst geestelijke gezondheidszorg

De mens centraal in onderhandelaarsakkoord GGZ Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft met partijen uit de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein afspraken gemaakt om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg verder te verbeteren. Het ideaalbeeld voor de toekomst van de GGZ waar partijen aan werken is dat er goed naar mensen wordt geluisterd, deze de hulp krijgen die nodig is, afgestemd op hun behoefte en dat deze snel wordt geleverd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2-7-2018

Afspraken over passend vervoer personen met verward gedrag in Friesland en Drenthe

Afspraken over passend vervoer personen met verward gedrag in Friesland en Drenthe

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) hebben vandaag met samenwerkingspartners in de provincies Drenthe en Friesland een convenant ondertekend over passend vervoer voor personen met verward gedrag. Het doel van de afspraken is om die personen onder minder stressvolle omstandigheden te vervoeren. Daarnaast zetten partijen hun handtekening onder het verder ontwikkelen van  goede zorg en vervoer voor deze groep mensen en gaan ze intens...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2-7-2018

€ 70 miljoen voor uitkomstgerichte zorg

€ 70 miljoen voor uitkomstgerichte zorg

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport investeert € 70 miljoen in uitkomstgerichte zorg (2018-2022). Uitgangspunt is dat een goede behandeling moet passen bij de persoonlijke situatie van de patiënt. En dat kan voor iedereen anders zijn. Arts en patiënt moeten samen kunnen beslissen wat voor die persoon de beste behandeling is en waar de kwaliteit het beste is. Om die ontwikkeling te stimuleren worden de komende jaren stappen gezet.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

22-6-2018

Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten samen aan de slag voor betere gezondheidszorg Caribische deel Koninkrijk

Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten samen aan de slag voor betere gezondheidszorg Caribische deel Koninkrijk

Vier landen willen samen beter voorbereid zijn op toekomstige crisissituaties als orkaan Irma. Geneeskundige hulp moet optimaal zijn als het Caribisch deel van het Koninkrijk in de toekomst wordt getroffen door een crisis of ramp zoals orkaan Irma. Zodat slachtoffers zo snel en optimaal mogelijk opvang en kwalitatief goede medische zorg krijgen, de zorg voor bestaande patiënten en kwetsbare groepen niet in gevaar komt, medicijnen op voorraad zijn en medische hulpverleners goed zijn getraind en regelmatig...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

22-6-2018

Ierland sluit zich aan bij Beneluxa

Ierland sluit zich aan bij Beneluxa

Ierland heeft zich als vijfde land aangesloten bij het Beneluxa initiatief voor samenwerking op geneesmiddelenbeleid. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en de Ierse minister van Volksgezondheid, Simon Harris, hebben hierover vandaag een overeenkomst getekend met hun Belgische, Luxemburgse en Oostenrijkse collega’s. De ondertekening vond plaats tijdens de Europese Raad van Ministers van Volksgezondheid (EPSCO) in Luxemburg. 

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6-6-2018

National Network for the Monitoring and Prevention of Occupational Diseases: new data published on cancers of occupational origin

National Network for the Monitoring and Prevention of Occupational Diseases: new data published on cancers of occupational origin

At the 35th French occupational medicine and health congress (CNMST) held in Marseille from 5 to 8 June 2018, ANSES presented for the very first time data on cancers of occupational origin collected by the National Network for Monitoring and Prevention of Occupational Diseases (RNV3P) coordinated by the Agency. These data are used to build up a comprehensive picture of the cancers associated with occupational exposure situations, in order toidentify the industry sectors and situations most at risk, with ...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

19-12-2018

Elaprase (Shire Human Genetic Therapies AB)

Elaprase (Shire Human Genetic Therapies AB)

Elaprase (Active substance: Idursulfase) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)9067 of Wed, 19 Dec 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Vimizim (BioMarin International Limited)

Vimizim (BioMarin International Limited)

Vimizim (Active substance: elosulfase alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6491 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002779/T/0026

Europe -DG Health and Food Safety

17-7-2018

Naglazyme (BioMarin International Limited)

Naglazyme (BioMarin International Limited)

Naglazyme (Active substance: galsulfase) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4782 of Tue, 17 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/640/T/72

Europe -DG Health and Food Safety