Morphini sulfas WZF

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Morphini sulfas WZF 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 20 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Morphini sulfas WZF 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 amp. 1 ml, 5909990405015, Rpw

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04050
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

MORPHINI SULFAS

WZF, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

MORPHINI SULFAS

WZF, 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Morphini sulfas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie,

lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Morphini sulfas WZF i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Morphini sulfas WZF

Jak stosować lek Morphini sulfas WZF

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Morphini sulfas WZF

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek

Morphini sulfas WZF

i w jakim celu się go stosuje

Morphini sulfas WZF zawiera morfinę, która jest lekiem przeciwbólowym o bardzo silnym działaniu.

Morfina należy do grupy leków zwanych opioidowymi lekami przeciwbólowymi.

Lek Morphini sulfas WZF jest przeznaczony do podawania podskórnego, domięśniowego i dożylnego.

Na zalecenie lekarza pacjentom dorosłym można podać lek doustnie, po rozcieńczeniu wodą.

Morphini sulfas WZF stosuje się w bólu ostrym i przewlekłym o różnym nasileniu, od

umiarkowanego do silnego. Morfina jest stosowana w bólu pooperacyjnym i przewlekłym, najczęściej

pochodzenia nowotworowego, z wyjątkiem bólu spowodowanego skurczem mięśni gładkich, np.

kolką wątrobową.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Morphini sulfas WZF

Kiedy nie stosować leku Morphini sulfas WZF:

jeśli pacjent ma uczulenie na morfinę, inne leki opioidowe lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta występują trudności z oddychaniem lub choroba, która powoduje utrudnienie

oddychania, lub duszność (zwana chorobą obturacyjną górnych dróg oddechowych);

jeśli u pacjenta występuje ostry ból po prawej stronie brzucha pod żebrami (może być to objaw

kolki wątrobowej);

jeśli u pacjenta występuje ostre zatrucie alkoholem;

jeśli pacjent stosuje lub stosował przez ostatnie 2 tygodnie leki na depresję z grupy leków

nazywanych inhibitorami monoaminooksydazy;

jeśli u pacjenta występują choroby przebiegające z drgawkami;

jeśli pacjent doznał urazów głowy;

jeśli u pacjenta stwierdzono zespół ostrego brzucha (objawy: bardzo silny ból brzucha ze

wzdęciem, nudnościami, wymiotami, zaparciem);

jeśli pacjent ma guza chromochłonnego nadnerczy (guz znajdujący się w gruczołach

położonych na nerkach);

jeśli pacjent ma podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (objawy, np. ból głowy, zaburzenia

świadomości i równowagi, zaburzenia widzenia);

jeśli pacjent jest w śpiączce.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Morphini sulfas WZF należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty, lub pielęgniarki.

Lekarz zachowa szczególną ostrożność podczas stosowania morfiny oraz podejmie właściwe

postępowanie u pacjentów:

z obniżoną czynnością tarczycy (niedoczynnością tarczycy);

z obniżoną czynnością kory nadnerczy (zbyt małe wytwarzanie hormonów);

z astmą lub innymi problemami z oddychaniem, np. z rozedmą płuc;

z przerostem gruczołu krokowego lub utrudnionym oddawaniem moczu;

z niskim ciśnieniem krwi;

ze wstrząsem (nagły spadek ciśnienia krwi i zmniejszenie przepływu krwi przez tkanki

organizmu);

z chorobami zapalnymi jelit lub upośledzeniem drożności jelit;

z osłabieniem mięśni (zwanym miastenią);

nadużywających leków;

osłabionych lub wyniszczonych chorobami;

z zaburzeniami dróg żółciowych (morfina może nasilić dolegliwości bólowe);

z zaburzeniami czynności wątroby;

z zaburzeniami czynności nerek;

w podeszłym wieku.

Jeśli u pacjenta rozwinie się uzależnienie, po nagłym zaprzestaniu podawania morfiny mogą wystąpić

objawy zespołu odstawiennego - patrz punkt 3, podpunkt: „Przerwanie stosowania leku Morphini

sulfas WZF”.

Dzieci

Morphini sulfas WZF można stosować u dzieci (patrz punkt 3: „Jak stosować lek Morphini sulfas

WZF”). W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza.

Morphini sulfas WZF a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Na działanie morfiny wpływają:

inhibitory monoaminooksydazy (leki przeciwdepresyjne), np. moklobemid, zwłaszcza jeśli

pacjent przyjmował te leki przez ostatnie 2 tygodnie. Nie wolno stosować leków z tej grupy

z morfiną - patrz punkt 2, podpunkt: „Kiedy nie stosować leku Morphini sulfas WZF”;

trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, np. amitryptylina;

leki nasenne, np. fenobarbital;

leki uspokajające, przeciwlękowe, np. diazepam;

leki z grupy pochodnych fenotiazyny, np. promazyna, chloropromazyna;

leki obniżające ciśnienie krwi;

leki zwiotczające mięśnie gładkie oraz regulujące rytm serca, np. atropina;

cyprofloksacyna (lek stosowany w zakażeniach bakteryjnych);

leki przyspieszające przejście pokarmu przez przewód pokarmowy, np. cyzapryd, przeciw

wymiotom (metoklopramid, domperydon);

leki stosowane w chorobie Parkinsona, np. selegilina;

meksyletyna (lek na zaburzenia rytmu serca);

cymetydyna (lek na wrzody żołądka lub dwunastnicy).

Leki stosowane w znieczuleniu nasilają działanie uspokajające morfiny. Jeśli pacjentowi w ostatnim

czasie podawano takie leki lub miał operację, powinien o tym powiedzieć lekarzowi.

Morphini sulfas WZF z alkoholem

Należy unikać picia alkoholu podczas stosowania morfiny.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

O zastosowaniu morfiny w ciąży oraz podczas karmienia piersią zdecyduje lekarz.

Nie zaleca się stosowania Morphini sulfas WZF podczas porodu. U noworodków urodzonych

przez matki przyjmujące długotrwale morfinę mogą wystąpić objawy zespołu odstawiennego -

patrz punkt 3, podpunkt: „Przerwanie stosowania leku Morphini sulfas WZF”.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Morfina może spowodować senność oraz zaburza sprawność psychofizyczną. Podczas stosowania

leku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Lek Morphini sulfas WZF zawiera pirosiarczyn sodu (E223) oraz sód

Pirosiarczyn sodu może rzadko powodować ciężkie reakcje alergiczne i skurcz oskrzeli (objawy:

duszność, świszczący oddech, kaszel). Pacjenci u których występowały w przeszłości reakcje

alergiczne powinni o tym poinformować lekarza.

Morphini sulfas WZF, 10 mg/ml zawiera 0,148 mmol/ml (3,40 mg/ml) sodu, czyli mniej niż 1 mmol

(23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Morphini sulfas WZF, 20 mg/ml zawiera 0,130 mmol/ml (2,99 mg/ml) sodu, czyli mniej niż 1 mmol

(23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3.

Jak stosować lek

Morphini sulfas WZF

Morphini sulfas WZF jest podawany przez personel medyczny.

Dawkowanie morfiny ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta.

Dorosłym pacjentom Morphini sulfas WZF podaje się podskórnie, domięśniowo lub dożylnie;

lekarz może zalecić rozcieńczenie zawartości ampułki wodą i zażycie doustne.

Morphini sulfas WZF można podawać dzieciom podskórnie lub domięśniowo.

Leku nie należy

podawać dzieciom doustnie.

Noworodki i niemowlęta podczas podawania morfiny powinny być pod stałą obserwacją

personelu medycznego.

Morphini sulfas WZF należy stosować systematycznie, zgodnie ze schematem zaleconym przez

lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Morphini sulfas WZF

Morfinę podaje personel medyczny i dlatego jest mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał więcej

leku niż powinien.

Po zastosowaniu większej niż zalecana dawki leku mogą wystąpić: bardzo silne zwężenie źrenic

(„szpilkowate źrenice”), śpiączka, płytki oddech, sinica, chłodna skóra, wiotkość kończyn. Może dojść

do trudności z oddychaniem, znacznego obniżenia ciśnienia krwi z niewydolnością serca, obniżenia

temperatury ciała, wystąpienia drgawek (szczególnie u niemowląt i dzieci), silnego bólu mięśni.

W razie wystąpienia takich objawów, należy niezwłocznie poinformować personel medyczny.

Podejmie on właściwe postępowanie.

Pominięcie zastosowania leku Morphini sulfas WZF

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Morphini sulfas WZF

W przypadku nagłego zaprzestania stosowania morfiny, zwłaszcza przez osoby uzależnione,

występują objawy zespołu odstawiennego. Są to: nudności, biegunka, kaszel, zaburzenia nastroju,

łzawienie, rozszerzenie źrenic, katar, bezsenność z równoczesnym uporczywym ziewaniem, zlewne

poty, podwyższenie ciśnienia krwi, drżenia mięśniowe, „gęsia skórka”, utrata łaknienia, niewielki

wzrost częstości oddechu, uczucie rozlanego bólu w wielu miejscach ciała, bardzo silny głód

narkotyku oraz majaczenie. Nasilenie objawów zależy od stanu pacjenta, wielkości i częstości

podawania dawek oraz czasu stosowania morfiny.

U pacjentów otrzymujących morfinę ze wskazań medycznych uzależnienie występuje rzadko.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast zgłosić lekarzowi lub pielęgniarce, jeśli

u pacjenta wystąpią pierwsze objawy uczulenia (np. obrzęk twarzy, warg, języka, gardła,

powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu). Takie objawy występują rzadko po

podaniu dożylnym morfiny. Lekarz zdecyduje o dalszym postępowaniu.

Najczęściej występują:

- nudności, wymioty;

- zaparcia;

- senność;

- głębokie zmiany świadomości (stan splątania);

- rozwój tolerancji na lek (polega na coraz słabszym działaniu leku wraz z przedłużającym się jego

stosowaniem, co powoduje konieczność zwiększania dawki leku).

Mogą wystąpić:

- trudności w oddawaniu moczu, skurcz moczowodów oraz zmniejszenie objętości wydalanego

moczu;

- skurcz dróg żółciowych (ostry ból po prawej stronie pod żebrami);

- suchość w ustach;

- pocenie się;

- zaczerwienienie twarzy;

- zawroty głowy;

- zwolnienie akcji serca, kołatanie serca, nagłe spadki ciśnienia podczas zmiany pozycji z leżącej na

stojącą;

- obniżenie temperatury ciała;

- niepokój, zaburzenia nastroju, omamy;

- zwężenie źrenic.

Wymienione powyżej działania niepożądane występują częściej u pacjentów leczonych

ambulatoryjnie niż u osób obłożnie chorych, także u pacjentów bez silnych dolegliwości bólowych.

Ponadto występowały:

- ból głowy, zaburzenia świadomości i równowagi, kłopoty z widzeniem (mogą to być objawy

podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego);

- sztywność mięśniowa (po zastosowaniu dużych dawek morfiny);

- uzależnienie psychiczne i fizyczne po długotrwałym stosowaniu morfiny;

- objawy zespołu odstawiennego (podane w punkcie 3, podpunkcie: „Przerwanie stosowania leku

Morphini sulfas WZF”);

- pokrzywka, świąd;

- niskie ciśnienie krwi;

- kontaktowe zapalenie skóry (rodzaj uczulenia);

- ból i podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Morphini sulfas WZF

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C. Przechowywać ampułki w opakowaniu zewnętrznym

w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Po otwarciu ampułki zawartość należy natychmiast zużyć.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i ampułce. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Morphini sulfas WZF 10 mg/ml

Substancją czynną leku jest morfiny siarczan. Każdy ml roztworu zawiera 10 mg morfiny

siarczanu.

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, sodu pirosiarczyn (E 223), disodu edetynian, woda do

wstrzykiwań.

Co zawiera lek Morphini sulfas WZF 20 mg/ml

Substancją czynną leku jest morfiny siarczan. Każdy ml roztworu zawiera 20 mg morfiny

siarczanu.

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, sodu pirosiarczyn (E 223), disodu edetynian, woda do

wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Morphini sulfas WZF i co zawiera opakowanie

Morphini sulfas WZF to bezbarwny lub jasnożółty przezroczysty płyn.

Opakowania: tekturowe pudełka zawierające 10 ampułek po 1 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

INFORMACJE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA FACHOWEGO PERSONELU

MEDYCZNEGO

MORPHINI SULFAS

WZF, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

MORPHINI SULFAS

WZF, 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Morphini sulfas

Sposób podawania leku Morphini sulfas WZF

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta. Lek podaje się podskórnie,

domięśniowo lub dożylnie (patrz poniżej punkt: „

Dawkowanie

”).

Po otwarciu ampułki zawartość należy natychmiast zużyć.

Morphini sulfas WZF może być podawany bez rozcieńczenia lub po rozcieńczeniu:

- w 0,9% roztworze NaCl do wstrzykiwań

- w wodzie do wstrzykiwań

w stosunku 1:10.

Stężenie siarczanu morfiny w roztworze otrzymanym po rozcieńczeniu wynosi odpowiednio:

1 mg/ml (Morphini sulfas WZF, 10 mg/ml);

2 mg/ml (Morphini sulfas WZF, 20 mg/ml).

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność przez 24 godziny w 25

C. Roztwór należy

przygotować bezpośrednio przed podaniem. Z mikrobiologicznego punktu widzenia,

rozcieńczony produkt należy zużyć natychmiast. Jeżeli nie zostanie zużyty natychmiast, za

warunki i czas przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Jeżeli zachodzi

konieczność, sporządzony roztwór można przechowywać maksymalnie przez 24 godziny

w temperaturze 25

C, pod warunkiem, że rozcieńczenie przygotowuje się w kontrolowanych

i walidowanych aseptycznych warunkach. Niewykorzystany w ciągu 24 godzin roztwór należy

wyrzucić.

Morphini sulfas WZF 20 mg/ml można mieszać z midazolamem (produktem Midanium

5 mg/ml) (patrz też „Środki ostrożności dotyczące stosowania leku Morphini sulfas WZF”,

poniżej) w zakresie podanych niżej proporcji substancji czynnych:

10 mg morfiny siarczanu z midazolamem w dawce od 1,66 mg do 10 mg.

W celu uzyskania mieszaniny 10 mg morfiny siarczanu: 1,66 mg midazolamu należy zmieszać

2,1 ml leku Morphini sulfas WZF 20 mg/ml z 1,4 ml leku Midanium 5 mg/ml.

W celu uzyskania mieszaniny 10 mg morfiny siarczanu: 10 mg midazolamu należy zmieszać

1,0 ml leku Morphini sulfas WZF 20 mg/ml z 4,0 ml leku Midanium 5 mg/ml.

Okres ważności mieszaniny leku Morphini sulfas WZF 20 mg/ml z lekiem Midanium 5 mg/ml -

24 godziny.

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność przez 24 godziny w 25

Mieszaninę należy przygotować bezpośrednio przed podaniem.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, przygotowaną mieszaninę należy zużyć natychmiast.

Jeżeli nie zostanie zużyta natychmiast, za warunki i czas przechowywania odpowiedzialność

ponosi użytkownik. Jeżeli zachodzi konieczność, sporządzoną mieszaninę można

przechowywać maksymalnie przez 24 godziny w temperaturze 25

C, pod warunkiem, że

mieszaninę przygotowuje się w kontrolowanych i walidowanych aseptycznych warunkach.

Niewykorzystaną w ciągu 24 godzin mieszaninę należy wyrzucić. Przygotowana mieszanina nie

wymaga ochrony przed światłem.

Dorosłym pacjentom lekarz może zalecić rozcieńczenie zawartości ampułki wodą i zażycie

doustne.

Nie zaleca się podawania morfiny doustnie dzieciom.

W przypadku stosowania leku u noworodków lub niemowląt, zaleca się stałą obserwację.

Lek należy stosować systematycznie.

Leku nie należy podawać podpajęczynówkowo i nadtwardówkowo.

Morfina tworzy nierozpuszczalne połączenia z heparyną. Nie należy mieszać w jednej

strzykawce roztworów morfiny i heparyny.

Instrukcja otwierania ampułki

Przed otwarciem ampułki należy upewnić się, że cały roztwór znajduje się w dolnej części ampułki.

Można delikatnie potrząsnąć ampułką lub postukać w nią palcem, aby ułatwić spłynięcie roztworu. Na

każdej ampułce umieszczono kolorową kropkę (patrz rysunek 1.) jako oznaczenie znajdującego się

poniżej niej punktu nacięcia.

- Aby otworzyć ampułkę należy trzymać ją pionowo, w obu dłoniach, kolorową kropką do siebie patrz

rysunek 2. Górną część ampułki należy uchwycić w taki sposób, aby kciuk znajdował się powyżej

kolorowej kropki.

- Nacisnąć zgodnie ze strzałką umieszczoną na rysunku 3.

Ampułki są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku, należy je otwierać bezpośrednio przed

użyciem. Pozostałą zawartość niezużytego produktu należy zniszczyć zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

Rysunek 1.

Rysunek 2.

Rysunek 3.

Środki ostrożności dotyczące stosowania leku Morphini sulfas WZF

Opioidowe leki przeciwbólowe należy podawać ostrożnie lub w zmniejszonych dawkach

pacjentom z niedoczynnością tarczycy, niewydolnością kory nadnerczy, astmą, zmniejszoną

rezerwą oddechową, przerostem gruczołu krokowego, niedociśnieniem, wstrząsem, chorobami

zapalnymi lub upośledzeniem drożności jelit, miastenią, a także pacjentom nadużywającym

leków.

W przypadku stosowania midazolamu i opioidów zwiększa się ryzyko wystąpienia depresji

oddechowej, dlatego takie przypadki wymagają obserwacji.

Morfina może powodować wzrost ciśnienia w drogach żółciowych, co wynika z wpływu na

zwieracz Oddiego. Dlatego u pacjentów z kolką wątrobową lub innymi zaburzeniami dróg

żółciowych morfina może nasilić dolegliwości bólowe. Morfina podawana pacjentom po

zabiegu usunięcia pęcherzyka żółciowego, powodowała wystąpienie bólu.

Podczas podawania morfiny pacjentom z zaburzeniem czynności wątroby zaleca się ostrożność,

ponieważ metabolizm morfiny przebiega w wątrobie.

U osób z zaburzeniem czynności nerek, po podaniu morfiny, stwierdzano długotrwałe

zahamowanie czynności oddechowej o ciężkim przebiegu.

Podczas regularnego stosowania morfiny może szybko rozwinąć się uzależnienie, jednak

u chorych otrzymujących morfinę ze wskazań medycznych uzależnienie występuje rzadko.

Nagłe zaprzestanie stosowania morfiny przez osobę uzależnioną może wywołać objawy zespołu

odstawiennego, których nasilenie zależy od stanu pacjenta, wielkości i częstości podawania

dawek oraz czasu stosowania. Są to: nudności, biegunka, kaszel, dysforia, łzawienie,

rozszerzenie źrenic, katar, bezsenność (z równoczesnym uporczywym ziewaniem), zlewne poty,

podwyższenie ciśnienia tętniczego, drżenia mięśniowe, piloerekcja, utrata łaknienia, niewielki

wzrost częstości oddechu, uczucie rozlanego bólu w wielu miejscach ciała, bardzo silny głód

narkotyku oraz majaczenie.

U pacjentów w podeszłym wieku oraz osłabionych należy zmniejszyć dawki morfiny.

Dawkowanie

Dorośli

w ostrym bólu zwykle:

10 mg do 15 mg (0,1 do 0,15 mg/kg mc.) podskórnie lub domięśniowo,

albo

2 mg do 8 mg dożylnie (z szybkością 2 mg/min).

W razie potrzeby dawki można powtarzać co 4 godziny.

w bólu przewlekłym 5 mg do 20 mg doustnie, podskórnie, lub domięśniowo co 4 godziny.

Pacjentom w podeszłym wieku zazwyczaj podaje się połowę dawki przeznaczonej dla młodszych osób

dorosłych.

Dzieci

zwykle stosuje się podskórnie lub domięśniowo 0,1 do 0,2 mg/kg mc., w razie potrzeby co

4 godziny; nie należy przekraczać 15 mg na dawkę;

u noworodków zalecana dawka to 0,1 mg/kg mc. podskórnie, w razie potrzeby co 4 do

6 godzin.

19-12-2018

Elaprase (Shire Human Genetic Therapies AB)

Elaprase (Shire Human Genetic Therapies AB)

Elaprase (Active substance: Idursulfase) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)9067 of Wed, 19 Dec 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Vimizim (BioMarin International Limited)

Vimizim (BioMarin International Limited)

Vimizim (Active substance: elosulfase alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6491 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002779/T/0026

Europe -DG Health and Food Safety

17-7-2018

Naglazyme (BioMarin International Limited)

Naglazyme (BioMarin International Limited)

Naglazyme (Active substance: galsulfase) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4782 of Tue, 17 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/640/T/72

Europe -DG Health and Food Safety