Molsidomina WZF

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Molsidomina WZF 4 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 4 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Molsidomina WZF 4 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990111923, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01119
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

MOLSIDOMINA WZF,

2 mg, tabletki

MOLSIDOMINA WZF, 4 mg, tabletki

Molsidominum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub

pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie,

lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Molsidomina WZF i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Molsidomina WZF

Jak stosować lek Molsidomina WZF

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Molsidomina WZF

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Molsidomina WZF i w jakim celu się go stosuje

Molsydomina rozszerza naczynia tętnicze i znosi skurcz tętnic wieńcowych. Zmniejsza

zapotrzebowanie serca na tlen oraz obciążenie serca, co daje lepszą tolerancję wysiłku oraz zmniejsza

częstość występowania bólów wieńcowych.

Wskazania do stosowania leku Molsidomina WZF:

zapobieganie i leczenie objawów dławicy piersiowej;

niewydolność wieńcowa;

poprawa tolerancji wysiłku u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Molsidomina WZF

Kiedy nie stosować leku Molsidomina WZF:

jeśli pacjent ma uczulenie na molsydominę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

jeśli pacjent ma wstrząs;

jeśli pacjent ma ciężkie niedociśnienie tętnicze;

jeśli pacjentka jest w ciąży, szczególnie pierwsze trzy miesiące;

jeśli pacjentka karmi piersią;

jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje syldenafil (lek stosowany w zaburzeniach erekcji).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Molsidomina WZF należy omówić z lekarzem lub farmaceutą,

lub pielęgniarką, jeśli poniższe ostrzeżenia dotyczą pacjenta.

U pacjentów z niskim ciśnieniem tętniczym oraz pacjentów w podeszłym wieku, zwłaszcza

stosujących inne leki rozszerzające naczynia krwionośne lub odwodnionych (np. po

zastosowaniu leków moczopędnych) może wystąpić nagłe obniżenie ciśnienia krwi.

Jednoczesne stosowanie molsydominy i syldenafilu (a także innych leków stosowanych

w zaburzeniach erekcji) jest przeciwwskazane, ponieważ może wystąpić znaczny i nagły spadek

ciśnienia krwi z omdleniem i zapaścią.

U pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku

w zależności od stanu pacjenta. U osób z niewydolnością wątroby lekarz może zalecić

rozpoczęcie leczenia od mniejszej dawki i stopniowe zwiększanie, aż do uzyskania

zamierzonego efektu terapeutycznego. Dotyczy to zwłaszcza osób z niewydolnością wątroby

stosujących leki rozszerzające naczynia krwionośne.

Lek Molsidomina WZF a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Molsydomina może nasilać działanie leków rozszerzających naczynia krwionośne, co może

spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia krwi.

Jednoczesne stosowanie molsydominy i iloprostu może silnie hamować agregację (zlepianie się)

płytek krwi.

W czasie stosowania molsydominy przeciwwskazane jest przyjmowanie syldenafilu (leku

stosowanego w zaburzeniach erekcji), ponieważ może wystąpić nagłe, nadmierne obniżenie

ciśnienia tętniczego. Po zastosowaniu syldenafilu nie wolno stosować molsydominy przez co

najmniej 24 godziny.

Alkohol nasila działanie molsydominy.

Molsidomina WZF z jedzeniem i piciem

Tabletki można przyjmować przed posiłkami, w czasie posiłków lub po posiłkach.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie molsydominy u kobiet w ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze, jest

przeciwwskazane.

Stosowanie molsydominy przez kobiety karmiące piersią jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa ujemnie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Molsidomina WZF zawiera laktozę jednowodną i sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Molsidomina WZF

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz określi dawkę oraz godziny podawania leku indywidualnie, w zależności od stopnia nasilenia

choroby oraz rytmu aktywności pacjenta.

Lek można przyjmować przed posiłkami, w czasie posiłków lub po posiłkach.

Zwykle 1 do 2 mg 3 lub 4 razy na dobę (3 do 8 mg molsydominy na dobę).

W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 4 mg 3 lub 4 razy na dobę (12 do 16 mg

molsydominy na dobę).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Molsidomina WZF

Może dojść do przedawkowania objawiającego się bólem głowy, spadkiem ciśnienia oraz

przyspieszeniem czynności serca.

Postępowanie: należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku,

lekarz może rozważyć możliwość płukania żołądka. W razie konieczności zastosuje leczenie

objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Molsidomina WZF

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia układu nerwowego:

bóle głowy (występujące na początku leczenia i zwykle przemijające w trakcie jego trwania);

zawroty głowy.

Zaburzenia naczyniowe:

obniżenie ciśnienia tętniczego, zwłaszcza podczas zmiany pozycji ciała na pionową.

Zaburzenia żołądka i jelit:

nudności.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

zaczerwienienie twarzy;

wysypka skórna.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Molsidomina WZF

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać blistry w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer

serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Molsidomina WZF 2 mg tabletki

Substancją czynną leku jest molsydomina. Jedna tabletka zawiera 2 mg molsydominy.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna; sacharoza; skrobia ziemniaczana; żółcień

pomarańczowa, lak (E 110); powidon K-25; magnezu stearynian.

Co zawiera lek Molsidomina WZF 4 mg tabletki

Substancją czynną leku jest molsydomina. Jedna tabletka zawiera 4 mg molsydominy.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna; sacharoza; skrobia ziemniaczana, czerwień

koszenilowa, lak (E 124); powidon K-25; magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Molsidomina WZF i co zawiera opakowanie

Molsidomina WZF 2 mg: tabletki niejednolitej barwy jasnopomarańczowej, okrągłe, obustronnie

płaskie, ze ściętymi krawędziami i rowkiem po jednej stronie, ułatwiającym podział na równe dawki.

Molsidomina WZF 4 mg: tabletki niejednolitej barwy różowej, okrągłe, obustronnie płaskie, ze

ściętymi krawędziami i rowkiem po jednej stronie, ułatwiającym podział na równe dawki.

Lek Molsidomina WZF jest dostępny w blistrach Aluminium/PVC po 30 tabletek, w tekturowym

pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie

ul. Szypowskiego 1

39-460 Nowa Dęba

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: