Mobilat

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Mobilat (0,2 g + 1 g + 2 g)/100 g maść
 • Dawkowanie:
 • (0,2 g + 1 g + 2 g)/100 g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Mobilat (0,2 g + 1 g + 2 g)/100 g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 25 g, 5909990022434, OTC; 1 tuba 50 g, 5909990022410, OTC; 1 tuba 100 g, 5909990022427, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00224
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Mobilat

(0,2 g + 1,0 g + 2,0 g)/100 g, maść

(Mucopolisaccharidum polisulphatum +Suprarenal extract+ Acidum salicylicum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Mobilat i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mobilat

Jak stosować lek Mobilat

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Mobilat

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Mobilat i w jakim celu się go stosuje

Lek Mobilat zawiera ekstrakt z kory nadnerczy o właściwościach przeciwzapalnych i

przeciwwysiękowych. Działanie to wspomaga kwas salicylowy, który dodatkowo wywiera działanie

przeciwbólowe i ułatwia penetrację biologicznie czynnych składników leku Mobilat do tkanek.

Mukopolisacharydowy polisiarczan działa przeciwzapalnie i zmniejsza miejscowo krzepliwość krwi,

zwiększa przepływ tkankowy i przyspiesza regenerację tkanek.

Wskazania do stosowania

Leczenie pourazowych i miejscowych stanów zapalnych, choroby zwyrodnieniowej stawów i tkanek

okołostawowych.

Miejscowe, wspomagające leczenie zmienionych zapalnie stawów w chorobach reumatycznych.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mobilat

Kiedy nie stosować leku Mobilat

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują: ospa wietrzna, reakcje poszczepienne,

grzybicze lub bakteryjne zakażenia skóry, lub inne swoiste zmiany skórne w obszarze podawania leku

(np. zmiany gruźlicze, kiła). Lekarz zadecyduje czy u pacjenta można stosować lek Mobilat.

O stosowaniu u dzieci zadecyduje lekarz po przeprowadzeniu analizy korzyści do ryzyka. Nie

stosować u dzieci poniżej 12 roku życia bez przepisu lekarza.

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek: o długotrwałym stosowaniu leku Mobilat zadecyduje lekarz

po przeprowadzeniu analizy korzyści do ryzyka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mobilat należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy unikać kontaktu maści Mobilat z otwartymi ranami, oczami i błonami śluzowymi.

Po nałożeniu maści na zmienioną chorobowo skórę należy umyć ręce, chyba, że to ręce są miejscem

leczonym.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia bez przepisu lekarza.

Lek Mobilat a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Kwas salicylowy może zwiększyć wchłanianie innych leków stosowanych miejscowo. Długotrwałe

stosowanie leku Mobilat na dużych obszarach skóry może prowadzić do zwiększenia działania

toksycznego metotreksatu oraz działania hipoglikemizującego sulfonylomocznika.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Mobilat na dużych powierzchniach skóry u kobiet w ciąży, chyba że

ewentualne korzyści terapeutyczne dla matki przeważają nad ryzykiem dla dziecka.

Nie stosować leku Mobilat w okolicy piersi u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Mobilat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Mobilat maść zawiera cetylostearylowy alkohol emulgujący (typ A).

Lek może powodować

miejscową reakcję skórną.

3.

Jak stosować lek Mobilat

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Okres stosowania leku Mobilat określa lekarz, zależy on od rodzaju i przebiegu choroby.

Mobilat maść jest lekiem do stosowania miejscowego, na skórę.

Zalecana dawka:

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej należy raz lub trzy razy na dobę na zmienione chorobowo miejsca

nakładać pasek maści o długości od 5 do 15 cm. Jeżeli pacjent stosuje opatrunek okluzyjny dawkę

można odpowiednio zwiększyć. Po nałożeniu maści na zmieniony chorobowo obszar, należy

delikatnie wmasować ją w skórę. Długotrwałe stosowanie leku Mobilat na dużych obszarach powinno

odbywać się pod kontrolą lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mobilat

W związku ze sposobem podawania leku Mobilat przedawkowanie jest mało prawdopodobne.

Możliwe jest zatrucie salicylanami w przypadku przypadkowego połknięcia leku. Objawami zatrucia

są wymioty, nasilone pocenie się, tachykardia (częstoskurcz, czyli przyspieszenie akcji serca powyżej

100 uderzeń na minutę), hiperwentylacja (zbyt głębokie i intensywne oddychanie), gorączka, szumy

uszne, zaburzenia świadomości, zasadowica oddechowa i zasadowy odczyn moczu.

Leczenie: płukanie żołądka, monitorowanie stężenia salicylanów w surowicy krwi, pomiar pH osocza

i elektrolitów. Może być niezbędne zastosowanie diurezy forsowanej.

W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania lekarz zastosuje właściwe leczenie objawowe.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Mobilat, należy skontaktować się z

lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Mobilat

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Lek należy stosować

zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce. W razie

jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych

ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku Mobilat

Należy zawsze stosować się do zaleceń lekarza lub farmaceuty, który powie pacjentowi jak długo

należy stosować lek. Lekarz zdecyduje, kiedy należy zakończyć leczenie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Odnotowano miejscowe występowanie następujących działań niepożądanych:

rzadko (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 osoby na 1000)

podrażnienia skóry

bardzo rzadko (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 osoby na 10 000)

uczulenia kontaktowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Mobilat

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po „Termin

ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Po pierwszym

otwarciu leku, można go stosować przez 12 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Mobilat

Substancjami czynnymi leku są: mukopolisacharydowy polisiarczan, ekstrakt z kory nadnerczy i kwas

salicylowy.

Pozostałe składniki to: disodu edetynian, tymol, izopropylowy alkohol, etanoloamina, mirystylowy

alkohol, cetylostearylowy alkohol emulgujący (typ A),woskowa podstawa maściowa, kwas

stearynowy, glicerol 85%, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Mobilat i co zawiera opakowanie

Tuba aluminiowa wewnątrz lakierowana żywicą epoksyfenolową z zakrętką PP w tekturowym

pudełku zawierająca 50 g lub 100 g maści.

Podmiot odpowiedzialny:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy

Wytwórca:

DAIICHI

SANKYO

EUROPE GmbH, Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen/Ilm, Niemcy

Mobilat Produktions GmbH, Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen, Niemcy

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: