Miostat

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Miostat 0,1 mg/ml roztwór do stosowania wewnątrzgałkowego
 • Dawkowanie:
 • 0,1 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do stosowania wewnątrzgałkowego
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Miostat 0,1 mg/ml roztwór do stosowania wewnątrzgałkowego
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 12 fiol. 1,5 ml, 5909990051717, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00517
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Miostat

0,1 mg/ml, roztwór do stosowania wewnątrzgałkowego

Carbacholi chloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Miostat i w jakim celu si

ę go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Miostat

Jak stosować lek Miostat

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Miostat

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Miostat i w jakim celu się go stosuje

Miostat jest lekiem używanym przez lekarza podczas zabiegu chirurgicznego w obrębie gałki ocznej,

kiedy pożądane jest natychmiastowe i całkowite zwężenie źrenicy. Do maksymalnego zwężenia

źrenicy dochodzi zwykle w ciągu kilku minut po zastosowaniu leku. Lek Miostat stosowany jest tylko

podczas zabiegów chirurgicznych oka.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Miostat

Kiedy nie stosować leku Miostat

-

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Miostat należy omówić to z lekarzem. Należy zachować

szczególn

ą ostrożność i poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje którakolwiek z poniższych

chorób:

Choroby serca

Astma oskrzelowa

Niemożność oddania moczu lub trudności w oddawaniu moczu

Owrzodzenie żołądka (wrzody trawienne)

Nieprawidłowa czynność tarczycy

Nadmierna kurczliwość przewodu pokarmowego

Choroba Parkinsona

Przebyty niedawno zabieg chirurgiczny oka (oczu). Stosowanie leku Miostat może nasilać

stan zapalny.

Zapalenie tęczówki (ostre lub przewlekłe zapalenie barwnej części oka).

Lek Miostat a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Duże dawki leków takich jak Miostat (silnych agonistów układu cholinergicznego) mogą nasilać

działanie glikozydów nasercowych (takich jak digoksyna) lub zmieniać działanie pewnych leków

rozkurczających mięśnie stosowanych podczas znieczulenia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Miostat może powodować niewyraźne widzenie i wrażliwość na światło. Nie należy prowadzić

pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia tych objawów.

Korek zamykający fiolkę zawiera naturalną gumę (lateks)

Korek zamykający fiolkę zawiera naturalną gumę (lateks). Może to powodować ciężkie reakcje

alergiczne.

3.

Jak stosować lek Miostat

Lek Miostat powinien być podawany przed zabiegiem chirurgicznym wyłącznie przez lekarza.

Około 0,5 ml leku Miostat wstrzykuje się do komory przedniej oka podczas zabiegu operacyjnego.

Efekt działania leku Miostat może utrzymywać się do 24 godzin po zabiegu okulistycznym.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Miostat

Jeśli podano większą dawkę leku niż zalecana

, konieczne może być wstrzyknięcie przez lekarza

leku przeciwcholinergicznego znoszącego objawy przedawkowania.

Objawy te mogą obejmować: ból głowy, wzmożone ślinienie, omdlenia, powolne bicie serca,

zmniejszenie ciśnienia krwi, skurcze w jamie brzusznej, wymioty, astmę oraz biegunkę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepo

żądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W związku ze stosowaniem leku Miostat obserwowano następujące działania niepożądane:

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów)

Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy

Zaburzenia oka: zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Dodatkowo po wprowadzeniu leku do obrotu obserwowano następujące działania niepożądane,

których częstości występowania nie można określić na podstawie dostępnych danych:

Zaburzenia oka: zaburzenia widzenia, zaburzenia dotyczące rogówki, zmętnienie powierzchni

oka, zapalenie oka, obrzęk rogówki, zmniejszenie wielkości ź

renicy, niewyraźne widzenie,

ból oka, zaczerwienienie oka

Zaburzenia żołądka i jelit: wymioty.

Dodatkowo mogą pojawić się następujące działania niepożądane:

Zaburzenia oka:

Rzadko:

odwarstwienie siatkówki

Zaburzenia skróty i tkanki podskórnej:

Niezbyt często:

nadmierne pocenie się

Zaburzenia nerek i układu moczowego:

Niezbyt często:

parcie na mocz

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,

email: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej

informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Miostat

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i fiolce po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Miostat

Substancją czynną leku jest karbachol. 1 ml roztworu zawiera 0,1 mg karbacholu (w postaci

chlorku karbacholu).

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, potasu chlorek, wapnia chlorek dwuwodny, magnezu

chlorek sześciowodny, sodu octan trójwodny, sodu cytrynian dwuwodny, sodu wodorotlenek

i (lub) kwas solny do ustalenia odpowiedniego pH, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Miostat i co zawiera opakowanie

Lek Miostat dostępny jest w umieszczonych w blistrze PVC fiolkach szklanych z gumowym korkiem

i aluminiowym zabezpieczeniem, zawierających 1,5 ml bezbarwnego, przezroczystego roztworu do

stosowania wewnątrzgałkowego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Alcon Polska Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

Wytwórca, u którego następuje zwolnienie serii:

s.a. Alcon-Couvreur n.v.

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Alcon Polska Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

tel.: 22 820 34 50

Data ostatniej aktualizacji ulotki: