Minirin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Minirin 10 mcg/dawkę donosową aerozol do nosa
 • Dawkowanie:
 • 10 mcg/dawkę donosową
 • Forma farmaceutyczna:
 • aerozol do nosa
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Minirin 10 mcg/dawkę donosową aerozol do nosa
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 2,5 ml, 5909990828319, Rp; 1 butelka 5 ml, 5909990828326, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08283
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

- 1 -

ULOTKA DLA PACJENTA

- 2 -

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

MINIRIN, 10 mikrogramów/dawkę donosową aerozol do nosa, roztwór

Desmopressini acetas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest Minirin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Minirin

Jak stosować Minirin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Minirin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Minirin i w jakim celu się go stosuje

Minirin jest lekiem przeciwdiuretycznym, czyli zmniejszającym wydalanie moczu. Zawiera

desmopresynę, działającą podobnie do naturalnego hormonu przysadki mózgowej –

argininowazopresyny.

Minirin, aerozol do nosa stosowany jest:

do leczenia moczówki prostej ośrodkowej,

do badania zdolności zagęszczania moczu przez nerki.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Minirin

Kiedy nie stosować leku Minirin

Jeśli u pacjenta występuje psychogenna lub nawykowa polidypsja (nadmierne pragnienie), w wyniku

której objętość produkowanego moczu przekracza 40 ml/kg mc./dobę.

Jeśli u pacjenta występuje niewydolność układu krążenia lub inne choroby wymagające podawania

leków moczopędnych.

Jeśli u pacjenta występuje umiarkowana lub ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny

poniżej 50 ml/min.

Jeśli u pacjenta występuje hiponatremia, czyli małe stężenie sodu we krwi.

Jeśli u pacjenta występuje zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH).

Jeśli pacjent ma uczulenie na desmopresynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ostrzeżenia

Minirin, aerozol do nosa powinien być stosowany tylko wówczas, gdy nie jest możliwe

stosowanie doustnych postaci farmaceutycznych.

Przed zastosowaniem leku Minirin aerozol do nosa należy:

upewnić się, że są przestrzegane instrukcje dotyczące ograniczenia podaży płynów,

- 3 -

upewnić się, że stosowanie leku u dzieci odbywa się pod nadzorem osoby dorosłej kontrolującej

wielkość przyjmowanej dawki.

Dodatkowo, w odniesieniu do badania zdolności zagęszczania moczu przez nerki

Badanie zdolności zagęszczania moczu przez nerki u dzieci w wieku poniżej 1 roku należy

wykonywać wyłącznie w szpitalu pod ścisłą kontrolą lekarską.

Podczas badania zdolności zagęszczania moczu przez nerki podaż płynów należy ograniczyć do

najwyżej 0,5 litra w czasie od 1 godziny przed podaniem leku do 8 godzin po jego podaniu.

Środki ostrożności

U dzieci, osób w podeszłym wieku i osób ze stężeniem sodu w surowicy na poziomie dolnej granicy

normy istnieje większe ryzyko wystąpienia hiponatremii.

W celu uniknięcia hiponatremii, szczególne środki ostrożności, w tym zwracanie bacznej uwagi na

ograniczenie podaży płynów i częstsze oznaczanie stężenia sodu w surowicy, należy zachować w

przypadku równoczesnego stosowania leków wywołujących zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu

antydiuretycznego (SIADH), takich jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, selektywne

inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, chlorpromazyna, karbamazepina, leków

przeciwcukrzycowych z grupy sulfonylomocznika, zwłaszcza chloropropamidu, oraz w przypadku

równoczesnego stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

W przypadku wystąpienia ostrych schorzeń z zaburzeniami wodno-elektrolitowymi, jak np. uogólnione

zakażenie, choroby przebiegające z gorączką, zapalenie żołądka i jelit, należy zwrócić si do lekarza.

Istnieją dowody, uzyskane po wprowadzeniu tego leku do obrotu, świadczące o występowaniu

przypadków ciężkiej hiponatremii związanej ze stosowaniem desmopresyny w postaci aerozolu do

nosa do leczenia moczówki prostej ośrodkowej.

Dzieci i młodzież

Minirin aerozol do nosa jest wskazany u dzieci do leczenia moczówki prostej ośrodkowej oraz do

badania zdolności zagęszczania moczu przez nerki.

Minirin a inne leki

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Minirin, aerozol do nosa. Należy powiedzieć lekarzowi

o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które

pacjent planuje przyjmować. W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu:

trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych,

selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny,

chlorpromazyny,

karbamazepiny,

leków przeciwcukrzycowych z grupy sulfonylomocznika, zwłaszcza chloropropamidu,

niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Wymienione wyżej leki mogą wywierać dodatkowe działanie przeciwdiuretyczne, zwiększając ryzyko

nadmiernego zatrzymania wody w organizmie lub hiponatremii.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Minirin, aerozol do nosa nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia

pojazdów i obsługiwania maszyn.

Minirin zawiera chlorek benzalkoniowy

Z uwagi na zawartość chlorku benzalkoniowego lek ten może powodować skurcz oskrzeli.

- 4 -

3.

Jak stosować Minirin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy należy

zwrócić się do lekarza.

Minirin, aerozol do nosa powinien być stosowany tylko wówczas, gdy nie jest możliwe

stosowanie doustnych postaci farmaceutycznych. (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w

punkcie 2 powyżej)

Lek stosuje się donosowo (patrz „Instrukcja dotycząca stosowania leku” poniżej).

Minirin, aerozol do nosa jest dawkowany za pomocą ręcznego aplikatora. Aplikator jest

zaprojektowany tak, że jego jednorazowe naciśnięcie odmierza 0,1 ml roztworu, co odpowiada

10 mikrogramom octanu desmopresyny na jedną dawkę.

Stosowanie leku Minirin w leczeniu moczówki prostej ośrodkowej:

Lekarz ustala dawkę leku indywidualnie dla każdego pacjenta. Zwykle dawka dla dorosłych wynosi

od 10 do 20 mikrogramów (1-2 rozpylenia) od 1 do 2 razy na dobę.

Badanie zdolności zagęszczania moczu przez nerki:

Dawka dla dorosłych wynosi 40 mikrogramów (4 rozpylenia), dla dzieci powyżej 1 roku –

20 mikrogramów (2 rozpylenia), dla dzieci poniżej 1 roku - 10 mikrogramów (1 rozpylenie).

Mocz oddany w ciągu pierwszej godziny po podaniu leku Minirin wyklucza się z testu. Przez następne

8 godzin należy zebrać dwie próbki moczu i oznaczyć jego osmolalność.

Instrukcja dotycząca stosowania leku

Przed pierwszym użyciem leku Minirin, aerozol do nosa aplikator należy kilka razy nacisnąć - do

czasu aż pojawi się aerozol. Jeśli lek nie był używany przez tydzień, konieczne jest ponowne

kilkukrotne naciśnięcie - do czasu aż pojawi się aerozol.

Instrukcja użytkowania:

Przed podaniem leku należy oczyścić nos.

Zdjąć ochronny kapturek z aplikatora.

Upewnić się, że końcówka przewodu wewnątrz butelki zanurzona jest w roztworze.

Kilka razy nacisnąć aplikator, jeśli lek nie był używany w ciągu ostatniego tygodnia.

Po pojawieniu się aerozolu, każde kolejne naciśnięcie aplikatora odmierza jedną dawkę leku.

Podczas wsuwania aplikatora do nozdrza głowa musi być lekko odchylona do tyłu.

Jeśli wymagana jest większa dawka, aerozol należy podawać kolejno do każdego nozdrza.

Po użyciu zamknąć aplikator ochronnym kapturkiem i przechowywać butelkę w pozycji

pionowej.

Butelkę z lekiem należy przechowywać w pozycji pionowej.

Jeśli są wątpliwości, czy lek został przyjęty w sposób właściwy i w odpowiedniej dawce, nie należy

go podawać powtórnie, aż do czasu, kiedy przypada pora na następną dawkę.

Podawanie leku małym dzieciom powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem osoby dorosłej

kontrolującej wielkość przyjmowanej dawki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Minirin, aerozol do nosa jest wskazany u dzieci do leczenia moczówki prostej ośrodkowej oraz do

badania zdolności zagęszczania moczu przez nerki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Minirin

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku zwiększa ryzyko nadmiernego zatrzymania wody

w organizmie lub zmniejszenia stężenia sodu we krwi, co może ale nie musi objawiać się bólem

głowy, nudnościami, wymiotami, zwiększeniem masy ciała lub, w ciężkich przypadkach, drgawkami.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

- 5 -

Pominięcie zastosowania leku Minirin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące bardzo częste działania niepożądane dotyczą więcej niż 1 na każdych 10 leczonych

pacjentów:

niedrożność nosa,

nieżyt nosa,

zwiększona temperatura ciała.

Następujące częste działania niepożądane dotyczą od 1 do 10 na każdych 100 leczonych pacjentów:

bezsenność,

chwiejność emocjonalna,

koszmary nocne,

nerwowość,

agresywność,

ból głowy,

krwawienie z nosa,

zakażenie górnych dróg oddechowych,

zapalenie żołądka i jelit,

nudności,

ból brzucha.

Następujące niezbyt częste działania niepożądane dotyczą od 1 do 10 na każdych 1 000 leczonych

pacjentów:

hiponatremia,

wymioty.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

reakcje alergiczne,

odwodnienie,

splątanie świadomości,

drgawki,

śpiączka,

zawroty głowy,

senność,

nadciśnienie,

duszność,

biegunka,

świąd,

wysypka,

pokrzywka,

skurcze mięśniowe,

uczucie zmęczenia,

obrzęki obwodowe,

ból w klatce piersiowej,

dreszcze,

zwiększona masa ciała.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr

- 6 -

telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań

niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Minirin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po napisie EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Minirin

Substancją czynną leku jest desmopresyny octan. 1 ml roztworu zawiera 0,1 mg desmopresyny

octanu.

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorofosforan dwuwodny,

benzalkoniowy chlorek (50% roztwór), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Minirin i co zawiera opakowanie

Butelka z aplikatorem zawierająca 2,5 ml roztworu (25 dawek)

Butelka z aplikatorem zawierająca 5 ml roztworu (50 dawek)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Ferring GmbH

Wittland 11

D-24109 Kiel

Niemcy

Wytwórca:

Ferring GmbH, Wittland 11, P.O. Box 2145, 24109 Kiel, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Tel.: + 48 22 246 06 80

Fax: + 48 22 246 06 81

Data ostatniej aktualizacji ulotki: