Milgamma 100

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Milgamma 100 100 mg + 100 mg drażetki
 • Dawkowanie:
 • 100 mg + 100 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • drażetki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Milgamma 100 100 mg + 100 mg drażetki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 draż., 5909991080419, Rp; 60 draż., 5909991080426, Rp; 100 draż., 5909991080433, Rp; 500 draż., 5909991080440, Rp; 1000 draż., 5909991080457, Rp; 5000 draż., 5909991080464, Rp; 10000 draż., 5909991080471, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10804
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 18-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Milgamma 100

(Benfothiaminum + Pyridoxini hydrochloridum)

100 mg + 100 mg, drażetki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Milgamma 100 i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Milgamma 100

Jak stosować lek Milgamma 100

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Milgamma 100

Zawartość opakowania i inne informacje

Co to jest lek Milgamma 100 i w jakim celu się go stosuje

Milgamma 100 jest lekiem zawierającym dwie witaminy z grupy B: benfotiaminę (rozpuszczalną w

tłuszczach postać witaminy B

) oraz pirydoksyny chlorowodorek (witaminę B

Lek stosuje się w leczeniu chorób układu nerwowego (ogólnoustrojowe choroby neurologiczne)

wywołanych udokumentowanym niedoborem witaminy B

. Ponieważ benfotiamina rozpuszcza się

w tłuszczach, jest dobrze przyswajana przez organizm ludzki. Po wchłonięciu w jelicie benfotiamina

przekształcana jest w czynną witaminę B

(tiaminę).

Tiamina i pirydoksyna są niezbędnymi składnikami odżywczymi (witaminami). Długotrwałe

niedostateczne spożycie tych witamin z żywnością lub niektóre choroby mogą wywołać ciężkie objawy

niedoboru, z zaburzeniami układu nerwowego. Skutkiem mogą być bóle i zaburzenia czucia, przede

wszystkim w obrębie stóp.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Milgamma 100

Kiedy nie stosować leku Milgamma 100

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na tiaminę, pirydoksyny

chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Milgamma 100

w przypadkach reakcji nadwrażliwości, takich jak wykwity skórne, pokrzywka,

nadwrażliwość na światło, reakcje anafilaktyczne (ostre reakcje nadwrażliwości), należy przerwać

stosowanie leku.

W razie konieczności lekarz prowadzący zastosuje odpowiednie leczenie.

Milgamma 100 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Oddziaływanie z innymi lekami (interakcje):

występują interakcje z izoniazydem, D-penicylaminą i cykloseryną. Decyzję o stosowaniu leku

Milgamma 100 jednocześnie z wymienionymi lekami powinien podjąć lekarz prowadzący;

lecznicze dawki witaminy B

mogą osłabiać działanie L-dopy (lek stosowany w chorobie

Parkinsona);

picie alkoholu oraz długotrwałe stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających

estrogen może powodować niedobór witaminy B

leki stosowane w terapii nowotworowej zawierające 5-fluorouracyl mogą dezaktywować lek

Milgamma 100.

Stosowanie leku Milgamma 100 u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku:

Brak danych dotyczących stosowania leku Milgamma 100 w tych grupach wiekowych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża

Należy powiadomić lekarza prowadzącego o zajściu w ciążę. Podczas ciąży lek Milgamma 100 może

być stosowany jedynie w przypadku, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Podczas ciąży zalecana dzienna dawka witaminy B

wynosi około 1,4 - 1,6 mg, a witaminy B

2,4 - 2,6

mg. Dawki te mogą być zwiększone jedynie w przypadku stwierdzonego niedoboru witaminy B

, ponieważ bezpieczeństwo stosowania wyższych niż zalecane dawek nie zostało potwierdzone.

Karmienie piersią:

W okresie karmienia piersią zalecana dzienna dawka witaminy B

wynosi około 1,4 -1,6 mg a

witaminy B

2,4 - 2,6 mg. Dawki te mogą być zwiększone jedynie w przypadku stwierdzonego

niedoboru witaminy B

lub B

, ponieważ bezpieczeństwo stosowania wyższych niż zalecane dawek

nie zostało potwierdzone.

Witaminy B

przenikają do mleka kobiecego.

Duże dawki witaminy B

mogą hamować wytwarzanie mleka.

Należy powiadomić lekarza prowadzącego o karmieniu piersią. Lekarz podejmie decyzję o stosowaniu

leku Milgamma 100 po przeanalizowaniu korzyści dla matki i możliwego ryzyka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Milgamma 100 zawiera sacharozę

Lek ten zawiera sacharozę (cukier).

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak stosować lek Milgamma 100

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Milgamma 100 to 1 drażetka 1 do 3 razy dziennie. Lek należy

przyjmować popijając szklanką wody.

Po czterech tygodniach leczenia lekarz powinien zadecydować czy konieczne jest dalsze

przyjmowanie leku.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Milgamma 100

Witamina B

ma szeroki przedział terapeutyczny i objawy przedawkowania nie są znane.

W przypadku długotrwałego stosowania witaminy B

, przez ponad 2 miesiące w dawkach

przekraczających 500 mg/dobę, mogą wystąpić efekty neurotoksyczne (dotyczące nerwów).

Objawy ustępują po zaprzestaniu stosowania pirydoksyny.

Brak jest specyficznej odtrutki.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią niespodziewane objawy.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Pominięcie zażycia leku Milgamma 100

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować

przyjmowanie leku o zwykłej porze i starać się na przyszłość przyjmować lek regularnie.

Przerwanie stosowania leku Milgamma 100

Przerwanie przyjmowania leku może spowodować, że zastosowane leczenie okaże się nieskuteczne. W

przypadku pojawienia, się przykrych działań niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem w celu

ustalenia dalszego leczenia.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane podczas leczenia lekiem Milgamma 100 występują rzadko.

Obserwowano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko (rzadziej niż 1/10 000): reakcje nadwrażliwości, takie jak wykwity skórne, pokrzywka,

nadwrażliwość na światło, reakcje anafilaktyczne (ostre reakcje nadwrażliwości)

Zaburzenia układu nerwowego:

Rzadko (rzadziej niż 1/1000; częściej lub równo 1/10 000): neuropatie obwodowe (objawy dotyczące

nerwów, jak drętwienie dłoni lub stóp)

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

Bardzo rzadko (<1/10 000): W badaniach klinicznych, udokumentowano pojedyncze przypadki

zaburzeń żołądkowo-jelitowych jak nudności i inne dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Jednak ich

częstość występowania nie różniła się znacząco od grupy placebo. Związek przyczynowy z

przyjmowaniem witaminy B

nie jest jeszcze wystarczająco wyjaśniony i może być zależny od

dawki.

Środki zaradcze

W przypadku ogólnoustrojowych reakcji nadwrażliwości może zaistnieć konieczność

natychmiastowej pomocy lekarza. Jeśli pojawią się działania niepożądane, należy zaprzestać

stosowania leku i jak najszybciej powiadomić lekarza.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Milgamma 100 mogą wystąpić inne działania

niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

Jak przechowywać lek Milgamma 100

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C (2 - 25°C), Chronić przed światłem. Lek należy

przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Milgamma 100 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Oznaczenie terminu ważności odnosi się do ostatniego dnia podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Milgamma 100

Substancjami czynnymi leku są benfotiamina (100 mg) i pirydoksyny

chlorowodorek (100 mg)

Pozostałe składniki to: krzemu dwutlenek, celuloza mikrokrystaliczna,

karboksymetyloceluloza sodowa, powidon K 30, talk, guma arabska, glicerydy usieciowane, skrobia

kukurydziana, tytanu dwutlenek, makrogol 6000, glicerol 85%, polisorbat 80, wosk Montana, szelak,

sacharoza, wapnia węglan.

Jak wygląda lek Milgamma 100 i co zawiera opakowanie

Lek Milgamma 100 ma postać drażetek.

Lek Milgamma 100 dostępny jest w opakowaniach zawierających: 30, 60, 100, 500*,

1000*, 5000*, 10000* drażetek

( * opakowania stosowane w lecznictwie zamkniętym)

Podmiot odpowiedzialny

Podmiot odpowiedzialny:

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

Calwer Str. 7, 71034 Böblingen, Niemcy

Wytwórca:

Mauermann Arzneimittel KG

Heinrich-Knote-Str. 2, 82343 Pöcking, Niemcy

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH

Göllstraße 1

84529 Tittmoning

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Woerwag Pharma Polska sp. z o.o.

ul. Bodycha 18

02-495 Warszawa

tel. (+48) 22 863 72 81

fax (+48) 22 877 13 70

Data ostatniej aktualizacji ulotki: