Metronidazol Polpharma

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Metronidazol Polpharma 250 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 250 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Metronidazol Polpharma 250 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909990160211, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01602
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Metronidazol Polpharma, 250 mg, tabletki

Metronidazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić

innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Metronidazol Polpharma i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metronidazol Polpharma

Jak stosować lek Metronidazol Polpharma

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Metronidazol Polpharma

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Metronidazol Polpharma i w jakim celu się go stosuje

Metronidazol Polpharma jest lekiem o działaniu przeciwpierwotniakowym i przeciwbakteryjnym.

Lek stosuje się u dorosłych i dzieci w:

leczeniu zakażeń bakteriami beztlenowymi z rodzaju Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium,

Eubacterium, ziarniakami beztlenowymi i Gardnerella vaginalis, a także pierwotniakami

Trichomonas, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia i Balantidium;

zapobieganiu zakażeniom pooperacyjnym spowodowanym bakteriami beztlenowymi, szczególnie

gatunkami z rodzaju Bacteroides i Streptococcus;

leczniczo w zakażeniach spowodowanych bakteriami beztlenowymi (posocznica, zakażenie krwi

zwane bakteriemią, zapalenie otrzewnej, ropień mózgu, zapalenie płuc, zapalenie szpiku, gorączka

połogowa, ropień w obrębie miednicy mniejszej, zapalenie przymacicza, zakażenia ran po

zabiegach chirurgicznych);

rzęsistkowicy układu moczowo-płciowego zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn;

bakteryjnym zapaleniu pochwy;

chorobach wywołanych przez pierwotniaki - pełzakowicy (ameboza) oraz giardiazie (lambliozie);

ostrym wrzodziejącym zapaleniu dziąseł; ostrych zakażeniach okołozębowych;

owrzodzeniach kończyn dolnych i odleżynach (zakażenia bakteriami beztlenowymi);

w połączeniu z innymi zalecanymi lekami w leczeniu wrzodu trawiennego z jednoczesnym

zakażeniem bakteriami Helicobacter pylori.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metronidazol Polpharma

Kiedy nie stosować leku Metronidazol Polpharma:

jeśli pacjent ma uczulenie na metronidazol, inne pochodne 5-nitroimidazolu lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

w pierwszym trymestrze ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Metronidazol Polpharma należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą.

Szczególną

ostrożność stosując lek Metronidazol Polpharma

należy zachować:

jeśli u pacjenta występuje czynna lub przewlekła choroba ośrodkowego i obwodowego układu

nerwowego (mózgu, rdzenia kręgowego lub nerwów);

jeśli u pacjenta w czasie leczenia wystąpiły zaburzenia neurologiczne (drętwienie, mrowienie

kończyn, zawroty głowy, niezborność ruchów lub drgawki);

jeśli u pacjenta występują ciężkie uszkodzenia wątroby lub nerek (patrz punkt 3);

jeśli pacjent przyjmuje równocześnie leki przeciwzapalne zwane kortykosteroidami oraz gdy

pacjent jest podatny na występowanie obrzęków;

jeśli u pacjenta przed rozpoczęciem i po zakończeniu leczenia metronidazolem stwierdzono

znaczne nieprawidłowości w obrazie krwi i wzorze odsetkowym. W razie konieczności powtórnego

zastosowania metronidazolu, pacjent taki powinien pozostawać pod kontrolą lekarza.

W czasie leczenia lekarz powinien kontrolować obraz krwi, szczególnie liczbę leukocytów (białe

krwinki). Jeśli lek stosuje się dłużej niż przez 10 dni, kontrola taka jest bezwzględnie konieczna.

W czasie leczenia metronidazolem może niekiedy wystąpić zakażenie pochwy, jelit lub jamy ustnej

wywołane drożdżakami. W takich przypadkach należy zwrócić się do lekarza, który przepisze odpowiedni

lek przeciwgrzybiczy.

Metronidazol nie wykazuje bezpośredniego działania bakteriobójczego w stosunku do bakterii tlenowych

i względnych beztlenowców.

Pomimo eliminacji bakterii powodujących rzęsistkowicę może nadal utrzymywać się zakażenie dwoinką

rzeżączki.

W czasie leczenia metronidazolem i przez co najmniej 48 godzin po zakończeniu leczenia

metronidazolem nie należy spożywać napojów alkoholowych, ze względu na możliwość wystąpienia

reakcji niepożądanych (patrz „Metronidazol Polpharma z jedzeniem, piciem i alkoholem”).

Metronidazol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (AspAT, AlAT, LDH,

trójglicerydy, glukoza).

W czasie leczenia metronidazolem mogą niekiedy wystąpić pęcherzowe reakcje skórne, czasami

śmiertelne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (patrz

punkt 4). Jeśli wystąpią objawy grypopodobne, postępująca wysypka (często z pęcherzami lub zmianami

na błonach śluzowych), należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

Lek może powodować ciemniejsze zabarwienie moczu.

Podczas stosowania leków zawierających metronidazol u pacjentów z zespołem Cockayne'a, odnotowano

przypadki ciężkiej hepatotoksyczności (ostrej niewydolności wątroby), w tym przypadki zakończone

zgonem.

U pacjentów z zespołem Cockayne'a lekarz powinien w trakcie leczenia metronidazolem oraz po jego

zakończeniu kontrolować czynność wątroby.

Jeśli u pacjenta wystąpią niżej wymienione objawy, należy natychmiast poinformować o tym lekarza

i przerwać przyjmowanie metronidazolu:

ból brzucha, jadłowstręt, nudności, wymioty, gorączka, złe samopoczucie, uczucie zmęczenia,

żółtaczka, ciemna barwa moczu, kleiste lub rzadkie stolce lub świąd skóry.

Metronidazol Polpharma a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

szczególności

należy poinformować lekarza

o stosowaniu:

doustnych leków przeciwzakrzepowych (np. acenokumarol, warfaryna);

amiodaronu (lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca);

soli litu, haloperydolu, pimozydu, tiorydazyny, mezorydazyny (leki stosowane w chorobach

psychicznych);

donepezilu (lek stosowany w leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera);

terfenadyny i astemizolu (leki przeciwalergiczne);

disulfiramu (lek stosowany w leczeniu alkoholizmu); leczenie metronidazolem można rozpocząć

dopiero po upływie 2 tygodni po zakończeniu leczenia disulfiramem;

leków zwiększających aktywność enzymów wątrobowych (np. fenytoina, fenobarbital);

leków zmniejszających aktywność enzymów wątrobowych (np. cymetydyna);

cyzaprydu (lek stosowany w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego);

niektórych antybiotyków (takich jak cyprofloksacyna, lewofloksacyna, sparfloksacyna,

erytromycyna, klarytromycyna);

meflokiny (lek przeciwmalaryczny);

ketokonazolu (lek przeciwgrzybiczy);

5-fluorouracylu, busulfanu, tamoksyfenu (leki stosowane w leczeniu nowotworów);

cyklosporyny (lek stosowany u pacjentów po przeszczepach).

Metronidazol Polpharma z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Metronidazol nasila toksyczne działanie alkoholu. Spożycie alkoholu w czasie leczenia lekiem

Metronidazol Polpharma może wywołać niepożądane reakcje, takie jak: uczucie gorąca, poty, bóle głowy,

nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Metronidazol Polpharma jest przeciwwskazane w pierwszym trymestrze ciąży.

W drugim i trzecim trymestrze ciąży lek można stosować jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza

oczekiwana korzyść dla matki przewyższa zagrożenie dla płodu.

Metronidazol przenika do mleka kobiecego, osiągając w nim stężenia bliskie stężeniom leku w osoczu.

W okresie karmienia piersią nie należy przyjmować leku. Jeśli jednak leczenie jest konieczne, należy

podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Metronidazol Polpharma może powodować senność, zawroty głowy, dezorientację, omamy, drgawki lub

przemijające zaburzenia widzenia. Zaleca się, aby nie prowadzić pojazdów ani nie obsługiwać maszyn,

jeśli wystąpią takie objawy.

Lek zawiera glukozę

Każda tabletka zawiera 6,60 mg glukozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych

cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Metronidazol Polpharma

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się

do lekarza.

Ze względu na niewystarczające dowody dotyczące ryzyka mutagenności u ludzi, lekarz oceni, czy konieczne

jest stosowanie metronidazolu przez okres dłuższy niż zwykle zalecany.

Zwykle zaleca się następujące dawkowanie:

Zapobieganie zakażeniom wywołanym przez bakterie beztlenowe

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

początkowo 4 tabletki 250 mg (1000 mg) w dawce jednorazowej, następnie po 1 tabletce 3 razy na

dobę, do czasu głodówki przedoperacyjnej.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

od 20 do 30 mg/kg mc. w postaci pojedynczej dawki podanej 1 do 2 godzin przed zabiegiem.

Noworodki urodzone przed 40. tygodniem ciąży:

10 mg/kg mc. w dawce pojedynczej przed operacją.

Zakażenia bakteriami beztlenowymi

Leczniczo metronidazol można stosować jako jedyny lek lub w połączeniu z innymi lekami

przeciwbakteryjnymi. Przeciętny okres leczenia nie powinien trwać dłużej niż 7 dni.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

1 lub 2 tabletki 250 mg 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 8 tygodni do 12 lat:

zwykle dawka dobowa wynosi 20 do 30 mg/kg mc. jako dawka pojedyncza lub podzielona na

dawki wynoszące 7,5 mg/kg mc. podawane co 8 godzin. Dawka dobowa może być zwiększona do

40 mg/kg mc., w zależności od nasilenia zakażenia.

Dzieci w wieku poniżej 8. tygodnia życia:

15 mg/kg mc. na dobę jako dawka pojedyncza lub podzielona na dawki wynoszące 7,5 mg/kg mc.

podawane co 12 godzin.

U noworodków urodzonych przed 40. tygodniem ciąży pierwszego tygodnia życia może wystąpić

kumulacja metronidazolu, dlatego po kilku dniach stosowania należy kontrolować stężenie metronidazolu

w surowicy.

Rzęsistkowica

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat:

8 tabletek 250 mg (2000 mg) w pojedynczej dawce lub 1 tabletka 3 razy na dobę przez 7 dni lub

2 tabletki dwa razy na dobę przez 5-7 dni.

Uwaga: leczenie przeprowadza się równocześnie u obojga partnerów seksualnych.

Dzieci w wieku poniżej 10 lat:

40 mg/kg mc. doustnie w dawce pojedynczej lub od 15 do 30 mg/kg mc. na dobę podzielone na

2-3 dawki przez 7 dni. Pojedyncza dawka nie powinna przekraczać 2000 mg.

Bakteryjne zapalenie pochwy

Dorośli:

2 tabletki 250 mg (500 mg) rano i wieczorem przez 7 dni lub 8 tabletek (2000 mg) w dawce

pojedynczej (jednorazowo).

Młodzież:

8 tabletek (2000 mg) w dawce pojedynczej (jednorazowo).

Pełzakowica (ameboza)

Dorośli:

3 tabletki 250 mg (750 mg) trzy razy na dobę przez 5-10 dni.

Młodzież i dzieci w wieku powyżej 10 lat:

2 lub 3 tabletki 250 mg (500 mg do 750 mg) trzy razy na dobę przez 5-10 dni.

Dzieci w wieku od 7 do 10 lat:

250 mg trzy razy na dobę przez 5-10 dni.

Alternatywny sposób dawkowania w tym wskazaniu (dawka wyrażona w mg na kg mc.):

od 35 do 50 mg/kg mc. na dobę w 3 dawkach podzielonych przez 5 do 10 dni, nie przekraczając 2400 mg

na dobę.

Giardiaza (lamblioza)

Dorośli:

1 tabletka 250 mg trzy razy na dobę przez 5-7 dni lub 8 tabletek (2000 mg) raz na dobę przez 3 dni.

Młodzież i dzieci w wieku powyżej 10 lat:

8 tabletek (2000 mg) raz na dobę przez 3 dni lub 2 tabletki (500 mg) dwa razy na dobę przez 7 do

10 dni.

Dzieci w wieku od 7 do 10 lat:

4 tabletki 250 mg (1000 mg) raz na dobę przez 3 dni.

Dzieci w wieku od 3 do 7 lat:

3 tabletki 250 mg (750 mg) raz na dobę przez 3 dni.

Dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat:

2 tabletki 250 mg (500 mg) raz na dobę przez 3 dni.

Alternatywny sposób dawkowania w tym wskazaniu (dawka wyrażona w mg na kg mc.):

od 15 do 40 mg/kg mc. na dobę podzielone na 2-3 dawki.

Leczenie zakażenia bakteriami

Helicobacter pylori

(zwane eradykacją)

Metronidazol stosuje się przez co najmniej 7 dni w połączeniu z innymi lekami zalecanymi w leczeniu

zakażeń Helicobacter pylori.

Dorośli:

2 tabletki 250 mg (500 mg) 2-3 razy na dobę przez 7-14 dni.

Dzieci i młodzież:

20 mg/kg mc. na dobę, nie więcej niż 2 tabletki (500 mg) dwa razy na dobę przez 7-14 dni.

Przed rozpoczęciem leczenia należy zapoznać się z oficjalnymi wytycznymi.

Ostre wrzodziejące zapalenie dziąseł

Dorośli:

1 tabletka 250 mg 2-3 razy na dobę przez 3 dni.

Dzieci:

od 35 do 50 mg/kg mc. na dobę w trzech dawkach podzielonych przez 3 dni.

Ostre zakażenia okołozębowe

Dorośli:

1 tabletka 250 mg 2-3 razy na dobę przez 3-7 dni.

Niemowlęta i dzieci o masie ciała mniejszej niż 10 kg:

podawać proporcjonalnie mniejsze dawki.

Owrzodzenia kończyn dolnych i odleżyny

Dorośli:

2 tabletki 250 mg (500 mg) 2 razy na dobę przez 7 dni.

Sposób podawania

Lek stosuje się doustnie.

Tabletki można rozkruszyć, aby ułatwić podawanie dzieciom.

Dostępny jest też lek w postaci roztworu do wstrzykiwań i infuzji.

Nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania leku.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub encefalopatią wątrobową może dochodzić do

kumulowania się leku w organizmie, dlatego lekarz zaleci zmniejszenie dawki dobowej do jednej trzeciej,

podawanej raz na dobę.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Zmniejszenie dawek leku u tych pacjentów nie jest konieczne.

U pacjentów poddawanych hemodializie metronidazol i jego metabolity są usuwane w ciągu 8 godzin

trwania dializy, dlatego natychmiast po dializie pacjent powinien powtórnie przyjąć dawkę metronidazolu.

U pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej przerywanej lub ambulatoryjnej ciągłej nie ma

konieczności zmian w dawkowaniu.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku lek należy stosować ostrożnie, szczególnie podczas podawania dużych

dawek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metronidazol Polpharma

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Metronidazol Polpharma

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko, jak jest to możliwe. Jeżeli zbliża się już

pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki nieprzyjętej we właściwym czasie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania, rodzaj i nasilenie działań niepożądanych u dzieci są takie same, jak u dorosłych.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych rzadkich, lecz poważnych działań

niepożądanych, należy zaprzestać przyjmowania leku Metronidazol Polpharma i niezwłocznie

skontaktować się z lekarzem:

agranulocytoza (brak granulocytów we krwi),

neutropenia (niedobór granulocytów),

trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi),

pancytopenia (niedobór krwinek czerwonych i białych oraz płytek krwi),

anafilaksja.

Pierwszymi objawami agranulocytozy są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony

śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie (np. siniaki, wybroczyny, plamica,

krwawienie z nosa).

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek spośród poniższych działań niepożądanych, których częstość

występowania jest nieznana, należy zaprzestać przyjmowania leku Metronidazol Polpharma

i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

obrzęk naczynioruchowy (opuchnięcie twarzy, języka i tchawicy, które powodują zaburzenia

oddychania),

pokrzywka,

gorączka.

Inne działania niepożądane mogące wystąpić po przyjęciu metronidazolu

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż 1 na 10 000 osób):

zaburzenia psychotyczne, w tym stany splątania i omamy;

encefalopatia (zaburzenia mózgu, np. stany splątania, gorączka, ból głowy, omamy, porażenie,

wrażliwość na światło, zaburzenia widzenia i ruchu, sztywność karku) i podostry zespół

móżdżkowy (np. zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia mowy, zaburzenia chodu, oczopląs

i drżenie), mogące ustąpić po przerwaniu przyjmowania leku;

senność, zawroty głowy, drgawki, bóle głowy;

zaburzenia widzenia, takie jak podwójne widzenie i krótkowzroczność, w większości przypadków

przemijające;

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT, fosfatazy zasadowej), zapalenie

wątroby, uszkodzenie komórek wątroby, żółtaczka i zapalenie trzustki, ustępujące po przerwaniu

przyjmowania leku; u pacjentów leczonych metronidazolem w połączeniu z innymi antybiotykami

notowano przypadki niewydolności wątroby z koniecznością przeszczepienia narządu;

wysypka, wykwity krostkowe, świąd, zaczerwienienie;

bóle mięśni, bóle stawów;

ciemniejsze zabarwienie moczu spowodowane obecnością dobrze rozpuszczalnych w wodzie

barwników, powstających w wyniku przemian metronidazolu.

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstości występowania nie można określić

na podstawie dostępnych danych):

leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych);

jadłowstręt;

nastrój depresyjny;

obwodowa neuropatia czuciowa (drętwienie, mrowienie, wrażenia czuciowe np. kłucie, palenie) lub

przemijające napady padaczkopodobne [zgłaszane podczas intensywnego i (lub) długotrwałego

leczenia metronidazolem]; w większości przypadków neuropatia ustępowała po przerwaniu

przyjmowania leku lub zmniejszeniu dawki;

aseptyczne zapalenie opon mózgowych;

neuropatia nerwu wzrokowego lub zapalenie nerwu wzrokowego;

zaburzenia smaku, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, włochaty język, nudności, wymioty,

zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak ból w nadbrzuszu i biegunka;

rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (pęcherze przechodzące w nadżerki, na błonach

śluzowych jamy ustnej, spojówek, narządów płciowych), toksyczne martwicze oddzielanie się

naskórka (zmiany rumieniowo-pęcherzowe w obrębie skóry i błon śluzowych prowadzące do

spełzania dużych powierzchni naskórka i obnażenia dużych powierzchni skóry);

ból w pochwie i zakażenie drożdżakami.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Metronidazol Polpharma

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Metronidazol Polpharma

Substancją czynną leku jest metronidazol. Każda tabletka zawiera 250 mg metronidazolu.

Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, żelatyna, glukoza ciekła, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Metronidazol Polpharma i co zawiera opakowanie

Tabletki barwy kremowobiałej, obustronnie wypukłe, z rowkiem z jednej strony.

Rowek wytłoczony na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie

podziału na równe dawki.

Opakowanie zawiera 20 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Medana Pharma SA

ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2016 r.

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.